Úvod Magazín V přípravě Odkazy na Genesis v Nové smlouvě

Odkazy na Genesis v Nové smlouvě

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/frair

Lita Sanders

Často se mě ptají, proč se někdo, kdo se specializuje na Nový zákon, zajímá o „starozákonní“ problematiku stvoření. Vždyť pohled na první kapitoly knihy Genesis se zdá být při výkladu Nového zákona přinejlepším okrajový. Domnívám se však, že výklad Genesis má vliv na mnoho nauk, které jsou nejzřetelněji vyučovány v Novém zákoně.

Zaprvé, na pohledu novozákonního badatele na stvoření záleží, protože Genesis byla pro novozákonní autory důležitá. Každý novozákonní autor cituje Genesis nebo na ni odkazuje. V Novém zákoně je celkem 60 narážek konkrétně na Genesis 1-11, a když rozšíříme hledání tak, aby zahrnovalo celou Genesis, počet vzroste na 103. Na tak malý rozsah literatury má Nový zákon ohromující množství zpětných odkazů na Genesis (viz seznam níže).

Pouhé uvedení seznamu odkazů na Genesis však nic nedokazuje – musíme se podívat na to, jak novozákonní autoři Genesis používali, abychom rozpoznali jejich pohled. V drtivé většině se předpokládá, že jde o historický dokument; jediné místo, kde by se dokonce dalo tvrdit, že nemusí být nutně použita historicky, je výpůjčka rajských symbolů ve Zjevení k popisu Nového Jeruzaléma (v závislosti na eschatologickém názoru(1)). To je však výjimka a v každém případě i symbolické použití má v pozadí doslovnou realitu – obrazné „silný jako vůl“ by nic neznamenalo, kdyby vůl nebyl silný doslova, a narážka na rajský Eden podtrhuje realitu tohoto předpádového světa bez prokletí.

Ježíš a evangelia

Ježíšovo použití knihy Genesis udává tón tomu, jak bude použita ve zbytku Nového zákona. Používá ji jak k vysvětlení nauky, tak k historickým analogiím. Příkladem prvního použití je Matouš 22,15-22 (paralely v Markovi 12,13-17 a Lukášovi 20,20-36), kde se ho farizeové a herodiáni ptají na daně. Pro Ježíše je mince, protože nese císařův obraz, císařovým majetkem a měla by mu být odevzdána – ale dodává příkaz dávat Bohu, co je Boží. V daném kontextu obraz na minci určuje, komu patří, takže konkrétně zde jde o to, co je Božím obrazem. Ježíš odkazuje na 1. Mojžíšovu 1,26-27:

„V přítomnosti správná pokora před Bohem vyžaduje placení římských daní, ale jestliže je pravda, že část peněz má člověk odevzdat císaři, pak je mnohem pravdivější, že vše, čím člověk je, je třeba odevzdat Bohu, k jehož obrazu je stvořen.“(2)
Samozřejmě, kdyby lidstvo skutečně nebylo stvořeno k obrazu Božímu, jak učí Genesis, celý precedens by se rozpadl.

„Lukášova rodokmenu zpět k Adamovi, který je nazýván synem Božím (nikoliv synem opic nebo rybniční spodiny). Neexistuje absolutně žádný důkaz, že by Lukáš považoval nejstarší předky za méně historické než ty novější.“ – Quote

V Ježíšově době se vedla debata o tom, zda je rozvod povolen z jakéhokoli důvodu, nebo pouze pro cizoložství. Když byl Ježíš požádán, aby se k tomu vyjádřil, vrátil se v podstatě mimo Zákon zpět ke stvoření a citoval Genesis 1,27 a 2,24, aby dokázal, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a že manželství mělo být mezi mužem a ženou na celý život. Toto pouto věrnosti převyšuje všechny ostatní věrnosti, dokonce i věrnost rodičům, kromě věrnosti Bohu. Farizeové se ptají, proč Mojžíš přikázal, aby muž dal své ženě rozvodový list a poslal ji pryč. Ježíš opáčí, že Mojžíš povolil (nikdy nepřikázal) rozvod kvůli vzpouře (tvrdosti srdce). Rozvod však porušuje Boží vůli, která je vyjádřena v samotném stvořeném řádu, a ten má přednost i před Zákonem.

