Úvod Magazín V přípravě Londýnská Geologická společnost se uchyluje k šikaně

Londýnská Geologická společnost se uchyluje k šikaně

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: The Geological Society of London uses bully tactics

Autor: Tas Walker

V originále vydáno: The Geological Society of London uses bully tactics, 13. května 2008

Jedním z dobrých výsledků současného rozhořčení ateistů proti Bohu je způsob, jakým odhalují svůj povýšený dogmatický postoj. Jeden takový nedávný útok proti kreacionismu mladé Země a inteligentnímu designu pochází z Londýnské geologické společnosti, nejstaršího takového profesního geologického sdružení na světě. Je zveřejněn v lednovém čísle jejich časopisu Geoscientist z roku 2008.1

Ted Nield je jeho redaktorem a zároveň autorem knihy Supercontinent, v níž předkládá své geologické představy o tom, jak se podle něj naše planeta vyvíjela po miliardy let. Je také předsedou Britské asociace vědeckých spisovatelů a předsedou osvětového programu Mezinárodního roku Země, podniku podporovaného OSN.

Tento útok byl vyvolán nedávnými výzvami, aby interpretační centrum na Giant’s Causeway2 v Severním Irsku, které je financováno z veřejných prostředků, zahrnovalo i názory kreacionistů mladé Země. Tato možnost velmi znepokojila londýnskou Geologickou společnost, která zahájila protiútok.

Zde uvádím úvodník Teda Nielda1 k této otázce. Prozrazuje něco o intenzitě ideového boje, který se v naší kultuře vede, a o tom, jak jsou geologické myšlenky v popředí této bitvy. Sami se můžete přesvědčit, jaké strategie a taktiky používají akademické instituce v našich zemích k zastrašování a umlčování alternativních vědeckých názorů.

„Stojí kreacionisté mladé Země … vůbec za to, abychom jimi opovrhovali?“ – Ted Nield, The Geological Society of London

Bojovat v boji, nebo zabíjet zabité?

Stojí kreacionisté mladé Země, inteligentní designéři a další zastánci dávno překonaných myšlenek vůbec za to, abychom jimi opovrhovali?

Pod „opovržením“? Co si Ted Nield představuje, že tito kreacionisté YE a IDers dělají? Vyhazovat do povětří vlaky? (Možná má na mysli jinou náboženskou skupinu, kterou establishmentová média příliš zbaběle kritizují). Vyhrožují geologickým setkáním? Proč by členové přísného profesního sdružení, jako je Londýnská geologická společnost, měli být plni pohrdání lidmi? Jistě ne proto, že nesouhlasí s jejich geologickými názory?

Geoscientist 18(1), leden 2008

Woody Allen při diskusi o neonacistech během koktejlového večírku ve svém filmu Manhattan poznamenal: „Satirický článek v The Times je jedna věc, ale cihly a baseballové pálky jdou opravdu na věc. A tou pointou je, že hádky s uzavřenými lidmi slouží pouze k důstojnému vyjádření jejich nepřijatelných dogmat.

Aha, takže kreacionisté jsou stejně špatní jako nacisté? Měl by se poučit o evolučních základech nacistické rasové a eugenické politiky. A Ted si myslí, že geologové by neměli ztrácet čas argumentací, ale místo toho používat „cihly a baseballové pálky“? To je normální profesionální postoj členů jeho akademického sdružení? Přesto Ted obviňuje kreacionisty z „uzavřenosti“ a „dogmatičnosti“!

Pozorní čtenáři časopisu Geoscientist vědí, že politikou tohoto časopisu je nezapojovat se do veřejné debaty s kreacionisty mladé Země (YEC), protože jim to dodává důvěryhodnost, kterou si nezaslouží, a to už jen pouhou představou, že by se o nich dalo „diskutovat“.

Na druhou stranu by debata znamenala, že by geologové museli přemýšlet jinak a zdůvodnit svůj názor. Šok! Hrůza!

Ačkoli to může být lákavé, z hlediska PR je taktickou chybou zapojit YEC tímto způsobem, protože samotný akt takového zapojení přináší vítězství odpůrcům rozumu.

