Úvod Magazín Připravujeme Minutí se cílem: Jak misionářská rodina dala vzniknout nejvýše postavenému jménu ve výzkumu „opolidí“ (Louis Leakey)!

Minutí se cílem: Jak misionářská rodina dala vzniknout nejvýše postavenému jménu ve výzkumu „opolidí“ (Louis Leakey)!

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/leakey

Russell Grigg

Většina lidí už slyšela o antropologovi jménem Louis Leakey. Je znám především jako člověk, který změnil představu evolucionistů o místě, kde se údajně vyvinulo lidstvo. Dosáhl toho tím, že ve východní Africe nalezl fosilie podobné opicím a prohlásil je za starší než ty, které byly nalezeny v Asii, jako například jávský člověk Eugena Duboise v Indonésii a pekingský člověk Davidsona Blacka v Číně. Většina čtenářů však možná neví o někdejším silném křesťanském vlivu, který jej v mládí formoval.

Louis Leakey se až do své smrti v roce 1972 často objevoval v časopise National Geographic. Propagace jeho nálezů jej proslavila po celém světě a studium lidské evoluce se stalo synonymem pro jméno jeho rodiny. V roce 1959 pracoval v pusté polopouštní oblasti Afriky známé jako Olduvajská rokle (nyní přejmenované na Oldupajskou rokli), kde objevil fosilní pozůstatky, které pojmenoval Homo habilis. Jeho objev byl evolucionisty propagován jako prapředek moderního člověka. Tento názor již není obecně sdílen. Většina si myslí, že Homo habilis není ani platnou kategorií.

 

Vzdal se svých mladických ambicí stát se misionářem ve východní Africe a zasvětil svůj život snaze dokázat Darwinovo tvrzení, že evoluce člověka začala v Africe, nikoli v Asii.

Louis se narodil v roce 1903 v misijní stanici Kabete poblíž Nairobi v Britské východní Africe (dnešní Keňa), kde jeho angličtí rodiče působili jako misionáři Church Missionary Society. Vyrostl z něj „více Afričan než Angličan“. Jako dítě mluvil plynně kikujsky i anglicky. Hrál africké dětské hry, postavil si vlastní třípokojovou chýši z bláta a proutí, naučil se stopovat zvířata a lovit oštěpem a kyjem. Později tvrdil, že právě tento trénink pozorování a trpělivosti byl klíčem k jeho zdatnosti při hledání zkamenělin. V 11 letech byl jako mladší bojovník zasvěcen do kmene Kikuyu. Starší mu dali jméno Wakuruigi, což znamená Syn vrabčího jestřába, a od té doby s ním, stejně jako s ostatními zasvěcenci, jednali jako s dospělým.

Ve třinácti letech vytvořil sbírku obsidiánových vloček (druh horniny1) a dozvěděl se, že mezi nimi jsou i skutečné kamenné sekeromlaty a hroty šípů. Jeho životopisec říká: „Od té chvíle se Louis stal závislým na prehistorii.“2

Na obálce časopisuTime ze 7. listopadu 1977 byl vyobrazen Richard Leakey vedle umělecké představy domnělého Homo habilis.

Od roku 1922 navštěvoval univerzitu v Cambridgi a v roce 1926 promoval z archeologie a antropologie. V roce 1930 získal titul PhD a později i různé čestné doktoráty. Vzdal se svých mladických ambicí jít v otcových stopách jako misionář ve východní Africe a od té doby zasvětil svůj život snaze dokázat Darwinovo tvrzení, že evoluce člověka začala v Africe, nikoli v Asii.3

Jaký otec, takový syn

V roce 1933 se Louis v Anglii seznámil s dvacetiletou vědeckou ilustrátorkou Mary Nicolovou a požádal ji o pomoc s kresbami pro svou první knihu.4 Jejich vztah přerostl v milostný poměr, přestože už měl jedno malé dítě a jeho o pět let mladší manželka čekala další. Rozvedla se s ním v roce 19365 a ještě téhož roku se s Mary vzali.

Louis a Mary, která se prosadila i v oblasti lidské evoluce, zplodili tři děti. Druhý syn Richard, narozený v roce 1944 v Keni, je nejznámější, protože se také stal paleontologem a předložil kontroverzní interpretace svých fosilních nálezů. Richard se v roce 1966 oženil a v roce 1969, stejně jako jeho otec před 36 lety, navázal poměr s mladou vědkyní, když jeho žena právě porodila jejich první dítě.6 Manželé se rozvedli a o rok později se Richard oženil s Meave Eppsovou (která byla odbornicí na fosilní opice). Jejich dcera Louise se také stala paleontoložkou. Tuto třígenerační dynastii označili evolucionisté za „první rodinu paleontologie“.