Tento citát z knihy Genesis odhaluje i Ježíšovy myšlenky o časové ose stvoření, protože říká, že to tak bylo „od počátku Stvoření“. Pokud Ježíš mluví o časovém měřítku 4 000 let od stvoření do svého dne, dává smysl označovat něco, co bylo ustanoveno 6. den, jako „od počátku stvoření“. Nedává však smysl mluvit o tom jako o „počátku Stvoření“, pokud před stvořením lidstva existovaly miliony let. Viz také Ježíš o stáří Země.

Ježíš často přirovnává lidi své doby k lidem z Genesis. Kafarnaum je horší než Sodoma, protože Ježíš řekl, že Sodomští by činili pokání, kdyby viděli zázraky, které se děly v Kafarnaum (Matouš 11,23-24). Ježíšovo dychtivé očekávání Abraháma v jeho den kontrastovalo s odmítnutím farizeů, kteří tvrdili, že jsou jeho potomky (Jan 8,33-41) – a také kontrastovalo Abrahamův příchod do existence s jeho vlastní věčnou preexistencí (v. 58). A předpověděl, že poslední dny budou jako dny Noemovy a Lotovy – zkáza přijde rychle a bez varování (Lukáš 17,26-29). Ve všech případech není ani náznak toho, že by Ježíš bral tyto události méně než historicky.

Lukáš byl dokonalým historikem a jeho evangelium nám podává přesnější chronologické údaje než kterékoli jiné. Lukáš vidí Ježíšův život a službu jako zakořeněné v historii. Zatímco Matoušův rodokmen zdůrazňuje Ježíšovo židovství a jeho nárok na Davidův trůn, Lukášův rodokmen (Lukáš 3) sahá dále do minulosti, až k Adamovi, který je nazýván synem Božím (nikoliv synem opicovitých tvorů či rybniční spodiny). Neexistuje absolutně žádný důkaz, že by Lukáš považoval nejstarší předky za méně historické než ty novější; jeho zařazení Adama až Abraháma do rodokmenu potvrzuje historičnost těchto postav a identifikuje Krista jako příbuzného celého lidstva.(3) Je zajímavé, že „nejhistoričtější“ evangelium(4) má nejvíce odkazů na Genesis.

Janovo evangelium je nejzjevněji „teologické“ v tom smyslu, že hojně vkládá vlastní komentáře o významu událostí, které zaznamenává. Místo vyprávění o narození jako Lukáš a Matouš se na začátku svého evangelia vrací ke stvoření. „V 1,1-5 sleduje Jan své vyprávění o Ježíši dál než k začátku služby, dál než k narození z panny, dál než ke stvoření. Vyprávění musí sahat až k věčnému, božskému Slovu, Božímu činiteli ve stvoření a prameni života a světla.“(5) Janovo úvodní „na počátku“ je jednoznačným odkazem na úvodní verš knihy Genesis,6 ale stvoření nebe a země přichází u Jana až ve v. 3. „Na počátku“ je v Janově vyprávění „na počátku“. Abychom pochopili Ježíšovo poslání, musíme pochopit jeho identitu, a pro Jana není ničím jiným než božským Slovem, které bylo na počátku s Otcem.

Kázání nejranější církve

„Když apoštolové a první křesťané kázali pohanům, kteří neměli žádné znalosti židovských Písem, vrátili se ke stvoření jako k základu pro své kázání a hlásání evangelia.“ – Quote

Když apoštolové a první křesťané kázali židovským posluchačům, vycházeli z židovských Písem; židovské dějiny a abrahámovská a davidovská zaslíbení hrají významnou roli (Sk 2,14-41; 7,2-14). Když však kázali pohanům, kteří neměli toto zázemí v židovských Písmech, vrátili se k stvoření jako základu svého kázání (Sk 14,15-17; 17,24-31). Stvoření a původ všech lidí od Adama považují za historický (v. 26) a je to pro ně základ, který je vede k hlásání evangelia.

