Ateismus

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: Atheism

Autor: Ken Ammi

V originále vydáno: Atheism, 18. června 2009

Mnoho dalších článků na toto téma naleznete na stránce Ateismus, agnosticismus a humanismus: bezbožná náboženství – otázky a odpovědi.

1. Definice pojmu „ateismus“

Kolem pojmu „ateismus“ a jeho definice panují nejasnosti a diskuse.

Termín „ateismus“ nachází svou etymologii v řeckém spojení slov „a“ a „theos“. Co „atheos“ znamená, je jako u každého pojmu závislé na kontextu (a možná i na osobní interpretaci). Všimněte si, že pokud ateista prohlásí: „Nevěřím v Boha“, není to technicky vzato výrok o existenci či neexistenci Boha. Znamená atheos „absence Bůh“, „bez Boha“, „bez víry v Boha“ nebo „Bůh neexistuje“?

OBSAH
1. Definice pojmu „ateismus“
1.1 Varianty ateismu

2. Ateismus jako uctívání přírody nebo novopohanství
2.1 Ateistické náboženství

3. Proč byl zvolen ateismus
3.1 Ateista od přírody

4. Ateismus a etika/morálka
4.1 Ateismus a „problém zla“
4.2 Ateismus a „eutyfrovské dilema“
4.3 Ateismus „problém zla“
4.4 Euthyfrovo dilema ateismu
4.5 Odměna a trest teismu versus čisté motivy ateismu

5. Náboženství jako zneužívání dětí

6. Argumenty ateismu proti teismu aneb „ateologie“ ateismu
6.1 Kdo stvořil Boha?

7. Argumenty pro Boží existenci
7.1 Formy kosmologického argumentu
7.2 Argument z kosmologické přirozené teologie
7.3 Formy teleologického argumentu
7.4 Formy ontologického argumentu
7.5 Formy argumentu morálního zákona
7.6 Dostojevského argument z důsledků pozitivního ateismu
7.7 Argument z radosti
7.8 Argument z čísel Ronalda Nashe

8. Ateismus a věda
8.1 Ateismus a zázraky
8.2 Počátky

9. Ateismus ve školních třídách

10. Ateismus jako „vědecké“ vyprávění

11. Ateismus a tělesné, duševní, emocionální, duchovní a společenské zdraví
11.1 Ateismus a charita
11.2 Ateismus a sebevražda
11.3 Ateismus a úmrtnost dospělých
11.4 Příčiny úmrtí
11.5 Postoje k potratům
11.6 Vánoce a štěstí
11.7 Ateismus a pověrčivost
11.8 Společnost
11.9 Ateismus a poctivost
11.10 Uvěznění
11.11 Ateismus, manželství a rozvody

12. Ateismus a komunismus

13. Závěr G. K. Chestertona

První křesťané byli označováni za „ateisty“, protože nevěřili v řecké nebo římské bohy. Přestože však pozitivně potvrzovali neexistenci těchto bohů, pravděpodobně věřili, že tito bohové jsou podvodní démoni, o jejichž existenci věřili (1 Kor 8,4-6).

Podívejme se na další slova odvozená z řeckého „a“:

 • „Znamená to však, že zamyšlení neexistuje, že člověk pouze momentálně nezamyšlený není, že pouze není zamyšlený nad určitým tématem atd.?
 • „Agnostik“ – ne, bez gnóze (poznání), ale znamená to, že poznání neexistuje, nebo že pouze neexistuje v souvislosti s určitým tématem, nebo že může existovat, ale chybí nám?

Obecně ateisté preferují definici „ateismu“, jak ji zpopularizovalo hnutí nových ateistů, jako „nevěřící v boha (bohy)“. Tím, že pro sebe používají termín „ateista“, se tedy tito ateisté technicky vzato nevyjadřují k existenci či neexistenci Boha.

Tato definice se zpopularizovala přinejmenším od dob Charlese Bradlaugha (kolem roku 1876). Zdá se, že je upřednostňována proto, aby se vyhnula filosofické obtížnosti dokazování záporu – Bůh neexistuje – a aby se důkazní břemeno přeneslo na teistu, protože teista pozitivně tvrdí, že Bůh existuje.

Z polemického hlediska je třeba vzít v úvahu dvě věci:

 1. Pokud chtějí ateisté definovat ateismus jako pouhý nedostatek víry v Boha, vyhovte jim a pokračujte v diskusi.
 2. Přimět je, aby pochopili, odkud jejich postoj pochází a kam vede.

V souvislosti s výše uvedeným termínem „agnostik“ si povšimněte, že tento termín vymyslel Thomas Henry Huxley v roce 1869.1 Vysvětlil, že zaznamenal dva extrémy: jedním z nich byli ateisté, kteří pozitivně potvrzovali neexistenci Boha (tvrdili, že vědí, že Bůh neexistuje), a druhým byli teisté, kteří pozitivně potvrzovali Boží existenci (tvrdili, že vědí, že Bůh existuje). Huxley řekl, že nemá dostatek důkazů, aby mohl pozitivně potvrdit obě stanoviska. Proto vytvořil termín, který považoval za střední pozici, tedy pozici, kdy mu chybí poznání, aby se mohl rozhodnout pro jednu či druhou možnost (zda takové poznání skutečně existuje mimo jeho osobní znalosti, nebo zda může být jednou objeveno, je jiná otázka).

Jak uvidíme dále, existují různé sekty ateismu. Mezi přátelským ateistou odvedle a aktivisty je obrovský rozdíl. Obecně platí, že i aktivistické typy, které jsou typické pro hnutí nových ateistů, definují „ateismus“ jako pouhý nedostatek víry v Boha. Je však důležité poznamenat, že jejich aktivismus ukazuje, že jejich ateismus je cokoli jiného než pouhý nedostatek: je to hnutí proti „náboženství“, proti „víře“ a proti „Bohu“.

1.1 Varianty ateismu

Ateisté mohou být řazeni pod různé odborné termíny, ale i pod sociopolitické a kulturní termíny, které se mohou překrývat v závislosti na preferencích jednotlivých ateistů:

 • Silný ateismus, pozitivní ateismus, explicitní ateismus nebo kritický ateismus: obecně se vztahuje na ty, kteří pozitivně potvrzují neexistenci Boha. Někteří současní ateisté, možná pod vlivem škodlivých účinků hnutí nových ateistů, si skutečně myslí, že tato definice ateismu je podvod, který si vymysleli teisté, aby ateisté vypadali jako hlupáci. Přesto se jedná o tradiční definici, kterou lze nalézt v různých slovnících, encyklopediích a filozofických učebnicích.2
 • Slabý ateismus, negativní ateismus nebo implicitní ateismus: obecně se vztahuje na ty, kteří by tvrdili, že pouze nemají víru v Boha. Obvykle by tvrdili, že v Boha nevěří, protože existence Boha nebyla prokázána (nebo doložena). Může, ale také nemusí být v budoucnu prokázán. Tato sekta je podobná agnosticismu.
 • Militantní ateismus nebo antiteismus: obecně se vztahuje k ateistům, kteří považují víru v Boha za nebezpečnou pověrčivou nevědomost a snaží se ji zrušit nebo přinejmenším odstranit z veřejné sféry (veřejnou se rozumí z politiky, kultury obecně atd.).
 • Někteří ateisté tvrdí, že ateismus je náboženství,3 a jiní se pokoušejí vytvořit sekulární/občanská/ateistická náboženství, která si objasníme níže.

  Michael Shermer, redaktor časopisu The Skeptic, rozlišuje mezi ateistou, který tvrdí, že „Bůh neexistuje“, a neteistou, který tvrdí, že „v Boha nevěří“.4

  Pokud jde o sociopolitické a/nebo kulturní termíny, těch je mnoho a některé z nich jsou: V tomto případě se jedná o následující pojmy: světlí, volnomyšlenkáři, humanisté, přírodovědci, racionalisté, skeptici, sekulární humanisté a materialisté.

  Někteří ateisté se přou o terminologii. Například správce webu „American Atheists“ napsal: „Ateisté NEJSOU ‚sekulární humanisté‘, ‚volnomyšlenkáři‘, ‚racionalisté‘ nebo ‚etičtí kulturisté‘ … Lidé, kteří jsou ateisty, často považují za užitečné maskovat se za taková označení,5 zatímco „Freedom from Religion Foundation“, tvrdí, že „mezi volnomyšlenkáře patří ateisté, agnostici a racionalisté.“6

Zpět na index

2. Ateismus jako uctívání přírody nebo novopohanství

Pod pojmem „uctívání přírody“ a „neopohanství“ mám na mysli tendenci ateistů nahradit pocit úcty k Bohu a hledání transcendence vztahem k Bohu hledáním úcty a transcendence v přírodě. Toto přírodní opojení se jakoby nejen užívá, ale je nařízeno a říká se o něm, že je svatější než teismus.

Carl Sagan s odkazem na naši schopnost „vystoupit ze Země a podívat se zpět na sebe“, jak to učinila sonda Voyager 2, prohlásil,

„Považuji to za mrazivý, mrazivý, vzrušující, perspektivní a vědomí zvyšující zážitek. Říká se, že astronomie je pokořující a charakter budující zkušenost.“7

Hned první díl jeho televizního seriálu s názvem Cosmos začal Carl Sagan prohlášením,

„Kosmos je vše, co je, co kdy bylo a co kdy bude. Naše nejslabší úvahy o vesmíru nás vzrušují – cítíme mravenčení v páteři, chytá nás hlas, máme slabý pocit, jako by šlo o vzdálenou vzpomínku, o pád z výšky. Víme, že se blížíme k největšímu z tajemství.“

Předpokládáme-li realitu bez Boha, zůstává nezodpovězeno, proč ateisté vyhledávají transcendentní zážitky.

Michael Shermer prohlásil, že jeho studium evoluce bylo „mnohem osvícenější a transcendentnější, duchovnější než cokoli, co jsem zažil za sedm let, co jsem znovuzrozený křesťan“.8

Michael Shermer se zmínil o „duchovní stránce vědy“, kterou označil jako „vědeckost“:

„Jestliže náboženství a spiritualita mají vyvolávat úctu a pokoru před skutečností stvořitele, co může být úžasnější a pokornější než hluboký vesmír objevený Hubblem a kosmology a hluboký čas objevený Darwinem a evolucionisty? Na Darwinovi záleží, protože záleží na evoluci. Na evoluci záleží, protože záleží na vědě. A na vědě záleží, protože je to přední příběh našeho věku, epická sága o tom, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme.“9

Michael Ruse; profesor filosofie (University of Guelph), zapálený evolucionista a údajně bývalý křesťan, který se za ACLU zasazoval proti návrhu zákona o „vyváženém přístupu“ (ke stvoření a evoluci ve školách) v USA, napsal: „V USA se v roce 2010 objevily dva návrhy zákona o ‚vyváženém přístupu'“:

„Evoluce je svými zastánci propagována jako víc než pouhá věda. Evoluce je propagována jako ideologie, sekulární náboženství – plnohodnotná alternativa ke křesťanství, která má smysl a morálku… To platilo pro evoluci na počátku a platí to pro ni i dnes…“

„Jako sociální reformátor byl proto Huxley, v novinách známý jako ‚papež Huxley‘, odhodlán najít náhradu za křesťanství. Evoluce se svým důrazem na neporušený zákon – který by mohl být použit k vyjádření poselství společenského pokroku – byla ideálním kandidátem. Život se pohybuje po eskalátoru směrem vzhůru…“

„Huxley si skutečně uvědomoval, že dobré náboženství potřebuje morální poselství, stejně jako historii a příslib budoucí odměny, a proto se stále více odvracel od Darwina (který tyto věci neuměl příliš dobře poskytnout) k jinému anglickému evolucionistovi. Herbert Spencer – plodný spisovatel a masově nesmírně oblíbený filozof – sdílel Huxleyho vizi evoluce spíše jako druhu metafyziky než přímé vědy …“

„Evoluce má nyní svého mystického vizionáře, svého svatého Jana od Kříže. Harvardský entomolog a sociobiolog Edward O. Wilson nám říká, že nyní máme ‚alternativní mytologii‘, která poráží tradiční náboženství… Pokud si lidé chtějí z evoluce udělat náboženství, je to jejich věc… Důležité je, abychom rozpoznali, kdy lidé překračují rámec striktní vědy, přecházejí k morálním a sociálním nárokům a považují svou teorii za všeobjímající obraz světa.“10

Na adresu svého kolegy ateisty Jonathana Millera Richard Dawkins prohlásil:

„Když se podíváme na hvězdy, na galaxie, na život, na samotný geologický čas, vy i já pravděpodobně máme … pocity, které se dost možná podobají jistému druhu mystického úžasu. Zažívám, a předpokládám, že i vy, vnitřní pocity, které znějí dost podobně jako to, co cítí mystici, a říkají tomu Bůh. Pokud – a z toho důvodu jsem byl nazván velmi náboženským člověkem – pokud jsem nazván náboženským člověkem, pak na to odpovídám: ‚No, hrajete si se slovy‘, protože to, co naprostá většina lidí myslí náboženským, je něco úplně jiného než tento druh transcendentního, mystického prožitku [ … ].“

„Transcendentní smysl … transcendentní, mystický smysl, který mají lidé, kteří jsou náboženští i nenáboženští, v mém pojetí tohoto pojmu, je něco úplně jiného. V tomto smyslu jsem pravděpodobně nábožensky založený člověk. Vy jste pravděpodobně nábožensky založený člověk. Ale to neznamená, že si myslíme, že existuje nějaká nadpřirozená bytost, která zasahuje do světa, která něco dělá, která něčím manipuluje, nebo mimochodem, že stojí za to se k ní modlit nebo ji prosit o odpuštění hříchů atd. [ … ]“

„Raději používám slova jako náboženství, jako Bůh, tak, jak by jim rozuměla naprostá většina lidí na světě, a vyhrazuji si jiný druh jazyka pro pocit, který sdílíme možná s vaším duchovním [ … ] pocit úžasu, který člověk získá jako vědec při kontemplaci vesmíru nebo při kontemplaci mitochondrií, je ve skutečnosti mnohem velkolepější než cokoli, co získáte kontemplací tradičních objektů náboženské mystiky.“11
[v původním přepisu se objevují elipsy bez závorek, které označují zastavený způsob řeči Richarda Dawkinse, ty v závorkách byly přidány].

Richard Dawkins v knize Is Science a Religion? řekl:

„věda má některé z náboženských ctností … Všechna velká náboženství mají místo pro úctu, pro extatické nadšení nad zázrakem a krásou stvoření. A právě tento pocit úžasu, při kterém se člověku tají dech – téměř uctívání -, který zaplavuje hruď extatickým úžasem, může poskytnout moderní věda. A činí tak nad rámec nejdivočejších snů svatých a mystiků…“

„Věda může nabídnout vizi života a vesmíru, která, jak jsem již poznamenal, co do pokořující poetické inspirace daleko předčí všechny vzájemně si odporující víry a zklamávající nedávné tradice světových náboženství …“

„Vesmír jako celek nemůže být ke Kristu, jeho narození, umučení a smrti jiný než lhostejný… Chci se nyní vrátit k obvinění, že věda je jen víra. Extrémnější verzí tohoto obvinění – a s tou se jako vědec i racionalista často setkávám – je obvinění ze stejného fanatismu a fanatičnosti u samotných vědců, jaké se vyskytuje u věřících lidí. Někdy může být v tomto obvinění i trocha spravedlnosti; ale jako horliví fanatici jsme my vědci v této hře pouhými amatéry. Spokojíme se s tím, že se hádáme s těmi, kdo s námi nesouhlasí. Nezabíjíme je.“

Stephen S. Hall, v knize Darwinův rotvajler Sir Richard Dawkins: Příliš krutý šampion evoluce, řekl:

„Einsteinovo náboženství je druh spirituality, která není nadpřirozená… A to neznamená, že je nějak méně než nadpřirozené náboženství. Právě naopak … Einstein nekompromisně odmítal všechny představy o osobním bohu. Je to něco většího, něco velkolepějšího, něco, k čemu se podle mě může přihlásit každý vědec, včetně těch vědců, které bych nazval ateisty. Einstein byl v mém pojetí ateista, i když Einstein samozřejmě velmi rád používal slovo Bůh. Když Einstein používal slovo Bůh, používal ho jako určitou řečnickou figuru. Když říkal věci jako ‚Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný‘ nebo ‚Nehraje v kostky‘ nebo ‚Měl Bůh při stvoření vesmíru na výběr?‘, měl na mysli, že věci jako náhoda neleží v jádru všech věcí. Mohl být vesmír jiný než takový, jaký je? Einstein se rozhodl použít slovo Bůh, aby formuloval tak hluboké, hluboké otázky. To je, zdá se mi, ta dobrá část náboženství, ke které se můžeme všichni přihlásit…“

„Nechápu, proč se od nás očekává, že budeme projevovat úctu dobrým vědcům, dokonce velkým vědcům, kteří zároveň věří v boha, který dělá takové věci, jako že vyslechne naše modlitby, odpustí nám hříchy, dělá laciné zázraky … které jdou pravděpodobně proti všemu, co stanovil bůh fyziků, božský kosmolog, když stanovil své velké přírodní zákony. Proto nerozumím vědci, který říká: ‚Jsem římský katolík‘ nebo ‚Jsem baptista‘ ….“

„Předpokládám, že bych doufal, že věda – ten nejlepší druh vědy, věda, která se blíží nejlepšímu druhu náboženství, Einsteinova spiritualita, o které jsem mluvil – je tak inspirující, tak vzrušující, že by měla být prodejná každému …“

„Máme něco mnohem lepšího, co můžeme nabídnout … Proč se my, volnomyšlenkářští sekulární vědci, nedostaneme na stejný trh … a neprodáváme to, co prodat můžeme? Protože je to mnohem lepší produkt a jediné, co musíme udělat, je zdokonalit naše prodejní dovednosti na úroveň, na které to už dělají oni.“ [kurzíva v originále]

Zdá se, že takové pocity naplňují odkaz apoštola Pavla:

„ … lidi, kteří svou nespravedlností potlačují pravdu. To, co lze o Bohu poznat, je jim totiž jasné, protože jim to Bůh ukázal. Jeho neviditelné vlastnosti, totiž jeho věčná moc a božská přirozenost, jsou totiž od stvoření světa jasně patrné na věcech, které byly stvořeny. Jsou tedy bez výmluvy. Ačkoli totiž Boha poznali, nectili ho jako Boha a nevzdávali mu díky, ale jejich myšlení se stalo marným a jejich nerozumná srdce se zatemnila. Tvrdili, že jsou moudří, ale stali se blázny a slávu nesmrtelného Boha vyměnili za obrazy podobné smrtelnému člověku … Proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě … protože pravdu o Bohu vyměnili za lež A protože nepovažovali za vhodné uznávat Boha, vydal je Bůh ponížené mysli …“ (Římanům 1,18b-28, ESV).

Zpět na index

2.1 Ateistické náboženství

Podívejme se na ateisty z 18. až 21. století, kteří vyjadřují touhu vytvořit ateistické náboženství. Možná bychom měli začít Jeanem-Jacquesem Rousseauem (1712-1778), který koncipoval občanské náboženství:

„Existuje tedy čistě občanské vyznání víry, jehož články by měl panovník stanovit ne přesně jako náboženská dogmata, ale jako společenské pocity, bez nichž člověk nemůže být dobrým občanem ani věrným poddaným. Nemůže sice nikoho nutit, aby jim věřil, ale může vykázat ze státu toho, kdo jim nevěří. Může ho vykázat nikoli pro bezbožnost, ale jako antisociální bytost, která není schopna skutečně milovat zákony a spravedlnost a v případě potřeby obětovat svůj život povinnosti. Jestliže se někdo poté, co veřejně uznal tato dogmata, chová, jako by jim nevěřil, nechť je potrestán smrtí: dopustil se nejhoršího ze všech zločinů, totiž lži před zákonem.“12

K dalším dvěma významným pokusům 18. století patří Claude Henri de Rouvroy, hrabě de Saint-Simon (1760-1825), který koncipoval nové „křesťanství“, jež by bylo založeno na humanismu a vědeckém socialismu. Světské kněžstvo by se skládalo z vědců, filozofů a inženýrů. A konečně Auguste Comte (1798-1857) koncipoval náboženství humanity.

Obrázek: pytel hnojiva: náš konečný osud podle ateismu; Podle ateismu po smrti skončíme jako pouhé hnojivo; potrava pro rostliny. Lidský život nemá žádný zvláštní smysl ani cíl a neexistuje žádný skutečný základ pro etiku, lásku nebo dokonce logické myšlení. Ateismus neposkytuje žádný základ pro spravedlivou, starostlivou a bezpečnou společnost.

Přeneseme-li se do 21. století, zamyslíme se nad rozhovorem Garyho Wolfa se Samem Harrisem:

„Diskutujeme o tom, jak by mohl vypadat svět bez Boha. ‚Existovalo by náboženství rozumu‘, říká Harris. ‚Uvědomili bychom si racionální prostředky k maximalizaci lidského štěstí. Možná se všichni shodneme na tom, že bychom chtěli mít sabat, který bychom brali opravdu vážně – mnohem vážněji, než ho bere většina věřících lidí. Ale bylo by to racionální rozhodnutí a nebylo by to jen proto, že je to v Bibli. Dokázali bychom se odvolat na sílu poezie a rituálu a tichého rozjímání a všech proměnných štěstí, abychom je mohli využít. Říkejme tomu modlitba, ale měli bychom modlitbu bez bull**** … V určitém okamžiku bude tlak dostatečný na to, aby bylo prostě příliš trapné věřit v Boha.“13 [kurzíva v originále].

Rozhovor Garyho Wolfa s Danielem Dennettem:

„Dennett mi řekl, že bere velmi vážně riziko přílišného spoléhání se na myšlení… Zaujalo mě, že ačkoli je Dennett ateista, nepovažuje víru pouze za neužitečný pozůstatek naší primitivní přirozenosti, za něco, co můžeme s vynaložením úsilí intelektualizovat. Žádný rozumný tvor, říká, by se neobešel bez neprozkoumaných, posvátných věcí … To mi zní trochu jako náboženství rozumu, které předvídá Harris. ‚Ano, mohlo by existovat rozumové náboženství‘, říká Dennett. ‚Mohli bychom mít racionální politiku, která by o určitých věcech ani nepřemýšlela‘. Chápe, že by to vytvářelo neustálé napětí mezi zákazem a zvědavostí. Hranice našich posvátných přesvědčení by však mohly být dobře střeženy prostým uznáním, že je pragmatické odmítnout jejich změnu. Ptám se Dennetta, zda v jeho schématu není rozpor. Na jedné straně agresivně konfrontuje věřící a útočí na jejich posvátná přesvědčení. Na druhé straně navrhuje, aby se naše zděděná výchozí přesvědčení dostala mimo hranice sporu. To by však z našich defaultů učinilo náboženství, neporušitelné a nesmiřitelné bohy. A kromě toho, nejsme snad ateisté? Posvátné zákazy jsou pro nás anathematem. Dennett odpovídá, že lze učinit výjimky. ‚Filozofové jsou ti, kdo odmítají přijmout posvátné hodnoty‘, říká. Například Sokrates. Tato odpověď mi připadá svrchovaně podivná. Představa ateistického náboženství, jehož posvátné předměty, nazývané defaulty, jsou tabu pro všechny kromě filosofů – to je materiál pro nejkrutější parodii. Ale Dennett to tak nemyslel. V jeho scénáři nejsou filosofové uctívanými autoritami, ale mentálními riskanty a skauty. Jejich dobrodružství vybízejí k posměchu, nebo ještě hůře. ‚Filosofové by měli očekávat, že se jim budou vysmívat a hanět je,‘ říká Dennett.“13

Sam Harris, Nesobecké vědomí bez víry:

„Když jsem seděl a díval se na okolní kopce mírně se svažující k vnitrozemskému moři, zmocnil se mě pocit klidu. Brzy přerostl v blažený klid, který umlčel mé myšlenky. V jediném okamžiku zmizel pocit, že jsem odděleným já – ‚já‘ nebo ‚já‘. Všechno bylo jako dřív – obloha bez mráčku, poutníci svírající své láhve s vodou – ale já už jsem neměl pocit, že jsem oddělený od scény, že se dívám na svět zpoza svých očí. Zůstal jen svět. Jako člověk, který se prostě snaží být racionální lidskou bytostí, jsem velmi pomalý ve vyvozování metafyzických závěrů z podobných zážitků… Není pochyb o tom, že lidé mají „duchovní“ zážitky (slova jako „duchovní“ a „mystický“ používám v uvozovkách, protože k nám přicházejí s dlouhým chvostem metafyzických trosek)… I když většina z nás prochází životem s pocitem, že jsme myslitelem svých myšlenek a prožitkem svých zkušeností, z pohledu vědy víme, že je to falešný pohled. Neexistuje žádné oddělené já nebo ego, které by číhalo jako minotaurus v labyrintu mozku. Neexistuje žádná oblast mozkové kůry ani proud nervového zpracování, který by zaujímal výsadní postavení s ohledem na naši osobnost. Neexistuje žádné neměnné „těžiště vyprávění“… Jako kritik náboženské víry jsem často dotazován, co nahradí organizované náboženství. Odpověď zní: mnoho věcí a nic … Ale co etika a duchovní zkušenost? Pro mnohé se náboženství stále zdá být jediným prostředníkem toho, co je v životě nejdůležitější – lásky, soucitu, morálky a sebepřekonání. Abychom to změnili, potřebujeme způsob, jak mluvit o lidském blahu, který by nebyl omezován náboženskými dogmaty stejně jako věda … Věřím, že většinu lidí zajímá duchovní život, ať už si to uvědomují, nebo ne. Každý z nás se narodil, aby hledal štěstí ve stavu, který je v zásadě nespolehlivý … V otázce, jak být co nejšťastnější, může kontemplativní život nabídnout několik důležitých poznatků.“

Sam Harris, Kontemplativní věda:

„Nedávno jsem strávil týden se stovkou kolegů vědců v retreatovém centru na venkově v Massachusetts. Setkání přilákalo různorodou skupinu: fyziky, neurovědce, psychology, klinické lékaře a jednoho nebo dva filozofy; všichni se věnovali studiu lidské mysli… Byli jsme na tichém meditačním ústraní v Insight Meditation Society a věnovali se buddhistické praxi známé jako vipassana (pálijské slovo pro ‚jasně vidět‘)… Pro účely vědy má zásadní význam: Neexistují žádné neopodstatněné víry nebo metafyziky, které by bylo třeba vůbec přijímat … Výzkum funkčních účinků meditace je zatím v plenkách, ale zdá se, že není pochyb o tom, že tato praxe mění mozek.“

Rozhovor Stephena Crittendena se Samem Harrisem pro ABC Radio National:

„ … mystika je skutečný psychologický fenomén, o kterém nepochybuji, že lidi skutečně proměňuje. Zdá se mi však, že můžeme toto poznání propagovat a tyto zkušenosti sledovat do značné míry v duchu vědy, aniž bychom cokoli předpokládali na základě nedostatečných důkazů.“

Sam Harris, Věda musí zničit náboženství:

„Víra není nic jiného než povolení, které si náboženští lidé navzájem dávají, aby věřili takovým tvrzením, když selhávají důvody… Vědci a další racionální lidé budou muset najít nové způsoby, jak mluvit o etice a duchovních zkušenostech. Rozdíl mezi vědou a náboženstvím nespočívá ve vyloučení našich etických intuicí a neobyčejných stavů vědomí z našeho rozhovoru o světě; jde o to, abychom byli důslední v tom, co je rozumné na jejich základě vyvozovat. Musíme najít způsoby, jak uspokojit své emocionální potřeby, které nevyžadují opovržlivé přijetí absurdity. Musíme se naučit využívat sílu rituálu a označovat ty přechody v každém lidském životě, které vyžadují hloubku – narození, svatbu, smrt atd. – aniž bychom si lhali o povaze skutečnosti. Doufám, že k nezbytné proměně našeho myšlení dojde, až dozraje naše vědecké poznání sebe sama. Až najdeme spolehlivé způsoby, jak učinit lidské bytosti láskyplnějšími, méně bojácnými a skutečně nadšenými skutečností našeho výskytu ve vesmíru, nebudeme potřebovat rozdělující náboženské mýty.“

Sam Harris, Racionální mysticismus:

„Sekularismus, který není ničím jiným než souhrnem takové kritiky, může vést své vyznavače k odmítání důležitých rysů lidské zkušenosti jen proto, že jsou tradičně spojovány s náboženskou praxí. … Náš konvenční pocit „já“ není ve skutečnosti nic jiného než kognitivní iluze a rozptýlení této iluze otevírá mysl mimořádným zážitkům štěstí. Toto tvrzení není třeba přijímat na základě víry; je to empirické pozorování … Jediná „víra“, která je nutná k tomu, aby se takový projekt rozběhl, je víra vědecké hypotézy. Hypotéza zní takto: pokud použiji svou pozornost předepsaným způsobem, může to mít specifický, reprodukovatelný účinek. Není třeba dodávat, že to, co se děje (nebo neděje) na jakékoli cestě „duchovní“ praxe, musí být interpretováno ve světle nějakého konceptuálního schématu a vše musí zůstat otevřené racionální diskusi. O tom, jak bude tato diskuse probíhat, nakonec rozhodnou kontemplativní vědci … [kteří] vyvinou vyspělou vědu o mysli … Problém však spočívá v tom, že ve velkoleposti a nadpozemském jazyce náboženství je jádro pravdy … Většina ateistů je zřejmě přesvědčena, že vědomí je zcela závislé na fungování mozku (a je na něj redukovatelné). V poslední kapitole knihy stručně argumentuji, že tato jistota je neoprávněná … pravdou je, že vědci stále nevědí, jaký je vztah mezi vědomím a hmotou. Ani v nejmenším nenavrhuji, abychom z této nejistoty udělali náboženství nebo s ní naložili jinak.“

V Humanistickém manifestu I (1933) se píše:

„Aby náboženský humanismus mohl být lépe pochopen, chceme my, níže podepsaní, učinit určitá tvrzení, o nichž se domníváme, že je dokazují skutečnosti našeho současného života … což vyžaduje nové vyjádření prostředků a cílů náboženství. Takové vitální, nebojácné a upřímné náboženství schopné poskytovat přiměřené společenské cíle a osobní uspokojení se může mnoha lidem jevit jako naprostý rozchod s minulostí … Zavedení takového náboženství je hlavní nutností současnosti. Je to odpovědnost, která leží na této generaci.“14

Zpět na index

3. Proč je zvolen ateismus

Důvodů, proč se lidé rozhodnou pro ateismus, může být tolik, kolik je jednotlivců, kteří se pro něj rozhodnou. Ty sahají od filozofie či vědy až po emoce či rebelii a různé kombinace těchto faktorů.

