Úvod Magazín V přípravě 2. část: paleoklimata a fosilie

2. část: paleoklimata a fosilie

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/kt-boundary-flood-2

Michael J. Oard

Je hranice K/T hranicí období po Potopě? 2. část: paleoklima a fosilie

Michael J. Oard

Další tři skupiny důkazů, které se běžně uvádějí pro to, že hranice křída/terciér (K/T) je místem, kde se nachází hranice mezi Potopou a obdobím po Potopě, jsou tyto: (1) třetihorní trend ochlazování, (2) třetihorní savci západu Spojených států a (3) třetihorní stopy ptáků a savců a „ďáblovy vývrtky“. Jejich podrobná analýza však naznačuje, že vyvolávají více otázek než odpovědí, což podporuje myšlenku, že konec Potopy odpovídá pozdnímu kenozoiku.

Wikipedie: G Larson

 

Hranice K/T odhalená v badlands u Alberty, Drumheller.

V první části1 jsem doložil, že mezi kreacionisty existuje několik hlavních modelů Potopy s různými představami. V dané chvíli a tváří v tvář mnoha geologickým a geofyzikálním neznámým je taková situace zdravá, podle principu více pracovních hypotéz.2 Takové rozdíly nejsou nikde patrnější než v rozdílných představách o umístění hranice mezi Potopou a obdobím po Potopě a o rozsahu tehdejší katastrofy. Tato hranice je důležitá a k jejímu nalezení by mělo být vynaloženo mnoho úsilí, přičemž pro účely diskuse se předpokládá stratigrafický sloupec.

Vypracoval jsem jedenáct kritérií, podle nichž se určuje hranice,3 a mohl bych přidat ještě asi dva tucty dalších. Všechna říkají totéž: že hranice leží v pozdním kenozoiku. Tato kritéria jsou založena na řadě terénních studií, literárních rešerší a geologických dedukcí. Ze tří hlavních navrhovaných umístění hranice v rámci stratigrafického sloupce byla v modelu rekolonizace analyzována hranice karbonská4 a zjistilo se, že má mnoho problémů.5 Hypotéza hranice K/T, která tvrdí, že hranice Potopa/období po Potopě se ve stratigrafickém sloupci nachází na hranici křída/terciér nebo o něco výše, je mnohem rozšířenější než karbonská hranice.

Tabulka 1. Důkazy použité na podporu návrhu hranice K/T.

1. Změna z celosvětové/kontinentální na místní/regionální sedimentaci
2. Třetihorní trend ochlazování
3. Třetihorní savci západu USA
4. Stopy třetihorních ptáků a savců a „ďáblovy vývrtky“
5. Třetihorní vulkanismus na severozápadě USA
6. Ochlazování oceánského čediče při vzestupu kontinentů

Jak dobře je model hranice K/T doložen? Na podporu hypotézy se používá šest hlavních důkazů, které jsou uvedeny v tabulce 1. V první části jsem analyzoval první hlavní důkaz, který se používá k odůvodnění této hypotézy, změnu globální/kontinentální sedimentace na regionální/lokální, a ukázal jsem, že má jako kritérium pro určení hranic mnoho problémů. Ve druhé části tohoto článku rozeberu další tři důkazy, které jsou někdy uváděny jako podpora hypotézy hranice K/T.

Třetihorní trend ochlazování

Zastánci K/T jako hranice Potopa/období po Potopě upozorňují na publikované rekonstrukce paleoklimatu, ukazující na trend ochlazování během třetihor. Tvrdí, že k takovým trendům nemohlo dojít během Potopy, ale až po ní.

Uniformističtí vědci „vědí“ o klimatu v minulosti tolik, že mohou „zpětně předpovědět“ teplou křídu a rané třetihory, po nichž následovalo postupné ochlazování do chladného pleistocénu. Ochlazení vedlo ke zhruba třiceti pozdně glaciálním a interglaciálním oscilacím na konci pliocénu a pleistocénu6 nebo ve čtvrtohorách. Na pevnině jsou teplotní trendy založeny především na fosiliích, ale v oceánech jsou izotopy kyslíku korelovány s teplotou (obrázek 1).7

Na pevnině v nitru kontinentů byly ve vysokých zeměpisných šířkách nalezeny křídové a třetihorní subtropické a tropické rostliny a živočichové.8,9 Nejznámější jsou raně třetihorní subtropické stromy nalezené na ostrově Axela Heiberga, řazeného mezi Ostrovy královny Alžběty v Kanadě, 80° s. š.,10 a aligátoři a lemuři na přilehlém Ellesmerově ostrově.11 Protože vrstvy listů jsou ve spodní i horní části relativně nerozložené,12 nemohou reprezentovat půdní profil, ale lépe se vysvětlují usazováním z trsů plovoucí vegetace během povodní.13-15

Když se přesuneme o něco jižněji, nacházíme ve vnitrozemí Severní Ameriky flóru a faunu teplého podnebí. Fosilie krokodýlů z počátku až poloviny třetihor sahají daleko na sever, až do jižního Saskatchewanu.16-18 V severovýchodním Washingtonu byla nalezena fosilie tropického cykasu z počátku třetihor;19 další tropické a subtropické rostliny ze středních a pozdních třetihor se našly ve východním Washingtonu a západním Idahu, v oblasti čedičové skupiny Columbia River.14,20,21 Byly doloženy i další příklady.18,22

Z oteplení během Potopy mohou kreacionisté vyvodit závěr, že po Potopě byly oceány teplé od hladiny až ke dnu a od pólu k pólu, ale časem se ochladily.23-26 Tento přechod od rozložení teplot oceánů po Potopě k současnému je základem pro rychlý příchod doby ledové po Potopě.23,24

Obrázek 1. Odhadovaná křivka třetihorního ochlazování dna oceánu u Antarktidy na základě izotopů kyslíku bentických dírkonošců z lokalit 277, 279 a 281 projektu hlubokomořských vrtů (nakreslila Melanie Richardová).

