Úvod Magazín Připravujeme Boj proti revizionismu

Boj proti revizionismu

Autor: E. van Niekerk

V originále vydáno: 27. září 2013

Ernst Haeckel je známý svými falzifikáty embryí ve stadiu vývoje ocasního pupenu. Kromě toho je zde také starší problém, kdy Haeckel neoprávněně třikrát přetiskl stejný dřevoryt, přičemž tvrdil, že tyto tři ilustrace představují různé živočichy, a zároveň vyvozoval závěry z (uměle vytvořených) podobností. Jeden historik se vážně pokouší Haeckela omlouvat, ale hlubší analýza ukazuje, že Haeckelův podvod je ještě horší, než se dosud myslelo.

Ernst Haeckel (1834-1919) byl kontroverzní německý vědec, který se zabýval zoologií a lékařstvím, ale také mořskou biologií. Již více než sto let je Haeckel pod drobnohledem evolucionistů i neevolucionistů. V roce 1997 se hněv proti Haeckelovi znovu rozhořel, když tým embryologů zveřejnil fotografie skutečných embryí obratlovců v takzvaném stadiu „ocasních pupenů“ embryonálního vývoje. Ty ukázaly hrubý rozpor mezi představami, které Haeckel veřejně šířil ve svých nesmírně populárních evolučních knihách a přednáškách, a skutečnými daty.1 Kreacionisté2 a poctiví či informovaní evolucionisté3 zuřili a Haeckelova pověst byla právem ještě více pošramocena než předtím.


Obrázek 1. Nechvalně známý trojitý dřevoryt v Haeckelově knize Natürliche Schöpfungsgeschichte (1868). Haeckel tvrdil, že stejný dřevoryt znázorňuje psa, kuře a želvu.


V roce 2008 se však Robert John Richards, významný historik z Chicagské univerzity, vážně pokusil jméno Ernsta Haeckela rehabilitovat.4,5,6 V knize Countering revisionism Part I7 jsme vyvrátili Richardsovu snahu očistit Haeckela od obvinění z podvodu nebo úmyslného zkreslení v souvislosti s těmito embryi ve stadiu ocasních pupenů. Ačkoli jsou však tyto otázky prvořadé, nejsou zdaleka jediné, na které je třeba se zaměřit. V tomto článku se budeme zabývat další otázkou, která zpochybňuje Haeckelovu poctivost jako vědce a která vyvolala kontroverzi už za jeho života.

Úvod do problematiky dřevorytů

Jeden z prvních problémů v Haeckelově kariéře se týkal ilustrací v prvním vydání (1868) jeho mimořádně populární knihy Natürliche Schöpfungsgeschichte.8 Když knihu v roce 1868 recenzoval švýcarský zoolog, anatom a paleontolog Ludwig Rütimeyer,9 všiml si, že Haeckel použil stejný dřevoryt k vyobrazení zárodků tří (zcela) odlišných druhů živočichů. Musíme upozornit, že problém je také v tom, že se Haeckel snažil z těchto uměle vytvořených podobností vyvodit závěry. V tomto případě Haeckelovy ilustrace údajně znázorňovaly psíkuřecíželví embryo v tzv. sandálovém stadiu (viz obrázek 1).

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Sandálové stadium je starý termín pro embryo ve stadiu neuruly.10 V této fázi začíná neurulace, tj. vzniká neurální ploténka, která se následně skládá a vytváří neurální trubici, předchůdce mozku a centrální nervové soustavy. Důležité je také poznamenat, že tato embrya jsou zpravidla v ranějším stadiu než obvyklá haeckelovská embrya, která ještě v moderní době občas nacházíme v různých učebnicích. To vše vyvolalo obrovský (a oprávněný) nesouhlas a kritiku jako zavádějící a nevědecké. Rütimeyer byl jen prvním z mnoha lidí, kteří si na Haeckela stěžovali. Robert Richards samozřejmě věnuje značný čas a prostor obhajobě Haeckela před kritikou, kterou sklidil právě za tuto epizodu.