Významný argentinský hyperrealista Helmut Ditsch převyprávěl část své výchovy:

„Až do svých dvaceti let jsem byl ateista. I když jsem cítil duchovní svět, ateismus jsem používal jako reakci na velmi těžké dětství. Když mi bylo osm let, zemřela mi matka. Ačkoli se můj otec snažil poskytnout nám pohodlné dětství, bylo … smutné.“15 [zvýraznění doplněno].

Joe Orso, píšící o původu víry, vedl rozhovor s ateistou Irou Glassem, který uvedl:

„Zdá se mi, že nemám na výběr, zda věřím v Boha, nebo ne, prostě jsem zjistil, že nevěřím. Buď víru máte, nebo nemáte. Buď věříte, nebo ne.“

Orso: „Jednou jsem se bavil s jedním čínským přítelem. Ptala se mě, jestli věřím v Boha. Řekl jsem jí, že ano. Odpověděl jsem jí na otázku. Řekla ‚ne‘ a já se jí zeptal, proč ne. Vysvětlila mi, že když byla malá, její otec jí řekl, že Bůh neexistuje. Od té doby o tom příliš nepřemýšlela.“16 [zvýraznění doplněno].

Všimněte si pozorně slov Thomase Nagela (B.Phil., Oxford; Ph.D., Harvard), profesora filozofie a práva, univerzitního profesora a profesora práva Fiorella La Guardii. Specializuje se na politickou filozofii, etiku, epistemologii a filozofii mysli. Je členem Americké akademie umění a věd a členem Britské akademie a držitelem stipendií Guggenheimovy nadace, Národní vědecké nadace a Národní nadace pro humanitní vědy:

„Chci, aby ateismus byl pravdivý, a jsem znepokojen skutečností, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, jsou věřící.“ – Thomas Nagel

Chci, aby ateismus byl pravdivý, a jsem znepokojen skutečností, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, jsou věřící. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha a přirozeně doufám, že mám ve své víře pravdu. Jde o to, že doufám, že žádný Bůh není! Nechci, aby existoval Bůh, nechci, aby byl vesmír takový, jaký je.“17 [zvýraznění doplněno].

Vezměme si následující slova Isaaca Asimova, jednoho z nejplodnějších vědeckých spisovatelů minulého století:

„Jsem ateista, a to bezvýhradně. Trvalo mi dlouho, než jsem to řekl. Byl jsem ateistou léta a léta, ale nějak jsem cítil, že je intelektuálně neuctivé říkat, že je člověk ateista, protože to předpokládá znalosti, které člověk nemá. Nějak bylo lepší říct, že je člověk humanista nebo agnostik. Nakonec jsem se rozhodl, že jsem tvor citový i rozumový. Emocionálně jsem ateista. Nemám důkazy, které by dokazovaly, že Bůh neexistuje, ale mám tak silné podezření, že neexistuje, že nechci ztrácet čas.“18 [zvýraznění doplněno].

Gary Wolf, redaktor časopisu Wired, se v následujícím popisu zmiňuje o sobě: „my laxní agnostici, my nezávazní nevěřící, my neurčití deisté, kteří by se styděli obhajovat antické absurdity, jako je narození z Panny Marie nebo představa, že Marie vstala do nebe, aniž by zemřela, nebo jakýkoli jiný do očí bijící mýtus.“ Napsal:

„Při večeři nebo u skleničky žádám lidi, aby se přihlásili. ‚Kdo z vás je ateista?‘ ptám se.“

„Obvykle je první odpovědí mlčení, doprovázené pohledy kolem sebe v naději, že někdo jiný promluví jako první. Pak to po chvíli někdo udělá, téměř vždy muž, téměř vždy s vyzývavým úsměvem a nadšeným tónem. Řekne šťastně: ‚Já jsem!’“

„Ale právě další poznámka je výmluvná. Někdo se k němu otočí a řekne: ‚Ty bys byl.‘ A on se na to podívá.“

„Proč?“ „Protože tě baví [dráždit] lidi ….“. „No, to je pravda.“

„Tento typ konverzace se neodehrává ve středním Ohiu, kde jsem se narodil, ani v Utahu, kde jsem byl teenager, ale na západním pobřeží, mezi lidmi z technických a vědeckých oborů, což je možná sociální skupina, která je mezi všemi Američany nejméně nábožensky založená.“13

Nacházíme tedy různé motivační faktory, které vedou k ateismu a nemají absolutně nic společného s vědou nebo intelektem.

Nacházíme tedy různé motivační faktory, které vedou k ateismu a nemají vůbec nic společného s vědou nebo intelektem.

Paul Vitz, profesor psychologie na Newyorské univerzitě, vypracoval fascinující studii o životě některých nejvlivnějších ateistů. Ve své knize Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism dospěl k závěru, že tyto osoby odmítly Boha, protože odmítly své vlastní otce. Důvodem byly jejich špatné vztahy s otci, nepřítomnost otce nebo vzpoura proti otci.20 V souladu s tímto výzkumem by bylo zajímavé zamyslet se nad tím, jaký vliv na odmítání Boha měla smrt přátel a rodiny. Od Charlese Darwina až po Teda Turnera hrála smrt přátel a rodiny svou roli.

Gary Wolf poznamenal,

„navzdory mýtům se Darwin nestal ateistou kvůli evoluci. Jeho rostoucí odpor ke křesťanství byl spíše důsledkem morální kritiky doktríny 19. století, k níž se přidala tragédie smrti jeho dcery.“13,21

Agentura Associated Press informovala o rozhovoru s Tedem Turnerem, který byl zveřejněn v časopise The New Yorker:

„Zakladatel CNN Ted Turner měl po rozpadu manželství s Jane Fondovou a ztrátě kontroly nad společností Turner Broadcasting sebevražedné sklony … jeho manželství s Fondovou se rozpadlo částečně kvůli jejímu rozhodnutí stát se praktikující křesťankou …“

„Turner je ostře nevěřící, víru ztratil poté, co jeho sestra Mary Jane zemřela na bolestivé onemocnění zvané systémový lupus erythematodes. ‚Učili mě, že Bůh je láska a Bůh je mocný,‘ řekl Turner. ‚A nedokázal jsem pochopit, jak by někdo tak nevinný mohl být donucen nebo mu bylo dovoleno tak trpět‘. …“

„Pro časopis The New Yorker uvedl, že ‚jeho otec často pil, bil ho a posílal ho do vojenské školy‘ a že spáchal sebevraždu, když bylo Turnerovi 24 let.“22

Tony Snow, který byl v letech 2006/2007 tiskovým tajemníkem Bílého domu a byl křesťanem, zemřel v červenci 2008 na rakovinu. Napsal esej s názvem „Nečekaná požehnání rakoviny“.23 Zamysleme se naproti tomu nad tím, jak se s blížící se smrtí vyrovnával člověk zaměřený na Boha:

„ … neměli bychom trávit příliš mnoho času hledáním odpovědí na otázky ‚proč‘: Proč právě já? Proč musí lidé trpět? Proč nemůže onemocnět někdo jiný? Na takové věci nedokážeme odpovědět a samotné otázky mají často za cíl spíše vyjádřit naše trápení než vyžádat si odpověď. Přirozenou reakcí je obrátit se na Boha a požádat ho, aby nám posloužil jako vesmírný Ježíšek. „Drahý Bože, zařiď, aby to všechno zmizelo. Udělej všechno jednodušší. Ale jiný hlas šeptá: „Byl jsi povolán. Váš problém vás přivedl blíž k Bohu, blíž k těm, které milujete, blíž k otázkám, na kterých záleží, – a stáhl do pozadí banální starosti, které zabírají náš „normální čas“. Existuje i jiný druh reakce, i když obvykle krátkodobý nevysvětlitelný záchvěv vzrušení, jako by objasňující okamžik pohromy smetl všechno triviální a malicherné a postavil před nás výzvu důležitých otázek … i když nám Bůh neslibuje zítřek, slibuje nám věčnost … To je láska velmi zvláštního řádu. Stejně tak ale i schopnost sednout si a ocenit zázrak každé stvořené věci. Pouhá myšlenka na smrt nějak oživuje každé požehnání, každé štěstí se stává zářivějším a intenzivnějším. Možná nevíme, jak náš souboj s nemocí skončí, ale pocítili jsme neodvratný Boží dotek.“

Naproti tomu si vezměme slova ateisty Williama Provina, profesora dějin vědy na Cornellově univerzitě:

„Dovolte mi, abych shrnul své názory na to, co nám říká moderní evoluční biologie, nahlas a jasně, a musím říci, že jsou to v podstatě názory Darwinovy: neexistují žádní bohové, žádné účelové síly jakéhokoli druhu, žádný život po smrti (až zemřu, jsem si naprosto jistý, že budu úplně mrtvý, to je prostě všechno, to bude můj konec), neexistuje žádný konečný základ etiky, žádný konečný smysl života a ani žádná svobodná vůle pro člověka … Otázka zní: ‚Může nám ateistický humanismus hodně nabídnout? No jistě, může poskytnout intelektuální uspokojení, a já jsem teď intelektuálně mnohem spokojenější, když nemusím lpět na pohádkách, kterým jsem věřil, když jsem byl dítě. Takže život možná nemá žádný konečný smysl, ale určitě si myslím, že může mít spoustu bezprostředních významů.“24

V souvislosti se svou vlastní rakovinou, nádorem na mozku, Provine prohlásil, že by se střelil do hlavy, kdyby se mu nádor na mozku vrátil.25 V absolutně materialistickém světě je zřejmě o jeden bioorganismus méně nepodstatné.

3.1 Rozený ateista

Satanismus a sebeklam

Dalším důvodem odmítnutí Boha (volba ateismu) je dobrovolné přijetí satanského podvodu.

Anděl Lucifer („světlý“) padl a stal se satanem („protivníkem“) kvůli své touze nahradit Boha. To byla Luciferova jediná posedlost.

Nejenže odmítl Boha tím, že se ho pokusil nahradit, ale nabádal k tomu i lidi. Satan nabádal Evu, aby se rozhodla proti Bohu pro své vlastní naplnění:

Řekl ženě: „Řekl snad Bůh: ‚Nejezte ze žádného stromu v zahradě‘?“ Žena odpověděla hadovi: „My můžeme jíst z ovoce stromů v zahradě, ale Bůh řekl: ‚Nejezte z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli‘.“ Had však ženě řekl: „Určitě nezemřete. Bůh přece ví, že až z něho budete jíst, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo.“ (Genesis 3,1-5).

Taktika je jasná: nejprve zpochybnit Boží výroky, pak jim odporovat a nakonec nabádat ke vzpouře a hledání rovnosti s Bohem.

U ateistů se to projevuje jako

 1. Zpochybňování toho, zda vůbec existuje Bůh, aby mohl činit výroky, takže Bůh nic neřekl.
 2. Popíráním výroků, o nichž se tvrdí, že je pronesl Bůh.
 3. Snahou o rovnost s Bohem tím, že Boha nahradí vlastním já.

Tento satanský klam ateisty silně oslovuje, protože posiluje dva jejich vytoužené bludy: 1) absolutní autonomii – svobodu dělat, co se jim zlíbí, a 2) absenci konečné odpovědnosti – neexistují žádné věčné důsledky za to, že dělají, co se jim zlíbí.

Podskupinou otázky, proč se někteří lidé rozhodnou pro ateismus, je tvrzení ateistů, že všichni jsme rození ateisté. Částečně to závisí na tom, jakou definici ateismu použijeme. Je zřejmé, že se nerodíme s pozitivním tvrzením o neexistenci Boha. Tvrzení tedy zní, že se všichni rodíme bez víry v Boha. Z logického hlediska je toto tvrzení přesné pouze v tomto bodě a ve skutečnosti není úspěšně použitelné mimo tento bod.

Ateisté, kteří toto tvrzení uvádějí, tvrdí, že toto tvrzení dokazuje, že člověk není stvořen Bohem, ale že Bůh je stvořen člověkem. Jinými slovy tvrdí, že v Boha věříme jen proto, že nás někdo naučil v Boha věřit, často v dětství, ještě předtím, než jsme byli schopni o tomto tvrzení racionálně uvažovat. Toto tvrzení je však chybné na mnoha úrovních, např:

Vždyť se rodíme s tím, že nevíme vůbec nic, a musíme se naučit a později se sami naučit všechno, co kdy budeme vědět nebo v co budeme věřit, včetně ateismu.

Jsme od přírody namydlení, ale to neznamená, že bychom takoví měli zůstat.

To je nakonec forma logicky chybného ad hominem („na člověka“). K tomuto chybnému argumentu dochází tehdy, když to, co má být protiargumentem, napadá osobu, zdroj původního argumentu, a zároveň ponechává argument bez odpovědi. Tedy jen proto, že víra v Boha je něco, co se učí, nediskredituje víru v Boha. Bylo by mylné tvrdit, že Bůh neexistuje, protože lidé vymysleli myšlenku Boží existence – Bůh chce, abychom jeho existenci objevili: „Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem“ (Jeremiáš 29,13).

Toto tvrzení navíc nebere v úvahu, že mnoho lidí uvěřilo v Boha až v dospělosti a po zcela sekulární (ateistické) výchově.

I když bychom snad mohli tomuto tvrzení vyhovět: pokud chtějí ateisté tvrdit, že ateismus nevyžaduje více intelektu, než kolik ho dokáže vyvinout kojenec, proč bychom se měli přít?

Zpět na index

4. Ateismus a etika/morálka

Zde je video debata mezi ateistou a autorem tohoto článku: Morálka: přirozená nebo nadpřirozená?

Technicky se etika vztahuje k tomu, co by mělo být, a morálka k tomu, co je, neboli; předpis a popis. Ateisté se v otázce etiky a morálky liší; někteří tvrdí, že existují absolutní hodnoty, a někteří ne. Pokud jde o otázku, zda ateisté mohou vydávat absolutní morální prohlášení, rovná se to odpovědi studenta prvního ročníku teologie, který na otázku: „Věříte ve křest nemluvňat?“ odpověděl: „Jistěže věřím, viděl jsem, jak se to dělá“. Ano, ateisté mohou vydávat jakákoli prohlášení o čemkoli – otázka zní: jsou tato prohlášení životaschopná?

Ateisté činí epistemické výroky o morálce, ale neposkytují ontologický předpoklad pro etiku.26 To znamená, že mohou uvažovat o otázkách morálky a dojít k jakémukoli závěru, který se jim líbí. Ukazuje se však, že jde o arbitrární osobní preference, které jsou vyjádřeny jako dogmatická tvrzení.

Někteří ateisté se skutečně pokoušejí poskytnout ontologický základ etiky. Ty se pohybují v poměrně širokém rozmezí – od úvah o chování opic až po teorii her.

V prvním případě se samozřejmě předpokládá, že s opicemi sdílíme společnou evoluční linii a že jejich chování nám něco říká o tom našem. I když taková pozorování úspěšně korelují jejich chování s naším, jde o pouhý popis. Navíc se z takových korelací vyvozuje, že morálka je součástí naší celkové evoluce. To se rovná intuici nebo pudům, podle kterých můžeme svobodně jednat nebo je ignorovat.

V druhém případě si badatelé vymýšlejí hry, o nichž tvrdí, že pitvají lidské chování. Benjamin Wiker v souvislosti s teorií her poznamenává,

„Pomocí her s menším počtem pravidel, než má Candy Land, darwinističtí teoretici her tvrdí, že ‚odhalují základní principy, jimiž se řídí naše rozhodovací mechanismy‘. Měli bychom se na ně podívat blíže, počínaje jejich předpoklady … Zdá se, že odpověď zní, že cokoli přežilo, musí být nejvhodnější; proto cokoli existuje, muselo být výsledkem přírodního výběru. Spravedlnost existuje; proto musí být výsledkem přírodního výběru. Q.E.D. Vždy je výhodné mít teorii, kterou nelze dokázat jako chybnou.“27

Dalším předpokládaným základem etiky je, že „jednání je neetické/nemorální, pokud způsobuje újmu druhým“. O tom, zda je jednání etické, nebo neetické, tedy rozhoduje povaha následku způsobeného jednáním. Zásadní problém této definice etického jednání spočívá v tom, že jednání přestává být neetické, pokud nedojde k žádným nepříznivým důsledkům. Nic tedy není ze své podstaty špatné; jednání je špatné pouze tehdy, pokud způsobí újmu druhému.

Vezměme si příklad cizoložného chování: podle definice etického chování „neškodit“ je cizoložství špatné, protože poškozuje druhou stranu v manželství (tj. věrného manžela). Tato újma může zahrnovat duševní utrpení, šíření nemoci na věrnou stranu a ztrátu náklonnosti ze strany cizoložné strany. Dalším nepříznivým důsledkem je nechtěné těhotenství mimo manželství. Co když však cizoložný čin k těmto následkům nevedl (např. manžel, který podstoupil vasektomii, má příležitostně pohlavní styk se ženami bez pohlavně přenosných chorob během cest do cizích měst)? Přestalo by v takovém případě být cizoložství neetické? Změnilo by se manželovo chování z eticky neutrálního na neetické pouze v případě, že by se manželce přiznal ke své nevěře, nebo kdyby byl jinak přistižen, a způsobil jí tak duševní utrpení?

Zdá se, že za úvahami o způsobení újmy je ještě něco jiného nebo za nimi. Ve skutečnosti tam musí být ještě něco jiného. Proč tam musí být něco jiného? Protože právě díky poznání toho, co druhým způsobuje újmu, mohu přijít na to, jak jim tlačit na pilu, jak s nimi manipulovat, jak je využívat, jak je potlačovat atd. Mohu zjistit, že způsobením takové újmy druhým mohu napomoci svému přežití, a tak je z tohoto pohledu jejich újma k mému prospěchu. Musí existovat něco nad rámec toho, co způsobování újmy samo o sobě činí neetickým.

Etický kodex založený na Bohu je určen Božím sdělením člověku, co je etické a co neetické. Je tomu tak proto, že Boží etický kodex pro nás je odvozen ze samotné Boží trojjediné, vztahové a etické podstaty. Tato přirozenost je etická a vztahová, protože je jednotná díky tomu, že Bůh sestává z jedné bytosti, a přesto různorodá, protože je zakoušena a užívána mezi třemi osobami Trojice. Podle takového etického kodexu a na rozdíl od jakéhokoli morálního kodexu bez Boha je dané jednání, jako je cizoložství, stále špatné, i když nemá nepříznivé důsledky pro druhou stranu. Podle etického kodexu, jehož autorem je Bůh, jsou tedy některé činy ze své podstaty špatné.

Ateista navíc nemá žádný důvod tvrdit, že ubližovat druhým je špatné i tak. Proč by mělo být špatné ubližovat druhým? Tento údajný základ etiky selhává právě v tomto bodě.

Zamysleme se nad některými výroky ateisty o morálce:

Dan Barker, spoluzakladatel Nadace pro svobodu od náboženství, tvrdí, že „Darwin nám odkázal to, co je dobré“, a Ježíše označuje za „morální monstrum“.28 Do svého chápání darwinovského dobra zahrnuje následující,

„Podporuji právo ženy zvolit si potrat. Myslím si, že je to dobrá věc. Myslím, že potrat je pro společnost vlastně dobrá věc. Pokud si mohu vypůjčit náboženské slovo, slovo, které používá moje tchyně, myslím si, že potrat je požehnáním pro mnoho, mnoho, mnoho žen.“29

To se zdá být v souladu s jeho obecným názorem na lidskou hodnotu, hodnotu a důstojnost: „Plod, který je velký jako palec, který má – co? Co? Dali byste si ho do malého medailonku a pověsili si ho na krk?“30

Dan Barker také prohlásil: „Ve vesmíru není žádný vykladač morálky, nic se nestará a nikoho nezajímá.“ Svou humanistickou morálku zakládá na úvaze, zda nakonec bude záležet na tom, co se stane nám nebo zelenině: „… co se stane mně nebo kousku brokolice, to nebude. Slunce vybuchne a my všichni zmizíme. Nikoho to nebude zajímat.“31

Zdá se, že nepovažuje za správnou koncepci, která tvrdí, že „ve vesmíru není žádný morální vykladač, nikomu na ničem nezáleží a nikdo se nestará … všichni budeme pryč. Nikoho to nebude zajímat“, zcela logicky a snadno vede k nelidské nemorálnosti.

Dan Barker dále uvedl:

„Ateismus a volnomyšlenkářství a pravá humanistická morálka jsou mnohem jasnější, užitečnější a rozumnější, bez všech negativních zátěží teologie, soudu, pekla a nadpřirozena. Můj bože, víte, já jsem kdysi věřil v nadpřirozeno a, a teď si uvědomit, že se nemusím snažit podporovat tento falešný nadpřirozený systém, ve skutečnosti je to velmi osvobozující, velmi uvolňující. Už se nebojím, že budu souzen a přijdu do pekla. Jsem zodpovědný za své činy, důsledky jsou přirozené a žiju s nimi a, a vlastně se ukazuje, že většina ateistů a agnostiků je zodpovědnější; jsou morálnější oni, mají větší zodpovědnost ve svém životě, protože si uvědomují, že to, to, na čem záleží, je tento svět, ne imaginární nadpřirozený svět … skutečná humanistická morálka, která je mnohem lepší než křesťanská morálka.“32

Dan Barker také nabídl motivační faktory pro morální jednání, které jsou v rámci ateistického myšlení poměrně časté – jde o motivace zištné, kdy by člověk měl být dobrý ne kvůli dobru, ale například proto, aby prospěl sám sobě,

„chceš-li být … zdravým člověkem“ (myšleno duševně zdravým).
„pokud si přeješ, aby tě ostatní lidé označovali za ‚etického'“.

„pokud si přejete, aby vás společnost vnímala jako ‚dobrého člověka'“.

„pokud si to přejete.“33

Podobně lze jako příklad uvést následující prohlášení The Humanist Society of Scotland:

Nejlepší je být upřímný, protože … jsem šťastnější a cítím se lépe, když jsem upřímný.“34 [zvýraznění a elipsy v originále].

Proč by nás však upřímnost měla činit šťastnými, zůstává záhadou.

Reginald Finley (známý také jako The Infidel Guy) a Matthew Davis předložili následující důvod morálního chování:

„pokud člověk dělá lidem hrozné věci, tak se mu nakonec stanou hrozné věci.“35

To je hip My Name Is Earl36 rozmělněná karma, ale zjevně jde o pseudomorálku založenou na sebezáchově (možná výstižně darwinovské).

Pokud jde o Dana Barkera, poznamenejme na závěr, že i on tvrdí, že znásilnění není absolutně nemorální. Jeho „argumentace“ zahrnuje hypotetický scénář, v němž na Zemi zaútočí zlovolní mimozemšťané z vesmíru.37 On i další ateisté učinili několik velmi znepokojivých prohlášení o znásilnění. Mezi další příklady patří Sam Harris:

Harris vysvětluje: „Kdybych mohl mávnout kouzelným proutkem a zbavit se buď znásilnění, nebo náboženství, bez váhání bych se zbavil náboženství.“38

Je také přesvědčen, že znásilnění je nejen naprosto přirozené (v rozporu se současnou morálkou), ale že znásilnění hrálo v naší evoluci prospěšnou roli,

„je na nás mnoho věcí, pro které jsme přirozeně vybráni a které z morálního hlediska zavrhujeme. Například není nic přirozenějšího než znásilnění. Lidé znásilňují, šimpanzi znásilňují, orangutani znásilňují, znásilnění je zjevně součástí evoluční strategie, jak dostat své geny do další generace, pokud jste samec. Od tohoto darwinistického faktu o nás nemůžete přejít k obhajobě znásilnění jako dobré praxe. Chci říct, že nikdo by k tomu nebyl v pokušení, tuto část naší evoluční historie jsme překonali tím, že jsme ji zavrhli.“39

Obrázek: www.expelledthemovie.com atheist Richard Dawkins. Ateisté, jako je Richard Dawkins, mají problém najít logické důvody pro odsouzení znásilnění jako nepřijatelného chování.