Římané

Stvoření a pád se prolínají celou teologií listu Římanům. Boží moc se zjevuje skrze stvoření a lidé jsou odsouzeni, protože ji neuznávají (Římanům 1,19-20). Pohané jsou odsouzeni kvůli modloslužbě a nemorálnosti a Židé jsou odsouzeni kvůli tomu, že nedokázali dokonale dodržovat Zákon, který byl vždy určen pouze k rozmnožování přestupků, nikdy ne ke spasení. Poté, co Pavel vykreslil zdrcujícím způsobem bezútěšný obraz, může jej dát do kontrastu s dobrou zprávou o Kristu: „Nyní však byla poznána spravedlnost od Boha, mimo Zákon, o níž svědčí Zákon i Proroci. Tato spravedlnost od Boha přichází skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří“ (Římanům 3,21-22). Pavel vysvětluje, že Ježíš byl smírnou obětí za hřích. Když však Pavel vysvětluje, jak může oběť jednoho člověka učinit mnohé spravedlivými, vrací se ke knize Genesis a zdůvodňuje, že když smrt přišla skrze člověka, Adama, vyplývá z toho, že dar spravedlnosti by měl také přijít skrze jednoho člověka, Krista (5,12-21).

Toto srovnání je velmi významné pro rozpoznání Pavlova použití Genesis, protože „Pavel nesrovnává pouze Adama s Kristem, ale spíše účinky Adamova působení na lidský rod s účinky Kristova působení.“(7) Pavel však ani tak nesrovnává, jako spíše porovnává tyto dva činy; „nemá to být srovnání přesně stejných, ale je to způsob, jak zdůraznit jak špatné, tak dobré skutky a jejich účinky.“(8) Pavel tvrdí, že tito dva jedinci jednali způsobem, který ovlivnil všechny, kdo přišli po nich – Adamův hřích ovlivňuje všechny, kdo z něj pocházejí, a Kristova poslušnost ovlivňuje všechny, kdo v něj věří. Ale pouze historické osoby a historické činy mohou mít reálné důsledky. Mýtický Adam, jehož neposlušnost je pouze alegorií lidské hříšnosti, nemůže být předobrazem Krista. Viz také Římanům 5,12-21: Pavlův pohled na doslovného Adama.

V 8. kapitole listu Římanům Pavel učí, že nejen lidstvo, ale celé stvoření bylo kvůli lidskému hříchu podrobeno marnosti a čeká na vysvobození z otroctví rozkladu (19-22). Komentátoři listu Římanům se bez ohledu na svůj pohled na Genesis shodují, že Pavel věřil, že to byl Bůh, kdo při pádu podrobil stvoření marnosti. Viz Vesmírná a všeobecná smrt z Adamova pádu: exegeze Římanům 8,19-23a.

1. a 2. Korintským

Dopisy korintské církvi jsou dobrým příkladem toho, jak Pavel používal Písmo, když psal pohanským církvím. Není překvapením, že se Pavel mnohokrát odvolává na stvořený řád. Korintští věřící se mají zdržet nemravnosti, protože je nevhodné spojit část Kristova těla s prostitutkou (1 Kor 6,12-20). Jeho jediným odkazem na Písmo na podporu svého argumentu je citát z 1. Mojžíšovy 2,24. Pokud jde o otázku pokrývky hlavy při bohoslužbě, která zjevně nesouvisí se stvořením, Pavel cituje stvořený řád – nejprve byl stvořen muž a pak žena – na obhajobu svého rozhodnutí, že muži se mají modlit a prorokovat s nezahalenou hlavou a ženy(9) se mají modlit a prorokovat se zahalenou hlavou.