Základ tvrzení

Nejprve se budeme zabývat základními tvrzeními týkajícími se těchto dřevorytů v Richardsově článku (2008) nazvaném Haeckelova embrya: podvod není prokázán. Tam, kde to prostor dovolí, budeme dále konzultovat tvrzení v jeho knize nazvané Tragický smysl života. Ernst Haeckel a boj o evoluční myšlení. V tomto článku Richards čtenářům sděluje:

„V prvním vydání (1868) své mimořádně populární knihy Natürliche Schöpfungsgeschichte (Přírodní dějiny stvoření) použil [Haeckel] třikrát stejný dřevořez, aby znázornil počáteční utváření embryí psa, kuřete a želvy. Když si toho všiml jeden recenzent (Rütimeyer 1868), Haeckel se bránil tím, že v tomto velmi raném stadiu nelze mezi těmito obratlovci rozeznat rozdíly; a vzhledem k tehdejšímu přístrojovému vybavení to byla pravda. Přesto uznal, že se hrubě zmýlil, a v dalším vydání o dva roky později text okamžitě opravil.“11

„Tehdejší“ přístrojové vybavení

Jak jsme řekli výše, Richards tvrdí, že rozdíly mezi těmito embryi ve stadiu neurulace nebylo možné vidět kvůli tehdejšímu přístrojovému vybavení. Ve své knize toto tvrzení opakuje o něco opatrněji: „… v těchto velmi raných stadiích se morfologie vyšších obratlovců jeví v podstatě stejná, alespoň tak, jak ji lze rozlišit pomocí vybavení z poloviny 19. století“.12 Toto tvrzení je upřímně řečeno udivující – z několika důvodů, a my si ukážeme, proč je v konečném důsledku nepravdivé.

Stručná historie mikroskopu v 1. polovině 19. století13

Mikroskop a optické metody či přístroje prošly během viktoriánské éry pozoruhodným vývojem a zdokonalením. To znamenalo, že mikroskopické objekty byly nyní pod mikroskopem vidět jasně a zřetelně, zatímco v dřívějších dobách byly tyto objekty rozmazané a obrazy byly obklopeny barevnými „třásněmi“. Ve 30. letech 19. století bylo možné zkonstruovat objektivy, u nichž byla tato chromatická aberace (barevná odchylka) do značné míry korigována. Předměty pozorované pod mikroskopem byly také korigovány na sférickou aberaci (kulová odchylka), a to díky práci Josepha Jacksona Listera (1786-1869).14

Díky velmi jasným obrazům z achromatických složených mikroskopů se začaly prosazovat mikroskopické studie rostlinných a živočišných tkání. Přístroje z 30. a 40. let 19. století již byly lepší než předchozí mikroskopy (zejména z doby předachromatické) a v této fázi dosahovaly maximálního rozlišení přibližně 1 μm. (Tento obrázek získal Pieter H. van Cittert15 pomocí Nobertovy zkušební destičky.16) Tak mohlo být přesně zobrazeno mnoho složek eukaryotické buňky – např. jádro, nukleolus, tloušťka stěny, vakuoly, některé mitochondrie – natož celá buňka.

Důležitým mezníkem v historii mikroskopie bylo setkání 17 gentlemanů 3. září 1839. Na jeho základě byla založena „Londýnská mikroskopická společnost“, která brzy dosáhla 115 členů a jejímž prvním předsedou se stal slavný antidarwinistický anatom a paleontolog Richard Owen (1804-1892). Později společnost získala královskou chartu a stala se známou jako Královská mikroskopická společnost. To poskytlo výrobcům nástrojů silnou motivaci k vývoji lepších nástrojů. Od této chvíle se na vývoji a zdokonalování mikroskopu podílelo několik výrobců přístrojů v několika zemích.

Rozpor s jinými tvrzeními samotného Richardse

Ve své dřívější eseji z roku 2004 Richards vypráví čtenářům o mladém Haeckelovi, který studoval medicínu ve Würzburgu u švýcarského anatoma a fyziologa Alberta von Köllikera (1817-1905):

„Kölliker vyučoval histologii a seznámil Haeckela s něčím, co rychle přerostlo ve sladké potěšení…

„Pod laskavým vedením Köllikera si [Haeckel] zamiloval precizní práci v histologii, zejména proto, že měl talent na práci s mikroskopem. Dokázal jedním okem nahlížet do objektivu a zároveň druhým detailně kreslit drobné struktury tkání. ‚Vivant cellulae! Vivat Microscopia!‘ jásal v dopise svému otci o Vánocích 1853.“17