Foto: Warwick AmstrongLebka Homo habilis 

V pozdějších letech se Richard připojil k řadě osobností (například k hlasitému propagandistovi evoluce a zoologu Richardu Dawkinsovi), které podpořily Humanistický manifest 2000. V roce 1984 dal najevo svůj odpor ke kreacionistům, když nelogicky odmítl poslat na velké sympozium, které se toho roku konalo v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku, některou z původních keňských fosilií hominidů s tím, že „taková výstava je v zemi, kde působí kreacionisté, příliš riskantní“.7 Na témže sympoziu vyčetla Mary pracovníkům muzea, že „ohrožují nenahraditelné fosilie tím, že je… vystavují v jediné místnosti, kam by mohl přijít [náboženský] fundamentalista s bombou a celé dědictví zničit“!7

Již v roce 1959 našla Mary v nalezištích, která obsahovala i kamenné nástroje, robustní lebku s obrovskými zuby. Louis tvrdil, že se jedná o předka člověka, a pojmenoval ho Zinjanthropus (což znamená člověk východoafrický) boisei.8 Kvůli velikosti zubů (stejné jako u mnohem větší gorily) a velkému sagitálnímu hřebenu pro uchycení mohutných čelistních svalů dostal přezdívku Louskáček. Většina ostatních antropologů nepovažovala tyto znaky za příliš lidské, nicméně časopis National Geographic otiskl první z mnoha článků o Leakeyových nálezech9 a od té doby je sponzoroval.

Studentské rošťárny

Na univerzitě v Cambridge v letech 1922 až 1926 vzbudil Louis velký rozruch. Přemluvil zodpovědné činitele, aby mu povolili studovat kikujštinu jako jeden ze dvou moderních jazyků, a předložil potvrzení o své znalosti této řeči podepsané otiskem palce kikujského náčelníka Koinangeho.1 Pak musel namísto návštěvy neexistujících přednášek v kikujštině vyučovat přiděleného univerzitního vedoucího! To dalo vzniknout legendě, že byl „mužem, který sám sebe zkoušel z kikujštiny“. Před odchodem do Cambridge nabídl Louis své služby Londýnské škole orientálních studií, kde vyučoval kikujštinu v sekci afrických jazyků. Když stejná londýnská organizace obdržela žádost Cambridgeské univerzity o dva zkoušející z kikujštiny, poslala Leakeyho jméno, aniž by si uvědomila, že je zároveň zkoušeným studentem. Patová situace se vyřešila, když dotyčný vedoucí ujistil univerzitu, že se od Louise naučí tolik kikujštiny, aby ho z ní mohl zkoušet!2

Při jiné příležitosti přijal Louis výzvu, aby se před večeří pomodlil v kikujštině místo obvyklé latiny. „Zvučně pronesl modlitbu, aniž by si toho některý z dónů [učitelů] všiml“.1

Odkazy

 1. Morell, V., Ancestral Passions (Vášně předků), Simon & Schuster, New York, s. 28, 1995.
 2. Leakey, L.S.B., White African (Bílý Afričan), Hodder and Stoughton, London, str. 95, 156-57, 1937.

Louis později připustil, že Zinjanthropus nebyl přímým předkem moderního člověka. Toto výsadu však nárokoval pro jiné fosilie, které jeho tým objevil v Olduvajské rokli v letech 1960-63, a pojmenoval je Homo habilis (neboli člověk zručný). Podle něj patřily vyspělejšímu hominidovi, který se jednoznačně nacházel na vývojové linii k Homo sapiens (modernímu člověku). Homo habilis byl později většinou evolučních paleontologů prohlášen za „neplatný taxon“ (biologickou kategorii), tj. za fantomový druh, který se skládá z „odpadkového koše“ fosilií, jež je správnější přiřadit k jiným druhům.10

Křesťanské vlivy

Jako mladý muž plánoval, že se stane misionářem.11 Již dříve se v Africe přesvědčil o silném pozitivním vlivu křesťanství na animistickou společnost. Ve své autobiografii vypráví o dvou mladých Kikujích, Naomi a Izmaelovi, kteří byli křesťané a chtěli se vzít. Jejich dědové však byli nepřátelé a Naomin dědeček na smrtelné posteli „pronesl kletbu, že se vrátí ze světa duchů a způsobí vážné potíže celé své rodině, pokud někdy dovolí, aby se některý z jeho potomků přiženil do rodiny jeho nepřítele.“ Naomi a Izmael se přesto vzali a žili šťastně po mnoho let. Louis poznamenal, že „místní nekřesťanští domorodci… se rozhodli, že křesťané mohou takové kletby ignorovat bez obavy z trestu, a to nejen vůči sobě, ale i vůči svým příbuzným“.12

