Úvod Magazín Bůh a Bible Apoštol Petr

Apoštol Petr

Petr byl jedním ze dvanácti Apoštolů. O jeho životě se dozvídáme z knih Nového Zákona, konkrétně z Evangelií, ze Skutků, z dopisů Pavla a také z dopisů samotného Petra. Petr je považován ze jednoho z nejhlavnějších Apoštolů a již za doby Ježíšova učení, často vystupoval jako vůdce celé skupiny. Dnes se proto blíže podíváme na jeho příběh.

Podle biblických pramenů se Petr narodil v Betsaidě pod rodným jménem Šimon. Poté, co opustil dům svých rodičů se usadil se svou ženou ve vesnici Kafarnau, kde se s bratrem Ondřejem živil rybařením u Galilejského jezera. Petr byl jedním z prvních apoštolů, kteří se s Ježíšem setkali.

Podle Janova evangelia se Petr s Ježíšem setkal v blízkosti místa působení Jana Křtitele, kam ho dovedl jeho bratr Ondřej. Ten byl Křtitelovým následovníkem a byl také svědkem označení Krista za beránka Božího.

Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše.“ Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas.“ (Jan 1,40-42)

Kéfas se překládá do řečtiny jako Petros, což znamená „skála.“ Prvním setkáním s Ježíšem tak získal Petr své jméno, pod kterým ho známe dodnes. Pro Petra byla velmi charakteristická jeho silná náklonost ke Kristu a odhodlaná víra. Tou se prokázal již během druhého setkání s Kristem. Když jej Kristus požádal, aby se vydal na lov ryb, a to navíc takovým způsobem, o kterém by každý rybář hned usoudil, že neuloví ani jednu rybu. Petr však bez zaváhání poslechl. Díky Ježíšovi toho dne ulovili více ryb, než byla rybářská loď schopna pojmout.

Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ (Lukáš 5,8-10)

Od tohoto dne nabralo Petrovo rybářské povolání symbolický smysl. Stal se Ježíšovým učedníkem, aby se jednoho dne mohl stát hlasatelem jeho učení, díky kterému bude z hlubokých vod hříchu lovit na světlo nové věřící. Síla Petrovi víry se prokázala i v odpovědi na Ježíšovu otázku, za koho jej apoštolové pokládají.

Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Matouš 16,15-18)

Tato biblická pasáž je podstatným poukazem na Petrovo vyvolení. Slovo církev zde však musíme chápat poněkud s rezervou, protože se z počátku jednalo o úzký kruh věřících spíše než o instituci, jak ji známe dnes. Apoštol Petr je díky tomuto Ježíšovu pověření považován za prvního papeže. Symbol klíčů, který je symbolem Petrovým, je dodnes hlavním symbolem papežství.

V průběhů Ježíšových učení, napříč evangelii, vystupuje Petr často jako vůdce skupiny Apoštolů, je svědkem mnoha Ježíšových zázraků a táže se ve jménu všech na význam Ježíšových podobenství. Jeho jméno je mezi apoštoly v Písmu často zmiňováno jako první.

Avšak navzdory své silné a odhodlané osobnosti, nebyl ani apoštol Petr dokonalý. Mnohokrát zapochyboval nad svým údělem a dopustil se chyb, kterým se člověk během svého života nikdy nemůže zcela vyhnout. Díky svým pochybám málem utonul, když na Ježíšovo vyzvání kráčel po vlnách, avšak ze strachu ztratil svou víru a propadl se pod hladinu.

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ (Matouš 14,29-31)

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.