Úvod Magazín Rodina a děti Je něco po smrti?

Je něco po smrti?

To je otázka, která by lidi nemusela zajímat, protože přece „všichni tam musí“, nehledě k tomu, že „to (tedy smrt) patří k životu“. A mohli bychom jistě vzpomenout i jiné průpovídky vážící se ke smrti a tím i k nepokračování života. Ale život nám ukazuje, že ta nadlehčená a rádoby vtipná rčení v souvislosti se smrtí, nejsou pravdivá a když se to týká nás nebo našich blízkých, tak je odmítáme. Kolikrát jsme slyšeli v naší ateistické společnosti věty, že se někdo, kdo právě zemřel na nás dívá z hereckého, pěveckého nebo sportovního nebe. Kolik tisíciletí lidé umírají, a přesto jsme se s tím nesmířili a považujeme to za nepřijatelné, pokud se týká právě nás a našich blízkých. Proč jsou u silnic, v místech, kde došlo k havárii se smrtelným zraněním, křížky, když jsme tak ateistický národ.

Ne, to není z mé strany ironie a už vůbec ne výsměch. Pouze zdůrazňuji, že smrt považujeme za nepřítele a život považujeme za největší hodnotu, kterou máme. A tak je něco po smrti? Je smrt konečná stanice života nebo život nikdy nekončí? Mnoho náboženských směrů se snaží na tyto otázky odpovědět, mnohdy různě, ale všechny končí tím, že něco po smrti je a život nikdy nekončí. Problém je v tom, že (jak říkají lidé) se ze smrti nikdo nevrátil. Protože ani klinická smrt není ještě smrtí. A přesto je někdo, kdo (dovolte mně citovat Bibli – Zjevení Jana 1,17-18) „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ Jde o Ježíše Krista. Co On a jeho slovo – Bible říká k tomuto tématu?

Biblí jsme mnohokrát ubezpečení, že Ježíš opět přijde, a to podruhé na tuto zemi. Ne už jako dítě, ale jako král králů a Pán pánů. „A uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou“. (Matouš 24,30) To neříká proto, abychom se báli, naopak abychom se nemuseli strachovat. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“. (Jan 14,1-3)

A jakou spojitost má Ježíšův příchod s otázkami: Je něco po smrti? Život končí smrtí nebo nikdy nekončí? Nechme opět odpovědět Bibli: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni…, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! (1. Korinským 15,51-55) „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte“.

Ano, jsou to potěšující zprávy, proto se jimi můžeme potěšovat. Ale při čtení těchto zpráv, bychom měli číst pozorně, abychom nebyli uvedeni v omyl. Bible nehovoří o tom, že všichni automaticky po své smrti odchází do nebe. (Nebo podle jiných náboženstvích do jiné formy nekonečného života). Bůh respektuje naši svobodu v rozhodování. Rozhodování, na jakou cestu se vydáme nechává Bůh na nás. „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů…“. (5. Mojžíšova 30,15.19-20) Bůh nám předkládá nabídku, která je velmi srozumitelná a čeká na naše rozhodnutí. Vezmu tuto nabídku, budu věřit v Boha i Bohu, zařídím svůj životní styl podle Jeho rad…? Potom jsou tyto zprávy pro moje potěšení, protože Bůh splní moje přání. Nevěřím v Boha, nevěřím Bohu, nezáleží mně na Jeho radách pro život, žiji si život po svém a Bůh mně nemá do něho co mluvit? Potom Bůh toto rozhodnutí také akceptuje.

A je zde ještě jedna věc, která z již uvedených biblických textů vyplývá. Život nepřichází okamžitě ve chvíli smrti. Ježíš hovoří o tom, že až přijde podruhé na tuto zem, teprve potom vzkřísí mrtvé k životu a živým dá věčný život.

Je něco po smrti? Ano je. Život nikdy nekončí? Pro toho, kdo zemře do druhého příchodu Ježíše život končí. A ona doba spánku trvá pouze do Jeho druhého příchodu. Ale pozor, Bůh není automat na věčný život. Je dárcem života pro ty, kteří si to přejí, berou Jej vážně, důvěřují mu, a to vše se odráží v jejich životním stylu.

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Manželství

22. července 2024

O manželství a soužití jedinců byly napsány „metry“ knih, neskutečné množství článků, pojednání, ale i vědeckých prací. Nebudu proto rozšiřovat tento výčet, ale zaměřím se na biblický pohled na manželství. O něm se totiž až tak moc nepíše. A přesto je to důležité.

Role muže a ženy ve vztahu III. - role ženy, pokračování

19. července 2024

Ženy, akceptujte, že jsou muži jiní a chápejte tyto rozdíly jako mosty, ne jako překážky. K pochopení musíme umět naslouchat. A to pozorně.

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.