Bezpochyby nejdůležitější Pavlovo použití Genesis je však v 1. listu Korintským 15, kde Pavel obhajuje fyzické vzkříšení mrtvých.(10) Jeho argumentace, podobně jako v Římanům 5,12-21, spočívá v tom, že Adam a Kristus tvoří dvě hlavy lidstva. Smrt přišla kvůli Adamovu hříchu, ale vzkříšení přišlo skrze Krista. Protože věřící jsou pod Kristem, budou také věřící vzkříšeni. A protože Kristus vstal z mrtvých jako člověk, můžeme si být jisti, že naše vzkříšení bude stejné jako jeho; nešlo o jiný druh vzkříšení kvůli jeho božství. Opět se říká, že stav lidstva vyplývá z historických činů skutečných lidí, které skutečně ovlivňují ty, kteří přicházejí po nich. A Pavel používá tento druh argumentace k obhajobě jednoho z kardinálních dogmat křesťanské víry, vzkříšení, bez něhož jsme podle Pavla bez naděje!

„[V Římanům 5] Pavel tvrdí, že tyto dvě osoby jednaly způsobem, který ovlivnil všechny, kdo přišli po nich – Adamův hřích ovlivnil všechny, kdo z něj pocházejí, a Kristova poslušnost ovlivnila všechny, kdo v něj věří. Ale pouze historické osoby a historické činy mohou mít reálné důsledky.“ – quote

Další Pavlovy dopisy

Ostatní Pavlovy dopisy jsou posety odkazy na Genesis a v naprosté většině se týkají skutečnosti stvoření a Boha jako Stvořitele. To se opakuje v nejrůznějších souvislostech, které mají praktický dopad na to, jak se má chovat církev.

Židům

Kniha Židům je psána židovským křesťanům, kteří čelí společenskému tlaku, aby se zřekli své víry a vrátili se k judaismu. Autor se domnívá, že výměna Krista za společenské uznání má katastrofální věčné důsledky. Není překvapivé, že se autor odvolává na starozákonní spisy, které židovští křesťané budou dobře znát; pouze Lukášovo evangelium má více odkazů na Genesis a žádná novozákonní kniha nemá více odkazů na Genesis 1-11.

Odpočinek, do něhož vytrvalý věřící vstupuje, je přirovnáván k Božímu odpočinku v 7. den a k odpočinku, který byl zaslíben Hebrejcům vycházejícím z Egypta.

Autor hovoří o Ježíši jako o veleknězi, který se za nás přimlouvá u Otce. Ježíš však pocházel z kmene Judova, nikoli z kněžského kmene Léviho, a už vůbec ne z rodu Áronova, z něhož museli pocházet všichni velekněží levitského řádu. Autor trvá na tom, že Ježíš je veleknězem nového řádu, který byl nastolen novým zákonem. Jedná se o řád Melchisedechův – autor se odvolává na nejasnou postavu z Genesis (14,18-20), o níž se jednou zmiňuje Žalm 110,4), aby zdůvodnil Ježíšův úřad velekněze.

Židům 11 uvádí Ábela, Henocha a Noeho z 1. Mojžíšovy 1-11 jako hrdiny víry, aniž by je rozlišoval jako méně historické než ostatní členy seznamu. Stejně jako u Lukáše 3 autor plynule přechází od Genesis 1-11 ke zbytku Bible, aniž by sebeméně naznačil, že „nyní přecházíme od alegorie nebo mýtu k historii“.

Petr

Petrovy listy také ukazují pevnou víru v historickou Genesis. V 1. listu Petrově potvrzuje, že v arše bylo zachráněno osm lidí, a ve 2. listu Petrově říká, že hříšní andělé byli posláni do Tartaru v úzké souvislosti s potopou jako soud za bezbožnost na zemi a záchranu Noema a jeho rodiny v arše. Potvrzuje také, že země vznikla z vody a byla vodou zničena.

