Ezoterika

V poslední době se často setkáváme s pojmem ezoterický, ezoterie, ezoterika. Dokonce i v knihkupectvích má již sekce ezoterie své místo. Vyskytují se v ní knihy o duchovnu, magii, věštění, nebo runách. Co ale vlastně ezoterie znamená? Kde se vzala, jaké má místo a co obnáší?

Termín ezoterie

Slovo ezoterika (či esoterika1) má svůj původ v řeckém slově esoterikós, tedy uzavřený, vnitřní, skrytý (veřejnosti). Ezoterie na svém počátku zahrnovala tajné nauky, vědění pouze pro zasvěcené, kterým se věnovali hlavně kněží či mágové. Dnes se tímto pojmem označuje:

  1. Souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených.
  2. Západní esoterismus-termín pro různá duchovní hnutí a proudy v západní kultuře vycházející z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku.2

Přesto se tento termín dnes nadužívá jako souhrnný pojem pro mystická a spirituální učení, nadsmyslové představy o spáse, okultní disciplíny a rituály.3

Ezoterie dříve a dnes

Ezoterika byla dříve opravdu tajnou naukou, která byla známa jen několika zasvěcencům. Rúzní mágové, čarodějové či astrologové ovládali speciální nauky, kterými se snažili ovlivňovat chod světa, lidského života a dokonce i smrti. Mezi nejznámější původní esoterické disciplíny patří alchymie, astrologie, tarot a další formy magie. V minulosti byla magie považována za něco zázračného, protože z velké části chyběly předpoklady, které by umožňovaly pochopit její působení. Ezoterické praktiky vedly během celé historie spory s různými formami náboženství, zejména s křesťanstvím. Některé nové proudy, jako New age ale rozšířily esoterické praktikování mezi širší publikum a propagovaly ho jako alternativu víry v Boha. Poté nastalo masivní rozšíření užívání termínu ezoterie a prodeje ezoterických knih či pomůcek. Můžeme vidět, že ezoterie již není příliš tajnou vyhraněnou naukou, naopak, téměř kdekoliv se můžeme setkat s reklamou údajných věštců, astrologů či kartářek. Ezoterie často oslovuje velmi emocionální lidé4 a lidé v emočně vypjatých situacích, kteří hledají východisko ze své situace.

Ezoterie a víra

Ezoterie sama o sobě není žádným náboženstvím. Naopak se k ní uchyluje spousta nevěřících lidí, kteří nechtějí přijímat víru, protože to od nich něco vyžaduje. Ezoterie je zkratka, jak vykládat svět, aniž bychom museli přijmout vlastní odpovědnost. Je to zkratka, která vám dá odpovědi na vše, přesto, že ne vždy je to možné. Ale pro mnoho lidí je složité bojovat s překážkami života, raději si zaplatí za jejich řešení. S tím souvisí další novodobý problém ezoterie – její zmasovění, zjednodušení a zaměření na prodej (knih, artefaktů i služeb). Dnešní ezoterie se od duchovna odklonila ještě více, než byla na počátku a stal se z ní bysnys.

Slovníček:

Ezoterika se někdy protíná s dalšími pojmy, zde je jejich krátké představení:

  • Okultimus – termín pochází z latiny, má ale stejný význam jako ezoterika: skrytý, tajný. Okultsmus je v podstatě praktické dotažení esoterismu.
  • Astrál – kosmická, nadpřirozená, duchovní říše složenou ze substance, do které se mají promítat všechny skutečnosti, děje a poznatky z reálného světa a která může zpětně do našeho života zasahovat a ovlivňovat ho. Je to jakési kosmické vědomí, do kterého se lze dostat pouze ezoterickými praktikami.
  • Spiritualita – zaměření se na duchovní svět, existence jiného než našeho pozemského světa, může to být víra v Boha, nebo např. ezoterické víry v astrály.
    New age – hnutí z konce 60. let v USA. Stoupenci New Age věří, že moderní éra končí a začíná éra nové spirituality, „nový věk“. Hnutí je obtížné definovat, protože převzalo mnoho prvků z východnách náboženství nebo jiných nauk. Jeho společným základem je odklon od materiálního světa.
  • Mystika – tajemné náboženské učení, které má umožnit člověku, aby se hlubokým pohroužením do svého nitra mohl přiblížit Bohu nebo se s ním identifikovat až splynout.

Redakce Genesis Era

Související články

Role muže a ženy ve vztahu III. - role ženy, pokračování

19. července 2024

Ženy, akceptujte, že jsou muži jiní a chápejte tyto rozdíly jako mosty, ne jako překážky. K pochopení musíme umět naslouchat. A to pozorně.

Jak se smířit se smrtí?

15. července 2024

Jak se smířit se smrtí? Tato otázka zaznívá s tím, že se očekává odpověď. Ta mnohdy přichází, ale rozpaky nad tímto problémem zůstávají.

Buďme rozumní

1. července 2024

člověk se dnes rozumem snaží obhájit věci nerozumné. Dnešní doba má daleko blíž k pocitovosti než k pragmatickému přemýšlení. Jenže mít dobrý pocit je málo.

Desatero - 9. přikázání

24. června 2024

Deváté přikázání daroval Bůh člověku, aby mu dal svobodu a plný život. Přikázání chrání čest člověka a vede k vyjadřování pravdy.