Úvod Magazín V přípravě Navrženi mimozemšťany?

Navrženi mimozemšťany?

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/aliens

Je to další velká výzva pro církev? Fenomén UFO se stal populárním kulturním fenoménem

Gavin C. z Velké Británie poslal pronikavý e-mail rezidentnímu „UFOlogovi“ CMI, Gary Batesovi. Garyho odpověď je uvedena pod Gavinovým původním e-mailem.

Milý Gary, ještě jednou děkuji za Vaši knihu Alien Intrusion (Vetřelci). V poslední době jsem hodně četl, prošel jsem si knihy Tima Gooda a teď je porovnávám s tím, co řekli Missler a Eastman [ve své knize Alien Encounters]. Také jsem právě sledoval evropskou Exopolitiku 2009 ve Španělsku on line. Dr. Steven Greer channeluje s mimozemšťany a nabádá k tomu i ostatní; znepokojivé je, že odpovídají, a on o takových věcech informuje prezidenta. [webové stránky jsou podle našich pravidel zpětné vazby utajeny].

Nemohu se zbavit dojmu, že v naší kultuře právě teď dochází ke změně paradigmatu, a to opravdu rychle, a že církev tím bude zaskočena. Jak to všechno souvisí s proroctvím o konci času, to stále ještě nevím, ale je to docela děsivé. Rozhodně mi připadá, že pokud křesťané nejsou skutečně pevně založeni na Slově, a to včetně kreacionistického světového názoru, pak se nechají oklamat „mimozemskou hypotézou“,1 že tyto entity jsou zde proto, aby nám „pomohly na další příčky našeho evolučního vývoje“, a dokonce o sobě tvrdí, že jsou našimi stvořiteli. Bude to velké odpadnutí?

Modlím se za Vás.

Vážený pane C/Drahý Gavine,

Děkuji za váš e-mail. V současné době se zájmem sleduji Vaše myšlenky. Samozřejmě se zabývám tímto typem odborného výzkumu, ale ve skutečnosti je to jen velmi malá část mé práce. Stejně jako moji kolegové se zaměřuji především na širší problematiku stvoření/evoluce. Stále častěji se však objevují články uznávaných vědců a dokonce i politiků, které dávají věci věřících v UFO zdánlivě za pravdu. Samotný fakt, že politici skutečně pořádají takovou exopolitickou konferenci, by nás měl sám o sobě zneklidnit. V poslední době mám stále silnější pocit, téměř předtuchu, že se jedná o blížící se změnu paradigmatu, která bude v budoucnu velmi pravděpodobně velkým problémem. Proto upozorňuji na načasování Vašeho e-mailu. Obávám se, že církev stále není připravena zabývat se problémem stvoření/evoluce a že fenomén UFO, který je jeho podmnožinou, je tématem, kterému se širší církev vyhýbá. A to i přesto, že víra v mimozemský život je v drtivé většině případů přijímána většinou populace včetně křesťanů.

Gary Bates na konferenci o UFO v Roswellu v červenci 2009

Stačí se podívat na roswellský festival, který se koná každý rok a na kterém jsem právě byl. Počet obyvatel města se o víkendu „výročí havárie“ zdvojnásobí, ale ani jedna církev ve městě se nesnaží oslovit desetitisíce účastníků. Ve skutečnosti se od celé akce otevřeně distancují. Jak víme, mnoho částí církve se otevřeně hlásí k evoluci, takže nebudou mít problém věřit, že se život vyvinul i na jiných planetách.

Následující oblasti, které budou pravděpodobně i nadále prezentovány jako výzva pro křesťanství, jsou:

 1. Že složitost života – tedy obrovské množství informací v molekule DNA všech tvorů – znamená, že jej vytvořili mimozemšťané. V současné době můžeme zmapovat většinu informací v lidském genomu, a když je vidíme například na listech papíru, jejich obrovský rozsah bere dech. Je těžké pochopit, jak může rozumně uvažující člověk věřit, že k tomu došlo náhodou. Představa starších, vyspělejších (a tedy chytřejších) mimozemšťanů, kteří nás stvořili, proto může evolucionistům pomoci vysvětlit vznik života (což je jeden z největších kamenů úrazu biologické evoluce). Zbavuje je odpovědnosti tím, že pouze přenáší argumentaci do vesmíru, kde ji nemůžeme testovat. Je ironické, že kritizují křesťany za to, že věří v neviditelného Boha jako Stvořitele, ale rádi se uchylují k vlastním neviditelným silám – pokud nejsou označeny jako Bůh.