Richards tato tvrzení ve své knize také doslovně opakuje.18 Každého, kdo ví, že histologie je studium mikroskopické anatomie buněk a tkání rostlin a živočichů, musí jistě napadnout zcela zřejmá otázka: pokud přístrojové vybavení v polovině 19. století bylo, jak bylo řečeno, příliš chudé nebo nedostatečné k tomu, aby zachytilo rozdíly mezi již mnohobuněčnými neurálními embryi, jak by tedy bylo možné, aby se histologii věnoval jak Haeckel jako student, tak jeho profesoři a přednášející? Ještě více udivující je, že Richards tvrdí něco o přístrojovém vybavení, aby omluvil Haeckela, a zároveň sám prozrazuje, že Haeckel byl tak nadaný v práci s mikroskopem a tak zručný v kreslení toho, co viděl.


Obrázek 2. Část tabulky XXVIII Haeckelovy monografie o mřížovcích z roku 1862.19 Zde si přiblížíme číslo 2 a všimneme si, že Haeckel věnoval pozornost i mnoha drobným detailům těchto jednobuněčných organismů, jako jsou například struktury podobné bodlinám.


Haeckelovy lékařské studie navíc probíhaly v 50. letech 19. století, zatímco nechvalně proslulé trojité dřevorytové obrázky byly publikovány až v roce 1868. Nelze také odolat pokušení upozornit na Richardsův postřeh, že Haeckel se soukromě učil mikroskopii u Franze Leydiga (1821-1908).20 Leydig objevil to, co je i dnes známo jako Leydigovy buňky (Richards se o tomto objevu nezmiňuje). Ty se nacházejí ve varlatech a hrají důležitou roli při uvolňování skupiny hormonů zvaných androgeny. Leydig tyto buňky objevil v roce 1850,21 což je opět podstatně dříve než 1868, kdy Richards tvrdí, že kvůli přístrojovému vybavení nebylo možné rozeznat rozdíly v embryích! Richards se tak snaží prosadit své argumenty ve prospěch Haeckela s využitím neznalosti čtenářů o historii mikroskopu a „nástrojového vybavení“.

Haeckel a mřížovci

Je-li ještě něco dalšího, co ukazuje nesmyslnost tvrzení, a) že přístrojové vybavení Haeckelovy doby bylo nedostatečné a b) že Haeckel byl pouze „nedbalý“ ve svých nákresech embryí, pak je to Haeckelova rozsáhlá práce o mřížovcích. Jedná se o prvoky (jednobuněčná eukaryota), kteří vytvářejí krásné exoskelety zvané „testy“. Během své kariéry jich Haeckel klasifikoval doslova tisíce. Monografie, která ho poprvé proslavila, vyšla v roce 1862.22,23 Richards o ní se zalíbením vypráví:

„… podal [Haeckel] nejpečlivější popis rozlišovacích znaků koster a měkkých částí, včetně mimořádně přesných měření [zvýraznění doplněno].“24,25

Podíváme-li se například na ilustraci číslo 2 na desce XXVIII (v jeho monografii z roku 1862), vidíme, že Haeckel si dal záležet na tom, aby zobrazil i jemné, bodcovité struktury prvoků (viz obrázek 2)!


Obrázek 3. Haeckelova samostatná reprodukce téhož dřevorytu v pozdějších vydáních jeho populární knihy Natürliche Schöpfungsgeschichte.26


Opravdu se Haeckel polepšil?

Richards nám hrdě sděluje, že Haeckel „… nicméně uznal, že se hrubě zmýlil, a v dalším vydání o dva roky později text okamžitě opravil.“ Musíme se však ptát: Opravdu se Haeckel zásadně polepšil, nebo se jen stal „mazanějším“ ve svých postupech? Odpověď je v jistém ohledu pozoruhodná: ačkoli dřevoryt v tištěné sekvenci již neopakoval, přesto jej použil jako samostatný tisk pro nespočet dalších vydání Natürliche Schöpfungsgeschichte (viz obr. 3). V textu těchto pozdějších vydání Haeckel čtenářům o tomto dřevorytu (byť nyní otištěném pouze jednou) říká:

„Ztluštělý disk neboli základ embrya brzy nabývá podlouhlého a posléze houslovitého tvaru, protože jeho pravá a levá stěna se stává vypouklou (obr. 7, s. 349). V tomto stadiu vývoje, v první formě zárodku nebo embrya, se nejen všichni savci včetně člověka, ale dokonce i všichni obratlovci obecně – ptáci, plazi, obojživelníci a ryby – buď vůbec neliší, nebo se liší jen ve velmi nepodstatných detailech, jako je velikost a uspořádání vaječných obalů [zvýraznění doplněno].“27

Haeckel toto tvrzení opakuje víceméně hned po této dřevorytové ilustraci, když říká:

„V raném stadiu vývoje, které je znázorněno na obr. 7, se zdá být zatím zcela nemožné odlišit od sebe embrya různých savců, ptáků a plazů [zvýraznění doplněno].“28,29

Ujasněme si tedy, co Haeckel svým čtenářům v pozdějších vydáních skutečně říká: nejenže nyní tvrdí, že tento dřevoryt přesně znázorňuje, jak v této fázi vypadají peskuře želva.  Nyní dokonce v textu knihy tvrdí, že všichni savci i všichni obratlovci, včetně ryb a obojživelníků, vypadají jako na dřevořezbě ve stadiu neurula. V zásadě to není vůbec žádné polepšení; ve skutečnosti je to mnohem horší! Dřevoryt embrya už nebyl fyzicky znovu vytištěn. Toto vizuální zobrazení (dřevoryt) se však nyní ještě více rozšířilo!

Richardsovy falešné předpoklady a proč embrya v těchto raných stadiích (včetně neurální fáze) nevypadají téměř identicky

Pozoruhodná jsou nejen Haeckelova tvrzení, ale také falešné předpoklady, na nichž Robert Richards staví celou svou obhajobu Haeckela a jeho vědy. Richards ve své knize čtenářům tvrdí:

„… kromě velikosti vajíček nebo embryí se morfologie vyšších obratlovců v těchto velmi raných stadiích jeví v podstatě stejná, alespoň tak, jak ji lze rozlišit pomocí přístrojů z poloviny 19. století.“30

Ve stejném odstavci je údajná podobnost v raných stadiích embryonálního vývoje uvedena jako fakt:

„… vzhledem k okolnostem populární prezentace [evoluce] a skutečnosti, že embrya v těchto raných stadiích nelze rozlišit [zvýraznění doplněno]“.

V další kapitole, která je věnována obhajobě Haeckela před jeho kritiky, Richards opět říká:

„… [vzhledem k] tomu, že morfologické struktury vajíček obratlovců a raných embryí je téměř nemožné rozlišit…“31

Sám Richards se tedy domnívá, že embrya jsou v ranějších stadiích téměř identická nebo nerozlišitelná. Nic však nemůže být dále od pravdy! Kdyby se Richards sám obtěžoval prozkoumat základy srovnávací embryologie, zjistil by, že různé skupiny živočichů vykazují různé vývojové vzorce, a to i v nejranějších stadiích.

Dokonce i pregraduální studenti zoologie nebo biologie, kteří navštěvují kurzy embryologie, obvykle porovnávají na příkladu asi čtyř skupin živočichů takové věci, jako je štěpení a blastulace embrya, gastrulace a neurulace.

Vezměme si například jen štěpení a blastulaci, kdy oplozené vajíčko, zvané zygota, začne procházet buněčným dělením (a v některých případech vytvoří dutou kuličku, zvanou blastula). U kopinatců pozorujeme rovnoměrné holoblastické štěpení, u obojživelníků nerovnoměrné holoblastické štěpení. U plazů a ptáků pozorujeme diskoblastický vzorec a u většiny savců, a konkrétně u člověka, nacházíme rotační štěpení,32 což vede k trofoblastickému vzoru.33


Obrázek 4. Dva příklady zvířat, která zřetelně porušují vizuální vzor – převzato ze staré literatury: A ) žába obecná (Rana),34 B ) bahník australský (Neoceratodus)35 v příslušném období vývoje.