Richard Dawkins byl v jednom rozhovoru dotázán na znásilnění:

Justin Brierley (JB): Znamenalo by to, že znásilnění je v pořádku?

Richard Dawkins (RD): Jaké je to? Na tuto otázku bych nechtěl odpovídat. Mně stačí, když řeknu, že žijeme ve společnosti, kde se to nepovažuje za v pořádku. Žijeme ve společnosti, kde ehm, sobectví, kde nesplacení dluhů, neopětování laskavosti je, je, je považováno za pochybovačné. To je společnost, ve které žijeme. Jsem velmi rád, to je hodnotový soud, jsem velmi rád, že žiji v takové společnosti.

JB: Když vynášíš hodnotový soud, nevystupuješ hned mimo tento evoluční proces a neříkáš, že důvodem, proč je to dobré, je to, že je to dobré. A nemáš žádnou možnost, jak se k tomuto tvrzení postavit.

RD: Můj hodnotový soud sám o sobě může pocházet z mé evoluční minulosti.

JB: Takže proto je v jistém smyslu stejně náhodný jako jakýkoli produkt evoluce.

RD: To bys mohl říct, v žádném případě to tak není, nic na tom nečiní pravděpodobnější, že existuje něco nadpřirozeného.

JB: Nakonec, vaše přesvědčení, že znásilnění je špatné, je stejně libovolné jako skutečnost, že se nám vyvinulo pět prstů místo šesti.

RD: Dalo by se to tak říct, ano.40

Podobně se vyjadřuje i profesor filozofie vědy Michael Ruse:

„Morálka je biologická adaptace, ne menší než ruce, nohy a zuby… Morálka je jen pomůcka k přežití a reprodukci.“41

Zjevně nebylo předem dáno, že máme nohy a ruce, ani že máme pět prstů místo šesti, ani že znásilnění je nemorální oproti tomu, že je morální.

Dva evolucionisté navíc napsali knihu, v níž tvrdí, že znásilnění je pro muže pomůckou k zachování jejich genů42 – jeden z autorů se uvázal na kloub, když se snažil vysvětlit, proč je znásilnění podle jeho vlastní filozofie stále špatné.43

Richard Dawkins nás na základě svých osobních a společenských preferencí nabádá, abychom se vzbouřili proti darwinismu, pokud jde o morálku. Jeho předpokladem pro předepsání vzpoury je, že,

„příroda není krutá, pouze nelítostně lhostejná. To je pro člověka jedna z nejtěžších lekcí. Nedokážeme připustit, že by věci nemusely být ani dobré, ani zlé, ani kruté, ani laskavé, ale prostě bezcitné – lhostejné ke všemu utrpení, postrádající jakýkoli smysl.“44

ateista ve skutečnosti nemá pro morální rozhodování mnoho jiných podkladů než vlastní preference, které „by měly“ jít proti darwinistickému pojetí přírody, protože … no, protože je to morálně lepší!

Celkově vzato, ateista nemá pro morální rozhodnutí příliš mnoho jiných podkladů než své vlastní preference, které by „měly“ jít proti darwinistickému pojetí přírody, protože… no, protože je to morálně lepší!

4.1 Ateismus a „problém zla“

Prvním „problémem zla“, pokud jde o debaty ateistů a teistů, je skutečnost, že ateisté definují „zlo“ na základě osobních preferencí. To znamená, že nemohou logicky formulovat argumentaci problému zla, aniž by nejprve uvedli absolutní definici zla. Někteří se odvolávají na to, že zlo, říkejme mu třeba utrpení, je hmatatelný, fyzický vjem. To se však rovná subjektivní interpretaci smyslového vjemu bioorganismem.

Dvě popkulturní hudební skupiny měly v této oblasti co říci: Jane’s Addiction zpívali: „Ain’t no wrong now, ain’t no right. Only pleasure and pain“ (z písně „Ain’t no Right“). Red Hot Chili Peppers na to navázali zpěvem: „I like pleasure spiked with pain“ (z písně „Aeroplane“). Tito novodobí filozofové nás tedy odvedli od morálky založené na smyslových vjemech k poznání, že ve skutečnosti hovoříme o interpretaci zmíněných vjemů.

Řecký filozof Epikúros (341-270 př. n. l.) formuloval klasickou podobu problému zla. Jeho sylogismus lze vyjádřit takto:

 1. Pokud existuje dokonale dobrý Bůh, pak na světě není zlo.
 2. Zlo na světě existuje.
 3. Dokonale dobrý Bůh tedy neexistuje.

Logika tohoto argumentu, který je opět připisován Epikurovi, zní takto:

 1. „Buď Bůh chce zlo zrušit, ale nemůže, nebo může, ale nechce.
 2. Pokud chce, ale nemůže, je bezmocný.
 3. Pokud může, ale nechce, je zlý.
 4. Pokud Bůh může zlo zrušit a opravdu to chce udělat, proč je na světě zlo?“

Zlo je skutečně velmi obtížný problém. Ne proto, že by byl obtížný filozoficky nebo teologicky, ale proto, že je obtížný emocionálně. Při hledání odpovědi na problém zla stavíme proti sobě skutečnou bolest a abstraktní pojmy. Emoce versus intelekt vytvářejí nerovný boj – jak chcete argumentovat proti emocím? Proto jsou odpovědi na problém zla obecně považovány za bezduché nebo suchopárné akademické teoretizování.

Z biblického a filozofického hlediska je Epikurův první sylogistický bod nepravdivý, protože může existovat dokonale dobrý Bůh, který připouští svobodnou vůli, a proto jeho sylogismus selhává.

Epikurova logika argumentu selhává, protože navrhuje omezený počet možností – je to falešná dichotomie.

 1. Buď chce Bůh zlo zrušit, a nemůže;
 2. nebo může, ale nechce.

Z biblického a filozofického hlediska však existuje třetí možnost: Bůh chce zlo zrušit a může, ale funguje podle svého vlastního načasování a zatím to neudělal, protože má vyšší záměr nechat zlo po určitou dobu přetrvávat.

Všimněte si také, jak upozorňujeme na těchto stránkách, že Bůh nestvořil svět se zlem; to je důsledkem hříchu a je nedostatkem dobra. Viz diskusi v části Žádné skutečné zlo v dokončeném stvoření a toto vyvrácení ateisty.

4.2 Ateismus a „Euthyfrovo dilema“

„Euthyfrovo dilema“ zpochybňuje samotný základ, fundament, opodstatnění či předpoklad, na němž je postavena teistická morálka. Jeho název pochází z Platónova díla Euthyphro (napsaného v roce 380 př. n. l.), v němž Sokrates předkládá dilema, které zní:

 1. Je něco dobré, protože to Bůh prohlásil za dobré?
 2. Nebo: Prohlašuje Bůh něco za dobré, protože to dobré je?

Překlady se různí, např. bohové pro Boha, ctnostný nebo mravný pro dobrý atd.

Sokratova otázka Euthyfra zastihla na rohu dilematu:

 1. Je něco dobré, protože to Bůh prohlašuje za dobré?
  Což znamená ptát se, zda je něco dobré jen proto, že to za dobré prohlašuje Bůh – v tom případě je dobro libovolný konstrukt a Bůh může z rozmaru změnit to, co je dobré, na to, co je špatné, a naopak.
 2. Nebo Bůh prohlašuje něco za dobré, protože to dobré je?
  Což znamená ptát se, zda existuje něco nahoře, nad, mimo a odděleně od Boha, čeho se Bůh musí držet – zda Bůh musí jednat podle morální normy, která je mimo něj samotného, a v tom případě Bůh není zcela dostatečný a ve skutečnosti se řídí vyšší normou, než je on sám.

Zatímco mnoho teologií nedokáže odpovědět na Euthyfrovo dilema, biblická trinitární teologie neselhává. Podívejme se stručně, jak si vedou různé teologie:

Obecně řečeno, v dualismu máme na mysli dva spoluvěčné bohy. Dvě samostatné a odlišné bytosti, dvě samostatné a odlišné „osoby“. Toto pojetí se skládá z jednoho „dobrého“ a jednoho „zlého“ boha. V takovém případě se dobro jednoho poměřuje se zlem druhého a naopak. Navíc se jeden považuje za dobrého a druhý za zlého. Teologický dualismus tak představuje svévolnou morálku v tom smyslu, že to, který je dobrý a který zlý, je čistě subjektivní.

Obecně řečeno, v přísném monoteismu máme na mysli jednu jedinou bytost, jednu jedinou osobu. Protože takovému bohu chyběla společnost či vztah, musel vytvořit bytosti, s nimiž by si užíval toho, co mu chybí, a proto ho lze považovat za nedokonalého či neúplného. Bez ohledu na důvod stvoření existoval přísně monoteistický bůh od věčnosti sám, a tak družnost či vztah jednoduše nejsou součástí jeho přirozenosti, takže takový bůh se ke svým výtvorům chová zpravidla jako diktátor, jehož vůle je absolutní a neomezená. Takový bůh obvykle není osobní, nebo možná přesněji řečeno, není osobní. Je tomu tak proto, že jak jeho osobní morálka, tak jeho morální předpisy pro jeho stvoření jsou svévolné, protože si je musel vymyslet na základě toho, že měl jiné bytosti, s nimiž mohl jednat.

Obecně lze říci, že v panteonech, polyteismu a henoteismu máme na mysli více než dva bohy, kteří jsou buď věční, nebo byli stvořeni jedním či dvěma dříve existujícími bohy (někdy mužským a ženským bohem, jako například v mormonismu). Nechyběly jim věčné vztahy, protože si je užívali mezi sebou. Přesto jako odlišní bohové (odlišné bytosti, odlišné osoby) nejsou zrovna proslulí tím, že by mezi sebou vedli morální vztahy, ale spíše jsou nechvalně známí svými hádkami a válkami. Protože se tyto nadpřirozené bytosti mohly těšit z dobrých či špatných vztahů s jinými nadpřirozenými bytostmi, jinými bohy, o vztahy s lidmi se obecně nezajímaly. Lidi obecně považovaly za věci na hraní – mohly manipulovat s našimi osudy, mohly na sebe brát lidskou podobu a smilnit s námi, ale jen málo, pokud vůbec něco, dělaly něco, co by mohly považovat za morální vztahy. Protože Euthyphro takový panteon uctíval, bylo pro Sokrata naprosto rozumné myslet si, že existuje norma dobra, které jsou bohové povinni se podřídit.

A konečně, obecně řečeno, v trinitárním monoteismu máme na mysli jednoho Boha, a přece tři „osoby“, z nichž každá je Bohem, každá je věčná, každá je odlišná, a přece každá z nich je jedním Bohem; jedna souvěčná, koexistující, rovnocenná bytost sestávající ze tří „osob“. Biblický Bůh je označován jako „jedno co a tři kdo“.45 Tento Bůh není sám ve věčnosti, a přesto není ve vztahu k odděleným věčným bytostem. Protože každý člen Trojice je věčný, každý z nich požívá věčných vztahů. Tomuto Bohu nechybí vztah. Bůh se těší vztahu, který je jednotný v záměru a zároveň různorodý mezi jednotlivými osobami.46

Je tedy něco dobré, protože to Bůh prohlašuje za dobré, nebo Bůh něco prohlašuje za dobré, protože to dobré je? Etika vychází z přirozenosti Trojjediného Boha. Boží přirozenost je vztahová a dobrotivá. Tento vztah je věčný a bezkonfliktní. Bůh se těší ze vztahů a povzbuzuje své stvoření, aby se těšilo z podobných vztahů. V tomto pojetí je posmrtný život chápán jako užívání si vztahů s ostatními lidmi, které je založeno na vzájemném užívání si věčného vztahu s Bohem.

Bůh nevykazuje pouze vlastnosti, Bůh je vlastnostmi: „Bůh je láska“ (Jan 4,8;16). Bůh si tedy nemusel svévolně vymýšlet etiku; samotnou Boží přirozeností je étos.

Řešení je tedy falešné – dokonalá dobrota je podstatnou součástí jeho charakteru, nikoli něčím mimo něj. Bůh skutečně přikazuje věci, které jsou dobré, ale důvodem, proč jsou dobré, je to, že odrážejí Boží vlastní přirozenost. Dobrota tedy nakonec nepochází z Božích přikázání, ale z jeho přirozenosti, která pak vede k dobrým přikázáním.47

4.3 Ateistický „problém zla“

Představte si, že uvažujete o problému zla a (nelogicky) dojdete k závěru, že Bůh neexistuje – co se stane dál? Nuže, znovu se rozhlédnete po světě a zjistíte, že zlo stále existuje a nyní už ani nemáte Boha, kterého byste mohli obviňovat. Odmítnutí Boha se zlem nic neudělá. Ateismus tedy se zlem nic nedělá. Samozřejmě, že nic nedělá – nemůže nic dělat a ani se to od něj neočekává. Ateismus je pouhá idea, a nemá tedy vůli, kterou by mohl vůbec něco dělat. Vskutku, a o to právě jde: ateismus je idea, ale Bůh je bytost, která může a dělá různé věci ohledně zla: Bůh může zlo absolutně odsoudit, Bůh může učinit opatření k jeho vykoupení, Bůh může zlo zrušit.

Ateismus nejenže se zlem nic nedělá, ateismus zlo ve skutečnosti ještě zhoršuje. Ateismus zaručuje, že zlo je k ničemu, že nemá žádný vyšší cíl nebo smysl; nezaručuje žádné vykoupení zla.

Je však nepřesné tvrdit, že ateismus zaručuje, že zlo je k ničemu a nemá žádný větší účel nebo smysl. Je tomu tak proto, že v absolutním materialismu, který ateismus předpokládá, je zlo velmi účelné v tom smyslu, že přináší prospěch tomu, kdo zlo páchá. Zločinec páchá zlé činy, a dokud není dopaden, vyhýbá se soudním systémům tohoto světa a jednoduše mu to prochází, oběť trpí a může trpět celá desetiletí, zatímco zloduch si užíval páchání zlých činů.

Také je nepřesné tvrdit, že ateismus se zlem nic nedělá; ve skutečnosti ho odstraňuje tím, že předstírá, že neexistuje. Tsunami, která utopí tisíce lidí, není „zlo“; je to velká vlna. Hurikán, který ničí města a zabíjí lidi, není „zlo“; je to silný vítr. Zvíře, ať už lidské nebo jiné, které zabije jiné zvíře, není „zlé“; jedná podle všeho, co existuje; podle své vlastní vůle. Může nám to být nepříjemné, nemusí se nám to líbit, můžeme se snažit proti tomu něco dělat, proti tomu, ale není to zlo; prostě to tak je.

Skutečnost zla ve světě je jedním z nejlepších důvodů pro odmítnutí ateismu.

4.4 Euthyfrovo dilema ateismu

Navrhněme ateistickou verzi Euthyfrova dilematu:

 1. Je něco dobré, protože to ateisté prohlašují za dobré?
 2. Nebo: prohlašují ateisté něco za dobré, protože to dobré je?

Pokud je něco dobré jen proto, že to ateisté prohlašují za dobré, pak je dobro libovolným konstruktem a závisí na libovůli ateistů, kteří mohou změnit to, co je dobré, na to, co je špatné, a naopak.

Mezi mnoha ateisty, zejména mezi sektou nových ateistů, existuje znepokojivý trend, kdy definují rodiče, kteří vychovávají své děti podle své víry, jako „zneužívání dětí“.

Ateisté mají tendenci tvrdit, že nějakým způsobem intuitivně vnímáme neustále se vyvíjející morálku, nebo jak říká Richard Dawkins, „měnící se zeitgeist“ (německy „duch doby“). Pokud jde o to, jak rozeznáváme nejnovější manévr zeitgeistu, „lze téměř použít fráze jako ‚je to ve vzduchu‘.“48

Nemyslete si, že to znamená, že Richard Dawkins nemá žádná absolutní měřítka, podle nichž by určoval, co je zlo. Prohlásil: „Co nám brání říci, že Hitler neměl pravdu? Chci říct, že to je skutečně těžká otázka.“48 Přesto učinil definitivní prohlášení o tom, co považuje za absolutní zlo: „Je zlo označit dítě za muslimské nebo křesťanské. Myslím, že označování dětí je zneužívání dětí, a myslím, že je to velmi těžký problém“49 (více o tom níže v části Náboženství jako zneužívání dětí).

Vraťme se k Euthyfrovu dilematu ateistů; otázka zní, zda je něco dobré jen proto, že to ateista prohlašuje za dobré. Nebo existuje něco nahoře, nad, mimo a odděleně od ateisty, čeho se ateista musí držet – musí ateista jednat podle etického standardu, který je mimo jednotlivce, a v tom případě ateista není všeho schopen a ve skutečnosti se řídí vyšším standardem než jednotlivec (nebo skupina jednotlivců známá jako společnost).

Pokud je něco dobré jen proto, že to ateista prohlašuje za dobré, pak pokud se dva ateisté neshodnou, může být totéž jednání jak dobré, tak zlé, což je v rozporu se zákonem o neprotikladnosti.50 Na tomto místě se často objevuje námitka, že neshoda dvou lidí dokazuje, že neexistuje žádná absolutní etika (norma, morální zákon, morální kodex atd.).

To se však rovná tvrzení:

Tvrzení: „V USA je naprosto nezákonné jet na červenou ve vozidle, které není záchrannou službou.“

Odpověď: „Proč tedy někteří lidé provozující vozidla, která nejsou záchrannými vozidly, jezdí na červenou? Nesmí být pravda, že existuje takový absolutní zákon.“

Vše, co to ukazuje, je, že existuje hierarchie morálky, nazývaná také odstupňovaný absolutismus. To znamená, že existují vyšší a nižší zákony, a pokud dojde ke konfliktu, člověk by měl dodržovat vyšší zákon a je zproštěn povinnosti dodržovat nižší zákon. Ve výše uvedeném případě je povinnost záchranného vozidla přijet co nejrychleji na pomoc v nouzi osvobozuje od povinnosti zastavit na červenou. Obecně platí, že hierarchie je povinnost vůči Bohu > povinnost vůči člověku > povinnost vůči majetku.

George F. R. Ellis (teista) poznamenal následující:

„Základní linií pravého etického chování, jeho hlavním vůdčím principem platným napříč všemi dobami a kulturami, je míra osvobození od sebestřednosti myšlení a chování a ochota svobodně se vzdát vlastního zájmu ve prospěch druhých.“51

Navíc, pokud je něco dobré jen proto, že to tak prohlašuje jednotlivec nebo společnost, pak byl nacismus dobrý pro většinu Němců, kteří převyšovali počet těch, které pronásledovali, ale pak se stal zlem, když je porazily zdatnější a početnější spojenecké síly.

Zdá se být zřejmé, že existuje něco nahoře, nad, mimo, odděleně a transcendentně od ateisty, k čemu se ateisté musí odvolávat pro svá morální prohlášení. Během své debaty s Williamem Lane Craigem nazvané „Existuje Bůh?“52 ateista James Robert Brown prohlásil:

„nemůžete si jen tak vymýšlet fakta, včetně morálních faktů; máte povinnost, morální povinnost bez Boha, nepotřebujete k tomu Boha, máte morální povinnost nevraždit, neokrádat lidi … Jediné, co po vás chci, je věřit, že Bůh není, ale přesto je vražda špatná. Existují morální fakta, stejně jako fyzikální fakta, stejně jako matematická fakta, to je vše, co žádám … Je to prostě základní fakt, základní morální fakt, že vražda je špatná.“

To je to, na co jsem upozornil v části „Ateismus a etika/morálka“, že ateisté činí epistemická (vědoucí) prohlášení o morálce, ale neposkytují ontologický předpoklad (původ/zdroj) pro etiku. Brown pouze tvrdí nemorálnost vraždy tím, že se označuje za „morálního realistu“, což přinejmenším v jeho případě zřejmě znamená, že může prostě učinit jakýkoli výrok týkající se morálky, a navíc dogmaticky tvrdit „máš povinnost, morální povinnost … morální povinnost … morální fakta … morální fakt“.

Ano, ateisté mohou morální otázky promýšlet a dojít k nějakému závěru. Mohou tyto závěry dokonce považovat za absolutní nebo za závazky, ale to jsou jen impotentní tvrzení, která mají sílu závazku pouze tehdy, když za nimi stojí železná pěst vlády/společnosti, a pak mají sílu pouze tehdy, když je porušitel morální povinnosti přistižen. Ale co být morální z prostého a čistého motivu být morální bez očekávání odměny a trestu? O tom budeme uvažovat níže v části nazvané „Odměna a trest u teismu versus čisté motivy u ateismu“.

Stručně řečeno: ateismus diskredituje odsouzení a odsouzení diskredituje ateismus:

Ateismus diskredituje odsuzování, protože jeho odsuzování je pouze výrazem osobních morálních preferencí, argumentů z rozhořčení nebo impotentních epistemických tvrzení.

Odsouzení diskredituje ateismus, protože hluboké a upřímné naléhání ateistů odsoudit nemorálnost ukazuje, že se odvolávají na morální normu, která je mimo jednotlivce.

4.5 Odměna a trest teismu versus čisté motivy ateismu

Odměna a trest teismu

Argumentem proti křesťanským tvrzením o Bohem stanovené etice, který se stal v ateistických kruzích všudypřítomným, je tvrzení, že křesťanská morálka je vlastně nemorální, protože, jak se tvrdí, závisí na hrozbě trestu a lákadlech k získání odměny (to platí pro různá náboženství).

V první řadě je třeba zdůraznit, že křesťanství nezastává učení o spáse založené na skutcích, a proto si dobrými skutky nebe „nekoupíte“. Nicméně k obvinění, že i tak je křesťanská morálka založena na očekávání odměny v nebi nebo trestu v pekle, si za druhé všimněme netolerance: pokud jste typ člověka, který je dokonale morální, ale jste morální kvůli strachu z trestu, ateisté vás odsuzují – nesmíte s nimi nesouhlasit; nebo můžete nesouhlasit a trpět, že se na vás dívají kolektivně skrz prsty.

Ateisté předpokládají, že dokáží číst myšlenky a/nebo rozeznat motivace těch, které odsuzují. Jak mohou vědět, kdo se chová morálně kvůli odměně a trestu? Zřejmě pouze zvažují, zda někdo vyznává takový předpokládaný systém víry. Ale i v tom případě, jak to vědí? Vezměme si například křesťanství. Křesťané by na otázku „Proč se chovat morálně?“ pravděpodobně odpověděli odkazem „Z lásky k Bohu a z lásky k lidem, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu“.

Uvažujme o tomto scénáři: voják obdrží vyznamenání Purpurové srdce. Během obřadu se postaví ateista a vykřikne, že si to voják nezaslouží, protože jednal pouze ze strachu z trestu a očekávání odměny: „Kdyby dezertovali, obávali by se obvinění z velezrady a chovali se hrdinsky pouze kvůli očekávání odměny v podobě Purpurového srdce!“.

Zvažme další scénář ve světle skutečnosti, že všechny sekulární, ateistické, „nenáboženské“ země/národy/vlády/společnosti zakládají své zákony na odměně/trestu:

V autě jede ateista jako spolujezdec. Přijedete na červenou a zastavíte. Ateista se vás zeptá: „Proč jste zastavil?“. Vy odpovíte: „Protože nechci způsobit nehodu, při které by se někdo mohl zranit nebo zabít. Jsem empatický a soucitný a nechci nikomu ublížit.“ – „Ne. Ateista však protestuje: ‚Ale prosím tě! Víte přece moc dobře, že kdybyste jel na červenou, mohl byste dostat pokutu, a tak pouze zastavujete, abyste netrpěl trestem, který zákon pro porušovatele zákona stanoví!'“

Ale znamená snad skutečnost, že je to také nezákonné, že nejsem skutečně soucitný? Znamená to, že můj soucit je jen fasádou pro mou skutečnou motivaci, kterou je vyhnout se trestu? Vůbec ne. Tento argument je tedy možná všudypřítomný, ale je omezený, nespravedlivě odsuzující a chybný.53

Čisté motivy ateismu?

Dvojitým omylem k tvrzení o „odměně a trestu teismu“ je tvrzení, že bez božské odměny a trestu mají pouze ateisté čisté motivy pro morálku nebo „konání dobra“, protože tak činí pouze kvůli němu samotnému. Toto tvrzení stálo za reklamní kampaní Americké humanistické asociace na autobusu, která uváděla: „Proč věřit v Boha? Buďte dobří pro dobro.“

Avšak stejně jako každé dvojče i tento blud sdílí nepodložené předpoklady své sestry:

Předpokládá, že známe myšlení ateistů a/nebo rozeznáváme jejich motivace.
Co jiného by však mohlo být motivací ateisty? Jistě je to čistá dobrota? Možná.
To by však byl utopický a neskeptický, zúžený pohled. Ateistu by mohlo motivovat množství nečistých faktorů, například ty, které jsem již uvedl v podsekci „Dan Barker o morálce“ k hlavní části „Ateismus a etika/morálka“:

„pokud si přejete být … zdravým člověkem … pokud si přejete, aby vás ostatní lidé označovali za ‚etického‘ … pokud si přejete, aby vás společnost vnímala jako ‚dobrého člověka‘ … pokud si to přejete.“33 „Jsem šťastnější a cítím se lépe, když jsem čestný.“34 „pokud člověk dělá lidem hrozné věci, tak se mu nakonec stanou hrozné věci.“54

Ateista tedy může usilovat o veřejné uznání, může se snažit dávat, aby dostal, může dokonce usilovat o to, aby byl považován za čistě motivovaného ateistu atd.

Zpět na index

5. Náboženství jako zneužívání dětí

Obrázek: Wikimedia (CC BY 2.0) ateista Daniel Dennett; Ateisté, jako je Daniel Dennett, tvrdí, že to, že rodiče učí své děti víře v Boha, je zneužívání dětí.

Mezi mnoha ateisty, zejména mezi sektou nových ateistů, existuje znepokojivý trend, kdy rodiče vychovávající své děti podle vlastní víry definují jako „zneužívání dětí“.