Po Potopě však musel na kontinentech platit pravý opak. V jejich nitru, zejména ve středních a vysokých zeměpisných šířkách, byly chladné zimy, i když nadmořská výška byla nízká a povrch oceánu teplý.27 Důvodem tak nízkých zimních teplot v těchto oblastech je skutečnost, že teplota závisí především na úhlu dopadu slunečních paprsků a ten se pravděpodobně od dob Potopy nezměnil. Zimy s nízkými úhly slunce musely být chladné. Sloan a Barron uvádějí:

„Experimenty modelující klima eocénu a křídy ukazují, že bez ohledu na podmínky teplých polárních oceánů se rozdíly v gradientu nebo topografii povrchové teploty mezi póly a rovníky nemohou udržet nad teplotami pod bodem mrazu v zimě pro kontinentální interiéry ve středních a vysokých zeměpisných šířkách.“28

Taková jsou fakta, navzdory snahám některých geologů tento „problém“ vyřešit.29-33

V době ledové po Potopě musely být zimy teplejší než dnes, a to díky příbřežnímu proudění teplého vzduchu ohřívaného teplým oceánem a uvolňování latentního tepla z kondenzace po vydatném vypařování z oceánu. Léta nad kontinenty však musela být chladnější, protože popel a aerosoly blokovaly sluneční světlo. Jak mohli tropičtí a subtropičtí živočichové po Potopě žít ve vnitrozemí kontinentů ve středních a vysokých zeměpisných šířkách? Rozumnější je považovat je za usazeniny Potopy a hranici klást do pozdního kenozoika.12,34,35

A co třetihorní trend ochlazování oceánů? Vzhledem k tomu, že sedimenty na dně oceánů jsou většinou datovány podle mikrofosilií, zejména dírkonošců, je možné, že odvozená teplota je příliš vysoká, protože nedávno byly zaznamenány nálezy rekrystalizace dírkonošců.36-38 Tato rekrystalizace se neprojevuje pod binokulárním mikroskopem a SEM analýza těchto dírkonošců není rutinní záležitostí. Výsledky naznačují, že pro dírkonošce, kteří obývají povrchové vody, je teplota až o 15 °C nižší, protože rekrystalizace probíhala v hloubce oceánu, která je mnohem chladnější než povrch. V současné době nevíme, do jaké míry je třetihorní trend ochlazování důsledkem nesprávné interpretace dat o dírkonošcích.

I kdyby se ukázalo, že údaje o teplotě v případě dírkonošců jsou správné, stále je lze vysvětlit nesprávným datováním hlubokomořských sedimentů. Jinými slovy, „třetihorní“ sedimenty v hlubinách oceánu mohou být pozdější než „třetihorní“ sedimenty na kontinentech a kontinentálních šelfech.39 Suchozemské „třetihorní“ fosilie savců mohou být pozůstatky Potopy a sedimenty kontinentálního šelfu usazenými v ústupové fázi Potopy.40 Mikrofosilie hlubokomořských sedimentů, zejména dírkonošců, však mohou být faunou z období po Potopě. Přítomnost ledovcem nesené suti (pokud je tato interpretace správná) starých až středních třetihor v hlubokomořských sedimentech naznačuje, že jsou mladší, než se běžně předpokládá.41

Třetihorní trend ochlazování se zčásti zakládá na kruhové argumentaci

V trendu ochlazování oceánů a kontinentů během třetihor je obsažen prvek kruhové argumentace. Je to proto, že pokud lze datum vzniku vrstvy změnit nebo je nedostatečně známé, geologové někdy datují třetihorní paleoflóru nebo paleofaunu na základě jejích pravděpodobných teplotních preferencí. Například fosilní rostliny v západní části Sierry Nevady byly nejprve datovány do pozdních třetihor jako pliocénní (chladné období), ale později byly na základě subtropických fosilních rostlin z Chalk Bluffs zařazeny do raných třetihor.42 Tato změna datace byla zřejmě způsobena hlediskem teplého klimatu fosilií.

Dalším příkladem je opravené datování sedimentů obsahujících fosilní „lesy“ na ostrově Axela Heiberga. Vzhledem k hojným nálezům smrkových šišek byly sedimenty zprvu „jasně“ datovány do pozdních třetihor, protože smrk naznačuje chladné klima:

„Hojný výskyt šišek smrku ztepilého (Picea banksii) spolu s mikroflórou v těchto usazeninách však jasně naznačuje, že tyto usazeniny korelují se svrchním členem Beaufortovy formace na severním Banksově a Meighenově ostrově a jsou miocenního (?) a raně pliocenního stáří [pozdní třetihory].“43

Tento typ smrku byl základem datování Beaufortovy formace na západě Ostrovů královny Alžběty do pozdních třetihor.44 Ale objev mumifikovaných stromů z teplého klimatu na východních Ostrovech královny Alžběty změnil datum na rané třetihory, přestože se v listovém opadu nacházejí smrkové šišky, které vypadají jako Picea banksii.45

Jak mohli tropičtí a subtropičtí živočichové po Potopě žít ve vnitrozemí kontinentů ve středních a vysokých zeměpisných šířkách?

Pokud je naopak datum vrstev považováno za „pevné“ a v teplých raných třetihorách jsou nalezeny fosilie s chladným aspektem, jsou tyto fosilie zařazeny do chladné oscilace v tomto období. Pokud se v chladných pozdních třetihorách objeví fosilie odpovídající teplému klimatu, připisují se „teplé oscilaci“. Například ve středních a vysokých zeměpisných šířkách se v pozdních třetihorách vyskytovaly v mnoha oblastech subtropické až tropické fosilní rostliny.22,46-49 Ralph Chaney datoval Mascallovu formaci, která se nachází nad formací Johna Daye, jako svrchní miocén během teplé oscilace na základě teplejšího aspektu rostlin v Mascallově formaci než u fosilních rostlin Bridge Creek ze stratigraficky nižší formace Johna Daye.50

Kruhovou argumentaci lze doložit analýzou mnoha nalezišť fosilních rostlin v Oregonu a Washingtonu. Například stáří fosilních rostlin z města Lyons v severozápadním Oregonu bylo ve srovnání s fosilními rostlinami z jiných lokalit jednoduše zařazeno do středních třetihor (oligocén), a to na základě směsi subtropických a mírných druhů:

„V třetihorách západní části Severní Ameriky došlo v průběhu tohoto období ke klimatickému ochlazení… Stáří lyonské flóry je založeno na porovnání s výskytem stejných druhů rostlin v jiných třetihorních flórách, jak ukazují korelační grafy (tabulky 4 a 5). Je velmi pravděpodobné, že stáří lyonské flóry odpovídá stáří těch flór, které s ní mají největší počet společných druhů [zvýraznění doplněno].“51

Kruhová argumentace při datování lyonských fosilních rostlin je zřejmá.