Popisuje také kikujské tabu nedotýkat se mrtvého těla, což znamenalo, že nemocní lidé, kteří měli zemřít, byli odnášeni do buše, kde je sežraly hyeny, a nebylo je tak třeba pohřbívat. K tomu uvádí: „Kikujové, kteří se stali křesťany, přirozeně opustili tyto staré představy a zvyky a ani v nejmenším se nebojí dotknout se lidské mrtvoly, lebky nebo kostry… Křesťanští Kikujové jsou proto neustále žádaní jako hrobníci.“13

V mládí byl Louis velmi horlivým křesťanem. V Boscombe (poblíž Bournemouthu) stával na bedně od mýdla a kázal kolemjdoucím na ulici. Během studia v Cambridgi chodíval někdy za svými spolužáky do jejich pokojů, aby je „napomenul, že nejsou správnými křesťany“.14 Až do roku 1925 si myslel, že může být zároveň misionářem i vědcem.

Co tedy způsobilo naprostou změnu Ludvíkových životních ambicí, ale také jeho pohledu na svět? Ve své autobiografii uvádí: „…pevně jsem se přesvědčil o pravdivosti evoluční teorie, která se liší od teorie stvoření popsané v knize Genesis…“15

Závěr

Ctěn světem, který „pomíjí“, zmeškal možnost být „mužem, který plní vůli Boží“ a který „žije navěky“ (1 Jan 2:17).

Život Louise Leakeyho se na jevišti světa odehrál jako tragédie, která je bohužel až příliš častá. Zbožní rodiče si často neuvědomují, že „vědecké“ učení, které jejich potomci vstřebávají, se veskrze pohybuje v rámci, který odmítá biblické dějiny. Vychází z filozofického systému víry, který odmítá přímé Boží působení. Biblické dějiny jsou však pro evangelium základem. Není tedy divu, že takoví žáci nakonec většinou svou dětskou víru opouštějí – zvláště ti bystřejší, kteří si povšimnou nesrovnalostí plynoucích ze zařazení „víry“ a „reality“ do dvou oddělených škatulek.

Kdyby jen takoví rodiče vyzbrojili a vybavili svou rodinu biblickým pohledem na svět, který by umožňoval propojit důkazy skutečného světa s Biblí, jaká by to byla změna!

Louis Leakey zemřel 3. října 1972 v Londýně ve věku 69 let. Stejně jako u každého z nás se jeho rozhodnutí týkala jak jeho časného, tak věčného osudu. Ctěn světem, který „pomíjí“, zmeškal možnost být „mužem, který plní vůli Boží“ a který „žije navěky“ (1 Jan 2:17).

Odkazy

 1. Úlomky obsidiánu, známého jako „sopečné sklo“, mohou mít hrany ostré jako nejjemnější skalpely. Zpět na text.
 2. Cole, S., Leakey’s Luck (Klikař Leakey), Harcourt Brace Jovanovich, London, str. 37, 1975. Zpět na text.
 3. Darwin, C., The Descent of Man (Původ člověka), John Murray, London, s. 155, 1887. Zpět na text.
 4. Leakey, L.S.B., Adam’s Ancestors (Adamovi předkové), Methuen & Co. Ltd., Londýn (1934, přepracováno 1953). Většina výkresů obsahuje ruční nářadí křemenného typu. Zpět na text.
 5. Ve 30. letech 20. století byla v Anglii jediným jistým důvodem k rozvodu nevěra. Zpět na text.
 6. Morrel, V., Ancestral Passions (Vášně předků), Simon & Schuster Ltd., New York, s. 344, 1995. Zpět na text.
 7. Ref. 6, p. 533. Zpět na text.
 8. Dnes se nazývá Australopithecus (nebo Paranthropus) boisei. Zpět na text.
 9. Leakey, L.S.B., Finding the world’s earliest man (Nález nejstaršího člověka na světě), National Geographic 118(3):420-435, září 1960. Zpět na text.
 10. Podívejte se na rozhovor s Dr. Fredem Spoorem, odborníkem na „lidskou evoluci“, na videu CMI The Image of God (Obraz Boha). Zpět na text.
 11. Leakey, L.S.B., White African (Bílý Afričan), Hodder and Stoughton, London, str. 68, 1937. Zpět na text.
 12. Ref. 11, pp. 82–83. Zpět na text.
 13. Ref. 11, pp. 186–188. Zpět na text..
 14. Ref. 6, p. 28. Zpět na text.
 15. Ref. 11, p. 161. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.