Daniel Dennett napsal,

„ … mnozí prohlašují, že existuje posvátné a nedotknutelné právo na život … Na druhé straně mnozí z těch samých lidí prohlašují, že jakmile se dítě narodí, ztrácí právo nebýt těmito rodiči indoktrinováno, vymývány mu mozky nebo jinak psychicky týráno.“55

Richard Dawkins prohlásil:

„Jedna věc je říkat, že lidé by měli mít svobodu věřit, čemu chtějí, ale měli by mít svobodu vnucovat své přesvědčení svým dětem? Je něco, co by se dalo říci o tom, že by společnost měla zasáhnout?“56

Rovněž,

„Fráze jako ‚katolické dítě‘ nebo ‚muslimské dítě‘ by měla v mysli zazvonit zuřivými protestními zvony… Katolické dítě? Trhněte sebou. Protestantské dítě? Kroutit se. Muslimské dítě? Třes se.“

Také,

„Jak moc považujeme děti za majetek jejich rodičů? Dawkins se ptá. ‚Jedna věc je říkat, že lidé by měli mít svobodu věřit, čemu chtějí, ale měli by mít svobodu vnucovat své přesvědčení svým dětem? Je něco, co by se dalo říci o tom, že by společnost měla zasáhnout? Co třeba vychovávat děti k víře v zjevné nepravdy?’“57

Rovněž,

„Je špatné označovat dítě za muslimské nebo křesťanské. Myslím, že označování dětí je zneužívání dětí, a myslím, že je to velmi těžký problém.“58

Jak jsem právě poznamenal výše, Richard Dawkins prohlásil, že zjistit, zda měl Hitler pravdu, „je skutečně obtížná otázka“.59 Přesto zcela jistě tvrdí, že „je zlo“ označovat děti náboženstvím jejich rodičů – alespoň má normy.

Konečným cílem je samozřejmě to, že by to „mohlo vést děti k tomu, aby si nevybraly žádné náboženství.“60

Tato militantní, do společnosti zasahující taktika jako by přehlížela skutečnost, že děti jsou takto označovány z kulturních a společenských ohledů, a nikoli primárně z teologických. Například judaismus má Bar micva, kdy se dítě stává dospělým a zavazuje se k víře. Stejně tak různé formy křesťanství mají biřmování atd.61

Jaký je logický závěr tohoto ateistického programu? Zřejmě je „zlé“ („zneužívání dětí“), když rodiče, kteří věří v Boha, učí své děti věřit v Boha, ale je „dobré“ (ne zneužívání dětí), když ateisté (nebo vládou placení učitelé?) vštěpují ateismus (nevíru v Boha) všem dětem. Je to stejné zvrácené myšlení, které vedlo Stalina, Hitlera, Maa a další a které mělo za následek smrt 100 milionů lidí.62

Ateisté tedy obešli rodičovskou autoritu a prostřednictvím veřejných škol indoktrinovali děti do ateismu a darwinismu. Křesťané se však brání. Jedním z velkých misijních polí, které dnes nabírá na síle, je evangelizace dětí. Misionáři se stále více zaměřují na tzv. okno 4/14, které označuje demografickou skupinu od čtyř do čtrnácti let. Tato skupina je oslovována na veřejných školách například prostřednictvím biblických kroužků. Byly vyvinuty specializované a inovativní traktáty pro děti. Je však třeba udělat mnohem více. Písmo prohlašuje: „Vychovávej dítě na cestě, kterou má jít, a ve stáří se z ní neodchýlí“ (Přísloví 22,6). Je nezbytné, aby křesťané oslovili děti dříve než sekularisté, a ne až po nich.

Zpět na index

6. Argumenty ateismu proti teismu neboli „ateologie“ ateismu

Tato část nebude odrážet to, co by člověk očekával při úvahách o konkrétních argumentech, které ateisté vznášejí proti existenci Boha. Důvodem, proč se nezaměřujeme na konkrétní argumenty, je to, že všechny mají něco společného. Zdálo se tedy nejdůležitější zaměřit se na tuto společnou vlastnost, aby ji bylo možné odhalit v rámci některého z jejich argumentů. Jediným argumentem, který budeme přímo rozebírat, je otázka „Kdo stvořil Boha?“

Nebudeme mluvit hyperbolicky, když prohlásíme, že každý z argumentů ateismu proti Boží existenci vychází z ateologie jednotlivého ateisty, který daný argument předkládá. Ačkoli „ateologie“ by technicky vzato znamenala „nedostatek“ nebo „žádná“ teologie, používám tento termín, abych upozornil na skutečnost, že ateisté jsou jedni z nejteologičtěji smýšlejících, často dosti dogmatických lidí – proto „a“ jako „ateismus“ a „teologie“ jako nauka o Bohu nebo systematizace nauk o Bohu.

Argumenty ateismu proti Boží existenci jsou prošpikovány výroky typu: „Proč by Bůh … “ nebo „Proč by Bůh … “ nebo „Proč Bůh … “ nebo „Proč Bůh … “ nebo „Kdyby Bůh byl, pak by Bůh … “ nebo „měl … “ nebo „jistě by mohl … “ atd. Všechna tato tvrzení jsou teologická, protože vycházejí z předpokládaných Božích vlastností.

Například kdyby Bůh byl, pak by byl všemohoucí a milující; milovat znamená nedopustit žádnou bolest, zlo nebo utrpení, a tak buď Bůh není milující, nebo není všemohoucí, a pokud Bůh není ani milující a/nebo všemohoucí, pak Bůh není (podobně by se daly vymyslet různé příklady).

Přesto je toto tvrzení, ačkoli je přiznaně smyšlené, založeno na typických ateistických výrocích. A vychází z různých teologických tvrzení: Bůh je, chtěl by být nebo by měl být všemohoucí. Bůh je, chtěl by být nebo by měl být milující. Milovat znamená nedopustit bolest, zlo nebo utrpení. Bůh by je buď nedopustil, nebo by je chtěl či měl vymýtit na základě námi preferovaných plánů atd.

Všimněte si také, že argumenty ateismu proti existenci Boha neexistují ve vakuu. To znamená, že ateista neexistuje v říši naprosté neznalosti světa, pak nedojde k určitým závěrům ohledně toho, co by představovalo důkazy Boží existence, teprve pak se vynoří z vakua, rozhlédne se po světě a dojde k závěru: „Bůh tedy neexistuje.“ Ateisté se tedy domnívají, že Bůh existuje.

Ateista spíše uvažuje o tom, co je a co není, co se děje a neděje, a teprve potom činí výroky o tom, co by Bůh dělal nebo měl dělat, i když ví, že se tyto věci nedějí (to vše obecně, protože ateista by například tvrdil, že Bůh nedělá zázraky, i když je dělá).

Spíše než o okamžitou odpověď na ateistův argument bychom tedy měli ateistu požádat, aby zdůvodnil svůj předpoklad, svou ateologii. Následuje několik příkladů relevantních otázek:

 1. Jak jste dospěl ke svým ateologickým postojům?
 2. Proč bychom měli omezit naše chápání Boha na vaši ateologii?
 3. Proč definujete lásku tak, jak ji definujete?
 4. Proč kladete na Boha určitá omezení?
 5. Proč požadujete, aby Bůh dělal to, co mu diktujete?

Ateistickou argumentaci je proto třeba nejprve rozpitvat a prověřit, zda není ateologická.

6.1 Kdo stvořil Boha?

Tento ateistický argument byl velmi populárně přeformulován jako: „Kdo navrhl designéra?“. To je, jak sám přiznává, ústřední argument knihy Richarda Dawkinse The God Delusion (Boží blud).63

Následující citáty dokládají všudypřítomnost tohoto argumentu:

Richard Dawkins (v knize The Blind Watchmaker) napsal: „Vysvětlovat vznik stroje DNA/proteinů poukazem na nadpřirozeného Designéra znamená nevysvětlovat přesně nic, neboť to ponechává nevysvětlený původ Designéra.“

Obrázek: Flickr (Creative Commons) Prominentní ateista Christopher Hitchens si stejně jako jiní klade filozoficky naivní otázku: „Kdo stvořil Stvořitele?“. Odpověď je v nedělní škole č. 101.

Christopher Hitchens (v knize Bůh není velký) napsal: „Kdo navrhl designéra, nebo stvořil stvořitele? Náboženství a teologie tuto námitku trvale nedokázaly překonat.“

Daniel Dennett (v knize Darwinova nebezpečná myšlenka) se odvolává na Richarda Dawkinse a prohlašuje, že jde o „nevyvratitelné vyvrácení, které je dnes stejně zničující, jako když ho Filón použil, aby o dvě století dříve v Humových dialozích porazil Kleanthese“.

A samozřejmě Richard Dawkins (v knize The God Delusion) cituje Daniela Dennetta, který cituje Richarda Dawkinse, a prohlašuje, že Daniel Dennett správně schvaluje Richarda Dawkinse!

Tento argument, ačkoli je velmi populární a hlásaný ateistickými vědci a dokonce i ateistickými filozofy, je předním příkladem toho, co se obecně označuje jako „ateismus nedělní školy“. Říká se mu tak proto, že je to otázka na úrovni nedělní školy, na kterou jsou schopny odpovědět děti z nedělní školy ještě před dosažením puberty.

Bůh je věčný, a proto nepotřebuje příčinu.

Abychom si to trochu objasnili, v další části se budeme zabývat kosmologickým argumentem, který jasně říká, že vše, co začíná existovat, má dostatečnou příčinu. Protože Bůh nikdy nezačal existovat, neměl ani příčinu.

Není však tvrzení, že Bůh je věčný, pouhým východiskem z problému, kdo Boha stvořil? Ne.
Od chvíle, kdy začal existovat čas, měl čas svou příčinu. Protože čas začal existovat, je to, co ho způsobilo, nadčasové (neboli nekonečné nebo věčné). Právě lineární čas, který prožíváme, umožňuje vztah příčiny a následku: následek následuje po příčině. Jelikož však Bůh existuje mimo čas neboli bez času, vztahy příčiny a následku nejsou možné, a proto je Bůh nezpůsobenou/nevyvolatelnou první příčinou. Byl to právě Boží první čin stvoření, který uvedl v život časoprostorové kontinuum a uvedl do pohybu vztahy příčiny a následku. Proto v Boží bezčasové říši neexistuje otázka typu „Kdo stvořil Boha?“, protože tato otázka je založena na časoprostorové doméně, která jednoduše neplatí. Je to jako ptát se „Za koho je ženatý mládenec?“64

Všimněte si však, že ateisté nemají problém věřit v nezaviněnou první příčinu, alespoň pokud není nadpřirozená, ale přírodní, jak hlásají následující tvrzení:

 1. Je nevědomé a pověrčivé věřit, že Bůh stvořil všechno z ničeho.
 2. Je racionální a vědecké věřit, že nic stvořilo všechno z ničeho.
 3. Je nevědomé a pověrčivé věřit, že Bůh je věčný.
 4. Je racionální a vědecké věřit, že hmota (nebo energie) je věčná.
 5. Bůh je důsledek a musel mít příčinu.
 6. Hmota/energie je nezaviněná první příčina.
 7. Jestliže Bůh stvořil všechno, kdo tedy stvořil Boha?
 8. Hmota stvořila všechno a nic nestvořilo hmotu.

Zpět na index

7. Argumenty pro Boží existenci

Tato část bude stejně nepravidelná jako předchozí v tom smyslu, že poskytne nejzákladnější náčrt různých argumentů.

Je tomu tak ze tří důvodů:

 1. V článku, který má kritizovat ateismus, není nutně zapotřebí zdůvodňovat teismus.
 2. Objasnění každého argumentu a snaha o jeho obhajobu proti pokusům o jeho vyvrácení by byla počinem, který podle bodu 1) není nutný a který by tento článek rozšířil nad jeho současný a již tak značný rozsah.
 3. Je důležité poznamenat, že tyto argumenty fungují nejúčinněji, jsou-li posuzovány společně, neboť jednotlivě bývají specifické pro určitý bod. Proto se zdá nezbytné představit různé konkrétní argumenty a doporučit, jak mohou společně fungovat, aby vytvořily obsáhlejší argumentaci.

Uvažujme o těchto argumentech, z nichž některé jsou prezentovány v různých formách.

7.1 Formy kosmologického argumentu

 1. Vesmír měl počátek
 2. Vše, co mělo počátek, muselo být způsobeno něčím jiným
 3. Vesmír byl tedy způsoben něčím jiným (stvořitelem)
 1. Každá část vesmíru je závislá
 2. Je-li každá část závislá, pak musí být závislý i celý vesmír
 3. Proto je existence celého vesmíru závislá na nějaké nezávislé bytosti.
 1. Každá událost, která měla počátek, měla dostatečnou příčinu
 2. Vesmír měl počátek
 3. Proto měl vesmír dostatečnou příčinu
 1. Každý účinek má příčinu
 2. Vesmír je důsledek
 3. Proto má vesmír příčinu
 1. Nekonečný počet okamžiků nelze projít
 2. Kdyby musel před dneškem uplynout nekonečný počet okamžiků, pak by dnešek nikdy nenastal
 3. Ale dnešek přišel
 4. Proto před dneškem neuplynul nekonečný počet okamžiků (tj. vesmír měl počátek)
 5. Ale cokoli má počátek, je způsobeno něčím jiným
 6. Proto musí existovat příčina (Stvořitel) vesmíru
 1. Skutečné nekonečno nemůže existovat
 2. Nekonečný časový regres událostí je aktuální nekonečno
 3. Proto nemůže existovat nekonečný časový regres událostí.
 1. Časová řada událostí je soubor vytvořený postupným sčítáním
 2. Soubor vytvořený postupným sčítáním nemůže být aktuálním nekonečnem
 3. Proto časová řada událostí nemůže být skutečným nekonečnem
 1. Některé věci nepopiratelně existují (např. nemohu popřít svou vlastní existenci).
 2. Moje neexistence je možná
 3. Cokoli má možnost neexistovat, je aktuálně způsobeno existencí jiného
 4. Nemůže existovat nekonečný regres aktuálních příčin existence
 5. Proto existuje první nezaviněná příčina mé současné existence
 6. Tato nezaviněná příčina musí být nekonečná, neměnná, všemocná, vševědoucí a dokonalá.
 7. Tato nekonečně dokonalá bytost se vhodně nazývá „Bůh“.
 8. Proto Bůh existuje
 9. Tento existující Bůh je totožný s Bohem popsaným v křesťanských Písmech.
 10. Proto Bůh popsaný v Bibli existuje

7.2 Argument z kosmologické přirozené teologie

 1. Čas, prostor a hmota vznikly v určitém okamžiku v konečné minulosti.
 2. Od okamžiku, kdy čas, prostor a hmota začaly existovat, měly příčinu.
 3. Proto to, co je způsobilo, bylo bez času (neboli věčné), bez prostoru (nepodléhající lokalizaci neboli všudypřítomné) a bez hmoty (nehmotné, nefyzické neboli duchovní).

7.3 Formy teleologického argumentu

 1. Všechny designy implikují designéra
 2. Ve vesmíru existuje velký design
 3. Proto musí existovat velký konstruktér vesmíru

7.4 Formy ontologického argumentu

 1. Bůh je definován jako bytost, nad kterou si nelze představit větší.
 2. Takové jsoucno může být pojato.
 3. Kdyby takové jsoucno ve skutečnosti neexistovalo, pak by bylo možné si představit větší jsoucno – totiž jsoucno, nad které nelze pojmout větší a které existuje.
 4. Nic však nemůže být větší než jsoucno, než které žádné větší nemůže být pojato.
 5. Proto musí existovat bytost, nad kterou nelze myslet nic většího – tedy Bůh.
 1. Bůh je bytost, o níž nelze myslet nic většího.
 2. Je větší být nutný než nebýt.
 3. Bůh tedy musí být nutný.
 4. Z toho vyplývá, že Bůh existuje nutně.

7.5 Formy argumentu morálního zákona

 1. Morální zákony implikují existenci morálního zákonodárce
 2. Existuje objektivní morální zákon
 3. Proto existuje Dárce morálního zákona
 1. Existují objektivní morální zákony
 2. Morální zákony pocházejí od morálního zákonodárce
 3. Proto existuje morální zákonodárce
 4. Pokud je ateismus pravdivý, je vše dovoleno.

7.6 Dostojevského argument z důsledků pozitivního ateismu

Pokud je tedy ateismus pravdivý, je vše dovoleno

 1. Je-li ateismus pravdivý, pak je člověk „náčelníkem země“
 2. Je-li člověk „náčelníkem země“, pak se může vzdát absolutních norem (tj. morálky)
 3. Jestliže člověk může opustit absolutní normy, pak „je vše dovoleno“

7.7 Argument z radosti

 1. Každá přirozená vrozená touha má reálný předmět, který ji může naplnit
 2. Lidé mají přirozenou, vrozenou touhu po nesmrtelnosti
 3. Proto musí existovat nesmrtelný život po smrti

7.8 Argument z čísel Ronalda Nashe

Argument navržený Ronaldem Nashem je známý jako argument z čísel. Ronald Nash jej vysvětlil následovně:

„Když jsem kdysi učil filozofii vysokoškolské studenty, občas jsem je požádal, aby mi řekli, co je to číslo jedna. Obvykle odpovídali tak, že napsali některý z mnoha symbolů, které používáme, například ‚1‘ nebo ‚I‘. Pak jsem jim vysvětloval, že takové symboly ve skutečnosti nejsou číslem, které hledáme, ale jsou pouze pohodlnými způsoby, které používáme k odkazování na skutečné číslo jedna. Žádný moudrý člověk by nikdy neměl zaměňovat symbol pro něco s věcí samotnou.

Co je tedy číslo jedna? Prvním krokem je uvědomit si, že číslo jedna je pojem.

Co je to pojem? Stručná odpověď zní, že je to myšlenka.

Dalším krokem je zeptat se, kde pojem jedničky existuje. Idea jednoty, stejně jako všechny ostatní ideje, existuje v myslích.

Třetím krokem je poznamenat, že číslo jedna je věčné. Pokud má někdo s tímto tvrzením problém, zeptejte se, kdy začala jednička existovat.

Nejenže číslo jedna existuje odjakživa, ale není ani možné, aby se někdy změnilo. Kdyby se číslo jedna někdy změnilo, přestalo by být číslem jedna. Vždyť kdyby se idea jednoty změnila, řekněme, na číslo dvě, pak by to už nebylo číslo jedna.

Kde tedy jsme? Věřím, že mnoha lidem můžeme ukázat, že pojem jednoty je věčná a neměnná idea, která existuje v nějaké mysli. A jediným druhem mysli, v níž by taková věčná a neměnná idea mohla existovat, musí být věčná a neměnná mysl. Když se ve svém malém příkladu dostanu k tomuto bodu, některý student vzadu ve třídě obvykle zvedne ruku a zeptá se, zda mluvím o Bohu.“65

Tento argument je velmi zajímavý tím, že jej lze použít ve prospěch různých úvah. Například lze nahradit pojem „číslo jedna“ pojmem „zákony logiky“ a získat podobný argument.

Uvažujme nyní o nich jako o celku a všimněme si, jak demonstrují některé Boží vlastnosti:

 • Kosmologický argument prokazuje Boží všemohoucnost – že Bůh je nekonečně mocný.
 • Teleologický argument dokazuje, že Bůh je inteligentní bytost – cílevědomý Stvořitel.
 • Ontologický argument dokazuje, že Bůh je nutná bytost – nezpůsobilá první příčina.
 • Argument morálního zákona dokazuje, že Bůh je morální bytost – nikdy nebude jednat proti své morální přirozenosti.
 • Dostojevského argument ukazuje, že bez Boha jako předpokladu etiky máme jen subjektivní, individuální, relativní morálku.
 • Argument náboženské potřeby a radosti ukazuje, že Bůh je naplněním nejvyšší lidské potřeby – nic než Bůh nenaplní prázdnotu v lidské duši.

Zpět na index

8. Ateismus a věda

Ačkoli vědecké snažení nemá ateismu co nabídnout, ateisté se ho kooptovali a používají ho jako fasádu, kterou obalují ateismus, aby se zdálo, že si zaslouží zásluhy vědecké vážnosti.

Rozpor ve snaze ateistů využít vědu ke svému cíli je:

 1. Tvrdí, že věda se zabývá pouze hmotným, a proto nemá co říci o nehmotném nebo nadpřirozeném.
 2. Tvrdí, že věda vyvrátila nehmotné nebo nadpřirozené.

Evoluce je mýtus ateistů o původu, jehož cílem je odstranit Boha Stvořitele; stvoření bez Stvořitele.

Navzdory tomu někteří ateisté tvrdí, že způsob, jakým věda vyvrací nehmotné či nadpřirozené, je ten, že stále častěji nachází hmotné příčiny hmotných jevů. To však křesťana netrápí, protože Bůh stvořil hmotnou říši a z toho logicky vyplývá, že hmotné účinky budou mít hmotné příčiny a takové příčiny a účinky nevylučují nehmotné či nadpřirozené, jako je Bůh, nebo zázraky.

Takoví ateisté omezili své myšlenkové pochody, a proto by museli popírat zázrak nebo zjevení Boha, i kdyby se odehrál před jejich očima. Tito ateisté by se rozhodli pro „víru“ založenou na přesvědčení, že někdo jednou najde materialistické vysvětlení; nebo pro omyl očekávané budoucí lidské vševědoucnosti. Nebo se mohou, rovněž bez důkazů, odvolávat na halucinace, i když svědky téže události, například Ježíšova zmrtvýchvstání, bylo mnoho lidí66 (halucinace vznikají v mozku, a proto nejsou sdílené). Nebo se mohou jednoduše spokojit s myšlenkou, že se to nikdy nedozvědí.

Každopádně pro ateisty, kteří jsou přesvědčeni o neexistenci Boha, z toho vyplývá, že pro Boží existenci neexistují žádné důkazy. To omezuje jejich myšlení, protože jimi zvolený světonázor by jim nedovolil vidět skutečnost takovou, jaká je, neumožnil by jim sledovat důkazy, ale otupil by jejich poznávací schopnosti,67 když by zírali do kouta absolutního materialismu – ateismus je Valium® lidí.

Je to trochu jako rozdílné přístupy dvou lidí k pochopení kouzelnického triku. Oba se snaží pochopit způsob, jakým byl trik proveden. Jeden půjde dál a bude se snažit zjistit vlastnosti kouzelníka tím, že se zamyslí nad metodou triku. Druhý však řekne: „Teď už chápu, jak trik funguje, ale nebyl tu žádný koncipient triku, trik nebyl navržen, trik prostě je a to je vše.“ V tomto případě se jedná o kouzelníka, který se snaží pochopit, jak trik funguje.

Věda poskytuje uspokojení zvědavcům díky svému vysvětlujícímu rozsahu. Tvrdí-li křesťan, že Bůh stvořil život, vědecky založený ateista se zeptá: „Jak?“. Jistě, křesťan je podobně zvědavý, ale neschopnost křesťana vysvětlit, jak to Bůh udělal, ateistu znejišťuje. Přesto je důležité poznamenat, že se to rovná ateistově snaze či pseudosnaze zařadit všechny věci do kompetence vědy, což je nevědecký (filozoficko-náboženský) postoj (jak může být vše, co je poznatelné, poznatelné pomocí vědy?).

Pokud jde o kooptaci vědy ateismem a jejich samozvané spoléhání se na evoluci, Greg Koukl učinil velmi výmluvné a stručné prohlášení,

„smysl evoluce: matka příroda bez otce Boha.“68

Jinými slovy, evoluce je mýtus ateistů o původu, jehož cílem je odstranit Boha Stvořitele; stvoření bez Stvořitele.

Všimněme si slov P. E. Hodgsona:

„Ačkoli si to málokdy uvědomujeme, vědecké bádání vyžaduje určitá základní přesvědčení o řádu a racionalitě hmoty a její přístupnosti lidské mysli… přišla k nám v plné síle prostřednictvím židovsko-křesťanské víry ve všemohoucího Boha, stvořitele a udržovatele všech věcí. V takovém pohledu na svět se stává rozumným snažit se světu porozumět, a to je základní důvod, proč se věda v křesťanské Evropě rozvíjela tak, jak se rozvíjela ve středověku, a vyvrcholila brilantními úspěchy sedmnáctého století.“69

Je tedy poněkud ironické, že dnes mnozí spojují vědu s ateismem. Ve skutečnosti se jedná o křesťanský podnik.

Peter Harrison, profesor vědy a náboženství Andreas Idreos na Oxfordské univerzitě, na to upozornil:

„Obecně se předpokládá, že když se v raném novověku začali lidé dívat na svět jinak, nemohli už věřit tomu, co četli v Bibli. V této knize budu předpokládat, že je tomu naopak: že když v šestnáctém století začali lidé číst Bibli jiným způsobem, byli nuceni odhodit tradiční představy o světě.70

„Nebýt vzniku doslovného výkladu Bible a následného přivlastnění biblických vyprávění raně novověkými vědci, moderní věda by možná vůbec nevznikla. Souhrnně řečeno, Bible a její doslovný výklad sehrály zásadní roli ve vývoji západní vědy.“71

Je tedy poněkud ironické, že dnes mnozí spojují vědu s ateismem. Ve skutečnosti se jedná o křesťanský podnik.

8.1 Ateismus a zázraky

Ateisté často tvrdí, že zázraky se nemohou vyskytovat, protože přírodní zákony neboli přirozené zákony jsou neměnné. Příhodně samoúčelným odvozováním dále tvrdí, že jelikož se zázraky nevyskytují, nadpřirozeno, Bůh, nesmí existovat.

Co jsou to přírodní zákony?

Naším zájmem zde není nutně je vyjmenovat a popsat, ale poukázat na to, že to, co označujeme jako „přírodní zákony“, jsou naše zobecnění o tom, jak svět přírody běžně funguje, která jsou odvozena z pozorování světa přírody. Jednou z otázek, které je třeba mít na paměti, je, zda jsme objevili všechny přírodní zákony. To znamená, zda jsou naše znalosti úplné?

Jsou neměnné?

Abychom mohli odpovědět kladně, musíme nejprve předpokládat, že známe všechny zákony. Za předpokladu, že ano, musíme dále předpokládat, že známe všechny možné akce a interakce těchto zákonů ve všech možných scénářích a ve všech možných kombinacích.

Co když nejsou neměnné?

V takovém případě s nimi může manipulovat Bůh, který je nejen vymyslel, ale který žije mimo jejich vliv.

Co když jsou neměnné?

V takovém případě je Bůh přesto může „porušit“ nebo „ohnout“. Podle takového scénáře by Bůh stvořil to, co chápeme jako neměnné zákony, právě proto, aby ukázal svou schopnost je porušit nebo ohnout, a tím nás upozornil na zázračné. Ve skutečnosti bychom bez takových zákonů nebyli schopni zázraky odhalit. Ještě lepší je chápat zázraky jako doplněk k zákonům: člověk se v moři potopí, pokud je jeho hmotnost větší než vztlak (Archimédův princip). Lano a vrtulník tento princip neporušují, ale přidávají do systému další sílu. Stejně tak mohl Syn Boží přidat další sílu, aby mohl chodit po vodě, aniž by porušil Archimédův princip. Materialistický argument proti zázrakům nařizuje, že vesmír je uzavřený systém, do něhož „nevkročila božská noha“.