Díky těmto odlišným vzorům jsou tato embrya také vizuálně odlišná – pregraduální studenti musí být schopni tato embrya identifikovat (na základě jejich odlišností) v laboratoři, přičemž postačuje malé zvětšení. Jedná se o mnohem ranější stadia vývoje embryí než neurulace, ale rozdíly jsou již patrné. Robert Richards se tedy naprosto mýlí a tuto chybnou premisu používá k tomu, aby čelil Haeckelovým kritikům. Ironií je, že při pozorném čtení Haeckelových prací obecně zjistíme, že Haeckel sám si byl vědom rozdílů v raných vývojových stadiích, jako je štěpení a gastrulace.36

Vrátíme-li se k embryím ve stadiu neurulace, které sám Haeckel označil jako „sandálové“ stadium, můžeme opět porovnat například výše uvedené čtyři skupiny tvorů a zjistíme, že nejsou vizuálně stejné nebo prakticky identické, natož aby bylo „zcela nemožné je od sebe odlišit“, jak tvrdil Haeckel.37 Dále se můžeme podívat specifičtěji na druhovou či rodovou úroveň a dojít ke stejnému závěru (viz tato poznámka pod čarou38 pro rozsáhlou dokumentaci).

Vzhledem k tomu, že Haeckel od druhého vydání Natürliche Schöpfungsgeschichte rozšířil tento dřevoryt na všechny obratlovce, stojí za to prozkoumat jeden nebo dva příklady, které tento vizuální vzorec dostatečně narušují. Obojživelníci obecně a žáby39 zejména, stejně jako ryby z podtřídy dvojdyšných (australské,40,41 jihoamerické a africké42) jsou skutečně zřetelně odlišitelní od dřevorytů, které vytiskl Haeckel (viz obrázek 4). To platí jak pro celkový dojem, který je dostatečně výrazný, tak pro drobnější detaily, kterým Haeckel věnoval pozornost. Například na tomto dřevorytu vyznačil některé primitivní rysy a v popisku je vysvětlil takto: Přední mozek (v), Mezimozek (z), Střední mozek (m), Zadní mozek (h), Vedlejší mozek (n), Míšní dřeň (p), Oční měchýř (a), Primitivní obratle (w), Hřbetní struna neboli notochord (d) (viz obrázek 3).43 Zajímavé je, že právě ve vizuálním ztvárnění některých z těchto struktur zřejmě také najdeme rozdíly, srovnáme-li tento dřevoryt s ilustracemi dalších živočichů, které vytvořili jiní vědci Haeckelovy doby. Haeckelův dřevoryt vypadá jako dřevoryt placentálního savce. Nelze jej zachránit tvrzením, že tyto detaily nezná. Jeho pozornosti opravdu neunikly!


Obrázek 5. Embryo mláděte ve víceméně stejném stadiu jako Haeckelův dřevoryt, z literatury Haeckelovy doby a země. Zřetelně jsou zde vidět vyvíjející se srdeční struktury. (Brass44).


Poslední relevantní výtka jak vůči původnímu trojitému dřevorytu, tak vůči tisku v následujících vydáních, spočívá v tom, že na kuřecím embryu v této fázi by měla být jasně patrná vyvíjející se srdeční komora, stejně jako další primordia na úrovni síní.45 Opět nacházíme jasné příklady těchto znaků i v Haeckelově době a zemi. Na obrázku 5 je ilustrace embrya kuřete z knihy Arnolda Brasse z roku 1882,46 který si ji sám vypůjčil od Haeckelova učitele Alberta von Köllikera. Na Haeckelově dřevorytu však není ani stopa po srdci, takže nelze omluvit vynechání tak podstatného prvku.

Heterochronie

Je tu ještě jeden zásadní problém, který nabourává Haeckelovo a Richardsovo tvrzení, že všechna embrya obratlovců jsou v dřívějších stadiích vývoje téměř identická. Jedná se o princip heterochronie. Tento evoluční termín označuje změny v době výskytu nebo rychlosti vývoje specifických anatomických znaků a rysů v embryu.47,48 To se prakticky může projevit tak, že udržujeme určitý parametr (v embryonálním vývoji) konstantní u řady různých druhů obratlovců (například počet somitů nebo žaberních oblouků, vzhled orgánů atd.), přičemž zjišťujeme, že jiné parametry nebo znaky se mezi těmito vzorovými druhy obratlovců značně liší.