„… jedná se o blížící se změnu paradigmatu, která bude s velkou pravděpodobností v budoucnu velkým problémem.“

Zároveň je však pro ně již „samozřejmostí“, že složitější, „vyšší“ formy života se musely vyvinout „tam venku“, protože se údajně vyvinuly na Zemi.

Mimochodem, když pro účely tohoto e-mailu používám slovo „život“, dovolte mi definovat jej jako vnímavý a inteligentní život schopný morálního rozhodování, řádově lidský. Nemyslím si, že by bakterie nebo nějaké jednoduché formy života na jiných planetách nutně zneplatňovaly Bibli, i když by mi to připadalo v rozporu s tím, jak jsme dosud chápali stvoření vesmíru. Stačí se podívat na vzájemnou závislost a propojenost celé biosféry Země, která byla nakonec stvořena pro člověka. Vidět hopsat králíky na nějaké vzdálené planetě v Plejádách by prostě nedávalo smysl a bylo by to zbytečné (nevím, jak by to oslavovalo Stvořitele). Hojnost života na Zemi ho však oslavuje, neboť je psáno v Izajáši 45,18:

„Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: ‚Já jsem Hospodin a jiného už není.‘“ (zvýraznění moje).

„… většina křesťanů věří v život na jiných planetách (nebo alespoň v to, že by tam mohl být život), což nahrává evolucionistům věřícím v UFO.“

Za druhé, tato evoluce života na jiných planetách, která se předkládá jako fakt bez jakýchkoli podstatných důkazů, je pro mnoho křesťanů skutečným kamenem úrazu. Ani křesťané, kteří nejsou evolucionisty, se s tím většinou nevyrovnávají správně. Podle mých zkušeností většina křesťanů věří v život na jiných planetách (nebo alespoň v to, že by tam mohl být život), což nahrává evolucionistům věřícím v UFO. Za prvé, pokud křesťané zastávají názor, že Bůh mohl stvořit život na jiných planetách, uvádí se tím Bible v posměch, protože se v ní o takových věcech mlčí. Ještě významnější je, na co poukázal evoluční fyzik Paul Davies (mimochodem správně, pokud tvrdíme, že Bůh stvořil život tam venku):

„Křesťanství má potíže zejména s ohledem na velmi zvláštní roli, kterou hraje Ježíš Kristus. Pokud si přejí zachovat Ježíše Krista jako spasitele, je spasitelem pouze lidstva, nebo všech vnímajících bytostí v celém vesmíru? Nebo bude mít každá komunita svého vlastního zachránce? Nezačíná to být trochu směšné?“2

Zde je třeba odlišit dvě oblasti.

 1. Evolucionisté věří, že život se muselvyvinout jinde v jejich masivním (a starém) vesmíru a že křesťané jsou arogantní, když předpokládají, že Země je jediným místem v celém vesmíru, kde se vyskytuje život. Jak jsem napsal v jiném článku na našich stránkách:

„Zájem o hledání mimozemského života je obrovský – hlavně díky nesmírné popularitě science fiction a jejího líčení vyspělého mimozemského života na jiných planetách. Mnozí evolucionisté si to velmi dobře uvědomují. Ve skutečnosti v myslích mnoha mladých lidí myšlenka mimozemského života ‚dokazuje‘ samotnou evoluční teorii. Stala se z ní téměř kruhová sebedokazující hypotéza!