V John Day Country v severní části středního Oregonu byla Clarnova formace datována do raných třetihor, protože obsahuje tropické prvky. Chaney píše:

„Clarnova formace, eruptivní série tufových čoček, je na základě velkolistých stálezelených [tropických] rostlin řazena do eocénu [rané třetihory] [zvýraznění moje].“50

Dále uvádí, že formace Johna Daye se datuje do svrchního oligocénu až spodního miocénu:

„… na základě flóry potoka Bridge Creek a související fauny savců. Toto temperátní společenstvo bylo zaznamenáno v mnoha dalších lokalitách v západní Americe a v Eurasii.“50

Kruhová argumentace je obzvláště patrná, když se pak vrací na počátek a tvrdí, že fosilní rostliny podporují třetihorní trend ochlazování. Chaney například uvádí:

„Miocenní a pliocenní [pozdně třetihorní] flóra Kalifornie a Oregonu je tvořena převážně rody dosud žijícími ve Spojených státech; rody z dřívějšího oligocénu a eocénu [raných třetihor] jsou nyní omezeny převážně na nízké zeměpisné šířky. V západní Americe se v průběhu třetihor projevuje změna subtropického klimatu na mírné, kterou lze zaznamenat i v jiných částech severní polokoule.“52

Souhrnně lze říci, že klimatický aspekt fosilní rostliny se používá jako hlavní kritérium pro datování fosilie, a tedy i horninového útvaru v třetihorách. Pokud je však hornina již „dobře datována“, je do teplých raných třetihor zavedeno „krátké chladné období“ a do chladnějších pozdních třetihor „krátké teplé období“. Pak se pro změnu dozvídáme, že třetihory byly obdobím ochlazování.

 

Třetihorní savci západu USA

Třetím důkazem, který se používá na podporu hypotézy o hranici K/T, je přítomnost fosilií třetihorních savců, které se nacházejí hlavně v pánvích Skalnatých hor a v oblasti High Plains na západě Spojených států. Protože třetihorní sedimenty jsou považovány za mnohem pozdější než mořské prvohorní a druhohorní sedimenty, obhájci této hypotézy tvrdí, že savci musí být potomky zvířat, která přežila na Arše, a žila tedy po Potopě.53

Třetihorní savci se vyskytují ve vysoko položených pánvích mezi horami na západě Spojených států a ve vrstvách High Plains. O tom není pochyb. Problémem je spíše základ pro datování hornin jako třetihorních. Protože „třetihorní“ sedimentární horniny se vyznačují „třetihorními“ fosiliemi, existuje zde prvek kruhové argumentace, podobný tomu, jaký se používá v každém datovacím schématu založeném na evoluci. Je zajímavé, že „složití“ savci se nyní objevují i ve středních až pozdních druhohorách.54

Existuje mnoho neznámých. Jedním z nich je geografie před Potopou a v jejím průběhu. Zdá se, že se předpokládá, že byla do značné míry podobná té dnešní, aby se popřelo, že na počátku Potopy existovalo nějaké útočiště před smrtí a fosilizací. Skutečnost je však taková, že nevíme, jak přesně oblast vypadala před Potopou nebo na jejím počátku. Divokou kartou jsou obrovské změny za Potopy. Je dokonce možné, že na místě současných oceánských pánví byly před Potopou kontinenty a na místě současných kontinentů oceány – tento názor zastával Roy Holt a další kreacionisté.

S argumentem K/T, že savci ve vysokohorských pánvích a v oblasti High Plains byli pohřbeni po Potopě, je spojeno několik problémů.

Další možností, jak vysvětlit fosilie savců, je existence vysoko položených oblastí na současných kontinentech během prvních 150 dní Potopy, dokud podle slov Bible nebyla veškerá pevnina pokryta vodou. Pokračující tektonický proces pak nutně způsobil rychlé změny nadmořské výšky, o nichž zatím nemáme jistotu, a v důsledku toho se pevnina objevovala i mizela. Zvířata, která přežila krátkou dobu ve vodě, případně na rostlinných trsech, mohla poté vystoupit na tato nově vzniklá útočiště, aby byla později během Potopy zabita a pohřbena.

Stejný problém existuje i u druhohorních dinosaurů. Zastánci hranice K/T předpokládají, že tito suchozemští živočichové byli pohřbeni na konci Potopy, protože přijímají geologický čas. (Tento názor je problematický, protože v druhohorách jsou miliardy dinosauřích stop a miliony dinosauřích vajec, což znamená, že dinosauři museli zahynout do 150. dne.55,56) Tím se však zavádí dvojí metr. Je sice představitelné, že dinosauři přežili zaplavení po určitou dobu a byli pohřbeni až v druhohorách, ale toto vysvětlení neplatí pro savce.

Pozice K/T má ještě jednu logickou potíž. Pokud fosilie savců ukazují na uložení po Potopě, kde jsou potom savci, kteří měli být pohřbeni v jejím průběhu? Je pravda, že množství savců doložených v druhohorních horninách se stále zvyšuje, přičemž někteří z nich jsou poměrně složití,54 ale jejich počet je stále relativně malý. Savci tedy ve fosilním záznamu Potopy většinou chybí (podle názoru zastávajícího hranici K/T). Většina lidí by od Potopy očekávala rozsáhlý fosilní záznam savců a třetihory jej poskytují. To je další nesrovnalost v pozici K/T: v době Potopy se najde jen málo savců, ale v době „katastrof po Potopě“ jich bylo nalezeno obrovské množství. Byly by tyto procesy po Potopě vůbec schopny permineralizovat fosilie stejně jako v jejím průběhu?