Ostatně slavný článek Richardsona et al. z roku 1997, který také zásadně napadl Haeckelovu sekvenci embryí s „ocasními pupeny“ z roku 1874, nese název, jehož první část zní „U obratlovců neexistuje žádné vysoce konzervované embryonální stadium“; a stejný článek pojednává také o heterochronii.49 Dřívější Richardsonův článek nazvaný Heterochronie a fylotypové stadium upozorňuje na další problémy s definováním jakéhokoli jasně konzervovaného „stadia“, v němž se embrya od sebe liší jen velmi málo – protože heterochronie takové zachování zastírá.50 Z těchto prací se zdá, že heterochronie je spíše pravidlem než výjimkou. Vidíme tedy, že Haeckelovy ilustrace a závěry nemohly pocházet z přírody.

Samozřejmě se nabízí přirozená otázka, zda si byl sám Haeckel tohoto jevu nějak vědom. Odpověď je kupodivu „ano“! Slovo heterochronie nevymyslel nikdo jiný než sám Haeckel a původně popisovalo „výjimky“ z jeho teorie rekapitulace.51 (Byl to jeden z mnoha Haeckelových neologismů, mezi něž patří phylum (kmen), antropogeneze, ekologie, kmenová buňka, protisté, fylogeneze a ontogeneze.) Existuje dobrý důvod se domnívat, že k tématu sám originálně přispěl!52

Legitimní schematizace?

Haeckel (a s ním i Richards) tvrdí, že jeho obrázky embryí jsou pouze legitimně „schematizované“ ilustrace. Haeckel uvádí (citováno Richardsem):

„Domnívám se, že pro didaktické účely jsou jednoduché schematické obrázky (zejména pro širší veřejnost) mnohem užitečnější a poučnější než co nejvěrnější a nejpečlivěji provedené ilustrace.“53

Později ve své knize Richards sám tento názor potvrzuje (když nejprve uvádí falešný předpoklad, že tato embrya je vlastně téměř nemožné od sebe odlišit):

„… jako rozumné řešení se nabízí znovu použít tytéž obrazy jako názornou pomůcku k zapamatování v populárním díle určeném neodbornému publiku.“54

Slavný paleontolog (a odpůrce kreacionismu) Stephen Jay Gould (1941-2002) však dospívá k přesně opačnému závěru ohledně literatury a ilustrací pro neodborníky. Podobnou argumentaci jiných komentuje následovně:

„Přiznám se, že v této otázce jsem zuřivý fundamentalista. Sebemenší ústupek v ohlupování lidí nepřesnostmi ničí integritu a staví autora na šikmou plochu, ze které není návratu.“55

Pokud jde o Haeckelovy vlastní ilustrace, Gould uvádí následující důležité body:

„Tuto praxi nelze v žádném případě hájit, avšak v odborných monografiích způsobí zkreslení jen minimální škody, protože jim zřídka věnují pozornost čtenáři bez dostatečných odborných znalostí k rozpoznání výmyslů. ‚Vylepšené‘ ilustrace, které se tváří jako přesné kresby, představují mnohem větší problém v populárních knihách určených širokému publiku, které nemá dostatek odborných znalostí, aby odlišilo zavádějící idealizaci od skutečného signálu z přírody.“56

A v rozporu s tím, jak v této věci uvažoval sám Haeckel, upozorňuje Paul Dombrowski, specialista na rétoriku, ve svém článku o Haeckelovi téměř eufemisticky:

„Ačkoli populárnímu publiku lze snad odpustit, že rádo vidí věci tak, jak se mu zdají, pro pečlivé vědce je uspokojivější vidět věci tak, jak se empiricky ukazují, a přijmout to.57

Jak tedy odlišit schematickou ilustraci od výmyslu? Jedním z poměrně jednoduchých kritérií je, že ilustrace musí přinášet přesně stejné poselství a fakta jako původní materiál v přírodě a musí v tomto ohledu co nejvěrněji zobrazovat přírodu. U Haeckelových ilustrací je tomu však přesně naopak. Pozměněné ilustrace podporují teorie, které skutečnost nepotvrzuje. Není tedy bezdůvodné je označovat za padělky nebo podvody.