Může Bůh porušovat, ohýbat nebo manipulovat s přírodními zákony?

Někteří ateisté tvrdí, že Bůh nemůže existovat právě z toho důvodu, že přírodní zákony nelze porušovat/ohýbat/manipulovat. Protože však Bůh přírodní zákony stvořil, má na ně patent, má jejich předlohu, Bůh je umístil na své místo a může s nimi manipulovat – podobně jako kytarista, který natahuje struny na kytaru, je může umístit v libovolném pořadí, může je utáhnout nebo povolit, jak se mu zlíbí, a může tak způsobit, že struny vydají jakýkoli tón, který se mu zlíbí.

Někdejší ateista C. S. Lewis nabídl klasickou odpověď na argumenty Davida Huma proti zázrakům:

„Nyní samozřejmě musíme souhlasit s Humem, že pokud existuje naprosto ‚jednotná zkušenost‘ proti zázrakům, pokud se jinými slovy nikdy nestaly, proč se tedy nikdy nestaly. Bohužel víme, že zkušenost proti nim je jednotná pouze tehdy, víme-li, že všechny zprávy o nich jsou nepravdivé. A že jsou všechny zprávy nepravdivé, můžeme vědět jen tehdy, když už víme, že se zázraky nikdy nestaly. Ve skutečnosti se tedy dohadujeme v kruhu.“72

Obrázek: iStockphoto; Ateisté mají vyšší míru sebevražd. Viz dále: 11.2 Ateismus a sebevraždy

Základním názorem ateistů na zázraky je jistě to, že se nevyskytují. Ale kromě toho, že ateisté všechna tvrzení o zázracích bez dalšího odmítají, pravděpodobně budou bez důkazů tvrdit, že to, co je považováno za zázraky, je ve skutečnosti jen působení přírodních zákonů vzácným a neočekávaným způsobem. Proto vkládají svou „víru“ do očekávání, že věda v budoucnu najde materiální vysvětlení nevysvětlitelných zázraků (science of the gaps). Vzhledem k tomuto názoru se lze jen divit, jak nebo proč by nějaký ateista popíral jakékoli tvrzení o zázraku. Proč by nemohli prohlásit něco ve smyslu: „Ježíš skutečně vstal z mrtvých, ale stalo se tak v důsledku genetické mutace, náhodného prolínání přírodních zákonů“ atd.

Více viz: Zázraky a věda.

8.2 Původ

Pokud jde o otázku, jak vznikl život na Zemi, byly navrženy různé teorie a provedeny různé experimenty.

John Horgan, vedoucí autor časopisu Scientific American v letech 1986-1997, napsal článek, který zkoumal množství teorií abiogeneze, které všechny selhaly. Článek začíná slovy: „Vědci se nemohou shodnout na tom, kdy, kde a – což je nejdůležitější – jak se na Zemi poprvé objevil život.“73

Podívejme se krátce na některé komentáře Johna Horgana a dalších,

„Někteří badatelé dospěli k závěru, že první organismy se skládaly z RNA … Ačkoli je tento scénář již zakotven v učebnicích, v poslední době je vážně zpochybňován … molekula nemůže snadno vytvářet kopie sebe sama …

„Mnozí badatelé nyní považují nukleové kyseliny za mnohem pravděpodobnější kandidáty na první samoreplikující se molekuly … je tu jeden zádrhel. DNA nemůže vykonávat svou práci, včetně tvorby další DNA, bez pomoci katalytických proteinů neboli enzymů. Stručně řečeno, bílkoviny se nemohou tvořit bez DNA, ale ani DNA se nemůže tvořit bez bílkovin. Pro ty, kdo uvažují o vzniku života, je to klasický problém slepice a vejce: co bylo dřív, bílkoviny nebo DNA? …“

„RNA by mohla být první samoreplikující se molekulou … Ale jak vědci pokračují v bližším zkoumání konceptu RNA-světa, objevují se další problémy … Jakmile je RNA jednou syntetizována, může vytvářet nové kopie sama sebe pouze s velkou pomocí vědce, říká Joyce z kliniky Scripps, specialista na RNA. ‚Je to neschopná molekula‘ …“

„Julius Rebek mladší … vytvořil syntetickou organickou molekulu, která se dokázala sama replikovat … Rebekovy pokusy mají podle Joyce [Geralda F. Joyce z Výzkumného ústavu kliniky Scripps] dvě nevýhody: replikují se pouze ve vysoce umělých, nepřirozených podmínkách, a co je ještě důležitější, reprodukují se příliš přesně. Bez mutací se molekuly nemohou vyvíjet v darwinovském smyslu. Orgel souhlasí. ‚To, co Rebek udělal, je velmi chytré,‘ říká, ‚ale nevidím jeho význam pro vznik života‘ …“

„Nejjednodušší bakterie je z pohledu chemika tak zatraceně komplikovaná, že je téměř nemožné si představit, jak k tomu došlo,“ říká Harold P. Klein z univerzity v Santa Claře, předseda výboru Národní akademie věd …“

„I když vědci v laboratoři vytvoří něco s vlastnostmi podobnými životu, musí se stále divit: Je to vůbec možné? …“

„Byla to právě Ureyova práce, která inspirovala Millera … Přesto v posledních zhruba deseti letech vzrostly pochybnosti o Ureyových a Millerových předpokladech týkajících se atmosféry … ultrafialové sluneční záření, které je dnes blokováno atmosférickým ozónem, by zničilo molekuly na bázi vodíku v atmosféře. Volný vodík by unikl do vesmíru …“

„Miller … poznamenává, že moderní [hlubokomořské] průduchy jsou zřejmě krátkodobé … přehřátá voda uvnitř průduchů … by spíše ničila než vytvářela složité organické sloučeniny. Pokud je povrch Země pánví, říká Miller, hydrotermální průduch je ohněm …“

„Teorie Guntera Wächtershäusera […] vyžaduje velmi specifický pevný povrch: povrch z pyritu neboli bláznovského zlata, kovového minerálu složeného z jedné molekuly železa a dvou molekul síry … První buňkou, jak se domnívá, mohlo být zrnko pyritu uzavřené v membráně z organických sloučenin …“

„A. G. Cairns-Smith … navrhuje, že život vznikl na pevném substrátu, který se vyskytuje v průduších a téměř všude jinde, ale před pyritem dává přednost krystalickým jílům … Na rozdíl od některých teoretiků vzniku života Cairns-Smith vesele přiznává neúspěchy své oblíbené hypotézy: nikdo nedokázal v laboratoři přimět jíl k něčemu, co by připomínalo evoluci; ani v přírodě nikdo nenašel nic, co by připomínalo organismus na bázi jílu. Přesto tvrdí, že žádná teorie, která by vyžadovala, aby se organické sloučeniny organizovaly a replikovaly bez cizí pomoci, nebude mít lepší výsledky. ‚Organické molekuly jsou příliš vrtkavé na to, aby fungovaly,‘ říká …“

„Pokud atmosféra ani průduchy neposkytují pravděpodobné místo pro syntézu složitých organických sloučenin, možná byly dovezeny odjinud: z vesmíru …“

„Christopher F. Chyba … a další předpokládali, že jakýkoli mimozemský objekt, který by byl dostatečně velký na to, aby na Zemi dodal významné množství organického materiálu, by při svém dopadu vyprodukoval tolik tepla, že by většina materiálu byla spálena … ‚Je to příliš podobné maně nebeské‘, říká Sherwood Chang z NASA Ames, odborník na mimozemské organické sloučeniny …“

„Svante A. Arrhenius, který tvrdil, že mikrobi vznášející se ve vesmíru sloužili jako ‚zárodky života‘ na Zemi. V moderní době Hoyle a … srílanský astronom N. Chandra Wickramasinghe … pokračují v hlásání této představy … Asi před deseti lety Orgel a Crick … spekulovali, že semena života byla na Zemi vyslána v kosmické lodi inteligentními bytostmi žijícími na jiné planetě … záměr: poukázat na nedostatečnost všech vysvětlení pozemské geneze. Crick kdysi napsal: ‚Vznik života se zdá být téměř zázrakem, tolik je podmínek, které by musely být splněny, aby vznikl.'“ …

„Stuart A. Kauffman … [navrhuje, že] simulace dokazují, že systém zásobený dostatečným počtem takových [„generických“] polymerů projde ‚fázovým přechodem;, který způsobí, že se stane ‚autokatalytickým‘ … Kauffman říká, že je o tom naprosto přesvědčen … Na otázku, zda má nějaké výsledky ze zkumavek, které by podpořily jeho počítačové simulace, Kauffman odpovídá: ‚Nikdo to neudělal přímo, ale jsem si jistý, že mám pravdu‘ …“

Všimněte si, že rok po zveřejnění tohoto článku vyšel v časopise Scientific American (únor 1992, str. 16-17) článek „The Mephistopheles of Neurobiology“, v němž byl Francis Crick uveden v rubrice „Profile“, kde se uvádí:

„Crick trvá na tom, že vzhledem ke slabinám všech teorií pozemské geneze by se řízená panspermie měla stále považovat za ‚vážnou možnost‘.“

Zdá se, že Stanley Miller, proslulý Millerovým-Ureyovým experimentem (nebo spíše nechvalně proslulý – viz Proč Millerův Ureyův výzkum svědčí proti abiogenezi), má stručný a barvitý způsob, jak kategorizovat každou navrhovanou teorii:

 • Hypotézu hlubokomořských průduchů označuje za „odpad“.
 • Pokud jde o první buňku vyvíjející se na bláznově zlatě, prohlašuje: „Rád bych viděl experimentální důkazy“.
 • Teorii o pyritu nazývá „papírovou chemií“.
 • Koncept organické hmoty z vesmíru také „označuje za prohru“.
 • K ‚autokatalytické‘ teorii uvádí: „Probíhání rovnic počítačem nepředstavuje experiment.“ V případě „autokatalytické“ teorie se jedná o experiment.
 • Co se týče celého úsilí o výzkum abiogeneze, domnívá se, „že obor potřebuje dramatický objev, který by omezil bezuzdné spekulace … ‚Myslím, že jsme se prostě ještě nenaučili ty správné triky‘.“74

V části „Ateismus jako vědecké vyprávění“ níže uvidíme, že Richard Dawkins vysvětluje vznik života odvoláváním se na „štěstí“.

Některé body k zamyšlení, body, které v konečném důsledku vyvrátí jakékoli úspěšné experimenty s abiogenezí, byly v článku skutečně vyjádřeny, všimli jste si jich? [Zdůraznění autorem]

 • „Jakmile je RNA jednou syntetizována, může vytvářet nové kopie sama sebe pouze s velkou pomocí vědce.“ To je pravda.
 • „Julius Rebek mladší … vytvořil syntetickou organickou molekulu, která se dokázala sama replikovat“.
 • Gerald F. Joyce uvedl, že tyto vytvořené molekuly „se replikují pouze ve vysoce umělých, nepřirozených podmínkách„.
 • „I když vědci v laboratoři vytvoří něco s vlastnostmi podobnými životu, musí se stále divit: Je to tak vůbec možné?“75

Vskutku, stejně jako všechny experimenty, které kdy proběhly, by úspěšné pokusy s abiogenezí prokázaly pouze účelové stvoření. Experimenty se rodí v myslích vysoce kvalifikovaných a inteligentních vědců, kteří se zabývají myšlenkou, vymýšlejí experiment, provádějí pokusy s využitím zařízení vyrobeného vysoce kvalifikovanými a inteligentními inženýry za předem vymyšleným účelem, manipulují s podmínkami atd. Konečný výsledek každého experimentu je tedy výsledkem práce předem existujících bytostí, které vytvořily jejich výsledky.

Pokud by se však podařilo vymyslet experiment, jehož podmínky by reálně kopírovaly možné podmínky na Zemi v době vzniku života, a tento experiment by vytvořil samoreprodukující se entitu (život), pak by to bylo působivé. Takový experiment však nikdo neprovedl a ani to není pravděpodobné.

Počítačové simulace také trpí tím, že programátoři předem určují výsledky. Počítač je naprogramován, napuštěn informacemi a (stejně jako v případě Biomorfů Richarda Dawkinse a jeho cvičení „METHINKS JE JAKO LASKAVEC„) programátor vystupuje v roli božského zásahu tím, že řídí proces, a nakonec se říká, že konečné výsledky se podobají životu a samovolně se obnovují, i když je ve skutečnosti vytvořil inteligentní programátor. Program, který by skutečně simuloval abiogenezi, musí fungovat bez inteligentního dohledu programátora, který by jej nasměroval k požadovanému výsledku. Někdy je tento vliv jemný, ale přesto je zde přítomen. Viz: Genetické algoritmy ukazují, že evoluce funguje?

Evolucionisté, když otevřeně hovoří o abiogenezi, přiznávají, že vyhlídky na prokázání toho, že k ní mohlo dojít, nejsou přinejmenším dobré. Prof. Paul Davies v době, kdy působil v Australském centru pro astrobiologii, poznamenal: „Nikdo neví, jak se směs neživých chemikálií spontánně zorganizovala do první živé buňky.“76 Jiný evolucionista, Robert Matthews, v roce 2009 prohlásil:

„Skutečně úžasné je, že kreacionisté nedávají vědcům kvůli tomu všemu pořádně zabrat… mohli by způsobit pořádné pozdvižení, kdyby poukázali na to, že věda nedokáže vysvětlit, jak život vůbec existuje. No tak, hoši, dejte se do toho.“77

Kreacionisté, kteří jsou vědci (navzdory Matthewsově dobře míněné otravě), to samozřejmě dělají už celá desetiletí. Mnohem více o nemožnosti naturalistického vzniku života viz: Otázky a odpovědi k původu života.

Samozřejmě bychom mohli také ukázat, že evoluce (neodarwinismus, tj. mutace a přirozený výběr) nevysvětluje rozmanitost života na Zemi, ale pro ateistu je dostatečnou výzvou, že život nemohl ani vzniknout bez (superinteligentního) Stvořitele.

Zpět na index

9. Ateismus ve veřejných školách

Mnozí ateističtí aktivisté používají vědu jako fasádu, pomocí níž chtějí propašovat ateismus do našich veřejných školních tříd (přírodovědných i jiných).

Děje se tak různými metodami: od uvádění ateistických výroků v učebnicích, které nemají s vědou nic společného, přes pokusy diktovat pravidla akademické obce, včetně zařazování těch, kdo nesouhlasí s určitými teoriemi, které jsou považovány za ortodoxní, na černou listinu, až po kooptaci celého vzdělávacího aparátu s cílem vnést do něj ateismus (v podobě humanismu nebo … – pod jiným jménem).

Člen Národní akademie věd a emeritní profesor Evan Pugh na Pennsylvánské státní univerzitě Philip S. Skell varuje studenty, aby nevyjadřovali své pochybnosti o darwinismu ze strachu, že se dostanou na černou listinu a ohrozí své známky a/nebo kariéru.78

Uveďme si několik příkladů:

Ve své učebnici Biology: Discovering Life (2. vydání, Heath & Co., 1994, str. 161) Joseph Levine a Kenneth Miller napsali (mimochodem, jedná se o téhož Kennetha Millera,79 který v roce 1994 nemohl najít žádné embryologické obrázky novější než podvodné kresby Ernsta Haeckela z roku 1866 – 128 let nepovšimnutého vědeckého pokroku):

„Darwin věděl, že přijetí jeho teorie vyžaduje víru ve filozofický materialismus, přesvědčení, že hmota je podstatou veškeré existence a že všechny duševní a duchovní jevy jsou jejími vedlejšími produkty … V Darwinově světě nejsme bezmocnými zajatci statického řádu světa, ale naopak pány svého osudu … A z přísně vědeckého hlediska se odmítání biologické evoluce nijak neliší od odmítání jiných přírodních jevů [sic], jako je elektřina a gravitace.“

Jak přesně to souvisí s tím, že se studenti učí biologii?

Neil Campbell a Jane Reeceová se dopustili následující logické chyby, když z nějakého podivného důvodu argumentovali proti designu ve své učebnici Biologie (6. vydání, San Francisco, CA: Pearson Education, Inc., 2002, s. 438-439):

„Nejlepší způsob, jak zkonstruovat infrastrukturu netopýřího křídla, jistě není zároveň nejlepším způsobem, jak zkonstruovat velrybí ploutev. Takové anatomické zvláštnosti nedávají smysl, pokud jsou tyto struktury jedinečně konstruované a nesouvisejí spolu … . Pravděpodobnějším vysvětlením je, že … všichni savci [vzešli] ze společného předka … Historická omezení tohoto dodatečného vybavení jsou patrná v anatomických nedokonalostech. Například lidský kolenní kloub a páteř byly odvozeny z předpotopních struktur, které podpíraly čtyřnohé savce. Téměř nikdo z nás se nedožije vysokého věku, aniž by měl problémy s koleny nebo zády. Pokud se tyto struktury nejprve formovaly speciálně pro podporu našeho dvounohého držení těla, očekávali bychom, že budou méně náchylné k poranění.“

Opravdu není moje auto inteligentně zkonstruováno, protože vyžaduje údržbu a s přibývajícím věkem se rozpadá? Ironií je, že lidské koleno je ve skutečnosti nádherným příkladem inteligentního designu,80 stejně jako lidská páteř, a evoluční představy o bolestech zad vedly k léčbě, která problémy ještě zhoršila.81

Douglas Futuyma ve své učebnici Evoluční biologie (3. vydání, Sunderland, MA: Sinauer Associates, 1998, str. 5) napsal:

„Tím, že Darwin spojil neusměrněnou, bezúčelnou variabilitu se slepým, nešetrným procesem přírodního výběru, učinil teologické nebo duchovní vysvětlení životních procesů zbytečným.“

Podle této světonázorové filozofie maskované jako biologie tedy vede studium bioorganismů logicky a vědecky k závěru, že Bůh je irelevantní.

PZ Myers (ateista, biolog a docent na Minnesotské univerzitě) byl dotázán: „Co je pro vás důležitější: prosazování ateismu, nebo prosazování veřejného chápání vědy – nebo je to pro vás tak trochu jedno a totéž?“ Jeho odpověď zněla: „Jsou neoddělitelné.“82 Co nám to může říci o způsobu, jakým vyučuje biologii? Jeden z evolucionistů, Bora Zivkovic, totiž dokonce výslovně prohlásil, že je v pořádku klamat studenty, pokud nakonec uvěří v evoluci.83,84

Zdá se, že Neil deGrasse Tyson (ředitel Haydenova planetária) považuje vědu za misionářské pole, na němž hledá konvertity,

„Chci položit na stůl ne to, proč 85 % členů Národní akademie věd odmítá Boha, chci vědět, proč 15 % Národní akademie neodmítá Boha. To je skutečně to, čím se tu musíme zabývat … pokud nedokážete obrátit naše kolegy, proč máte naději, že obrátíte veřejnost?“85

V knize Humanismus jako nové náboženství Charles Francis Potter napsal:

„Vzdělání je tedy nejmocnějším spojencem humanismu a každá americká škola je školou humanismu. Co může teistická nedělní škola, která se schází jednou týdně na hodinu a vyučuje jen zlomek dětí, udělat pro zastavení přílivu pětidenního programu humanistického vyučování?“86

John J. Dunphy v knize Náboženství pro nový věk napsal:

„Jsem přesvědčen, že bitvu o budoucnost lidstva musí ve třídách veřejných škol vést a vyhrát učitelé, kteří správně vnímají svou roli jako šiřitelé nové víry: náboženství humanity, které uznává a respektuje to, co teologové nazývají božstvím v každé lidské bytosti.“

„Tito učitelé musí ztělesňovat stejnou obětavost jako ti nejzarytější fundamentalističtí kazatelé, neboť budou kazateli jiného druhu, kteří budou využívat třídu místo kazatelny k předávání humanistických hodnot v jakémkoli předmětu, který vyučují, bez ohledu na úroveň vzdělání – předškolní školka nebo velká státní univerzita.“

„Třída se musí stát a stane se arénou střetu mezi starým a novým – hnijící mrtvolou křesťanství s jeho přilehlým zlem a bídou a novou vírou humanismu.
Bude to nepochybně dlouhý, namáhavý a bolestný boj plný smutku a mnoha slz, ale humanismus z něj vyjde jako vítěz. Musí, má-li rodina lidstva přežít.“87

G. Richard Bozarth napsal,

„A jak umírá bůh? Jednoduše proto, že všichni jeho vyznavači přestoupili na jiné náboženství a nezbyl nikdo, kdo by děti přesvědčil, že ho potřebují. Nakonec je to neodolatelné – musíme se ptát, jak můžeme zabít boha křesťanství. Stačí, když zajistíme, aby se v našich školách vyučovalo pouze sekulární vědění; aby se děti učily neustále zkoumat a zpochybňovat všechny teorie a pravdy, které jsou jim předkládány v jakékoli podobě… Kdybychom toho dokázali dosáhnout, bůh by měl skutečně brzy na pohřební obřad.“88

Sunday Times informovaly o následujících proselytských pokusech:

„RICHARD DAWKINS, profesor Oxfordské univerzity a ateista, který vede kampaně, plánuje přenést svůj boj proti Bohu do školních tříd a zaplavit školy protináboženskou literaturou. Zakládá charitativní organizaci, která bude dotovat knihy, brožury a DVD, jež útočí na ‚vzdělávací skandál‘ teorií, jako je kreacionismus, a zároveň propaguje racionální a vědecké myšlení. Nadace se také pokusí odklonit dary z rukou ‚misionářů‘ a církevních charitativních organizací.“89

Richard Dawkins upřednostňuje „charitativní organizace zbavené ‚církevní kontaminace’“.

Protože každé úspěšné proselytské křížové tažení potřebuje zlo, proti němuž by se dalo brojit, Richard Dawkins za zlo označil vědce, kteří nejsou ateisty, a kreacionisty. Kreacionismus dává do souvislosti s nacismem a každého evolucionistu, který není stejně horlivý jako on pro darwinismus, považuje za kreacionistické appeasery, které dává do souvislosti s Adolfem Hitlerem. Tyto evoluční heretiky označuje za „školu evolucionistů Nevilla Chamberlaina“90 (Neville Chamberlain se pokoušel Hitlera uklidnit). To je opět ironické, protože historici uznávají, že evoluce inspirovala Hitlerovy názory a Hitler se snažil zničit křesťanskou církev.91 Je to ironické také proto, že církev se pokoušela evolucionisty uklidnit se stejně neutěšenými výsledky.92

Někteří dokonce kooptovali vědu a evoluci tak, že není pouhou metodou a teorií, ale tím, co se snaží odpovědět na hluboké filozofické otázky. Když se Stephena Jay Goulda (zesnulého učitele biologie, geologie a dějin vědy na Harvardově univerzitě) zeptali: „Proč je vaše práce tak populární?“, odpověděl prohlášením,

„Evoluce je jedním z těchto předmětů. V rámci možností vědy se snaží odpovědět na otázky, co znamená náš život, proč jsme tady, odkud jsme přišli, s kým jsme příbuzní, co se stalo v průběhu času a jaká byla historie této planety. To jsou otázky, nad kterými musí přemýšlet všichni myslící lidé.“93

Michael Shermer prohlásil:

„Na Darwinovi záleží, protože záleží na evoluci. Na evoluci záleží, protože záleží na vědě. A na vědě záleží, protože je to přední příběh našeho věku, epická sága o tom, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme.“94

Richard Dawkins se při přednášce pro děti během svých „Vánočních přednášek Královského institutu“ alias „Přednášek Královského institutu pro děti“, 1. díl, „Probouzení ve vesmíru“ (video), dopustil podobných tvrzení, když prohlásil:

„Odkud se tedy vzal život? Co to je? Proč jsme tady? K čemu jsme? Jaký je smysl života? Existuje konvenční moudrost, která říká, že věda nemá k těmto otázkám co říci. No, já mohu říci jen to, že pokud věda nemá co říci, je jisté, že žádný jiný obor nemůže říci vůbec nic. Ve skutečnosti však samozřejmě věda má k takovým otázkám co říci. A právě o tom bude těchto pět přednášek. Život vyrůstá ve vesmíru postupnými stupni: evolucí. A my rosteme v chápání našeho původu a našeho smyslu.“

Během svých „Vánočních přednášek pro mládež“ v roce 1991, které, jak si lze představit, byly příležitostí hovořit o slávě Kristova narození, řekl Richard Dawkins mladým lidem:

„Jsme stroje sestrojené DNA, jejichž účelem je vytvářet další kopie téže DNA. Je to jediný důvod života každého živého objektu.“95

S ohledem na tuto a další úvahy je divu, že Stephen Jay Gould napsal,

„ … naše způsoby poznávání světa jsou silně ovlivněny společenskými předsudky a předpojatými způsoby myšlení, které musí každý vědec aplikovat na jakýkoli problém. Stereotyp plně racionální a objektivní ‚vědecké metody‘ s jednotlivými vědci jako logickými (a zaměnitelnými) roboty je samoúčelnou mytologií … Mýtus o samostatném způsobu založeném na přísné objektivitě a tajuplných, převážně matematických znalostech, které jsou zaručeny pouze zasvěceným, může přinést jisté okamžité výhody v podobě ohlupování veřejnosti, která nás považuje za nové kněžstvo … mýtus o tajuplném a osvíceném kněžstvu vědců …“96

Nelze se divit, že Michael Denton poznamenal:

„Darwinova evoluční teorie není nakonec ani více, ani méně než velký kosmogenický mýtus dvacátého století. Stejně jako kosmologie založená na knize Genesis, kterou nahradila, a stejně jako mýty o stvoření starověkého člověka uspokojuje stejnou hlubokou psychologickou potřebu všeobjímajícího vysvětlení vzniku světa, která motivovala všechny tvůrce kosmogenických mýtů minulosti, od šamanů primitivních národů až po ideology středověké církve.“97

Ve světle těchto velkých postřehů je možná největší zvláštností při posuzování pokusů ateismu o kooptaci vědy to, že ateisté berou vědu, metodologii, jejímž smyslem je rozčlenit funkce přírody, často redukcionistickými prostředky, a nějakým způsobem z ní udělat světonázor. Ateisté tak nakonec považují člověka, život obecně, Zemi, galaxii a celý vesmír a vše v něm za výsledek dlouhého sledu náhod. Je to však proto, že se rozhodli nahlížet na vesmír a vše v něm optikou (vědy), která nikdy nebyla určena k tomu, aby sloužila k utváření světonázoru. Věda není světonázor; je to metoda, jak objevovat věci o přírodním světě. Není divu, že jejich světonázor je krátkozraký.

Zpět na index

10. Ateismus jako „vědecké“ vyprávění příběhů

Richard Dawkins tvrdil, že „Darwin umožnil být intelektuálně naplněným ateistou“.98

Zdá se, že on i mnozí další tento názor uplatňují tak, že dokud si mohou vymýšlet příběhy o tom, jak se věci mohly, mohly nebo (možná podle jeho světonázoru) měly stát, které jsou materialistické a vůbec se nezmiňují o Bohu, jsou spokojeni. Jak bude ukázáno níže, „vyprávěním příběhů“ mám na mysli jak koncept vyprávění, tak i používání divokých dohadů jako teorie.