Původní názor Whitcomba a Morrise v knize Potopa v Genesis57 – že savci během katastrofy na počátku Potopy uprchli na vyšší místa, a proto byli pohřbeni až později – zůstává přesvědčivý a rozumný, zejména vzhledem ke stejnému jevu pozorovanému na Kajmanských ostrovech během hurikánu Ivan. Letecký průzkum Grand Caymanu ukázal, že jedinou známkou aktivity na zemi jsou zvířata shromážděná ve vyšších polohách.58 Podobné chování by se dalo očekávat i u savců na počátku Potopy, takže by byli poslední skupinou živočichů, která by byla pohřbena a fosilizována. Stejně tak savci mohli před Potopou žít ve vyšších nadmořských výškách než plazi a obojživelníci. Jejich teplokrevnost a kožešina je musely předurčovat k životu ve vyšších nadmořských výškách; za koncept ekologické zonace opět vděčíme Whitcombovi, Morrisovi a dalším.

Tabulka 2. Shrnutí důkazů proti tomu, že savci ze západu Spojených států pocházejí z období po Potopě.

1. Nelze říci, že na počátku Potopy neexistovala žádná útočiště savců
2. Vertikální zdvih mohl vytvořit dočasná útočiště na současných kontinentech na počátku Potopy
3. Podobný problém je i u druhohorních dinosaurů
4. Během Potopy mohlo být pohřbeno jen velmi málo fosilií savců, zatímco obrovské množství jich bylo pohřbeno a fosilizováno po Potopě při pravděpodobně menších následných katastrofách
5. Jak vysvětlit změny u třetihorních savců?
6. Velký problém při vysvětlování vymírání savců po Potopě světa
7. Ignorují se četné důkazy o tom, že hranice leží v pozdním kenozoiku

Máme-li přijmout chronologii geologického času, pak zastánci hranice K/T musí být schopni vysvětlit pořadí fosilií třetihorních savců. Proč titanotheres, vyhynulí lichokopytníci podobní nosorožcům, žili brzy po Potopě, aby je později nahradili jiní savci? Na počátku třetihor se vyskytlo více lichokopytníků (kopytnatých savců, jako jsou kůň, tapír a nosorožec), tzv. perissodaktylů, než sudokopytníků (jako jsou jelen, zubr a antilopa), tzv. artiodaktylů.59 Tento trend se v pozdních třetihorách obrací. Proč vidíme takové časové rozložení zvířat, která existovala ve stejné době po Potopě? Ještě více znepokojující je množství savců z doby ledové, jako je mamut srstnatý, pozemní lenochod apod., kteří se objevují až na konci záznamu.

Dalším problémem teorie hranice K/T je rozsah vymírání savců po Potopě. Jak k tomu mohlo dojít v době, kdy savci zaplňovali zemi a migrovali napříč kontinenty, aby zaplnili různé ekologické niky? Proč titanotheres vyhynuli hned po Potopě, zatímco srstnatí mamuti zmizeli až o stovky let později? Příkladů bych mohl uvést více, ale pointa je jasná. Lokální katastrofy po Potopě musí vysvětlit masivní vymírání savců po celém světě v pořadí, které vyplývá ze stratigrafického sloupce, a to v průběhu několika následujících století. Tito savci byli selektivně rozšířeni v čase způsobem, který neodpovídá světu po Potopě.

Existuje nakonec mnoho pozitivních důkazů o hranici pozdních kenozoických záplav (pozdní třetihory nebo raný až střední pleistocén). Je důležité posoudit všechny důkazy, nikoliv vybrat jen ty, které jsou atraktivní nebo známé. Pokud zastánci modelu hranice K/T nevěří důkazům o pozdně kenozoické hranici, je na nich, aby předložené důkazy vyvrátili,3,34,40,60 to se však dosud nestalo.

Závěrem lze říci, že argumentace K/T, že savci ve vysokohorských pánvích a v oblasti High Plains byli pohřbeni po Potopě, má řadu problémů. Ty jsou shrnuty v tabulce 2.

Stopy třetihorních ptáků a savců a „ďáblovy vývrtky“

Obrázek 2. Ďáblova vývrtka z národní přírodní památky Agate Fossil Beds, západní Nebraska, USA.

Stopy ptáků, plazů, obojživelníků a savců se nacházejí v třetihorních sedimentárních horninách na západě Spojených států,61 například v eocénní formaci Green River v Utahu. Stopy podobné kočičím se nacházejí v eocénní Clarnově formaci ve středním Oregonu a stopy ptáků a savců v pliocénu a miocénu jihovýchodní Kalifornie a severní Arizony.

Stopy ptáků a savců se nacházejí i v třetihorách Evropy.62 Jednou z nejzajímavějších ichnofosilií třetihor jsou unikátní vývrtkovité nory v miocenních sedimentárních horninách v západní Nebrasce, nazývané „ďáblovy vývrtky“ (obr. 2).63,64 Nález fosilií bobrů v norách dokládá jejich původ. Tvrdí se, že tyto útvary nemohly vzniknout během Potopy, takže musely vzniknout až po ní.

Vzhledem k tomu, že ve střední fázi Potopy došlo ke zvýšení hladiny, musely tyto „třetihorní“ stopy vzniknout buď během záplavové fáze (do 150. dne), nebo později – existují pouze dvě možnosti.

Stopy jsou jedním z definičních kritérií Tase Walkera pro záplavovou fázi Potopy.65 Diskuse o tom, zda všechna zvířata zahynula během prvních 40 nebo 150 dní Potopy, pokračuje, ale já přijímám druhou možnost jako maximální přípustnou dobu existence pozemského života mimo Archu, na konci etapy Potopy.66,67

Pokud stopy nejsou z doby po Potopě, musely vzniknout během prvních 150 dní. To je v rozporu s naší šablonou geologického času, která údajně mnohé ujišťuje, že třetihory byly v historii Země pozdní, a proto musí odpovídat období závěru Potopy nebo pozdějšímu.68,69