„Židům 11 uvádí Ábela, Henocha a Noeho z Genesis 1-11 jako hrdiny víry, aniž by je rozlišoval jako méně historické než ostatní členy seznamu. Stejně jako u Lukáše 3 autor plynule přechází od Genesis 1-11 ke zbytku Bible, aniž by sebeméně naznačil, že „nyní přecházíme od alegorie nebo mýtu k historii“.“ – quote

Juda

Juda je všeobecně považován za velmi blízký 2. listu Petrovu a tato kniha o jedné kapitole obsahuje čtyři odkazy na Genesis. Stejně jako 2. Petrův list odkazuje na hřešící anděly, tentokrát však úzce souvisí s podivnými tělesnými zvrácenostmi Sodomy a Gomory. Také přijímá Genesis 5 jako přísnou chronogenezi bez mezer, protože Henoch je „sedmý od Adama“.

Zjevení

Výklad Zjevení je notoricky známý jako obtížný a scénáře konce časů jsou předmětem diskusí i mezi jinak stejně smýšlejícími křesťany. Ale i když Zjevení může představovat jedinečné interpretační obtíže, poskytuje nám také některé důležité odkazy na Genesis. Zaprvé je zde téma „nestvoření“, když je země ničena – soud je v Bibli běžně zobrazován jako zvrat ve stvoření, např. potopa vrátila svět do stavu z druhého dne, než se země a voda oddělily, takže země byla opět zcela zatopena; Jeremiáš 4,23 naráží na nestvoření zpět do stavu z Genesis 1,2 – soud by byl tak krutý, že by zanechal konečný stav stejně prázdný, jako byla země předtím, než Bůh cokoli stvořil.

Ještě důležitější však je, že Nový Jeruzalém je plný rajských obrazů – Strom života, řeka a neustálá Boží přítomnost v Novém Jeruzalémě značí, pokud ne návrat do Edenu, tak obnovení neomezeného přístupu vykoupeného lidstva k Bohu a jeho společenství s ním. V Novém Jeruzalémě již není žádné prokletí ani hřích – lidstvo a stvoření se vrací do nepadlého stavu.

Závěr

Prozkoumání všech novozákonních odkazů do hloubky, kterou si zaslouží, by vyžadovalo studii na celou knihu, ale tento stručný přehled by měl ukázat, jak důležitý je historický pohled na Genesis pro výklad Nového zákona. Je třeba také poznamenat, že pouhé uvedení odkazů na Genesis nedává úplný obraz – existuje mnoho nauk, které nedávají smysl bez svého základu v Genesis, a mnoho novozákonního učení nedává smysl, pokud tento základ nepředpokládáme.

Novozákonní odkazy na Genesis

Tento seznam uvádí novozákonní odkazy na Genesis formou aluzí nebo citací. Položky uvedené v závorce s číslováním ukazují odkazy na Genesis 1-11.