Při rozhovoru s Richardem Dawkinsem ho Jonathan Miller požádal, „aby shrnul tu nejpřesvědčivější verzi“. Odpověď zněla částečně takto:

„Hm, musí existovat řada výhod až v peří. Pokud vás žádná nenapadá, pak je to váš problém, ne problém přírodního výběru. Přírodní výběr, ehm, no, předpokládám, že je to z mé, z mé strany tak trochu věc víry, když je ta teorie tak koherentní a tak silná.“99

Tvrzení o zázraku vysvětluje jako „štěstí“ a pak štěstí aplikuje na vznik života:

„Náhoda, štěstí, shoda okolností, zázrak … události, které běžně nazýváme zázraky, nejsou nadpřirozené, ale jsou součástí spektra více či méně nepravděpodobných přírodních událostí. Jinými slovy, zázrak, pokud k němu vůbec dojde, je obrovským štěstím.“100

„Je to, jako bychom v naší teorii o tom, jak jsme vznikli, směli postulovat určitý příděl štěstí.“101

Při diskusi o teoriích, jak se u netopýrů a ptáků vyvinul let, používá Richard Dawkins následující výrazy: “ … odhad … mohl … mohl … odhad … Možná … snad … Krása této teorie je … evoluční příběh. „102

Pokud jde o to, jak se u včely vyvinul „tanec“, který předvádí, když ostatním včelám sděluje, že našla potravu (a jakým směrem a jak je daleko), Richard Dawkins používá termíny: „pravděpodobné … naznačuje … by … Možná … pravděpodobné … pravděpodobnost … pravděpodobnost … pravděpodobnost … možná … by … Není těžké si představit … pravděpodobně … pravděpodobné … pravděpodobné … pravděpodobné … pravděpodobné.“103

A uzavírá: „Příběh, jak jsem ho vyprávěl …, nemusí být ve skutečnosti správný. Ale něco trochu podobného se určitě stalo.“104

Richard Dawkins při diskusi o svých počítačem vytvořených Biomorfách dospěl k závěru,

„ … když je nám znemožněno podniknout cestu ve skutečnosti, představivost není špatnou náhradou. Pro ty, kteří jako já nejsou matematiky, může být počítač mocným přítelem představivosti. Stejně jako matematika nejenže napíná představivost. Také ji disciplinuje a kontroluje.“105

Niles Eldredge a Ian Tattersall napsali:

„Věda je vyprávění příběhů, i když velmi zvláštního druhu.“106[kurzíva v originále].

Franklin M. Harold (emeritní profesor biochemie na Coloradské státní univerzitě) napsal:

„ … musíme připustit, že v současné době neexistují žádné podrobné darwinistické popisy evoluce jakéhokoli biochemického systému, pouze různé zbožné spekulace.“107

Glynn Isaac napsal:

„Pokud má někdo ze zbytku vědecké komunity tendenci pousmát se nad rozpaky paleoantropologů nad tím vším [ztotožnění teorie s vyprávěním], zastavte se a zamyslete se. Vsadím se, že stejné základní závěry by platily i pro vznik savců, kvetoucích rostlin nebo života … nebo dokonce velkého třesku a vesmíru.“108

Richard Lewontin „sice uznává, že vědci se ve většině toho, co je zajímá, nevyhnutelně spoléhají na ‚rétorické‘ důkazy (autority, tradice); jsou závislí na teoretických předpokladech nedokazatelných tvrdou vědou a jejich sliby jsou často absurdně nadsazené … Jen ten nejprostomyslnější a filozoficky naivní vědec, kterých je mnoho, si myslí, že věda se vyznačuje výhradně tvrdým odvozováním a matematickými důkazy založenými na nezpochybnitelných datech.“109

Misia Landauová odhalila vyprávění, která se vydávají za vědeckou teorii. Následují některé z jejích postřehů:

„Vědci si jsou obecně vědomi vlivu teorie na pozorování. Málokdy si však uvědomují, že mnohé vědecké teorie jsou v podstatě narativy … možná si neuvědomují narativní předpoklady, které jsou základem jejich vědy … Vícenásobné interpretace a nejednoznačnost nejsou čtenářům evoluční biologie cizí … porovnáním narativních ‚rolí‘, které hrají fosilie, mohou vědci zřetelněji poznat subjektivní – a často velmi nápadité – způsoby, jakými rekonstruují lidské předky.“110

„Metafory mocně kouzlí nejen v každodenním životě, ale i ve vědě … Když Stern a Sussman říkají, že ‚A. afarensis urazil kus cesty k plnohodnotné bipedii‘, nejenže mluví metaforou, ale také vyprávějí příběh.“111

„Paleoantropologická literatura je ‚hustě zaplněna výklady nikoli o tom, jak fosilie vypadají, ale také o tom, co znamenají‘.“112

„Idealizovaný obraz, který si vědci vytvářejí o tom, co dělají: o nepolapitelném ‚objektivním hledání pravdy‘.“113

„Lidé za mnou po mé přednášce vždycky přijdou a říkají: ‚Měl byste se podívat na naši vědu, tam se to určitě děje také. A to od fyziků, ekologů, dokonce i biochemiků – od všech druhů vědců‘.“114

„Můžeme otázku přeformulovat a zeptat se, zda existuje nějaký způsob, jak prezentovat evoluční nebo historický popis, který nezahrnuje vyprávění příběhů … Spíše než se jim vyhýbat by je vědci mohli používat tak, jak se používají v literatuře, jako prostředek objevování a experimentování. Zacházení s vědeckými teoriemi jako s fikcemi může být dokonce způsobem, jak dospět k novým teoriím … I ve vědě bude vyprávění nových příběhů vyžadovat dovednosti i představivost.“115

Vědecký novinář Roger Lewin napsal při citaci Johna Duranta následující,

„Je možné, že podobně jako ‚primitivní‘ mýty posilují teorie lidské evoluce hodnotový systém svých tvůrců tím, že historicky odrážejí jejich obraz sebe sama a společnosti, v níž žijí? … Právě to bychom očekávali od vědeckého mýtu.“116

Roger Lewin také poznamenává, že někteří velikáni paleoantropologie ve 20. a 30. letech 20. století se:

„domnívali, že napsali vědecké analýzy evoluce člověka, ve skutečnosti však vyprávěli příběhy. Jistě, vědecké příběhy, ale přesto příběhy.“117

„paleoantropologie jako jediná ze všech věd působí ve čtvrté dimenzi, přičemž sebepojetí lidstva neviditelně, ale neustále ovlivňuje étos této profese.“118

„Clifford Jolly, britský badatel z Newyorské univerzity, navrhl v roce 1970 novou hypotézu v novém klasickém článku, nazvaném prostě ‚Požírači semen‘. Výraz ‚klasický‘ je zde použit, stejně jako ve většině vědních oborů, ve smyslu, že článek je téměř jistě chybný ve všech detailech, kromě jednoho: jeho základní filozofie.“119

„Epická povaha velké části tohoto spisu je zřejmá z tónu jazyka, jakmile je na něj člověk upozorněn.“120

Mýtus ateistů o původu, evoluce, tedy ve skutečnosti vůbec není tvrdou vědou, ale jakýmisi pozorováními smíšenými s nápaditým vyprávěním.

Zpět na index

11. Ateismus a fyzické, duševní, emocionální, duchovní a společenské zdraví

Vezmeme-li v úvahu téměř všechny formy zdraví: duševní, emocionální, fyzické a dokonce i společenské, jsou teisté zdravější a šťastnější než ateisté (a jak jsme viděli výše, také dobročinnější).

Vezmeme-li v úvahu téměř všechny formy zdraví: duševní, emocionální, fyzické a dokonce i společenské, jsou teisté zdravější a šťastnější než ateisté (a jak jsme viděli výše, také dobročinnější).

Jako důkaz uvádíme mnoho studií v následující části.

11.1 Ateismus a dobročinnost

Rok 2008 a 2009 přinesl zajímavé příklady ateistického pojetí „charity“ (přesněji řečeno „dárcovství“). Ateisté v USA i v Londýně vybrali v době rozvíjející se celosvětové recese statisíce dolarů/libier nikoliv proto, aby pomohli někomu v nouzi, ale proto, aby si koupili reklamy na autobusy a billboardy, na nichž propagovali, za jak chytré se považují.121

V oblasti charity byly provedeny velmi poučné studie; jednu obzvláště zajímavou provedl profesor veřejné správy na Syrakuské univerzitě (Ph.D. v oboru ekonomie). O této studii referoval následovně:

„ … hodnoty, které zastávají konzervativci – od návštěvy kostela a dvourodičovských rodin až po protestantskou pracovní etiku a odpor ke státem financovaným sociálním službám – činí konzervativce štědřejšími než liberály. Pokud jde o pomoc potřebným, Brooks122 píše: ‚Příliš dlouho liberálové tvrdili, že jsou nejctnostnějšími členy americké společnosti. Ačkoli obvykle dávají na charitu méně, přesto pranýřovali konzervativce za jejich bezcitnost tváří v tvář sociální nespravedlnosti‘ … sekulární liberálové, kteří horlivě věří ve vládní nárokové programy, dávají na charitu mnohem méně. Chtějí, aby se z daní všech lidí podporovaly charitativní účely, a zdráhají se vypisovat šeky na tyto účely, i když jim vlády neposkytují dostatek peněz … liberálové dávají méně než konzervativci ve všech myslitelných směrech, včetně dobrovolnických hodin a darované krve. Harvey Mansfield, profesor vlády na Harvardově univerzitě a nositel Národní medaile za humanitní vědy za rok 2004, Brookse osobně nezná, ale knihu četl. ‚Jeho hlavní zjištění je docela překvapivé, že lidé, kteří nejvíce mluví o péči, ve skutečnosti dávají nejméně peněz,‘ řekl. ‚Ale kromě tohoto zjištění si myslím, že jeho analýza je mimořádně dobrá, zejména na ekonoma. Velmi dobře přemýšlí o příčinách a uvažuje o politice a morálce způsobem, kterému se většina ekonomů snaží vyhnout.’“123

V jiné zprávě se uvádí:

„V roce 2000 darovali věřící lidé asi třiapůlkrát více než sekulární lidé … věřící konzervativci jsou mnohem dobročinnější než sekulární liberálové a že ti, kteří podporují myšlenku, že vláda by měla přerozdělovat příjmy, patří k těm, kteří nejméně sahají do vlastních peněženek, aby pomohli druhým … věřící lidé se častěji než nevěřící dobrovolně zapojují do sekulárních charitativních aktivit, darují krev a vracejí peníze, když jim náhodou někdo dá příliš mnoho drobných. ‚Neexistuje jediný měřitelně významný způsob, v němž by věřící lidé nebyli dobročinnější než lidé bez vyznání,‘ říká pan Brooks.“

„Byron R. Johnson, profesor sociologie a spoluředitel Institutu pro studium náboženství na Baylorově univerzitě, říká, že při sestavování zprávy o víře v Americe, která byla vydána v září [2006], nedávno shromáždil údaje, které ukazují podobné výsledky – například vysokou míru občanské angažovanosti mezi věřícími lidmi.“

‚Nebylo pro mě překvapením, že starý farmář v Jižní Dakotě předčil lidi v San Franciscu‘ …

domácnosti, v jejichž čele stojí konzervativec, dávají ročně na charitu zhruba o 30 procent více než domácnosti, v jejichž čele stojí liberál, a to navzdory skutečnosti, že liberální rodiny v průměru vydělávají o něco více …

„Většina rozdílů v dárcovství mezi konzervativci a liberály se vrací k náboženství. Náboženští liberálové dávají téměř stejně jako náboženští konzervativci, zjistil pan Brooks. A sekulární konzervativci jsou ještě méně štědří než sekulární liberálové … věřící lidé dávají v průměru o 54 % více ročně než sekulární lidé na charitativní organizace zaměřené na lidskou pomoc.“124

Barna Group uvedla o ateistech a agnosticích následující údaje:

„Je u nich méně pravděpodobné než u aktivně věřících Američanů, že … dobrovolně pomáhají neziskovým organizacím nesouvisejícím s církví … že se označují za ‚aktivní v komunitě‘ … a že osobně pomáhají nebo slouží bezdomovcům nebo chudým lidem … Typický Američan bez vyznání daroval v roce 2006 pouze 200 dolarů, což je více než sedmkrát méně než částka, kterou přispěl prototyp dospělého aktivně věřícího člověka (1500 dolarů). I když se od rovnice odečtou dary od církve, věnovali dospělí lidé s aktivní vírou v loňském roce dvakrát více dolarů než ateisté a agnostici. Ve skutečnosti, zatímco pouze 7 % dospělých s aktivní vírou nepřispělo v roce 2006 žádnými osobními prostředky, je to pro srovnání 22 % mezi dospělými bez víry … ateisté a agnostici se častěji než křesťané zaměřovali na … získávání bohatství ….

[Prezident Barna Group, David Kinnaman, prohlásil] ‚Zastánci sekularismu naznačují, že odmítnutí víry je jednoduchou a inteligentní reakcí na to, co dnes víme. Přesto většina Američanů, kteří otevřeně odmítají víru, chová pochybnosti o tom, zda tak činí správně. Mnozí z nejzarytějších kritiků křesťanství tvrdí, že soucit a velkorysost nezávisí na víře; přesto ti, kteří se od duchovního závazku odpoutávají, výrazně méně pomáhají druhým.’“125

11.2 Ateismus a sebevražda

„Osoby bez náboženské příslušnosti měly významně více celoživotních pokusů o sebevraždu a více příbuzných prvního stupně, kteří spáchali sebevraždu, než osoby, které se hlásily k náboženské příslušnosti. Subjekty bez náboženské příslušnosti byly mladší, méně často byly vdané, méně často měly děti a méně se stýkaly s rodinnými příslušníky.

Subjekty bez náboženské příslušnosti navíc vnímaly méně důvodů k životu, zejména méně morálních námitek proti sebevraždě. Pokud jde o klinické charakteristiky, subjekty bez náboženské příslušnosti měly více celoživotní impulzivity, agresivity a poruchy způsobené užíváním návykových látek v minulosti. Nebyly zjištěny žádné rozdíly v míře subjektivní a objektivní deprese, beznaděje nebo stresových životních událostí.“126

11.3 Úmrtnost dospělých

„Praktikování víry souvisí s úmrtností dospělých v USA odstupňovaně: Lidé, kteří náboženství nikdy nenavštěvují, vykazují 1,87krát vyšší riziko úmrtí ve sledovaném období ve srovnání s lidmi, kteří jej navštěvují více než jednou týdně. To znamená sedmiletý rozdíl v očekávané délce života ve věku 20 let mezi těmi, kteří nikdy nechodí do náboženství, a těmi, kteří chodí do náboženství častěji než jednou týdně.“

„Zdravotní selektivita je zodpovědná za část efektu náboženské docházky: Lidé, kteří nechodí do kostela nebo na bohoslužby, jsou také častěji nezdraví a následně umírají.
Návštěva náboženství však působí také prostřednictvím zvýšených sociálních vazeb a behaviorálních faktorů na snížení rizika úmrtí. A přestože se velikost souvislosti mezi návštěvou náboženství a úmrtností liší podle příčiny úmrtí, směr této souvislosti je u všech příčin konzistentní.“127

„… ti [Mexičané ve věku 65 let a více], kteří jednou týdně navštěvují kostel, vykazují 32% snížení rizika úmrtí ve srovnání s těmi, kteří nikdy nenavštěvují bohoslužby. Přínosy týdenní docházky do kostela navíc přetrvávají i při kontrole sociodemografických charakteristik, kardiovaskulárního zdraví, aktivit denního života, kognitivních funkcí, fyzické mobility a fungování, sociální podpory, zdravotního chování, duševního zdraví a subjektivního zdraví … Naše zjištění naznačují, že týdenní docházka do kostela může snížit riziko úmrtí u starších Mexičanů.“128

„V celonárodní kohortě Američanů, převážně křesťanů, prokázaly analýzy nižší riziko úmrtí nezávisle na matoucích faktorech u těch, kteří uváděli, že navštěvují náboženství alespoň jednou týdně, ve srovnání s těmi, kteří ho nenavštěvovali nikdy.“129

11.4 Příčina úmrtí

„Po úpravě na věk a pohlaví měli ti, kdo náboženství navštěvují zřídka (nikdy nebo méně než jednou týdně), významně vyšší míru úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, rakovinu, trávicí a dýchací soustavy (p < 0,05), nikoli však úmrtnost z vnějších příčin. Rozdíly v úmrtnosti na nádorová onemocnění byly vysvětleny předchozím zdravotním stavem. Souvislosti s ostatními výsledky byly oslabeny, ale nebyly odstraněny zahrnutím zdravotního chování a předchozího zdravotního stavu. V plně upravených modelech měli ti, kteří navštěvují náboženství zřídka, významně nebo mírně významně vyšší míru úmrtnosti na oběhovou ... úmrtnost ... .tyto výsledky jsou v souladu s názorem, že náboženská angažovanost, stejně jako vysoký socioekonomický status, je obecným ochranným faktorem, který podporuje zdraví prostřednictvím různých kauzálních cest.“130

11.5 Postoje k potratům

Obrázek:
Ateistický bioetik Peter Singer je příliš humánní na to, aby snědl hamburger, a obhajuje přiznání práv lidoopům, ale nemá žádné výčitky svědomí vůči infanticidě.

Ve „ … snaze zjistit změny, k nimž došlo mezi lety 1968 a 1978 v procentuálním zastoupení těch, kteří schvalují legální potrat v Kanadě za 6 možných podmínek těhotenství“ patřili agnostici/ateisté mezi studenty, kteří nejméně rozlišovali mezi následujícími podmínkami, za nichž by se o potratu uvažovalo: „1. skupina podmínek (poškození zdraví matky, možná deformace dítěte, těhotenství ze znásilnění) … 2. skupina podmínek (mimomanželské těhotenství, ekonomická neschopnost uživit dítě, nechtěné dítě).“131

11.6 Vánoce a štěstí

„Věřící lidé jsou šťastnější než ti, kteří ve svém životě duchovno nemají, říká psycholog Dr. Stephen Joseph z univerzity ve Warwicku, a ti, kteří slaví původní, křesťanský význam Vánoc, jsou celkově šťastnější než ti, kteří svátky slaví především konzumními dárky. Výzkum s názvem „Religiozita a její souvislost se štěstím, smyslem života a seberealizací“ publikovaný v časopise Mental Health, Religion and Culture odhaluje pozitivní vztah mezi religiozitou a štěstím …“

„Dr. Stephen Joseph z univerzity ve Warwicku uvedl: ‚Zdá se, že věřící lidé mají větší smysl života, a proto jsou šťastnější. Při pohledu na důkazy z výzkumu se zdá, že ti, kteří slaví křesťanský význam Vánoc, jsou celkově pravděpodobně šťastnější. Výzkumy ukazují, že příliš mnoho materialismu v našem životě může být pro štěstí hrozné.‘ …“

„Výsledky ukázaly, že věřící lidé jsou šťastnější a že vztah mezi religiozitou a štěstím částečně souvisí se smyslem života.“132

11.7 Ateismus a pověrčivost

Deník Wall Street Journal poskytl následující zprávu:

„Od Hollywoodu po akademii jsou ateisté přesvědčeni, že úpadek tradiční náboženské víry by vedl k chytřejší, vědecky gramotnější a dokonce civilizovanější populaci. Skutečnost je taková, že kampaň nových ateistů tím, že odradí od náboženství, nevytvoří novou skupinu inteligentních, skeptických a osvícených bytostí. To zdaleka ne: Ve skutečnosti by mohla podpořit novou úroveň masové pověrčivosti. A to není závěr, kterému bychom měli věřit – říkají nám to empirická data.

„‚Čemu Američané skutečně věří‘, nová rozsáhlá studie, kterou včera zveřejnila Baylorova univerzita, ukazuje, že tradiční křesťanské náboženství výrazně snižuje víru ve vše od účinnosti čtení z ruky až po užitečnost astrologie. Ukazuje také, že lidé bez vyznání a příslušníci liberálnějších protestantských denominací, kteří zdaleka nejsou odolní vůči pověrám, mají mnohem větší sklon věřit v paranormální jevy a pseudovědu než evangelikální křesťané …“

„Zatímco 31 % lidí, kteří nikdy nenavštěvují bohoslužby, vyjádřilo silnou víru v tyto věci [sny předpovídající budoucnost, existence Atlantidy, strašení, nekromancie, Yetti a Nessie], pouze 8 % lidí, kteří navštěvují modlitebnu více než jednou týdně … Ve skutečnosti čím tradičnější a evangeličtější respondent, tím méně pravděpodobné bylo, že věří například v možnost komunikace s mrtvými lidmi.“

„To není nové zjištění. Skeptik a vědecký spisovatel Martin Gardner ve své knize The Whys of a Philosophical Scrivener z roku 1983 uvádí jako jednu z příčin nárůstu pseudovědy, kultů a pověr úpadek tradiční náboženské víry mezi vzdělanějšími lidmi. Odvolával se na studii z roku 1980 zveřejněnou v časopise Skeptical Inquirer, která ukázala, že paranormální víru přijímají zdaleka nejčastěji nenáboženští vysokoškolští studenti, zatímco nejméně často rození křesťané.“

„Překvapivě, zatímco zvýšená návštěvnost kostela a členství v konzervativní denominaci má silný negativní vliv na paranormální víru, vyšší vzdělání nikoli. Před dvěma lety publikovali dva profesoři v časopise Skeptical Inquirer další studii, která ukázala, že zatímco méně než čtvrtina dotázaných vysokoškolských prváků vyjádřila obecnou víru v takové pověry, jako jsou duchové, psychické léčení, strašidelné domy, posedlost démony, jasnovidectví a čarodějnice, u vysokoškolských seniorů se toto číslo vyšplhalo na 31 % a u postgraduálních studentů na 34 %.“133

Zajímavé je, že dále uvádějí:

„Nemůžeme ani počítat s tím, že by sebepopisující se ateisté byli přísnými racionalisty. Podle monumentálního ‚průzkumu náboženské krajiny USA‘, který v červnu vydalo Pew Forum on Religion & Public Life, věří 21 % samozvaných ateistů buď v osobního Boha, nebo v neosobní sílu. Deset procent ateistů se alespoň jednou týdně modlí a 12 % věří v nebe.“

Zdá se to poněkud bizarní, ale mnoho lidí, kteří tvrdí, že věří v boha (bohy), a dokonce je uctívají, ve skutečnosti nevěří. Například spiritualita vyjadřovaná hnutím New Age je do značné míry založena na interakci s neosobní „energií“, která je známá jako ki, čchi, prána atd. Lidé z New Age neodkazují tak často na Boha tradičním teistickým způsobem, ale na „vesmír“, „životní sílu“, naše „vyšší já“, „povznesené mistry“ atd. Za zmínku také může stát, že panteismus byl již v roce 1900 n. l. považován za „zdvořilou formu ateismu“ (podle Ernsta Haeckela v „Monismus“ z jeho knihy Záhady vesmíru).

Dřívější studie publikovaná v časopise Skeptical Inquirer134 dospěla k závěru, že věřící v Bibli jsou ti, „kteří se podle vědeckých měřítek jeví jako nejctnostnější, když zkoumáme kulty a pseudovědy šířící se v naší dnešní společnosti.“135

11.8 Ateismus a společnost

Ateisté tvrdí, že ateistické (sekularistické) společnosti jsou ve všech ohledech lepší. Podívejme se na dvě taková tvrzení, která vyvolala na internetu značný rozruch:

Jedním z nich se oháněla Ruth Gledhillová v článku The Times of London: Societies worse off when they have God on their side. Psala o shrnutí studie Gregoryho S. Paula v časopise Journal of Religion and Society s názvem „Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies“ (Mezistátní korelace kvantifikovatelného společenského zdraví s populární religiozitou a sekularismem v prosperujících demokraciích).136

Scott Gilbreath, statistik, v blogu Jak nedělat statistiku poznamenává, že,

„ … článek [v Journal] neříká to, co uvádí paní Gledhillová … zpráva Ruth Gledhillové v Timesech zkresluje obsah studie pana Paula.“

Jak je to tedy se skutečným obsahem? Gilbreathová napsala:

„Záměrem studie je shromáždit a porovnat údaje pro země, které různě označuje jako ‚prosperující rozvinuté demokracie‘ a ‚rozvojové demokracie‘. Definice těchto pojmů není nikde rozebrána … Pro srovnání údajů je zahrnuto osmnáct zemí; mezi těmi, které jsou bez jasného vysvětlení vynechány, jsou např: Itálie, Řecko, Finsko, Lucembursko a Belgie.“

„Proč jsou tyto země vynechány? Autor se jen tak mimochodem zmiňuje o tom, že ‚obzvláště nízké míry [vražd] v katoličtějších evropských státech jsou statistickým šumem způsobeným ročními výkyvy, které jsou náhodné pro tento vzorek‘, ale neuvádí žádné statistické důkazy, které by toto tvrzení potvrzovaly …“

„Rámec vzorku pana Paula se zdá být arbitrární. Je zřejmé, že ve vzorku osmnácti pozorování může zahrnutí nebo vyloučení pouze jednoho nebo dvou pozorování znamenat velký rozdíl ve výsledcích … V nejlepším případě se jedná o velmi nedbalou statistickou praxi. Kdyby byl někdo podezřívavý, mohl by poukázat na to, že to z falšování výsledků dělá dětskou hru.“

Gilbreath dále píše o tom, kdo je Gregory S. Paul. Ukázalo se, že je to „paleontolog na volné noze, autor a ilustrátor“, kterého Rada pro sekulární humanismus doporučuje pro debaty s kreacionisty mladé Země. Gary Bouma, profesor sociologie na Monash University v Melbourne, uvedl, že Gregory S. Paul

„ … se nedrží svého oboru paleontologie, ale bez přípravy, důkazů a disciplíny se pouští do oblasti, kterou bych nazval sociologií, a vyslovuje o ní nějaká tvrzení.“137

Dále George Gallup poznamenal:

„Aby autorova odvážná tvrzení proti náboženské angažovanosti přispívající ke společnosti platila, musel by vyvrátit stovky svazků, které prokázaly opak. Od diskusí o rodičovství a otcovství až po duševní a fyzické zdraví je váha empirických důkazů proti Paulovým tvrzením: náboženská angažovanost má pozoruhodně pozitivní účinky na individuální i kolektivní úrovni lidské společnosti.“

Zvláště poutavý je článek Gregoryho Rodrigueze v Los Angeles Times o studii provedené Northwestern University, která „začíná poskytovat data a poznatky“ o tom, „proč lidé věří. Cílem studie profesora psychologie Dana P. McAdamse a výzkumné pracovnice Michelle Albaughové bylo zjistit náboženské zdroje politických příklonů“. Zatímco samotná studie je fascinující, za pozornost stojí závěry Gregoryho Rodrigueze, které vycházejí z médií:

„Zuřivá debata mezi vírou a ateismem ponechává jen málo prostoru pro zkoumání toho, proč 90 % Američanů tvrdí, že věří v Boha nebo nejvyšší bytost, a více než 40 % uvádí, že každý týden navštěvuje náboženské obřady… Studie analyzuje výsledky především z hlediska politického rozdělení… Politické závěry jsou zajímavé, ale nejsou zdaleka tak zajímavé jako způsob, jakým se otázka a odpovědi, které vyvolala, dostávají k hlubším, základním problémům. Ukazuje se, že věříme z nouze, ale není to, jak předpokládal Marx, primárně kvůli materiální nouzi. Místo toho to vypadá, že víra odpovídá na strach, a to na mnoho různých druhů strachu, které můžeme začít podrobněji vymezovat …“138

stačí se podívat na kvalitu života lidí, kteří žili nebo žijí ve státech založených na ateismu, abychom viděli, že ateismus není základem spravedlivé, starostlivé, prosperující a bezpečné společnosti.