Nebo se Nield a spol. mohou bát prohry, takže je mnohem snazší prohlásit, že „debata skončila“. Ale necháme lidi, aby si udělali úsudek sami v případě sporů Australian Skeptics vs. CMI Australia, Wieland vs. Willis, Wieland vs. Farmer a Carter vs. Pierson.

Je tomu tak proto, že jediným výsledkem, po kterém YEC touží, je pěstovat v myslích důvěřivých lidí iluzi, že je a jejich scestné představy bere vážně někdo, kdo by měl být brán vážně.

Nechce snad geologická společnost, aby lidé brali její názory vážně? V USA průzkumy ukazují, že více než 40 % veřejnosti zastává kreacionistické názory. Jsou to lidé, které má Ted na mysli, když mluví o „důvěřivých lidech“?

Prezident Robin Cocks v roce 1999 napsal deníku The Times stanovisko Geologické společnosti k víře a vědě. Napsal: „Věda a náboženství koexistují v myslích všech, kromě těch nejzarytějších fundamentalistů (vědeckých nebo náboženských), docela šťastně. Zatímco věda zkoumá empirickou strukturu vesmíru, náboženství hledá etické hodnoty a duchovní smysl… Ani jedno nemůže kompetentně zasahovat do oblasti toho druhého.“

„Zarytí fundamentalisté“. Zdá se, že urážky a nadávky jsou pro tohoto redaktora běžnou praxí.

„Ani jeden z nich nemůže kompetentně zasahovat do oblasti toho druhého.“ Geolog A. A. Holmes, bývalý člen společnosti, připustil, že myšlenka oddělených domén není správná. Záleží na tom, o jakém náboženství mluvíme. Holmes uznal, že geologie dlouhého věku je slučitelná s hinduistickou filozofií, ale neslučitelná s biblickým křesťanstvím.3

Sherwood Taylor, kurátor Muzea historie vědy v Oxfordu, v roce 1949 řekl:

„V Anglii to byla geologie a evoluční teorie, která nás změnila z křesťanského národa na národ pohanský“.4

Proč se tedy Geologická společnost vměšuje a říká křesťanům, jak mají vykládat Bibli?

Jinými slovy, věda a náboženství představují „nepřekrývající se magisteria“ („princip NOMA“, jak říká Stephen Jay Gould).

Vskutku tomu tak je, ale tuto filozoficky zkrachovalou myšlenku zesnulého marxisty Stephena Jay Goulda jsme již vyvrátili.

To je uspokojivé, protože ačkoli ji Gould (Hon. FGS) násilně vyložil v novější době, původcem této koncepce je Thomas Henry Huxley, náš bývalý prezident – který pro její popis vymyslel jedno z nejnepochopitelnějších slov v jazyce. („Agnostik“ neznamená „nerozhodný“ – znamená „neschopný vědět“ a má vystihovat pozici vědce, který není kompetentní posuzovat jakékoli propozice, jež leží mimo přírodu).

Bible však také předkládá tvrzení o přírodě a ta lze testovat v terénu, jak to dělají kreacionističtí geologové. To zní jako další strategie, jak umlčet opačné názory, aniž by bylo třeba o nich diskutovat.

(Foto Steve Cardno Archa
Obrázek: Došlo skutečně k potopě? Rozhodně, takže moderní geologové to musí brát v úvahu.)

A Huxley rozhodně nebyl zastáncem NOMA. Spíše neměl čas na církevníky, kteří kompromitovali Bibli:

„Přiznávám, že brzy ztratím orientaci, když se snažím následovat ty, kteří se jemně pohybují mezi ‚typy‘ a alegoriemi. Jistá vášeň pro jasnost mě nutí se bez obalu zeptat, zda chce autor říci, že Ježíš daným příběhům nevěřil, nebo že ano? Když Ježíš mluvil jako o věci samé, že „přišla potopa a všechny zahubila“, věřil, že potopa skutečně nastala, nebo ne?“5

„Jestliže Adama nelze považovat za o nic skutečnější postavu než Prométhea a jestliže příběh o pádu je pouhým poučným ‚typem‘, … jakou hodnotu má Pavlova dialektika.“6

Je tu však ještě jeden problém. Příliš ostrý přístup k YEC jim nahrává i tím, že u těch samých důvěřivců, o nichž jsme se zmínili výše, vyvolává dojem, že vědci jsou dogmatičtí a neochotní připustit pochybnosti.

