Úvod Magazín Připravujeme Australská Geologická společnost se snaží cenzurovat všechny myšlenky o stvoření, inteligentním plánu a geologii biblické potopy

Australská Geologická společnost se snaží cenzurovat všechny myšlenky o stvoření, inteligentním plánu a geologii biblické potopy

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: The Geological Society of Australia seeks to censor creation, intelligent design and Flood geology

Obrázek: „Kreacionisté studují geologické důkazy“

Tento týden reagujeme na veřejné politické prohlášení o „kreacionismu“, které v prosinci 2008 zveřejnila Australská geologická společnost ve svém členském zpravodaji a které je k dispozici na jejích internetových stránkách.

Politika je formulována inkluzivním a vzdělaným jazykem, ale když se podíváte na její podstatu, ukáže se, že není ani jedním z nich. Prohlášení je diskriminační a protivědecké, zaměřené na cenzuru názorů, které jsou v rozporu se stranickou linií společnosti. Takové chování odpovídá spíše diktatuře a ukazuje, jak daleko se současné vedení Společnosti vzdálilo od ideálů osvícenství, vyjádřených ve výroku, který je obecně připisován Voltairovi: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti hájit vaše právo to říkat.“

Zde je zveřejněná politika znázorněna fialově a odpovědi Dr. Tasa Walkera černě.

Následující zásady Geologické společnosti Austrálie jsou na žádost členů přetištěny v TAG. Chcete-li si tuto politiku prohlédnout online, přejděte na [odkaz].

Politika inteligentního designu: vědecké vzdělávání a kreacionismus*

Geologická společnost Austrálie dodržuje základní politiku nediskriminace a potvrzuje právo vědců na příklon k vědecké činnosti nebo sdružování se v ní bez omezení na základě národnosti, rasy, barvy pleti, věku, náboženství, politické filozofie, etnického původu, občanství, jazyka nebo pohlaví. Společnost podporuje univerzálnost vědy v rámci světa přírody.

Pokud se pod pojmem „věda“ v této politice rozumí „poznatky získané pozorováním, výkladem, logikou a testováním“, pak by s tím kreacionisté souhlasili. Věda se však často používá ve smyslu „to, co říká většina vědců“, což je poznání na základě dekretů, a nikoli pozorování. Každý profesionální a poctivý vědec by tento druhý význam odmítl. Podívejme se z kontextu, co měli tvůrci politiky na mysli.

Vědci, stejně jako mnozí jiní, jsou dojati úžasem nad řádem a složitostí přírody. Věda se snaží vysvětlit přírodní jevy pomocí přírodních zákonů, ověřitelných a reprodukovatelných pozorování a logické analýzy; dospívá k vysvětlením, která lze vždy pozměnit novými důkazy.

To popisuje činnost operační vědy, při níž se provádějí experimenty a pozorují se jevy v současnosti. Tímto způsobem lze zkoumat mnoho aspektů geologie, včetně struktury minerálů, chování zákalových proudů, eroze pobřeží a litologie žul. Geologie má však historickou složku a minulé geologické události nejsou přístupné pozorování. Nelze je ani opakovat. V tom se kreacionističtí geologové liší od hlavního proudu; mají jiné názory na historii. Zdá se, že tato politika usiluje o umlčení takových menšinových myšlenek.1 Jak bude v budoucnu možné změnit nesprávné geologické názory, když ve Společnosti panuje kultura cenzury? Tím, že se pro geologa stane politicky nekorektním prosazovat geologický výklad, který je v rozporu s hlavním proudem, udává Společnost nebezpečný akademický směr. Samotná politika totiž říká, že přijatelné výklady „vždy podléhají změnám na základě nových důkazů“. Zjevně ne, pokud se logický výklad důkazů shoduje s biblickou historií. Společnost chce omezit logickou analýzu na tu, kterou formulátoři politiky považují za filozoficky přijatelnou.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Australská geologická společnost se domnívá, že pojmy, jako je fundamentální kreacionismus, včetně takzvané „potopové geologie“, které neberou v úvahu vědecké důkazy, například ty, které jsou založeny na opakovatelných pozorováních v přírodě a geologických záznamech, nejsou vědou a nemohou být vyučovány jako věda.

„Druhy scénářů, které jsou geologové ochotni zvažovat, jsou omezeny tím, čemu již věří o minulosti.“

Politika zde útočí na „fundamentální kreacionismus“ a „potopovou geologii“, ale nesnaží se tyto pojmy definovat ani prokázat, že její odpor je založen na znalostech těchto témat. Kreacionističtí vědci nepřehlížejí vědecké důkazy. Dochází zde k záměně mezi operační vědou a historickou vědou. Uznejte, že není možné studovat prostředí v době kambria, protože nemůžeme cestovat zpět v čase, abychom mohli provádět svá pozorování. Jistě, můžeme studovat kambrické horniny v současnosti, ale interpretované prostředí usazování je spekulace. Druhy scénářů, které jsou geologové ochotni zvažovat, jsou omezeny tím, čemu již věří o minulosti. Proto mezi geology neustále dochází ke sporům. To je důvod, proč kreacionisté nesouhlasí s hlavním proudem. Neshody se netýkají důkazů, ale přesvědčení o historii. Je regresivním krokem, když Geologická společnost přijme politiku, která vyhlásí určitá přesvědčení za nepřípustná a zakáže geologům o nich mluvit.