Evolucionisté věří:

 • Život se vyvinul na Zemi
 • Vesmír je obrovské místo
 • Život se musel vyvinout i jinde

Díky evolučnímu učení dnes mnoho lidí věří:

 • Vesmír je obrovské místo (nemůžeme být jediní)
 • Mimozemšťané musí existovat [pokud se vyvinuli tady, proč ne jinde, protože podmínky musí být vhodné na jedné z mnoha miliard planet podobných Zemi, o kterých se předpokládá, že existují.] (science fiction se nemůže mýlit ve všem!)
 • Pokud mimozemšťané existují, museli se vyvinout
 • To ‚dokazuje‘, že se život musel vyvinout i na Zemi.“
 1. Za druhé, mnoho křesťanů se potýká s otázkou, proč Bůh stvořil tak velký vesmír, když je určen jen pro lidské bytosti. To je otázka číslo jedna, kterou neustále dostávám na toto téma. Tomuto argumentu se však říká antropomorfní, protože přenáší naše omezené lidské chápání a lidské vlastnosti na Stvořitele, který není člověkem a nachází se mimo náš čas a prostor. Je to jako říkat: „Kdyby bylo na mně, nedělal bych to tak velké.“ Některé pasáže nám připomínají nevhodnost takového počínání, například Job 11,7-9, kde Bůh mluví k Jobovi a říká:

„Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného, jež nebesa převyšuje? Co chceš dělat? Hlubší je než podsvětí. Co o tom víš? Její míra je delší než země, širší nežli moře.“

Vesmír samozřejmě nebyl stvořen jen pro nás, ale pro Boží slávu. Písmo nám to říká mnohokrát, například v Žalmu 19,1, kde se píše:

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“

Písmo nám navíc připomíná, že stvořit takový vesmír není pro Boha nic těžkého.

„Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost [žádnému člověku] vystihnout nelze.“ (Izajáš 40,28) – [dodatek můj].

Stručně řečeno, pokud je to Bůh, kdo stvořil vesmír, jak by mohl být vesmír příliš velký na to, aby ho Bůh stvořil?

Kvůli evolučnímu přesvědčení si většina lidí myslí, že život na jiných planetách je skutečností.

Také jsem slyšel mnoho křesťanů říkat: „Bůh mohl stvořit mimozemšťany“ nebo „možná stvořil“, „stvořil by“ atd. Někteří z nich se s dobrými úmysly dovolávají mimozemšťanů „tam venku“ pro případ, že by nás jednoho dne opravdu navštívili. Je v tom však také sklon přenášet naše omylné lidské uvažování a záměry na Boha. Jistě jde o to, co řekl, že udělal, a ne o to, co by mohl udělat na základě našeho omezeného chápání vesmíru? Lze jistě rozumně předpokládat, že samotné Boží slovo by o takové možnosti (návštěvě mimozemšťanů), která by byla událostí, jež by otřásla Zemí a změnila paradigma, nemlčelo? Takže pokud křesťané věří, že Bůh stvořil život tam venku, evolucionisté, vcelku rozumně, nemohou pochopit, proč by Bůh stvořil jiné bytosti a neřekl nám o tom, přesně jak se o tom zmínil Paul Davies. Vždyť účelem celého stvoření bylo vytvořit nevěstu pro Krista – jeho církev, vykoupené z mnoha národů, Adamovo potomstvo ospravedlněné skrze posledního Adama. E.T. se nemůže účastnit svatebního obřadu, protože není lidskou bytostí. Mimochodem, četli jste knihu Stvořil Bůh život na jiných planetách? Zabývá se právě touto otázkou a většinou souvisejících argumentů.

Křesťané by se neměli bát setrvávat na Božím slově ani se obávat, že mohlo být nějak zfalšováno. Člověk si samozřejmě musí dávat pozor, v jakých oblastech se rozhoduje zaujímat stanoviska nebo předpovídat (nemyslím tím proroctví). Ačkoli to není vyloučeno, nelze například dogmaticky tvrdit, že fenomén UFO bude hrát roli v biblickém zúčtování na konci světa. Člověk to prostě nemůže vědět jistě, protože se to ještě nestalo (je to budoucnost).