Diagnostické kritérium

Environmentální dedukce

Tenké, rozsáhlé sedimenty Potopa
Obrovský objem Potopa
Litifikované sedimenty Po Potopě
Permineralizované fosilie Po Potopě
Silné, čisté uhelné sloje Nepoužije se
Rozsáhlé a/nebo silné evapority Nepoužije se
Vysoké erozní zbytky Nepoužije se
Plošné povrchy nebo sedimenty Potopa
Dlouho přenášené dlažební kostky a balvany Potopa
Mezery mezi vodou a větrem Nepoužije se
Část kontinentálního okraje Nepoužije se
Tabulka 3. Environmentální dedukce pro státní historický park Ashfall Fossil Beds na základě jedenácti diagnostických kritérií.3

Posouzení důkazů pro obě možnosti vyžaduje definování kritérií.3 Ta byla nejen definována, ale také použita při analýze stop a fosilních prvků pozdně třetihorních savců ze státního historického parku Ashfall Fossil Beds v severovýchodní Nebrasce, jak ukazuje tabulka 3.70

Některé prvky v této lokalitě ukazují na prostředí po Potopě, jiné však svědčí o fosilizaci v době Potopy. Kromě těchto jedenácti kritérií poskytla převahu důkazů pro interpretaci Potopy i některá další, včetně: (1) rozsahu eroze v oblasti, (2) přítomnosti živočichů teplého klimatu, (3) nedostatku typických živočichů doby ledové a (4) pravděpodobnosti, že nedaleké písečné kopce Nebrasky jsou ranými povodňovými usazeninami – záplavovou fází.

Tento typ analýzy lze použít i na další třetihorní ložiska. Pokud je pravda, že tyto třetihorní usazeniny skutečně vznikly na počátku Potopy, pak se potvrzuje velmi důležitá zásada pro diluvialisty – že při určování etap Potopy se nemůžeme spoléhat na uniformní data nebo umístění geologických jednotek ve stratigrafickém sloupci.

Je zřejmé, že nemůžeme předpokládat, že třetihorní sedimenty pocházejí z pozdní fáze Potopy nebo období po jejím skončení jen proto, že byly přiřazeny k horní části geologického času. Kreacionisté musí pro každou geologickou jednotku vytvořit a použít vlastní stratigrafická kritéria.71

Časovou škálu nelze jednoduše vměstnat do jednoho roku a brát ji jako posloupnost Potopy. Sedimentace během Potopy byla pravděpodobně katastrofálnější na začátku, po 40. dni se zmenšila a po 150. dni byla určitě menší.72

Někteří kreacionisté zřejmě zapomínají, že ústupová fáze Potopy, tedy dny 150 až 371, musela být především erozní událostí, zejména ve stoupajícím terénu na západě Spojených států (obrázek 3). Až na lokální výjimky není důvod očekávat v této oblasti (a dalších podobných) po 150. dni výrazné depoziční znaky. Holt toto období nazval „erodozoikum“.73 Vzhledem k potenciální energii spádu a objemu vody musela tato erozní událost odstranit velké části sedimentárních hornin uložených v záplavové fázi Potopy (obr. 3).

Obrázek 3. Jednoduché blokové schéma zobrazující současné kontinentální sedimentární horniny s objemem sedimentů erodovaných po 150. dni, v „erodozoiku“, během ústupové fáze Potopy (nakreslila Melanie Richardová).

Pokud je tento závěr správný, pak by dochované sedimentární horniny, dokonce i ty na dnešním povrchu, představovaly horniny usazené mnohem dříve během Potopy. Některé z těchto hornin jsou sekulárními geology datovány do třetihor, což vytváří zásadní nesoulad mezi časovou stupnicí a skutečnou historií Potopy. Stejně jako stopy dinosaurů představují i stopy ptáků a savců a „ďáblovy vývrtky“ aktivitu zvířat v době Potopy před 150. dnem.34,41 Tyto stopy vznikly na „krátce obnažených diluviálních sedimentech“ (BEDS) během kolísání relativní hladiny moře ve fázi Potopy.55,56

Závěr

Hranice K/T byla považována za logické umístění hranice období po Potopě. Na podporu tohoto postoje bylo navrženo šest důkazů, z nichž tři jsme analyzovali v tomto článku. Třetihorní trend ochlazování je subjektivní a do značné míry založený na uniformních paleoklimatologických předpokladech, které zastánci K/T jako hranice období po Potopě rádi zpochybňují u „starších“ vrstev, ale ne u třetihor. Množství a rozmanitost fosilií savců v třetihorách a jejich nedostatek ve „starších“ vrstvách naznačuje, že třetihory tvoří většinu fosilního záznamu savců z doby Potopy. Savčí a ptačí ichnofosilie v třetihorách odrážejí druhohorní dinosauří stopy a pravděpodobně vznikly na BEDS (krátce obnažených diluviálních sedimentech) během Potopy, podobně jako dinosauří stopy. Uvádění tolika zkamenělin po Potopě, jak to dělají zastánci K/T, se příliš opírá o pochybné uniformistické předpoklady (které je odmítáno v souvislosti se „staršími“ vrstvami) a ignoruje nejzřejmější řešení původu tolika fosilií v rámci biblického modelu Potopy. Dvěma posledním důkazům navrženým pro hypotézu hranice K/T se budeme věnovat v části 3.

Poděkování

Děkuji dr. Johnu Reedovi za recenzi dřívějšího rukopisu a mnoho užitečných připomínek. Děkuji také paní Melanii Richardové za nakreslení obrázků 1 a 3.

Odkazy

CRSQ-Creation Research Society Quarterly JofC-Journal of Creation, dříve TJ a Creation Ex Nihilo Technical Journal