Podstatným prvkem výuky vědy je povzbuzování studentů a učitelů ke kritickému hodnocení důkazů pro pojmy, které jsou vyučovány jako věda. Společnost jednoznačně prohlašuje, že dogmatická výuka pojmů, jako je kreacionismus, v rámci přírodovědných osnov potlačuje rozvoj kritického myšlení ve vyvíjející se mysli a vážně ohrožuje nejlepší zájmy objektivního veřejného vzdělávání. To by v konečném důsledku mohlo bránit rozvoji vědy a techniky, neboť studenti zaujímají místa vůdčích osobností budoucích generací.

Bylo by dobré, kdyby se geologové hlavního proudu pokusili pochopit kreacionistický pohled na věc.

Kritické hodnocení? Rozhodně! Studenti a učitelé by měli být vedeni ke kritickému hodnocení různých názorů na vědu. Proč tedy zveřejňovat zásady, které obhajují cenzuru kreacionistického názoru? Nejsou to kreacionisté, kdo je dogmatický. Bylo by dobré, aby se geologové hlavního proudu snažili pochopit kreacionistický pohled. Zkoumáním důkazů z různých úhlů pohledu objevíme nové poznatky a lépe porozumíme. Neobhajujeme „dogmatické vyučování“, ale to, aby studenti skutečně mohli zkoumat různé interpretace historických dat. To by přispělo k dobrému vzdělání; k rozvoji schopností kritického myšlení, které jsou tak potřebné pro rozvoj vědy. Ironií je, že právě politika Společnosti je dogmatická a uměle omezuje myšlení.

V některých částech Austrálie je prosazování pojmů, jako je kreacionismus, v rozporu s integritou a efektivitou našeho národního vzdělávacího systému a s těžce vydobytými základy vědy založenými na důkazech. Australská geologická společnost nemůže mlčet. Bylo by to zanedbání naší odpovědnosti vůči intelektuální svobodě a základním principům vědeckého myšlení. V důsledku toho se společnost distancuje od kreacionistických prohlášení jakéhokoli svého člena.

Tvrzení, že kreacionismus ohrožuje základy vědy, je strašákem. Mnoho slavných vědců bylo kreacionisty, například Isaac Newton, Blaise Pascal, John Ray, Nichols Steno, John Woodward a Louis Pasteur. Cenzura je to, co ohrožuje základy vědy. Společnost se ve skutečnosti dopouští právě toho přečinu, z něhož neprávem obviňuje kreacionisty: bránění intelektuální svobodě. Kreacionisté neobhajují cenzuru nebo zakazování názorů, které se nám nelíbí, ale formulátoři této politiky tak činí.

Toto politické prohlášení vyjadřuje názory učené společnosti, která se věnuje vědeckému zkoumání v oblasti věd o Zemi, včetně výzkumu, zkoumání zdrojů a vzdělávání. Je vydáno se souhlasem výkonného výboru Společnosti a níže uvedených bývalých prezidentů Společnosti, kteří jsou společně považováni za rozumně reprezentující trvalou moudrost Společnosti v této záležitosti.

Tvůrci této politiky tvrdí, že hovoří jménem učené společnosti. V souladu s tím by tedy bylo na místě, aby se informovali (poučili) o argumentech, které kreacionisté skutečně používají (a ne o nějakých karikaturách převzatých z médií), a reagovali na ně poučeným způsobem. Tento pokus o cenzuru se jen stěží shoduje s reakcí učené vědecké společnosti.

Rád bych se zeptal každého z bývalých prezidentů Australské geologické společnosti, jejichž jména byla uvedena pod touto politikou: „Opravdu podporujete tuto politiku? Přemýšleli jste o jejích důsledcích pro budoucnost společnosti jako sdružení, kde lze svobodně vznášet geologické myšlenky a diskutovat o nich?“ Prosím, přehodnoťte svůj souhlas s touto regresivní, protiakademickou politikou, která se snaží spoutat myšlení velmi protivědeckým způsobem.

* „Kreacionismus“ zahrnuje i inteligentní design
Prezidentská podpora
Prof A J Gleadow (2006-2008) Dr J B Waterhouse (1984-1986)
Assoc Prof A J Crawford (2004-2006) Dr M J Rickard (1983-1984)
Dr J D Foden (2002-2004) Dr R D Gee (1981-1983)
Prof E C Leitch (2000-2002) Dr C D Branch (1980-1981)
Dr R A Henderson (1998-2000) Prof S W Carey (1977-1978)m
Dr D Denham (1996-1998) Dr N H Ludbrook (1968-1969)
Dr D I Groves (1994-1996) Dr M R Banks (1966-1967)
Mr P J Legge (1992-1994) Dr J A Dulhunty (1964-1965)
Prof D H Green (1990-1992) Dr N H Fisher (1959-1961)
Mr I R Johnson (1988-1990) Prof R T Prider (1958-1959)
Prof D M Boyd (1986-1988)

Reference

  1. Všimněte si, že většina geologů před Charlesem Lyellem (1797-1875) věřila, že Noemova potopa byla skutečně skutečnou a globální událostí, jen před několika tisíci lety. Například Nicholas Steno, často považovaný za otce moderní stratigrafie, byl zastáncem šestidenní potopy a mladé Země. Vydal vůbec první geologické dějiny, a to v biblickém historickém rámci. Takže teprve v relativně nedávných letech měla „potopová geologie“ status menšiny.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.