V době psaní tohoto článku Rodriguez uvedl, že „90 % Američanů tvrdí, že věří v Boha nebo v nějakou nejvyšší bytost“. Nyní se zamysleme nad tím, na jaké, jistě obrovské, výběrové skupině byla studie založena: Los Angeles Times uvedly, že výzkumníci „vyzpovídali 128 zbožných křesťanů v Chicagu a okolí“. Northwestern University skutečně uvádí: „Vzorek studie Northwestern University zahrnoval 128 vysoce věřících a politicky aktivních Američanů, kteří pravidelně navštěvují kostel.“

Nejenže tato skupina představuje ohromně zanedbatelné procento populace (resp. 90 %), ale navíc se jedná o vzorek z velmi omezené lokality. Jistě, „dozvíme se mnohem více, pokud se budeme jen sami sebe ptát – co nejvíce novými způsoby – proč se tolik z nás cítí nuceno modlit“. A nezapomínejme se ptát: „Proč se tolik z nás cítí nuceno se nemodlit?“ Již zmíněný profesor Paul Vitz poskytl několik fascinujících odpovědí ve své knize Faith of the Fatherless.

Článek na webových stránkách North Western University’s News and Information je ve svých závěrech ještě přímočařejší:

„Političtí konzervativci působí ze strachu z chaosu a absence řádu, zatímco političtí liberálové působí ze strachu z prázdnoty, zjistila nová studie Severozápadní univerzity, která bude brzy zveřejněna v časopise Journal of Research in Personality.“

Toto zarámování, které se zdá být základním závěrem „studie“, je prvotřídní non sequitur: jak říká Rodriguez, „požádali své subjekty, aby popsaly, jak by vypadal jejich život a svět, kdyby neměli víru“ (ať už zde „víra“ znamená cokoli). Političtí konzervativci si zjevně myslí, že by to vedlo k životům/světům plným chaosu a absence řádu, a političtí liberálové si představují fungování ze strachu z prázdnoty. Nicméně to, že se lidé domnívají, že by výsledkem byl chaos, ještě neznamená, že právě proto mají „víru“. Opravdu víme, jak „političtí konzervativci fungují“ na základě 128 chicagských? Lze snad dojít k různým závěrům, co to vypovídá o North Western University, Los Angeles Times a možná trochu i o médiích a akademické obci obecně.

Stačí se však podívat na kvalitu života lidí, kteří žili nebo žijí ve státech založených na ateismu, abychom viděli, že ateismus není základem spravedlivé, starostlivé, prosperující a bezpečné společnosti. Vzpomeňte si na různé tvrdě ateistické komunistické státy, jako byla Albánie, sovětské Rusko, Severní Korea, Pol Potova Kambodža atd. Nebo můžeme vzpomenout na nacistické Německo. Více o plodech ateismu v politických systémech viz níže.

11.9 Ateismus a poctivost

Ateismus nemá žádný morální imperativ poctivosti, takže není překvapivé, že ateisté figurují na předních místech v podvodech a klamání, ačkoli je obtížné najít statistiky na toto téma.

Jen v historii propagace evoluce je mnoho příkladů. Zvláště známý je příklad Ernsta Haeckela, „volnomyšlenkáře“ (ateisty), který podvodně zfalšoval kresby embryí různých tvorů, aby vypadaly téměř stejně, a pak tvrdil, že to je důkaz evoluce. Učinil nejméně dvě další podvodná tvrzení o vzniku života a neexistujícím opičím člověku. Pomohl položit základy nacismu v Německu.139

Pracovníci Creation Ministries International měli pošramocenou pověst v důsledku hluboce nečestné kampaně, kterou vedl australský humanista roku.

11.10 Vězeňství

Vox Day napsal:

„Již dříve jsem se zmínil o počtu ateistů ve vězeňském systému Anglie a Walesu, kde je zvykem zaznamenávat náboženství vězňů v rámci informačního systému pro vězně. V roce 2000 bylo za své trestné činy uvězněno 38 531 křesťanů jednadvaceti různých odrůd, zatímco ateistů bylo pouze 122 a agnostiků šedesát dva. Vzhledem k tomu, že Evropa obecně a zejména Spojené království se stávají stále více postkřesťanskými, zdá se, že se jedná o usvědčující důkaz, který dokazuje zásadní zločinnost teistů a zároveň ukazuje, že ateisté jsou skutečně morálnější, přestože jim chybí bůh na nebi, který by je hnal k odpovědnosti.“140

„ … stalo se také, že dalších 20 639 vězňů, tedy 31,6 % z celkového počtu vězňů, nemělo ‚žádné náboženství‘. A nešlo jen o případ, kdy lidé propadli nebo odmítli poskytnout odpověď; informační systém pro vězně je dostatečně specifický, aby rozlišil mezi druidy, scientology a zoroastriány, stejně jako mezi Nebeskou církví boží, Velšskou nezávislou církví a Nonkonformní církví. Obsahuje také samostatné kategorie pro ‚jiné křesťanské náboženství‘, ‚jiné nekřesťanské náboženství‘ a ‚není známo‘. S podílem pouhých dvou desetin procenta na vězeňské populaci jsou ateisté z High Church, jak již bylo naznačeno dříve, mimořádně spořádaní. Když však porovnáme 31,6 procenta uvězněných bez vyznání s 15,1 procenta Britů, kteří v celostátním průzkumu z roku 2001 zaškrtli ‚žádné‘ nebo napsali rytíř Jedi, agnostik, ateista nebo pohan, je zřejmé, že jejich nízkocírkevní protějšky mají téměř čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou odsouzeni a uvězněni za spáchání trestného činu, než křesťané.“141

Jeho poznámka pod čarou uvádí: „Přesněji řečeno 3,84krát pravděpodobnější. Sčítání lidu, duben 2001, Úřad pro národní statistiku.“

11.11 Ateismus, manželství a rozvody

Michael Caputo k tématu Ateismus a rozvod napsal:

„Jen máloco vyvolalo u ateistů takovou euforii jako prohlášení křesťanského výzkumníka George Barny, že u znovuzrozených a ostatních křesťanů je velmi vysoká míra rozvodovosti, zatímco u ateistů je nejnižší. Ateistické webové stránky tuto skvělou zprávu okamžitě oznámily po celém světě. Míra rozvodovosti, kterou zveřejnily, byla následující: Židé: 30 %; znovuzrození křesťané: 27 %; ostatní křesťané: 24 %; ateisté pouze 21 % …“

„Byl George Barna citován správně? … Přesto průzkum zjistil, že procento ateistů a agnostiků, kteří byli sezdáni a rozvedli se, je 37 % – velmi podobné číslům u znovuzrozené populace. [ref] [zvýraznění v originále].

„Vzorek, který Barna použil, byl o něco menší než 4000. Ateisté a agnostici tvoří asi 10 % americké populace (2 % jsou ateisté). To znamená, že asi 400 lidí ze vzorku byli ateisté/agnostici (asi 80 bylo ateistů). To je sotva dostatečný vzorek pro vyvození nějakého spolehlivého závěru …“

„Podle Barny 42 % dospělých, kteří se hlásí k jiné víře než ke křesťanství, žilo ve společné domácnosti, přičemž nejčastěji tak činili ateisté (51 %).“

„Je velmi důležité zdůraznit, že je známou skutečností, že u kohabitujících dochází k velmi vysokému počtu ‚rozchodů‘ před uzavřením manželství. ‚Miliony lidí … věří, že soužití je předstupněm k manželství. A pro mnohé to tak je. Smock však uvádí, že 45 % soužití se rozpadá bez uzavření manželství. Dalších 10 % v soužití pokračuje.’“ [ref]

„Barna tuto poučnou skutečnost do svého výzkumu nezahrnul. Jestliže se tedy 21 % ateistů po svatbě rozvede a 45 % se jednou nebo vícekrát rozejde ještě před svatbou, máme tu ohromující údaj, že přibližně 66 % ateistických párů zažije ‚alespoň‘ jeden rozchod. Pokud je však toto číslo 37 %, pak máme šokující číslo 82 % …

Co je třeba zmínit, je skutečnost, že mnozí ateisté nepovažují společné soužití jako předstupeň manželství. Ve skutečnosti považují soužití za ‚rovnocenné‘ jakémukoli manželskému vztahu … Tyto rozchody nebyly do výzkumu Barny zahrnuty …“

„Přívlastek ‚křesťanský‘ křesťana nedělá. Na světě je velké množství lidí, kteří si říkají ‚křesťané‘, ale nikdy si učení Ježíše Krista neosvojili …“

„Nedávno zveřejnilo Pew Forum on Religion and Public Life svou mamutí studii o náboženství v Americe, která vychází z 35 000 rozhovorů. Její výsledky jsou poměrně poučné při dalším objasňování tématu ateismu a rozvodovosti. Podle Pew Fora neuvěřitelných 37 % ateistů nikdy nevstoupilo do manželství oproti 19 % americké populace, 17 % protestantů a 17 % katolíků. Jak poučné… Nejenže ateisté ve velmi velkém počtu žijí v nesezdaném soužití a rozcházejí se, ale také ve velmi velkém počtu neuzavírají manželství.“142 [vše zvýraznil Caputo].

Vox Day dále poznamenává:

„studie ARIS 2001 … mnohem rozsáhlejší studie, která dochází k přesně opačnému závěru … podle ARIS 2001 více než polovina ateistů a agnostiků neuzavírá manželství … Pokud z výpočtu správně vyloučíme nikdy nesezdané, pak je u ateistů o 58,7 % vyšší pravděpodobnost rozvodu než u letničních a baptistů, dvou skupin znovuzrozených křesťanů s nejvyšší mírou rozvodovosti, a více než dvakrát vyšší pravděpodobnost rozvodu než u křesťanů obecně.“143

Zpět na index

12. Ateismus a komunismus

Obrázek
Stalinův ateismus mu umožnil zabít desítky milionů lidí, aniž by o tom přemýšlel.

Pokud jde o souvislost mezi ateismem a komunismem; bylo by mylně zjednodušující tvrdit, že ateismus je jediným motivačním faktorem komunismu, a přesto je jistě významným faktorem a samotným předpokladem, na němž byla komunistická ideologie postavena.

Podívejme se jednoduše na slova samotných komunistických vůdců a pak na názor významného vědce zabývajícího se výzkumem komunismu.

Karel Marx prohlásil,

„Darwinova kniha Přírodní výběr. I když je zpracována v hrubém anglickém stylu, je to kniha, která obsahuje přírodovědný základ pro náš názor … Darwinova kniha je velmi důležitá a slouží mi jako přírodovědný základ pro třídní boj v dějinách.“144

Lev Trockij to dále objasnil v knize ABC materialistické dialektiky:

„Naší dialektice říkáme materialistická, protože její kořeny nejsou ani v nebi, ani v hlubinách naší ‚svobodné vůle‘, ale v objektivní realitě, v přírodě. Vědomí vyrostlo z nevědomí, psychologie z fyziologie, organický svět z anorganického, sluneční soustava z mlhovin … Darwinismus … byl nejvyšším triumfem dialektiky v celé oblasti organické hmoty.“ (s. 5).

Vladimír Lenin, první vůdce SSSR, který jako komunistický teoretik modifikoval marxistické učení (1870-1924):

„Sociální demokracie zakládá celý svůj světonázor na vědeckém socialismu, tj. marxismu. Filozofickým základem marxismu, jak Marx a Engels opakovaně prohlašovali, je dialektický materialismus … materialismus, který je naprosto ateistický a pozitivně nepřátelský vůči jakémukoli náboženství. Připomeňme si, že celý Engelsův spis Anti-Dühring, který Marx četl v rukopise, je obžalobou materialisty a ateisty Dühringa za to, že není důsledným materialistou a že ponechává mezery pro náboženství a náboženskou filosofii … Náboženství je opium lidu – tento Marxův výrok je základním kamenem celého marxistického pohledu na náboženství … Marxismus je materialismus. Jako takový je stejně neúprosně nepřátelský vůči náboženství, jako byl materialismus … O tom není pochyb … aplikuje materialistickou filozofii na oblast dějin, na oblast společenských věd.“145

Lenin také upozornil, že „Engels často odsuzoval snahy lidí, kteří chtěli … zavést do programu dělnické strany výslovné hlásání ateismu ve smyslu vyhlášení války náboženství“, protože by tím jen „oživili zájem o náboženství a zabránili jeho skutečnému vymírání“.

„Celkový počet mrtvých za devadesát let od roku 1917 do roku 2007 činí přibližně 148 milionů mrtvých krvavýma rukama dvaapadesáti ateistů, což je třikrát více než všechny lidské bytosti zabité ve válkách, občanských válkách a individuálních zločinech za celé dvacáté století dohromady.“ – Vox Day.

Logickou a morální absurditu obviňování leninistů z „tvrdosti“ při předpokládaném absolutním materialismu dobře vyjádřil sám Lenin: „Když nás lidé obviňují z tvrdosti, divíme se, jak mohou zapomenout na základy marxismu.“146

V této souvislosti jsou zajímavá slova Mao Ce-tunga:

„Raději mějte méně svědomí. Někteří naši soudruzi mají příliš mnoho milosrdenství a málo brutality, což znamená, že nejsou tak marxističtí. V této věci skutečně nemáme svědomí! Marxismus je tak brutální … .jsme připraveni obětovat 300 milionů Číňanů za vítězství světové revoluce“147 a „Podívejte se na druhou světovou válku, na Hitlerovu krutost. Čím větší krutost, tím větší nadšení pro revoluci.“148

Lenin považoval náboženství za „nenapravitelné zlo“, protože bránilo „světové komunistické revoluci“. To proto, že jeho morálka vycházela z jeho hnutí: „Cokoli pomáhá světové komunistické revoluci, je dobré; cokoli jí brání, je špatné.“149

A to proto, že „popíráme veškerou morálku převzatou z nadlidských nebo netřídních představ… V jakém smyslu popíráme etiku, morálku? V tom smyslu, v jakém je hlásá buržoazie, která tuto morálku odvozuje z božích přikázání. My ovšem říkáme, že v boha nevěříme“150 a „nevěříme ve věčnou morálku a odhalujeme všechny báchorky o morálce.“151

Po Leninově smrti se stal vůdcem Sovětského svazu Josif Stalin (1878-1953). Ateistický profesor filosofie Daniel Dennett ve velmi zvláštním překrucování logiky tvrdí, že ateista Stalin byl teista:

„… napadlo mě – zamysleme se na chvíli nad Stalinem. Byl to ateista? Možná si řeknete, no jistě, že byl ateista. Ne, právě naopak. V jistém smyslu vůbec nebyl ateistou. Věřil v Boha. A nejen to, věřil v boha, jehož vůle určovala, co je správné a co špatné. A byl si jistý existencí tohoto boha, a ten bůh se jmenoval Stalin.“152

Šlo mu o to, aby se pokusil, stejně jako mnozí aktivisté ateismu, předstírat, že ateismus je dokonale čistý a neposkvrněný, a přitom svalit vinu za Stalinovu brutalitu na tábor teismu. I když je to naprosto nezodpovědné, zvláště u profesora filosofie, nemůžeme mu to přiznat a souhlasit s tím, že každý ateista je teista, který vidí Boha ve svém vlastním zrcadle, a tak určil, co je správné a co ne?

Předseda a zakladatel Svazu bojovných bezbožníků Jemilian Jaroslavskij (né Minei Israilevič Gubelman) jasně řekl, že Stalin,

„ve velmi raném věku … začal číst Darwina a stal se ateistou“ a že Stalin prohlásil: „Víte, oni nás oblbují, žádný Bůh neexistuje … Půjčím vám k přečtení jednu knihu; ukáže vám, že svět a všechny živé věci jsou úplně jiné, než si představujete, a všechny ty řeči o Bohu jsou holý nesmysl … Darwin. Musíte si ji přečíst.“153

Všimněte si, že zde opět vidíme souvislost mezi ateismem, darwinismem a komunismem.

Nakonec tedy spojil „vědu“ s ateismem, až dospěl k závěru,

„Strana nemůže být vůči náboženství neutrální a vede protináboženskou propagandu proti všem náboženským předsudkům, protože stojí na straně vědy, zatímco náboženské předsudky jsou v rozporu s vědou, protože každé náboženství je protikladem vědy.“154

Časopis Time ze 17. února 1936 informoval („Jubileum bezbožníků“), že se konala „oslava desátého výročí založení Svazu bojovných bezbožníků v Moskvě masovými komunistickými delegacemi z celého Ruska … aktivní vyznávání ateismu je odznakem komunisty“.

Darwinův pokračovatel a marxista Robert M. Young napsal: „V roce 2001 se v USA uskutečnil první ročník semináře o ateismu,

„Chci se vrátit k darwinovské evoluci. Souvislost je následující: věda a výzvy k vědeckému socialismu byly zakořeněny v darwinismu těmi, kdo tvrdili, že poskytuje základ pro marxismus … Aspekty evolucionismu jsou v souladu s marxismem. Vysvětlení vzniku lidstva a mysli čistě přírodními silami bylo a zůstává pro marxisty stejně vítané jako pro všechny ostatní sekularisty …“155

V předmluvě ke Komunistickému manifestu Friedrich Engels o komunismu napsal: „Návrh, který je podle mého názoru předurčen k tomu, aby pro dějiny udělal to, co Darwinova teorie udělala pro biologii.“156 Napsal také:

„Celé darwinistické učení o boji o existenci je prostě přenesením Hobbesovy doktríny bellum omnium contra omnes [válka všech proti všem] a buržoazní ekonomické doktríny konkurence spolu s Malthusovou populační teorií ze společnosti do živé přírody. Po provedení tohoto kejklířského triku… jsou tytéž teorie opět přeneseny z organické přírody do dějin a nyní se tvrdí, že jejich platnost jako věčných zákonů lidské společnosti byla prokázána.“

Mao Ce-tung to potvrdil:

„Čínský socialismus je založen na Darwinovi a evoluční teorii.“157

Dále prohlásil:

„Nesouhlasím s názorem, že k tomu, aby bylo jednání morální, musí být jeho motivem prospěch druhých. Morálka nemusí být definována ve vztahu k druhým … Lidé jako já chtějí … plně uspokojit své srdce, a tím automaticky získáváme nejcennější morální kodexy. Na světě jsou samozřejmě lidé a předměty, ale všechny jsou tu jen pro mě … Lidé jako já mají povinnost pouze vůči sobě; vůči ostatním lidem nemáme žádnou povinnost … Někteří říkají, že člověk má odpovědnost za dějiny. Já tomu nevěřím. Starám se jen o rozvoj sebe sama.“158

Daniel J. Flynn napsal s odkazu na Černou knihu komunismu následující: Zločiny, teror, represe159

„Kořeny marxismu-leninismu možná vůbec nelze hledat v Marxovi, ale v deviantní verzi darwinismu … aplikované na sociální otázky se stejnými katastrofálními výsledky, k jakým dochází, když se takové myšlenky aplikují na rasové otázky … Jen v roce 1922 bylo v Sovětském svazu popraveno více než 8 000 kněží, mnichů a jeptišek … V roce 1967 se Albánie prohlásila za první oficiálně ateistický stát na světě a více než 2 000 kostelů a mešit nechala srovnat se zemí nebo je vyvlastnila pro potřeby státu [v letech 1917-1969 komunisté zničili 41 000 ze 48 000 ruských kostelů]. … V Kambodži bylo zabito téměř padesát procent všech katolíků … Muslimové viděli zabito více než 40 % svých souvěrců. Mešity a Korán byly páleny a Pol Potovi pohůnci sadisticky nutili vyznavače islámu jíst vepřové maso … Rumunská tajná policie vybízela vězně k vymýšlení ‚převýchovných‘ programů. Vedoucí jednoho takového programu jménem Eugen Turcanu vymyslel obzvláště ďábelská opatření, která měla seminaristy donutit, aby se zřekli své víry … Některým z nich byla opakovaně ponořena hlava do kbelíku s močí a výkaly, zatímco dozorci intonovali parodii na křestní obřad.“

Trockista Denzil Dean Harber (známý také jako Paul Dixon) píše o „materialistickém základu, na němž stojí marxismus“, a o tom, že existovaly „protináboženské testy pro armádu a státní službu“, které byly později zrušeny kvůli nejisté politice, kterou popsal jako důsledek „levicového kličkování byrokracie, [po němž] nevyhnutelně následoval obrat doprava“.160 Zmiňuje také, že Komunistická strana Sovětského svazu založila Společnost bojovných ateistů, která vydávala časopis: Ateista.

V roce 1983 Alexandr Isajevič Solženicyn (1918-2008) popsal své reference takto:

„Strávil jsem téměř padesát let prací na dějinách naší revoluce; přečetl jsem přitom stovky knih, shromáždil stovky osobních svědectví a sám jsem již přispěl osmi svazky k úsilí o odklizení trosek, které po tomto převratu zůstaly.“161

Docházíme tedy k Solženicynovu závěru z jeho Templetonské řeči Lidé zapomněli na Boha:

„Byl to opět Dostojevskij, kdo z Francouzské revoluce a její zdánlivé nenávisti k církvi vyvodil poučení, že ‚revoluce musí nutně začít ateismem‘. To je naprostá pravda. Ale svět nikdy předtím nepoznal bezbožnost tak organizovanou, militarizovanou a houževnatě zlovolnou, jakou praktikuje marxismus. Ve filozofickém systému Marxe a Lenina a v jádru jejich psychologie je nenávist k Bohu hlavní hnací silou, zásadnější než všechny jejich politické a ekonomické nároky. Militantní ateismus není pro komunistickou politiku pouze vedlejší nebo okrajový; není vedlejším efektem, ale ústředním svorníkem…“

„Je tu však něco, co nečekali: že v zemi, kde byly církve srovnány se zemí, kde už dvě třetiny století nekontrolovaně řádí triumfující ateismus, kde je duchovenstvo naprosto poníženo a zbaveno veškeré nezávislosti, kde to, co zbylo z církve jako instituce, je tolerováno pouze kvůli propagandě namířené proti Západu, kde jsou i dnes lidé za svou víru posíláni do pracovních táborů a kde jsou v samotných táborech ti, kdo se o Velikonocích shromáždí k modlitbě, zavíráni do káznic – nemohli předpokládat, že pod tímto komunistickým parním válcem křesťanská tradice v Rusku přežije. Je pravda, že miliony našich krajanů byly zkaženy a duchovně zdevastovány oficiálně vnuceným ateismem, přesto však zůstává mnoho milionů věřících: jen vnější tlaky jim brání promluvit nahlas, ale jak už to v dobách pronásledování a utrpení bývá, vědomí Boha v naší zemi dosáhlo velké ostrosti a hloubky…“

„Pojmy dobra a zla byly po několik staletí zesměšňovány; vykázány z běžného užívání a nahrazeny politickými nebo třídními úvahami krátkodobé hodnoty. Stalo se trapným konstatovat, že zlo se zabydluje v individuálním lidském srdci dříve, než vstoupí do politického systému…“

„Západní společnosti ztrácejí stále více ze své náboženské podstaty, protože bezmyšlenkovitě odevzdávají mladou generaci ateismu…“

„Ateističtí učitelé na Západě vychovávají mladou generaci v duchu nenávisti k vlastní společnosti…“

„Všechny pokusy najít východisko z těžké situace dnešního světa jsou neplodné, pokud v pokání nepřesměrujeme své vědomí ke Stvořiteli všeho: bez toho se nám žádné východisko neosvítí a budeme ho hledat marně.“

„Všechny pokusy najít východisko z těžké situace dnešního světa jsou neplodné, pokud v pokání nepřesměrujeme své vědomí ke Stvořiteli všeho: bez toho se nám žádné východisko neosvítí a budeme ho marně hledat.“ – Alexandr Solženicyn

Nejlepší odpovědí, kterou ateisté dokázali sebrat proti logické, ideologické a historické korelaci mezi ateismem a komunismem, je tvrzení, že jelikož ateismus je pouhým nedostatkem víry v boha (bohy), nic nedělá, nic neinspiruje, a proto za nic nemůže. To je buď největší vědecká mystifikace od dob Ježíšova semináře, nebo naprostý bankrot pokusů ateistických aktivistů hrát na neznalost historie jejich stoupenců. Za prvé, toto je pouze jedna, pohodlně samoúčelná definice „„ateismu“. Za druhé, i když připustíme interpretaci ateismu jako nevěry v boha (bohy), všimneme si, že tím se ateismus stává čistým plátnem, na které si každý ateista, ať už je to komunistický vůdce nebo ne, může namalovat konkrétní světonázor podle svého výběru a zcela bez omezení jakýmkoli bohem (bohy).

Jiní ateisté se při vysvětlování skutečnosti, že nejsekulárnější století v dějinách lidstva bylo zároveň nejkrvavější, skutečně odvolávají na vyšší počet obyvatel a důmyslné zbraně. To, že je pouze více lidí, které je možné zavraždit, je jistě fascinující výmluva, protože krvelačné režimy nikdy neměly nouzi o oběti. To, že je na vině důmyslné zbrojení, znamená, že ateisté obviňují vědce/inženýry z vynalézání stále účinnějších způsobů masového vraždění. Tento pseudoargument však nebere v úvahu, že jedním z jedinečných rysů komunistických režimů bylo, že miliony a miliony jejich soudruhů nebyly zabity během válek, ale byly systematicky vražděny vlastními vůdci. A to často velmi primitivními prostředky a za použití velmi primitivních zbraní: hladomor, nedostatek zdravotní péče a popravy mučením a jednotlivými kulkami vystřelenými z pušek nebo dokonce samopalů nepotřebují sofistikované zbraně.