 1. Oard, M.J, Is the K/T boundary the Flood/post-Flood boundary?—part 1: introduction and the scale of sedimentary rocks (Je hranice K/T hranicí mezi Potopou a obdobím po Potopě? – část 1: Úvod a měřítko sedimentárních hornin)JofC 24(2):95-104, 2010. Zpět na text.
 2. Chamberlin, T.C., Historical essay—The method of multiple working hypotheses (Historická esej – Metoda vícenásobných pracovních hypotéz), autor T.C. Chamberlin s úvodem D.C. Raupa, Journal of Geology 103:349-354, 1995. Zpět na text.
 3. Oard, M.J, Defining the Flood/post-Flood boundary in sedimentary rocks (Definování hranice mezi Potopou a obdobím po Potopě v sedimentárních horninách), Journal of Creation 21(1):98-110, 2007. Zpět na text.
 4. Tyler, D. J., Recolonization and the Mabbul (Rekolonizace a Mabbul); in: Reed, J.K. a Oard M.J. (Eds.), The Geological Column: Perspectives within Diluvial Geology (Stratigrafický sloupec: Perspektivy v rámci diluviální geologie), Creation Research Society Books, Chino Valley, Arizona, str. 73-86, 2006. Zpět na text.
 5. Reed, J.K., Kulikovsky, A.S. a Oard, M.J., Can recolonization explain the rock record? (Může rekolonizace vysvětlit horninový záznam?) CRSQ 46(1):27-39, 2009. Zpět na text.
 6. Kennett, J., Marine Geology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1982. Zpět na text.
 7. Oard, M.J, The Frozen Record: Examining the Ice Core History of the Greenland and Antarctic Ice Sheets (Zmrazený záznam: zkoumání historie ledových jader grónského a antarktického ledovce), Institute for Creation Research, Dallas, TX, 2005. Zpět na text.
 8. Oard, M.J., Mid and high latitude flora deposited in the Genesis Flood-part I: uniformitarian paradox, (Flóra středních a vysokých zeměpisných šířek usazená při potopě v Genesis – část I: uniformitární paradox), CRSQ 32(2):107-115, 1995. Zpět na text.
 9. Oard, M.J, Cold oxygen isotope values add to the mystery of warm climate wood in NE Canada (Hodnoty izotopů kyslíku za studena přispívají k záhadě dřeva teplého klimatu v severní Kanadě)JofC 17(1):3-5, 2003. Zpět na text.
 10. Christie, R.L. a McMillan, N.J. (Eds.), Tertiary fossil forest of the Geodetic Hills, Axel Heiberg Island, Arctic Archipelago (Třetihorní fosilní les Geodetických vrchů, ostrov Axela Heiberga, arktické souostroví), Geological Survey of Canada Bulletin 403, Geological Survey of Canada, Ottawa, Kanada, 1991. Zpět na text.
 11. Estes, R. and Hutchison, J.H., Eocene lower vertebrates from Ellesmere Island, Canadian Arctic Archipelago (Eocenní nižší obratlovci z Ellesmerova ostrova v kanadském arktickém souostroví), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 30:225-247, 1980. Zpět na text.
 12. Oard, M.J., Mid and high latitude flora deposited in the Genesis Flood-part II: a creationists hypothesis (Flóra středních a vysokých zeměpisných šířek usazená při potopě v Genesis – část II: hypotéza kreacionistů), CRSQ 32(3):138-141, 1995. Zpět na text.
 13. Austin, S.A., Mount St. Helens and catastrophism (Mount St. Helens a katastrofismus); in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the First International Conference on Creationism, volume I, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, str. 3-9, 1987. Zpět na text.
 14. Coffin, H.G. s Brownem, R.H., Origin by Design (Záměrný vznik), Review and Herald Publishing Association, Washington, D.C., 1983. Zpět na text.
 15. Woodmorappe, J., A diluvian interpretation of ancient cyclic sedimentation (Diluviální interpretace dávné cyklické sedimentace); In: Studies in Flood Geology: A Compilation of Research Studies Supporting Creation and the Flood (Studia geologie Potopy. Kompilace výzkumných studií podporujících Stvoření a Potopu), druhé vydání, Institute for Creation Research, Dallas, TX, str. 201-220, 1999. Zpět na text.
 16. Markwick, P.J., Fossil crocodilians as indicators of Late Cretaceous and Cenozoic climates: implications for using palaeontological data in reconstructing palaeoclimate (Fosilní krokodýli jako indikátory pozdně křídového a kenozoického klimatu: důsledky pro využití paleontologických dat při rekonstrukci paleoklimatu), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 137:205-271, 1990. Zpět na text.
 17. Markwick, P.J., „Equability,“ continentality, and Tertiary „climate“: the crocodilian perspective („Rovnost“, kontinentálnost a třetihorní „klima“: krokodýlí perspektiva), Geology 22:613-616, 1994. Zpět na text.
 18. Markwick, P.J., Fossil crocodilians as indicators of Late Cretaceous and Cenozoic climates: implications for using palaeontological data in reconstructing palaeoclimate (Fosilní krokodýli jako indikátory pozdně křídového a kenozoického klimatu: důsledky pro využití paleontologických dat při rekonstrukci paleoklimatu), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 137:205-271, 1998. Zpět na text.
 19. Oard, M.J, Tropical cycad reinforces uniformitarian paleofloristic mystery (Tropický cykas prohlubuje uniformitární paleofloristickou záhadu)JofC 12(3):261-262, 1998. Zpět na text.
 20. Coffin, H.G., The Ginkgo Petrified Forest (Zkamenělý les jinanů), Origins 1:101-103, 1974. Zpět na text.
 21. Oard, M.J, A uniformitarian paleoenvironmental dilemma at Clarkia, Idaho, USA (Uniformitární paleoenvironmentální dilema v Clarkia, Idaho, USA)JofC 16(1):3-4, 2002. Zpět na text.
 22. Matthews Jr, J.V. a Ovenden, L.E., Late Tertiary plant macrofossils from localities in Arctic/Subarctic North America: a review of the data (Pozdně třetihorní rostlinné makrofosilie z arktických/subarktických lokalit Severní Ameriky: přehled dat), Arctic 43:364-392, 1990. Zpět na text.