1 Matouš 1,1–3 Ježíšovi předci
2 Matouš 2,18 Ráchel
3 Matouš 3,8–9 Abrahámovy děti
4 Matouš 10,15 Sodoma a Gomora
5 Matouš 11,23–24 Sodoma
6 (1) Matouš 19,4 Citát z Gen 1,27
7 (2) Matouš 19,5 Citát z Gen 2,24
8 (3) Matouš 22,21 Člověk k obrazu Božímu
9 Matouš 22,31–2 Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův
10 (4) Matouš 23,35 Spravedlivý Ábel
11 (5) Matouš 24,37–39 Noemovy dny
12 (6) Matouš 26,52 Kdo vytasí meč, mečem zemře.
13 (7) Marek 10,6 Citát z Gen 1,27
14 (8) Marek 10,7 Citát z Gen 2,24
15 (9) Marek 12,17 Člověk k obrazu Božímu
16 Marek 12,26 Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův
17 (10) Marek 13,19 Bůh stvořil svět
18 Lukáš 1,25 Alžbětiny výčitky jsou odstraněny stejně jako Rácheliny.
19 Lukáš 1,48 Maria bude nazývána požehnanou jako Lea.
20 Lukáš 1,55 Abraham a jeho potomci
21 Lukáš 1,73 Boží přísaha Abrahamovi
22 Lukáš 3,8 Abrahámovy děti
23 (11) Lukáš 3,29–37 Ježíš je Adamovým potomkem
24 Lukáš 10,12 Sodoma
25 (12) Lukáš 10,19 Šlapání po hadech
26 (13) Lukáš 11,51 Ábel, první zabitý prorok
27 Lukáš 13,16 Abrahámova dcera
28 Lukáš 16,22–31 Abrahám
29 (14) Lukáš 17,26–27 Noemovy dny
30 Lukáš 17,28–29 Lotovy dny
31 Lukáš 17,32 Lotova manželka
32 (15) Lukáš 20,25 Člověk k obrazu Božímu
33 Lukáš 20,37 Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův
34 (16) Jan 1,1–3 Boží preexistence a stvoření
35 Jan 1,51 Odkaz na Jákobův žebřík
36 Jan 4,5–6, 11–12 Jákobova studna
37 Jan 7,22 Obřízka pochází od patriarchů.
38 Jan 8,33 Židé jsou Abrahámovi potomci.
39 (17) Jan 8,44 Ďábel – lhář a vrah
40 Skutky 7,2–14 Historie Abraháma, Izáka, Jákoba a Josefa
41 (18) Skutky 14,15 Bůh stvořil nebe a zemi a všechno v nich
42 (19) Skutky 15,20, 29 Pravděpodobný odkaz na Noemovu smlouvu
43 (20) Skutky 17,24 Bůh stvořil zemi a všechno na ní
44 (21) Skutky 17,26 Všechny národy pocházejí z jednoho člověka
45 (22) Římanům 1,19–20 Boží moc zjevená skrze stvoření
46 Římanům 4,1–25 Abraham ospravedlněn skrze víru
47 (23) Římanům 5,12–21 Smrt přišla v důsledku Adamova hříchu
48 (24) Římanům 8,20–23 Celé stvoření bylo prokleto
49 Římanům 9,7–13 Bůh si vyvolil Abrahama, Izáka a Jákoba.
50 Římanům 15,8 Kristus naplňuje sliby dané patriarchům
51 (25) Římanům 16,20 Satan rozdrcen pod nohama věřících
52 (26) 1 Korintským 6,16 Citace Gen 2,24
53 (27) 1 Korintským 11,7–8 Muž k obrazu Božímu a žena stvořená podle muže.
54 (28) 1 Korintským 15,21–22 Smrt přišla skrze Adama
55 (29) 1 Korintským 15,38 Každý druh semen má své vlastní tělo
56 (30) 1 Korintským 15,45 Citace Gen 2,7
57 (31) 1 Korintským 15,47 První člověk byl stvořený z prachu.
58 (32) 2 Korintským 4,6 Citace Gen 1,3
59 (33) 2 Korintským 11,3 Eva byla oklamána
60 Galatským 3,6 Citace Gen 15,6
61 Galatským 3,8 Gen 12,3; 18,18; 22,18
62 Galatským 3,16 Gen 12,7; 13,15; 24,7
63 (34) Galatským 4,4 Plémě ženy
64 Galatským 4,22–30 Dva Abrahámovi synové
65 (35) Efezským 3,9 Bůh stvořil všechny věci
66 (36) Efezským 5,31 Citace Gen 2,24
67 (37) Koloským 1,16 Všechny věci byly stvořeny Synem
68 (38) Koloským 3,10 Obraz Stvořitele
69 (39) 1 Timoteovi 2,13–14 Muž byl stvořen jako první
70 (40) 1 Timoteovi 2,14 Podvedená žena
71 (41) 1 Timoteovi 4,3–5 Bůh stvořil vše dobré
72 (42) Židům 1,10 Bůh stvořil nebe a zemi
73 (43) Židům 4,3–4 Citace Gen 2,2
74 (44) Židům 4,10 Boží odpočinek
75 Židům 5,1–10 Melchisedechův řád
76 Židům 6,13–14 Genesis 22,17
77 Židům 6,20–7:17 Melchisedechův řád
78 (45) Židům 11,3 Vesmír vznikl z Božího příkazu
79 (46) Židům 11,4 Abelova přijatá oběť
80 (47) Židům 11,5 Enoch odveden
81 (48) Židům 11,7 Noemova archa
82 Židům 11,8–12 Abraham
83 Židům 11,17–22 Abrahamova oběť Izáka a Abrahamovi potomci
84 Židům 12,16–17 Bezbožný Ezau
85 (49) Židům 12,24 Ábelova krev
86 Jakub 2,21–23 Abrahamovo obětování Izáka
87 1 List Petrův 3,6 Sára se podřídila Abrahamovi
88 (50) 1 List Petrův 3,20 8 zachráněných v arše
89 (51) 2 List Petrův 2,4–5 Bůh potrestal hříšné anděly a zachránil Noema
90 2 List Petrův 2,6–8 Sodoma a Gomora potrestány a Lot zachráněn
91 (52) 2 List Petrův 3,5–6 Země vznikla z vody a byla vodou zničena
92 (53) 1 list Janův 3,11–12 Kain zabil Ábela
93 (54) List Judův 6 Potrestání neposlušných andělů (odkaz na „Boží syny“?)
94 List Judův 7 Sodoma a Gomora
95 (55) List Judův 11 Kain
96 (56) List Judův 14 Enoch, sedmý z rodu Adamova
97 (57) Zjevení 4,3 Duha obklopující nebeský trůn
98 Zjevení 5,5 Lev z pokolení Judy
99 (58) Zjevení 6,12–14 „Zničení“ slunce, měsíce a hvězd
100 Zjevení 10,6 Bůh stvořil nebe a zemi a vše, co je na nich.
101 Zjevení 20,2 Ďábel je pradávný had
102 (59) Zjevení 21 Nový Jeruzalém Rajské město
103 (60) Zjevení 22,1–6 Řeka vody života a strom života