„Dogmatičtí“? Kde mohl někdo nabýt dojmu, že Geologická společnost je dogmatická?

Tohle jsou kluzké svahy. Vědci jsou plně otevřeni rozumným pochybnostem, ale nevidí žádný smysl v tom, aby byli otevřeni nerozumným pochybnostem. To je totéž jako být tak otevřený, že vám vypadne mozek.

Ted zde uvádí velmi dobrou geologickou myšlenku: kreacionistům vypadl mozek. Ale mohl by mít ještě lepší pointu, kdyby dokázal vysvětlit, proč by měl rozum vůbec fungovat, když jsme jen přeskládaná rybniční spodina.

Navíc, ať se to vědcům líbí, nebo ne, pokud lidé opravdu chtějí věřit, že Země je stará 6000 let.

Většina průkopníků vědy věřila v mladou Zemi, včetně Nicholase Stena, otce stratigrafie. Ve skutečnosti první vydání Encyclopædia Britannica uvádělo mladá data pro stáří Země.

nebo že sedí na hřbetě obří želvy letící nebeským pudinkem, pak mají právo tak učinit.

Ted se musí pohybovat v podivných kruzích, když zná lidi, kteří tomu věří.

Jejich svoboda je stejná jako ta, která umožňuje vědcům pokračovat v experimentech beze strachu z vesničanů s vidlemi a hořícími pochodněmi.

Ano, svoboda zkoumání myšlenek je dobrá věc, a tak by se v rozporu se stanoviskem londýnské Geologické společnosti měla do Obřích kamenů zahrnout i kreacionistická interpretace. Ale já myslel, že Ted řekl, že obhajuje použití „cihel a baseballových pálek“ na kreacionisty. To je klasický případ projekce, tj. podsouvání vlastních slabostí oponentům.

Ačkoli jsem v pokušení použít baseballové pálky na zastánce YEC,

A přesto nás Tedovi podobní chtějí přesvědčit, že film Expelled o pronásledování odpůrců darwinistického dogmatu je fantazie.

Myslím, že zůstanu u satiry.

Mám ještě jeden nápad. Co takhle zabývat se modely, logikou a důkazy?

Ale jen tak mimochodem, a protože skutečně důležitou otázkou je to, co stát povoluje vyučovat v rámci Národních osnov, možná by Společnost měla vydat vlastní prohlášení, po vzoru toho, které již vydala Royal? (více o této otázce viz Dopisy).

„Co stát dovoluje vyučovat…“? Takže když Ted řekl „svoboda“, měl na mysli, že svoboda se vztahuje pouze na jeho partu, a ne na kreacionisty. Možná si vzal příklad z románu George Orwella 1984 s jeho nechvalně známým ‚newspeakem‘ ‚Svoboda je otroctví‘. Ted si však zřejmě neuvědomuje, že 1984 nebylo dílo obhajoby, ale varování před totalitními vládami, které nám říkají, co si máme myslet.

A nakonec si všimněte, že tento úvodník se opírá o urážky, dezinformace, stereotypy a zastrašovací taktiku. Nikde se tento článek nezabývá tím, co kreacionisté skutečně říkají, ani nepoužívá ucelené, logické a vědecké argumenty, které by ho přesvědčily.

References

  1. Nield, Ted, Fighting the fight, or slaying the slain? Geoscientist 18.1, January 2008.
  2. Heneghan, T., Creationists claim the Giant’s Causeway, Reuters Blog, 30 November 2007.
  3. Holmes, A.A., Principles of Physical Geology, (2nd ed.), Thomas Nelson and Sons, London, p. 44, 1972.
  4. Taylor, F.S., Geology changes the outlook; in: Ideas and Beliefs of the Victorians, Sylvan Press Ltd, London, p. 195, (jeden ze série rozhovorů vysílaných v rádiu BBC.), 1949.
  5. Huxley, T.H., Science And Hebrew Tradition Essays, pp. 207, 208, 1897.
  6. Huxley , ref. 5, p. 236.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.