Poctivé vs. nepoctivé „chyby“

Richards ve své knize přiznává,58 že Haeckel udělal „chybu“ při trojím otisku téhož dřevorytu. Vzápětí ale obrací. Snaží se čtenáře přesvědčit, že Haeckel se v podstatě dopustil čestného omylu, pouhé chyby v úsudku, pouhého selhání (s. 303, 333-334), a že každý vědec odedávna se v některých věcech mýlil (s. 453). Haeckel sám uvažoval víceméně stejně, že se dopustil „omylu“ (viz str. 299 a 302).

„Je velký rozdíl mezi poctivými chybami (což se může stát každému člověku) a šířením věcí, o kterých víme, že jsou špatné.“

Je však velký rozdíl mezi poctivými chybami (což se může stát každému člověku) a šířením věcí, kterých víme, že jsou špatné – popírají pravdu či odporují důkazům. Vezměme si jednoduchý hypotetický příklad: osoba, která například při čištění zbraně omylem zraní člena rodiny (z nedbalosti nebo z jiných důvodů), se dopustila závažné, ale čestné chyby. Muž, který podvádí svou ženu, nebo člověk, který někoho úmyslně zastřelí, aby vraždil, rozhodně nedělají čestné chyby (i když jejich činy mohou být později považovány za „chyby“, pokud je pachatel dopaden a potrestán). Je tedy docela zábavné číst, jak Haeckel a Richards odkazují na Wilhelma Hise a „mnoho dalších ‚exaktních‘ pedantů“ (s. 302). Přesto uměl být Haeckel docela přesný, když se mu to hodilo, jako například v případě mřížovců, na což upozorňuje i sám Richards!

Předchozí body tohoto článku by měly čtenáře přesvědčit o tom, že v případě Haeckelova trojitého dřevorytu je velmi nepravděpodobné, že by šlo jen o čestný omyl. Proč tedy Haeckel nemohl hned na začátku otisknout dřevoryt jen jednou, když se zmiňoval o psovi, kuřeti a želvě? (Bylo by to sice stále problematické, avšak méně do očí bijící než trojitý tisk). Mnohem pravděpodobnější se zdá, že Haeckel tlačil na pilu, aby mohl co nejdůrazněji obhájit evoluční teorii. A náhodou si přitom (zaslouženě) spálil prsty.

Závěr

Ačkoli možná ne všechny výtky, které byly proti Haeckelovi vzneseny za jeho života, byly oprávněné, původní stížnost na Haeckela ohledně jeho trojitého tištěného dřevorytu sama o sobě taková určitě je. Vše nasvědčuje tomu, že Haeckel dobře věděl, co dělá. Ačkoli jsme se zde nemohli podrobně zabývat každým Richardsovým tvrzením, jeho pokusy zachránit Haeckela se opírají o falešné předpoklady, neznalost dobrých světelných mikroskopů Haeckelovy doby a také o neznalost embryologie. Ukazuje se také, jak si Richards protiřečí. V této studii byla pro vizuální srovnání embryí použita převážně starší literatura – nelze si tedy stěžovat, že bychom Haeckela poměřovali „moderním“ stavem poznání.

Dále je pozoruhodné, že Richards většinou pouze oživuje mnoho Haeckelových vlastních výmluv59 pro jeho trojitý dřevoryt (ale také ilustrace stadia ocasního pupenu, o nichž pojednává část I), když filozofuje o „čestném omylu“ – a často se přitom snaží zamlžit, co je zjevné. Není tedy neutrálním pozorovatelem, který jen komentuje události. Navíc se zdá, že Richards se při psaní a filozofování o tomto tématu dopouští kompozičního klamu (fallacia compositionis) a vyvozuje závěry o této epizodě, jako by šlo o něco, co se stalo izolovaně. Vezmeme-li však Haeckelovo dílo jako celek a zvážíme výsledný obraz, dojdeme k jiným závěrům – zejména k tomu, že se jedná o další z řady Haeckelových výmyslů. Nevyhnutelně tak docházíme k závěru, že Ernst Haeckel nebyl poctivý vědec a nakonec i v této věci mlžil (možná dokonce vědomě podváděl).

Poděkování

Autor by rád poděkoval Dr. Jonathanu Sarfatimu a Danielu Davidsonovi za jejich úsilí a příspěvky k tomuto článku; za jejich užitečné návrhy, doplňky a recenze.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.