Reference a poznámky

  1. Jako nenáboženská služba nezaujímá CMI žádné stanovisko k eschatologii, pouze potvrzuje budoucí návrat Krista, fyzické vzkříšení mrtvých a poslední soud.
  2. Nolland, J., The Gospel of Matthew: J.: A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids; Carlisle: W.B. Eerdmans; Paternoster, s. 899, 2005.
  3. Bock, D., Luke Volume 1: 1:1–9:50, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids: Baker Books, p. 360, 1994.
  4. „Historický“ ve smyslu „odpovídající starověkým konvencím historického psaní“. Všechna evangelia jsou samozřejmě stejně historická ve smyslu sdělení událostí, které se skutečně staly.
  5. Carson, D.A. , The Gospel According to John, Pillar New Testament Commentary, Grand Rapids: Eerdmans, p. 113, 1991.
  6. Köstenberger, A., John, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids: Baker Academic, p. 25, 2004. Genesis 1:1 (v řecké septuagintě) a Jan 1:1 začíná Ἐν ἀρχῇ En arche.
  7. Witherington, B., Paul’s Letter to the Romans: A Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids: Eerdmans, p. 141, 2004.
  8. Witherington, p. 142.
  9. V tomto kontextu Pavel pravděpodobně mluví o vdaných ženách. Viz .Bruce Winter, After Paul Left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change, Grand Rapids: Eerdmans, p. 127–130, 2001.
  10. See Cosner, L., Christ as the last Adam: Paul’s use of the Creation narrative in 1 Corinthians 15, J. Creation 23(3):70–75; creation.com/1-corinthians-15.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.