Vox Day k tomu poznamenává:

„Zřejmě to byla jen úžasná shoda okolností, že každý historicky významný komunista se veřejně hlásil ke svému ateismu….ve světových dějinách existovalo dvacet osm zemí, o nichž lze potvrdit, že v nich vládly režimy, v jejichž čele stáli zapřísáhlí ateisté….Těmto dvaceti osmi historickým režimům vládlo osmdesát devět ateistů, z nichž více než polovina se dopustila democidních162 činů, jakých se dopustili Stalin a Mao….163

„Celkový počet mrtvých za devadesát let od roku 1917 do roku 2007 činí přibližně 148 milionů mrtvých krvavýma rukama dvaapadesáti ateistů, což je třikrát více než všechny lidské bytosti zabité ve válkách, občanských válkách a individuálních zločinech za celé dvacáté století dohromady.“164

„Historická bilance kolektivního ateismu je tedy v ročním vyjádření 182 716krát horší než nejhorší a nejproslulejší prohřešek křesťanství, španělská inkvizice. Nejen Stalin a Mao byli tak vražedně nakloněni, ale byli jen nejhorší z celé té pekelné bandy. Na každého Pol Pota, jehož nechvalně proslulé jméno se dodnes vyslovuje s hrůzou, připadali Mengistu, Bierut a Choibalsan, bezbožníci, jejichž jména jsou dnes zapomenuta všude kromě zemí, kterým kdysi vládli rudou rukou.“

„Je 58% šance, že ateistický vůdce zavraždí znatelné procento obyvatel, kterým vládne, dostatečným důkazem toho, že ateismus skutečně poskytuje systematický vliv na páchání špatných věcí? Pokud to nepovažujete za průkazné, co takhle skutečnost, že průměrný ateistický zločin proti lidskosti je o 18,3 milionu procent horší než nejhorší loupežný čin spáchaný křesťany, přestože ateisté měli méně než dvacetinu příležitostí, aby je spáchali. Uvážíme-li statisticky významnou velikost historického souboru ateistů a postavíme-li ji do kontrastu se skutečností, že podobně rozsáhlých zvěrstev se nedopustil ani jeden z tisíce náboženských vůdců, nelze dojít k jinému závěru, i když zatím přesně nechápeme, proč by tomu tak mělo být. Jednou může jít o náhodu, dokonce i dvakrát může jít o shodu okolností, ale dvaapadesát případů za devadesát let zavání příčinnou souvislostí!“165)

Více viz: Komunismus a nacismus – Otázky a odpovědi

Zpět na index

13. Závěr G. K. Chestertona

Obrázek
Ateističtí Pol Potovi komunisté v Kambodži vraždili i malé děti, z nichž některé kosti byly nalezeny na vražedném poli Choung Ek.

Na závěr naší úvahy o ateismu si všimněme důvtipu apologety G. K. Chestertona,166 který ve své knize Ortodoxie v kapitole nazvané „Sebevražda myšlení“ napsal o ateismu toto:167

„Nový rebel je však skeptik a nebude zcela důvěřovat ničemu. Nemá žádnou loajalitu; proto nikdy nemůže být skutečným revolucionářem. A to, že o všem pochybuje, mu skutečně překáží, když chce něco odsoudit.“

„Každé odsouzení totiž předpokládá nějakou morální doktrínu; a moderní revolucionář pochybuje nejen o instituci, kterou odsuzuje, ale i o doktríně, kterou ji odsuzuje.“

„Tak napíše jednu knihu, v níž si stěžuje, že císařský útlak uráží čistotu žen, a pak napíše jinou knihu (o sexuálním problému), v níž ji sám uráží.“

„Proklíná sultána, protože křesťanské dívky přicházejí o panenství, a pak proklíná paní Grundyovou, protože si ho udržují. Jako politik bude vykřikovat, že válka je ztráta života, a pak jako filozof, že veškerý život je ztráta času. Ruský pesimista odsoudí policistu za to, ţe zabil rolníka, a pak bude na základě nejvyšších filozofických zásad dokazovat, ţe se ten rolník měl zabít sám.“

„Člověk odsoudí manželství jako lež, a pak odsoudí aristokratické rozhazovače za to, že ho považují za lež. Vlajku nazývá cetkou [výsměšné úřední žezlo], a pak obviňuje utlačovatele Polska nebo Irska, že mu tuto cetku berou.“

„Člověk této školy jde nejprve na politickou schůzi, kde si stěžuje, že se s divochy zachází, jako by to byla zvěř; pak si vezme klobouk a deštník a jde na vědeckou schůzi, kde dokazuje, že to prakticky zvěř je.“

„Stručně řečeno, moderní revolucionář, který je nekonečným skeptikem, se vždy zabývá podkopáváním vlastních dolů. Ve své knize o politice útočí na lidi, že šlapou po morálce; ve své knize o etice útočí na morálku, že šlape po lidech.“

„Proto se moderní revoltující člověk stal prakticky nepoužitelným pro všechny účely revolty. Tím, že se bouří proti všemu, ztratil právo bouřit se proti čemukoli.“

Reference

 1. Britannica Online entry for agnosticism.
 2. The Academic American Encyclopedia, The Random House Encyclopedia,1977, The Cambridge Dictionary of Philosophy, 1995, The Oxford Companion to Philosophy, 1995, The Dictionary of Philosophy, Thomas Mautner, Editor, 1996, The World Book Encyclopedia, 1991, The Encyclopedia of Philosophy, 1967, The Encyclopedia of Religion, 1987, The Encyclopedia of Religion and Ethics Vol II, Funk and Wagnall’s New Encyclopedia Vol I, Webster’s New World Large Print Dictionary, et al. Viz Atheism is more rational?
 3. Michael Newdow to prohlásil v rozhovoru v televizním pořadu The Pulse, 12 July, 2002.
 4. Shermer, Michael, How We Believe (W.H. Freeman and Company), 1999, pp. 257–258.
 5. American Atheists, Webmaster: Atheism—What It Is, and What It Isn’t.
 6. Freedom From Religion Foundation, Inc., Nontract #11 What Is A Freethinker?
 7. Head, Tom (ed.), Conversations with Carl Sagan (Literary Conversations) (Univ. Press of Mississippi), 2006, p. 77.
 8. Whoever posted it entitled the video, „Kent Hovind Schools Dr. Mike Shermer“.
 9. During his debate with Jonathan Wells, entitled, Why Darwin Matters, CATO Institute 2006.
 10. Ruse, Michael, How Evolution became a religion—Creationists correct?: Darwinians wrongly mix science with morality, politics, National Post, 13 May, 2000.
 11. The Atheism Tapes, Part 4: Richard Dawkins and Jonathan Miller.
 12. Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract, Book 4, Chapter 8.
 13. Wolf, Gary, The Church of the Non-Believers, Wired Magazine online (found here).
 14. Humanist Manifesto I, Copyright 1973 by the American Humanist Association.
 15. Rodriguez, Natalia, The Artist Who Paints Gods—Interview with Argentine Artist Helmut Ditsch, Epoch Times, 15 June, 2006.
 16. Orso, Joe, Religious, Atheist Beliefs Stem from Childhood, La Crosse Tribune, 17 June, 2006.
 17. Nagel, Thomas, The Last Word, 1997, pp. 130–131.
 18. Isaac Asimov cited in Paul Kurtz, ed., An Interview with Isaac Asimov on Science and the Bible, Free Inquiry, Spring 1982, p. 9.
 19. Vox Day, The Irrational Atheist: Dissecting the Unholy Trinity of Dawkins, Harris, and Hitchens (Dallas, TX: BenBella Books, Inc.), 2008, p. 17. See review by Lita Sanders, J. Creation 22(3):28–31, 2008.
 20. Audio of his lecture: The Psychology of Atheism, accessed 2005.
 21. Grigg, R., Darwin’s arguments against God.
 22. CNN founder Turner says he was suicidal after losing job and Jane, Associated Press, Apr. 16, 2001. Jane’s „Christianity“ appears to be in reality little more than a New Age Gnosticism. See: Strange Journeys.
 23. Snow, Tony, Cancer’s Unexpected Blessings, Christianity Today, 2 July, 2007.
 24. Stated during a 1994 debate with Philip Johnson at Stanford University entitled, Darwinism: Science or Naturalistic Philosophy?, also known as, Evolution: Science or Dogma?
 25. Stated during an interview for the movie, Expelled: No Intelligence Allowed.
 26. Epistemology refers to the study of the nature of knowledge; what it is, and its scope/limitations., etc. Ontology refers to the study of the nature of being, existence, or reality in general.
 27. Benjamin Wiker, Playing Games with Good and Evil: The Failure of Darwinism to Explain Morality, Crisis, 1 May, 2002. Candy Land is a „Hasbro“ board game for children ages 3 and up. „Q.E.D.“ is the Latin term quod erat demonstrandum which means “that which was to be demonstrated,” in other words; tautology or circular logic.
 28. Stated during his debate with Paul Manata entitled, Is Christianity or Atheism More Rational?
 29. Stated during his debate with John Rankin entitled, Evolution and Intelligent Design: What are the issues? Audio file.
 30. Stated during his debate with Dinesh D’Souza entitled, Christianity versus Atheism.
 31. Stated during his debate with Paul Manata entitled, Is Christianity or Atheism More Rational?
 32. Stated within an audio clip that was played during an interview with William Lane Craig entitled, Thoughts on Sam Harris’ Claims, www.reasonablefaith.org/site/PageServer?pagename=audio_visuals. Available via web.archive.org.
 33. Stated during his debate with Peter Payne on the topic of ethics; audio file part 1 and part 2.
 34. The Humanist Society of Scotland, Are You a Humanist?
 35. Finley, Reginald and Davis, Matthew, How are Atheists moral without absolute morality?, infidelguy.com, accessed 2005.
 36. An American sit-com based around the Hindu concept of karma.
 37. Stated during his debate with Peter Payne on the topic of ethics; audio file part 1 and part 2.
 38. Blech, Jörg, The New Atheists — Researchers crusade against American Fundamentalists, 26 October, 2006.
 39. ABC Radio National—The Religion Report, Science Fatwah? Part 2: Sam Harris, 20 December, 2006.
 40. Stated during an interview with Justin Brierley; media.premier.org.uk/misc/4b519ce0-5a9e-4b1d-86ca-8def12ebd5c1.mp3.
 41. Ruse, Michael, Evolutionary Theory and Christian Ethics, in The Darwinian Paradigm (London: Routledge), 1989, p. 268.
 42. Thornhill, R. and Palmer, C.T., A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion, The MIT Press, Massachusetts, 2000.
 43. Lofton, J., Rape and evolution (interview with Craig Palmer, co-author of Ref. 42), Creation 23(4):50–53, 2001.
 44. Dawkins, Richard, River Out of Eden, p. 96.
 45. Prof. Richard Lewontin wrote, „What seems absurd depends on one’s prejudice. Carl Sagan accepts, as I do, the duality of light, which is at the same time wave and particle, but he thinks that the consubstantiality of Father, Son, and Holy Ghost puts the mystery of the Holy Trinity ‘in deep trouble’. Two’s company, but three’s a crowd.“ From Billions and Billions of Demons, Prof. Lewontin’s review of Carl Sagan’s The Demon-Haunted World. This entire, very sobering, article is posted and reviewed here, and we have a most revealing quote from this review about Lewontin’s a priori materialistic belief.
 46. Sarfati, J., Jesus Christ our Creator; A biblical defence of the Trinity.
 47. Sarfati, J., What is good ? (Answering the Euthyphro Dilemma), 5 May 2007.
 48. Stated during an interview with Larry Taunton, Richard Dawkins: The Atheist Evangelist, by Faith Magazine, Issue No. 18, December 2007.
 49. Beckford, Martin and Khan, Urmee, Harry Potter fails to cast spell over Professor Richard Dawkins, UK Telegraph, 25 October, 2008.
 50. „A“ cannot be both „A“ and non „A“ at the same time and in the same relationship or „opposite assertions cannot be true at the same time“ (Aristotle, Metaph, IV 6 1011b13–20).
 51. Gibbs, W. Wayt, Profile: George F. R. Ellis—Thinking Globally, Acting Universally, Scientific American, Oct. 1995, p. 55.
 52. Audio of the debate is here.
 53. This issue has been elucidated in the following essays: The red light of punishment; Is there a common misconception regarding absolute moral claims? A-theism is A-potent and A-moral.
 54. Finley, Reginald and Davis, Matthew, How are Atheists moral without absolute morality? www.infidelguy.com/archives/38-How-Are-Atheists-Moral-Without-Absolute-Morality.html.
 55. Dennett, Daniel C., Breaking the Spell—Religion as a Natural Phenomenon (New York: Penguin Group), 2006, p. 326.
 56. During his interview with Gary Wolf, Ref. 13.
 57. Ref. 13.
 58. Ref. 49.
 59. Stated during an interview with Larry Taunton, Richard Dawkins: The Atheist Evangelist, byFaith Magazine, Issue No. 18, December 2007.
 60. Dawkins, Richard, Now Here’s a Bright Idea; richarddawkins.net/articles/121
 61. This issue has been elucidated in the following essays: Teach your children well… Well, just teach them what we tell you to teach them; Daniel Dennett’s one way street of censorship (Or: On the hoodwinkification of children); Atheism’s Sales Pitch to Children; Protecting the Science Classroom; Atheist Sunday School; „Freethought“ Camp of Childhood Indoctrination.
 62. From Zeitgeist to Poltergeist, Part 1 of 13, Atheism is Dead blog, 22 April 2009.
 63. „This chapter has contained the central argument of my book … who designed the designer“: Richard Dawkins, The God Delusion (Boston & New York: Houghton Mifflin Co.), 2006), pp. 157–158.
 64. Sarfati, J., If God created the universe, then who created God? Journal of Creation 12(1):20–22, 1998.
 65. Nash, Ronald, Apologetics Is What?, lifeway.com, accessed 2005.
 66. Cosner, L., The Resurrection and Genesis; 10 April 2009.
 67. Batten, D., Blinkered thinkers: How materialism harms science and society, Creation 31(1):6, 2008.
 68. Koukl, Gregory, Evolution—Philosophy, Not Science, str.org, accessed 2005.
 69. Hodgson, P. E., Review of Science and Creation, Nature 251:747, Oct. 24, 1974.
 70. Harrison, P., The Bible, Protestantism and the Rise of Natural Science (Cambridge University Press), 1998.
 71. Harrison, P., The Bible and the rise of science, Australasian Science 23(3):14–15, 2002.
 72. Lewis, C.S., Miracles (New York: The Macmillan Co.), 1947, p. 123.
 73. „In the Beginning…,“ Scientific American 264:116–125, Feb. 1991.
 74. Extracted from Ref. 73.
 75. See also, Sarfati, J., Self-Replicating Enzymes? Journal of Creation 11(1):4–6, 1997; By Design: Evidence for nature’s Intelligent Designer—the God of the Bible, pp. 180–187, 2008.
 76. New Scientist 179(2403):32, 12 July, 2003.
 77. Matthews, R., Beware of over-hyped breakthroughs: The media can hardly be blamed if scientists give their findings more spin than Rafael Nadal, BBC Focus 200:98, March 2009.
 78. Parsed audio of the interview is found in part 1, part 2, part 3.
 79. Kenneth Miller is a Roman Catholic academic who ardently defends evolution. He is the darling of the atheists, who use him strategically to convince school authorities in the USA that evolution is really OK and not actually atheistic at all, all the while thinking of him as a “useful idiot”. See Woodmorappe, J., and Sarfati, J., Mutilating Miller (a review of Finding Darwin’s God by Kenneth R. Miller), Journal of Creation 15(3):29–35, 2001; creation.com/miller.
 80. Burgess, S., Critical characteristics and the irreducible knee joint, Journal of Creation 13(2):112–117, 1999; creation.com/kneejoint.
 81. Standing upright for creation, interview with the late spine expert Dr Richard Porter, Creation 25(1):25–27, 2002; creation.com/porter.
 82. Stated during an interview with D. J. Grothe entitled, „Science and Atheism in the Blogosphere“; heard here.
 83. Zivkovic, Bora (aka ‘Coturnix), Why teaching evolution is dangerous, scienceblogs.com/clock/2008/08/why_teaching_evolution_is_dang.php, 25 August 2008.
 84. Sarfati, J., Evolutionist: it’s OK to deceive students to believe evolution, 24 September 2008; creation.com/deceive.
 85. Beyond Belief 2006 conference session 2 (beginning at 40:47), beyondbelief2006.org, accessed 2006.
 86. Potter, Charles Francis, Humanism: A New Religion (New York: Simon and Schuster), 1930, p. 128.
 87. Dunphy, John, A Religion for a New Age, The Humanist, Jan/Feb 1983, p. 26.
 88. Bozarth, G. Richard, On Keeping God Alive, American Atheist, Nov. 1977, p. 7.
 89. Swinford, Steven, Godless Dawkins Challenges Schools, The Sunday Times, 19 November, 2006.
 90. Dawkins, Richard, The God Delusion (Boston & New York: Houghton Mifflin Co.), 2006, p. 66ff.
 91. Sarfati, J., The Darwinian roots of the Nazi tree (Weikart review), Creation 27(4):39, 2005; creation.com/weikart. Also: From Zeitgeist to Poltergeist, Part 9 of 13; truefreethinker.com/articles/zeitgeist-poltergeist-part-9-13.
 92. Sarfati, J., Chamberlain and the Church, Creation 30(4):42–44, 2008; creation.com/chamberlain.
 93. Special Collector’s Edition, TIME—Great Discoveries, An Amazing Journey Through Space & Time, 2001, p. 15.
 94. Stated during his debate with Jonathan Wells, Why Darwin Matters, CATO Institute 2006 (audio of the debate).
 95. The simple answer: Nick Pollard talks to Dr. Richard Dawkins, Third Way 18(3):15–19, April 1995; page 17.
 96. Gould, Stephen Jay, In the Mind of the Beholder, Natural History 103(2):14–16, 14 Feb. 1994.
 97. Denton, Michael, Evolution: A Theory in Crisis (Burnett Books, 1985), p. 358.
 98. Dawkins, Richard, The Blind Watchmaker—Why the evidence of evolution reveals a universe without design (New York: W.W. Norton & Co., 1986), p. 6.
 99. The Atheism Tapes, Part 4: Richard Dawkins and Jonathan Miller.
 100. Ref. 98, p. 139.
 101. Ref. 98, p. 145.
 102. Dawkins, Richard, Climbing Mount Improbable (London, England: Penguin Books), 2006, pp. 113–114.
 103. Dawkins, Richard, River Out of Eden— A Darwinian view of life (New York, NY: Basic Books), 1995, pp. 88–92.
 104. Ref. 103, p. 91.
 105. Ref. 98, p. 74.
 106. Roger Lewin, Bones of Contention (New York, NY: A Touchstone Book published by Simon & Schuster Inc.), 1987, p. 46.
 107. Franklin M. Harold, The Way of the Cell (Oxford University Press), 2001, p. 205.
 108. Ref. 106, p. 37.
 109. Wayne C. Booth and Richard Lewontin, Science & ‘The Demon-Haunted World’ : An Exchange, New York Review of Books, 6 March 1997:50–52.
 110. Misia Landau, Human Evolution as Narrative, American Scientist 72:262–268, 1984.
 111. Ref. 106, p. 40 quoting „Human Evolution: The View from Saturn“, in The Search for Extraterrestrial Life: Recent Developments (IAU), 1985, pp. 213–21.
 112. Ref. 106, p. 45 quoting „The Baron in the Trees“, a presentation to conference on „Variability and Human Evolution“, Rome, 24–26 Nov. 1983, ms, p. 9.
 113. Ref. 106, p. 46.
 114. Ref. 106, p. 37.
 115. Misia Landau, Ibid., quoting Kermode, F., The Sense of an Ending (Oxford Univ. Press, 1967).
 116. Ref. 106, pp. 312, 318 citing, The Myth of Human Evolution, in New Universities Quarterly (now Higher Education Quarterly) 35:427, 432. 1981.
 117. Ref. 106, p. 32.
 118. Ref. 106, p. 319.
 119. Ref. 106, p. 98.
 120. Ref. 106, p. 36.
 121. See Young, Linda, American Humanist Ad Says ‘Just Be Good For Goodness Sake’, AHN, 12 November, 2008 and Ariane Sherine, ‘Probably’ the Best Atheist Bus Campaign Ever, The Guardian, 23 October, 2008.
 122. Brooks, A.C., Who Really Cares: The Surprising Truth about Compassionate Conservatism, Basic Books, 2006.
 123. Frank Brieaddy, Philanthropy Expert: Conservatives Are More Generous, New House News, November 14, 2006; freerepublic.com/focus/f-news/1739797/posts.
 124. Gose, Ben, Charity’s Political Divide—Republicans give a bigger share of their incomes to charity, says a prominent economist, The Chronicle of Philanthropy, November 23, 2006.
 125. Atheists and Agnostics Take Aim at Christians, The Barna Update, 11 June, 2007.
 126. Dervic, K., et al., Religious Affiliation and Suicide Attempt, Amer. J. Psychiatry 161:2303–2308, Dec. 2004.
 127. Hummer, R.A., et al., Religious Involvement and U.S. Adult Mortality, Demography 36(2):273–85 May 1999.
 128. Hill, T.D., et al., Religious attendance and mortality: an 8-year follow-up of older Mexican Americans, J. Gerontol. B. Psychol. Sci. Soc Sci.60(2):S102–9, March 2005.
 129. Gillum, R.F., et al., Frequency of attendance at religious services and mortality in a U.S. national cohort, Ann. Epidemiol.18(2):124–9, Feb., 2008.
 130. Oman, D., et al., Religious attendance and cause of death over 31 years, Int. J. Psychiatry Med.32(1):69–89, 2002.
 131. Barrett, F.M., Changes in attitudes toward abortion in a large population of Canadian university students between 1968 and 1978, Can. J. Public Health 71(3):195–200, May–June 1980.
 132. Psychology researcher says spiritual meaning of Christmas brings more happiness than materialism“ Science Blogs, December 2003, from University of Warwick study, Religiosity and its association with happiness, purpose in life, and self-actualisation, Mental Health, Religion and Culture (Vol. 2, No. 2).
 133. Hemingway, Mollie Ziegler, Look Who’s Irrational Now, The Wall Street Journal, Sept. 19, 2008, p. W13.
 134. Bainbridge and Stark, Superstitions: Old and New, The Skeptical Inquirer, pp. 18–31, Summer 1980.
 135. Wieland, C., Antidote to superstition: Nonsense thrives wherever the Bible is weakened, Creation 20(2):4, 1998.
 136. moses.creighton.edu, accessed 2009.
 137. Limb, Julia, Study says belief in God may contribute to society’s dysfunctions.
 138. Rodriguez, Gregory, Asking the Right God Questions, Los Angeles Times, Oct 6, 2008.
 139. Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceit, Creation 18(2):33–36, 1996; Ojala, P.J. and Leisola, M., Haeckel: legacy of fraud to popularise evolution, J. Creation 21(3):102–110, 2007.
 140. Ref. 19, p. 19, footnote states, „There are some silly bits of information floating around the Internet claiming to prove that Christians are fifty times more likely to go to prison than atheists. Of course, by cherry-picking this data, one could claim that English and Welsh Christians are 315 times more likely to go to prison than atheists and be superficially correct. One would have to be an intellectually dishonest ass to do so, though.“
 141. Ref. 19, p. 20.
 142. Caputo, Michael, referenced: Born Again Christians Just As Likely to Divorce As Are Non-Christians, The Barna Update, 3 July, 2008; U.S. Religious Landscape Survey, The Pew Forum on Religion and Public Life, 7 September, 2008.
 143. Ref. 19, p. 188 and footnote 15.
 144. Quoted in Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press), 1959, pp. 85–87.
 145. Lenin, V.I., The Attitude of the Workers Party to Religion, Proletary No. 45, May 13 (26), 1900 (from Marxists Internet Archive).
 146. Lenin, Vladimir, Speech to the All-Russia Extraordinary Commission Staff, Collected Works Vol. 28, pp. 169–170.
 147. Mao Zedong, in Jung Chang and Jon Halliday, Mao: The Unknown Story (Jonathan Cape, 2005), pp. 411, 457–458.
 148. Mao Zedong, in Nicholas D. Kristof, Beijing Journal; The Tears of the Helmsman and Other Scuttlebutt, The New York Times Section A, p. 2, 31 August, 1990.
 149. Lenin, Vladimir, Introduction to Religion, quoted p. 153, The Communist Conspiracy, Part I, Section A, U. S. Government Printing Office.
 150. Ref. 149, p. 163.
 151. Lenin, Vladimir, Tasks of the Youth League, quoted p. 68, Soviet World Outlook, U. S. Government Printing Office.
 152. Stated during a debate with Dinesh D’Souza, Is God (and Religion) a man-made invention?
 153. Yaroslavsky, Emilian, Landmarks in the Life of Stalin (Moscow: Foreign Languages Publishing house), 1940, pp. 8–12.
 154. Stalin, Josef, J.V. Stalin Complete Works, Vol.10, p. 138.
 155. Young, Robert M., Darwinian Evolution and Human History.
 156. Engels, Friedrich, The Communist Manifesto (Preface to English ed. of 1888, quoted page 41, The Communist Conspiracy, Part 1, U. S. Government Printing Office.
 157. K. Mehnert, Kampf um Mao’s Erbe (Deutsche Verlags-Anstalt), 1977.
 158. McIntyre, Andrew, The truth about Mao (book review of Mao: The Unknown Story), 22 June, 2006.
 159. Flynn, Daniel J., quoting The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression (published by Harvard University Press, written by eleven scholars).
 160. Trotskyite, Denzil Dean Harber aka Paul Dixon, Religion in the Soviet Union Part One and Part Two, by (first published in The Workers International News, October 1945).
 161. Solzhenitsyn, Aleksandr I., „Men Have Forgotten God“—The Templeton Address.
 162. Day’s footnote 15, „Prof. Rummel’s term coined to describe government-instigated mass murder of its own citizens.“
 163. Ref. 19, footnote 16, „All numbers taken from Prof. Rummel’s estimates at hawaii.edu/powerkills/SOD.TAB16A.1.GIF with some minor updates from newer Rummel figures. The calculations provided are the mid-range for a total of 148 million victims of Communism, although death tolls as high as 260 million in the twentieth century have been estimated. Note that some known Communist countries are not listed here, for example, the state murders committed by the Nicaraguan Sandinista regime and the People’s Republic of South Yemen numbered 5,000 people or less. In some cases, such as Kampuchea and Laos, the numbers reflect the victims of more than one Communist regime, for example, the Khmer Rouge ruled Kampuchea from 1975–1978, after which the Vietnamese-installed puppet government ruled until 1991. Both regimes committed mass murders, although the Khmer Rouge were ten times as deadly as their successors.“
 164. Ref. 19, footnote 17, „Prof. Rummel estimates 38.5 million people killed in all the wars and civil wars throughout the twentieth century. Averaging the published murder rates for the four largest ‘countries’ in the world, China, India, the U.S.A., and the EU, at their respective high points, I calculated an approximate global murder rate of 3.12 per 100,000 population and multiplied it by an average twentieth century population of 3.82 billion to reach an estimated 11.9 million private murder victims in the twentieth century.“
 165. Ref. 19, p. 181 footnote 4 and pp. 240–242.
 166. Cosner, L., G.K. Chesterton: Darwinism is “an attack upon thought itself”, J. Creation 23(1):119–112, 2009.
 167. Chesterton, Orthodoxy, ch. 3, „The suicide of thought“, 1908.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.