 23. Oard, M.J, An Ice Age Caused by the Genesis Flood (Doba ledová způsobená Potopou v Genesis), Institute for Creation Research, Dallas, TX, 1990. Zpět na text.
 24. Oard, M.J, Frozen in Time: The Woolly Mammoth, the Ice Age, and the Biblical Key to Their Secrets (Mamut srstnatý, doba ledová a biblický klíč k jejich tajemstvím), Master Books, Green Forest, AR, 2004. Zpět na text.
 25. Vardiman, L., Sea-Floor Sediment and the Age of the Earth (Sedimenty mořského dna a stáří Země), Institute for Creation Research, Dallas, TX, 1996. Zpět na text.
 26. Vardiman, L., Climates Before and After the Genesis Flood: Numerical Models and Their Implications (Klimata před a po Potopě v Genesis: numerické modely a jejich důsledky), Institute for Creation Research, Dallas, TX, 2001. Zpět na text.
 27. Oard, M.J. a Klevberg, P., The Green River Formation very likely did not form in a postdiluvial lake (Formace Green River velmi pravděpodobně nevznikla v postdiluviálním jezeře), Answers Research Journal 1:99-108, 2008. Zpět na text.
 28. Sloan, L.C. a Barron, E.J., “Equable” climates during earth history? („Rovnovážné“ klima v historii Země?) Geology 18:489-492, 1990. Zpět na text.
 29. Sewall, J.O. a Sloan, L.C., Less ice, less tilt, less chill: the influence of a seasonally ice-free Arctic Ocean and reduced obliquity on early Paleogene climate (Méně ledu, menší sklon, menší chlad: vliv sezónně nezamrzajícího Severního ledového oceánu a snížené šikmosti na klima raného paleogénu), Geology 32:477-480, 2004. Zpět na text.
 30. Sloan, L.C., Equable climates during the early Eocene: significance of regional Paleogeography for North America climate (Rovnovážné podnebí na počátku eocénu: význam regionální paleogeografie pro klima Severní Ameriky), Geology 22:881-884, 1994. Zpět na text.
 31. Sloan, L.C., Huber, M., Crowley, T.J., Sewall, J.O. a Baum, S., Effects of sea surface temperature configuration on model simulations of „equable“ climate in the Early Eocene (Vliv konfigurace teploty povrchu moře na modelové simulace „vyrovnaného“ klimatu v raném eocénu), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 167:321-335, 2001. Zpět na text.
 32. Sloan, L.C. a Morrill, C., Orbital forcing and Eocene continental temperatures (Orbitální vlivy a eocénní kontinentální teploty), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 144:21-35, 1998. Zpět na text.
 33. Sloan, L.C., Walker, J.C.G. a Moore Jr, T.C., Possible role of ocean heat transport in early Eocene climate (Možná role přenosu tepla oceánem v klimatu raného eocénu), Paleoceanography 10:347-356, 1995. Zpět na text.
 34. Oard, M.J, Where is the Flood/post-Flood boundary in the rock record? (Kde je v geologickém záznamu hranice mezi Potopou a obdobím po Potopě?) JofC 10(2):258-278, 1996. Zpět na text.
 35. Oard, M.J, Climate models fail to produce warm climates of the past (Klimatické modely nedokáží zobrazit teplé podnebí v minulosti)JofC 23(2):11-13, 2009. Zpět na text.
 36. Schrag, D.P., Effects of diagenesis on the isotopic record of late Paleogene tropical sea surface temperatures (Vliv diageneze na izotopový záznam teploty povrchu tropických moří v pozdním paleogénu), Chemical Geology 161:215-224, 1999. Zpět na text.
 37. Pearson, P.N., Ditchfield, P.W., Singano, J., Harcourt-Brown, K.G., Nicholas, C.J., Olsson, P.K., Shackleton, N.J. a Hall, M.A., Warm tropical sea surface temperatures in the Late Cretaceous and Eocene epochs (Teplé tropické teploty mořské hladiny v pozdní křídě a eocénu), Nature 413:481-487, 2001. Zpět na text.
 38. Oard, M.J, The ‘cool-tropics paradox’ in Palaeoclimatology (Paradox chladných tropů v paleoklimatologii)JofC 17(1):6-8, 2003. Zpět na text.
 39. Oard, M.J., Vertical tectonics and the drainage of Floodwater: a model for the middle and late diluvian period—Part II (Vertikální tektonika a odvodňování povodí: model pro střední a pozdní diluviální období – část II), CRSQ 38(2):79-95, 2001. Zpět na text.
 40. Oard, M.J, Flood by Design: Receding Water Shapes the Earth’s Surface (Záměr Potopy: ustupující voda utváří povrch Země), Master Books, Green Forest, AR, 2008. Zpět na text.
 41. Oard, M. J., Dinosaurs in the Flood: a response (Dinosauři za Potopy: reakce na článek)JofC 12(1):69-86, 1998. Zpět na text.
 42. Chaney, R.W., Tertiary forests and continental history (Třetihorní lesy a historie kontinentu), GSA Bulletin 51, str. 478-479, 1940. Zpět na text.
 43. Bustin, R. M., Beaufort Formation, eastern Axel Heiberg Island, Canadian arctic archipelago (Beaufortova formace, východní část ostrova Axela Heiberga, kanadské arktické souostroví), Bulletin of Canadian Petroleum Geology 30:140, 1982. Zpět na text.
 44. Hills, L.V. and Ogilvie, R.T., Picea banksii n. sp. Beaufort Formation (Tertiary), northwestern Banks Island, arctic Canada (Picea banksii n. sp. Beaufortova formace (třetihory), severozápadní Banksův ostrov, arktická Kanada), Canadian Journal of Botany 48:457-464, 1970. Zpět na text.
 45. Basinger, J.F., The fossil forests of the Buchanan Lake Formation (early Tertiary), Axel Heiberg Island, Canadian arctic archipelago: preliminary floristics and paleoclimate (Fosilní lesy Buchanan Lake Formation (rané třetihory), ostrov Axela Heiberga, kanadské arktické souostroví: předběžná floristika a paleoklima); in: Christie, R.L. a McMillan, N.J. (Eds.), Tertiary Fossil Forests of the Geodetic Hills, Axel Heiberg Island, Arctic Archipelago (Třetihorní fosilní lesy Geodetických vrchů, ostrov Axela Heiberga, arktické souostroví), Geological Survey of Canada Bulletin 403, Ottawa, Kanada, pp. 62-63, 1991. Zpět na text.