Slyšel jsem tvrzení některých, že ačkoli Bible o mimozemšťanech mlčí, neznamená to ještě, že neexistují. Koneckonců, Bible se nezmiňuje o automobilech ani o tom, že lidé vyšlou člověka na Měsíc, takže kdyby někdo trval na biblickém učení, že se tyto věci neuskuteční, sklidil by jen posměch. Tyto věci ovšem nesouvisí se spásou, ale domnívám se, že myšlenka, že Bůh stvořil na jiných planetách rozumný a inteligentní život schopný morálního rozhodování, je otázkou spásy, protože by znehodnotila celkový obraz evangelia, který je prvotním účelem celé šíře biblické zvěsti. (Opět viz Stvořil Bůh život na jiných planetách? )

 1. Zdá se, že většina těchto channelovaných poselství se zaměřuje na otázky životního prostředí. Spojuje vývoj člověka se stavem (nebo vývojem) planety. V současném politickém klimatu globálního oteplování(promiňte slovní hříčku) se najde mnoho dychtivých a ochotných posluchačů, a pro ty, kteří se ohánějí globálním oteplováním, je to jen dalším zdrojem obživy. „Vidíte, dokonce i mimozemšťané jsou na naší straně a snaží se nám pomoci.“ Je zvláštní, že tato souvislost mezi mimozemšťany a životním prostředím jen posiluje myšlenku, že mimozemšťané jsou skuteční. Fenomén UFO je známý od počátku lidského písemnictví. Transformace těchto jevů v kulturním chápání dneška není ničím novým a probíhá již stovky let. Kdysi měla například podobu víl nebo elfů. Podle měřítek dnešní „osvícenější kultury“ je to směšné. Nikdo však zřejmě nemá problém s myšlenkou, že nějaké neznámé a neviditelné šedé mimozemské bytosti mohou cestovat miliony nebo miliardy světelných let, popírat samotné fyzikální zákony, kterými se řídí náš vesmír, a pak procházet zdmi, aby uprostřed noci unesly speciálně předem vybranou lidskou bytost a předaly jí určité zprávy. V minulých kulturách se UFO často objevovalo jako vzducholodě nebo dokonce létající kánoe apod. Je to proto, že tyto jevy jsou speciálně navrženy tak, aby klamaly, od toho zlého – velkého podvodníka.

Mimozemšťané – podmnožina evolucionismu

„Pokud zpochybníme základy evoluce, pak není možné, aby mimozemšťané ‚tam venku‘ vůbec existovali.“

Jak již bylo řečeno, fenomén UFO je součástí většího problému – problému počátků. Mohli bychom volně vybírat témata, kterými se chceme zabývat, a to včetně dalších otázek, jako jsou např. potraty, eutanazie, práva zvířat nebo cokoli jiného. Tím by se však řešily pouze příznaky základního problému.

Diskuse o povaze UFO nebo o významu poselství předávaných údajnými mimozemšťany se tak jen dostává do argumentace v kruhu, který se točí stále dokola. Je třeba konfrontovat nepřiznanou filozofii za těmito názory a zároveň se zabývat jednotlivými problémy. Pokud odstraníme základ evoluce, pak není možné, aby mimozemšťané vůbec existovali. Jakmile tento základ zboříme, můžeme Bibli použít k vysvětlení a řešení jednotlivých otázek. To nám znovu připomíná, proč je pro křesťany nebezpečné odvolávat se na život (jak je definován výše) na jiných planetách.

Děkujeme za otevření této diskuse.

V Kristu,

Gary Bates

Odkazy

„Mimozemská hypotéza“ neboli myšlenka, že na Zemi cestují skuteční fyzičtí mimozemšťané ve skutečných fyzických plavidlech. Něco jiného je „mezidimenzionální hypotéza“, která předpokládá, že nás navštěvují vyspělejší a vysoce vyvinuté bytosti z vesmíru jiných dimenzí nebo dokonce jiných vesmírů, kteří nemusí cestovat na Zemi překonáváním prostorových vzdáleností našeho vesmíru.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.