 46. Clutter, T., The Clarkia fossil bowl (Folisie z oblasti Clarkia), American Forests 91(2):22-25, 1985. Zpět na text.
 47. Ager, T.A., White, J.M. a Matthews Jr, J.V. (Eds.), Tertiary Quaternary Boundaries (Hranice třetihor a čtvrtohor), Pergamon, Oxford, U.K., 1994. Zpět na text.
 48. Cronin, T.M. a Dowsett, H.J., PRISM—warm climates of the Pliocene (PRISM-teplé podnebí pliocénu), Geotimes 38(11):17–19, 1993. Zpět na text.
 49. Funder, S., Abrahamsen, N., Bennike, O. a Feyling-Hanssen, R.W., Forested Arctic: evidence from North Greenland (Zalesněná Arktida: nálezy v severním Grónsku), Geology 13:542-546, 1985. Zpět na text.
 50. Chaney, ref. 42, p. 471. Zpět na text.
 51. Meyer, H., The Oligocene Lyons flora of northwestern Oregon (Oligocénní lyonská flóra severozápadního Oregonu), The Ore Bin 35(3), pp. 42-43, 1973. Zpět na text.
 52. Chaney, ref. 42, p. 472. Zpět na text.
 53. Bill Hoesch, osobní sdělení. Zpět na text.
 54. Oard, M.J, Jurassic mammals—more surprisingly diverse (Jurští savci – překvapivě rozmanití)JofC 21(2):10-11, 2007. Zpět na text.
 55. Oard, M.J., Dinosaur tracks, eggs, and bonebeds (Dinosauří stopy, vejce a kostní lůžka); in: Oard, M.J. a Reed, J.K. (Eds.), Rock Solid Answers: The Biblical Truth Behind 14 Geological Questions (Skálopevné odpovědi. Biblická pravda o 14 geologických otázkách), Master Books and Creation Research Society Books, Green Forest, AR, a Chino Valley, AZ, str. 245-258, 2009. Zpět na text.
 56. Oard, M.J., Dinosaur Tracks, Eggs, and Bonebeds Explained by the Flood (Dinosauří stopy, vejce a kostní lůžka vysvětleny Potopou), Creation Book Publishers, Powder Springs, GA (v tisku). Zpět na text.
 57. Whitcomb Jr, J.C. a Morris, H.M., The Genesis Flood (Potopa v Genesis), Baker Book House, Grand Rapids, MI, 1961. Zpět na text.
 58. Anonym, Ivan whips Cuba with wind, waves (Ivan bičuje Kubu větrem a vlnami), Bozeman Chronicle, 14. září 2004, str. A1, A8. Zpět na text.
 59. Lockley, M. a Peterson, J., A Guide to the Fossil Footprints of the World (Průvodce po fosilních stopách světa), University of Colorado, Denver, CO, 2002. Zpět na text.
 60. Holt, R.D, Evidence for a Late Cainozoic Flood/post-Flood boundary (Důkazy pro hranici mezi Potopou v pozdním kenozoiku a obdobím po Potopě)JofC 10(1):128-167, 1996. Zpět na text.
 61. Lockley, M. a Hunt, A.P., Dinosaur Tracks and other Fossil Footprints of the Western United States (Stopy dinosaurů a jiné fosilní stopy na západě Spojených států amerických), Columbia University Press, New York, NY, 1995. Zpět na text.
 62. Lockley, M. a Meyer, C., Dinosaur Tracks and Other Fossil Footprints of Europe (Stopy dinosaurů a další fosilní stopy Evropy), Columbia University Press, New York, NY, 2000. Zpět na text.
 63. Lugn, A.L., The origin of Daemonelix (Původ „daemonelixů“), Journal of Geology 49:673-696, 1941. Zpět na text.
 64. Martin, L.D. and Bennett, K.K., The burrows of the Miocene beaver Palaeocastor, western Nebraska, USA (Nory miocenního bobra palaeocastora, západní Nebraska, USA), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 22:173-193, 1977. Zpět na text.
 65. Walker, T., A biblical geologic model (Biblický geologický model); in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, technical symposium sessions, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, str. 581-592, 1964. Zpět na text.
 66. Barrick, W.D., Noah’s flood and its geological implications (Noemova potopa a její geologické důsledky); in: Mortenson, T. a Ury, T.H. (Eds.), Coming to Grips with Genesis: Biblical Authority and the Age of the Earth (Jak se vyrovnat s Genesis: biblická autorita a stáří Země), Master Books, Green Forest, AR, s. 251-281, 2008. Zpět na text.
 67. Barrick, W.D. a Sigler, R., Hebrew and geological analyses of the chronology and parallelism of the Flood: implications for interpretation of the geologic record (Hebrejské a geologické analýzy chronologie a paralelnosti potopy: důsledky pro interpretaci geologického záznamu); in: Ivey Jr, R.L. (Ed.), Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism, technical symposium sessions, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, s. 397-408, 2003. Zpět na text.
 68. Tyler, D.J., Recolonization and the Mabbul (Rekolonizace a Mabbul); in: Reed, J.K. a Oard, M.J. (Eds.), The Geologic Column: Perspectives within Diluvial Geology (Stratigrafický sloupec: perspektivy v rámci diluviální geologie), Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, str. 73-86, 2006. Zpět na text.
 69. Brand, L., Faith, Reason, and Earth History (Víra, rozum a dějiny Země), Andrews University Press, Berrien Springs, MI, 1997. Zpět na text.
 70. Oard, M.J., Are the Ashfall Site sediments and fossils post-Flood? (Pocházejí sedimenty a fosilie z lokality Ashfall z období po Potopě?) CRSQ 46(2):81-91, 2009. Zpět na text.
 71. Reed, J.K., Klevberg, P. a Froede Jr, C.R., Towards a Diluvial Stratigraphy (K diluviální stratigrafii); in: Reed, J.K. a Oard, M.J. (Eds.), The Geologic Column: Perspectives within Diluvial Geology (Stratigrafický sloupec: perspektivy v rámci diluviální geologie), Creation Research Society Books, Chino Valley, AZ, str. 31-51, 2006. Zpět na text.
 72. Reed, J.K., Froede Jr, C.R. a Bennett, C.B., A biblical Christian framework for earth history research: part IV the role of geologic energy in interpreting the stratigraphic record (Biblicko-křesťanský rámec pro výzkum historie Země: IV. část Úloha geologické energie při interpretaci stratigrafického záznamu), CRSQ 33(2):97-101, 1996. Zpět na text.
 73. Holt, ref. 60, p. 145. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.