Obchodní podmínky

Při nákupu přes internetový obchod www.genesisera.cz platí následující obchodní podmínky:

1.     Základní údaje:

Prodejce:

Maranatha z.s.

se sídlem Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4

identifikační číslo: 26585065

DIČ: CZ26585065

zapsaný ve Spolkovém rejstříku u MS v Praze Spis.zn. L 12577

E-mail: info@maranatha.cz

telefon: +420 224 210 571

Bankovní spojení: 

CZK: 2502006225/2010 Fio banka, a.s. (IBAN: CZ34 2010 0000 0025 0200 6225), BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

2.     Definice:

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku podle těchto obchodních podmínek (dále také jen jako kupující).

Prodávající – Maranatha z.s. se sídlem Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4 (dále také jen jako prodejce).

Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka – je návrhem kupní smlouvy, rozumí se jí odeslán elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.

3.     Obecná ustanovení:

3.1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.genesisera.cz.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje Prodávající, na jejímž základě Prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce Kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

3.3. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a Kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od Obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před Obchodními podmínkami.

3.4. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje Prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro Kupujícího potvrzena na základě dotazu Kupujícího.

3.5. Prodávající je vázán svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce Prodávajícího včetně ceny během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky Kupujícímu.

3.6. Fotografie produktů, uvedené v internetovém obchodě, je třeba považovat za ilustrační a nemusí zcela odpovídat skutečnému zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny produktových fotografií a také popisu produktů. Kupující bere na vědomí, že objednaný produkt se může složením nebo opticky lišit od produktu prezentovaného v internetovém obchodě. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

4.     Způsob uzavírání kupní smlouvy:

4.1. Registrace – svou registrací na internetové stránce Kupující prohlašuje, že:

– má více než 18 let

– všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé a aktuální

Není povoleno používat své uživatelské jméno a heslo pro více uživatelů. Prodávající nenese odpovědnost za neoprávněné použití přístupových údajů Kupujícího třetí osobou. Pokud máte podezření na narušení bezpečnosti, prosím, neprodleně kontaktujte Prodávajícího.

Registraci může Kupující kdykoliv zrušit e-mailem info@maranatha.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv registraci Kupujícího pozastavit nebo zrušit (pokud existuje podezření, že Kupující porušuje Obchodní podmínky)

4.2. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním objednávky Kupujícího Prodávajícím ve formě e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu nebo ve formě Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce Prodávajícího nebo ve formě telefonické objednávky Kupujícího Prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce potvrzen závazným akceptováním Prodávajícího. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4.3. Závazným akceptováním objednávky kupujícího je e-mailové nebo telefonické potvrzení Prodávajícího, označené jako „potvrzení objednávky“. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

4.4. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

4.5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Všechny uvedené ceny jsou konečné a včetně DPH.

5.     Zrušení kupní smlouvy:

Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku, dokud není potvrzeno přijetí jeho objednávky. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí odesláním zprávy na e-mail Kupujícího. Pokud Prodávající nemůže objednávku Kupujícího vyřídit, sdělí mu důvod nevyřízení objednávky. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze se souhlasem Prodávajícího a za podmínek, které si vzájemně dohodnou. Objednávku lze zrušit telefonicky na tel. čísle: 224 210 571, nebo e-mailem na info@maranatha.cz, stačí uvést vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

6.     Práva a povinnosti Prodávajícího:

6.1. Prodávající je povinen:

 1. a) dodat na základě objednávky potvrzené Prodávajícím Kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. c) předat Kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

6.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za dodané zboží.

7.     Práva a povinnosti Kupujícího:

7.1. Kupující je povinen:

 1. a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 2. b) zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. c) nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

7.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

8.     Dodací podmínky:

8.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů produktů a jejich popisu prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratším čase, zpravidla do 1-7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. V případě zboží, u kterého je vyznačena dostupnost „na objednávku“ se toto zboží objednává až na základě objednávky Kupujícího a dodací lhůta se pohybuje v rozmezí 2- 4 týdnů.

8.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany Prodávajícího, Prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá Kupujícímu potvrzení.

8.4. Složení, charakteristika a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

8.5. Prodávající dodá zboží Kupujícímu na místo určené kupujícím v kupní smlouvě a Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti Kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí Kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží Kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

8.6. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že Kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může následně prodávající poskytnout slevu na zboží nebo případně dodat Kupujícímu nové zboží.

9.     Kupní cena:

9.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku Prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu eura a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

9.3. V případě, že Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

9.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

9.5. V případě, že Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží uvedené v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.6. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen Kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

9.7. V případě, že Kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen Kupující zaplatit Prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

10. Způsob úhrady ceny za zboží:

Kupující má na výběr ze dvou způsobů úhrady ceny za zboží:

– dobírkou

– platební kartou

– převodem na účet

10.1. Dobírka

Platba proběhne v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo České pošty. Jako daňový doklad o zaplacení slouží Kupujícímu potvrzení o zaplacení od zásilkové společnosti (pošta, kurýr) a faktura.

10.2. Platební kartou

Platba proběhne online prostřednictvím smluvní společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

K dispozici jsou následující platební metoty:

 – platba bankovním tlačítkem, v tomto případě budete přesměrováni k přihlášení do Vašeho internetového bankovnictví, kde s předvyplněnými údaji potvrdíte platbu

– platba platební kartou, v tomto případě zadáte údaje z vaší platební karty

– platba prostřednictvím Apple Pay a Google Pay, platba proběhne prostřednictvím platební karty, kterou máte uloženou v aplikaci Apple Pay, nebo Google Pay

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

10.3 Převodem na účet

Platba proběhne na bankovní účet uvedený v bodu 1., pro správné spárování s objednávkou musí být součástí platby správně zadaný variabilní symbol.

11. Způsob doručení:

Kupující má na výběr ze dvou způsobů doručení zboží:

– doručovateli České pošty

– vyzvednutím na výdejním místě Zásilkovny

11.1. doručovateli České pošty

Zboží bude Kupujícímu doručeno prostřednictvím České pošty.

11.2. vyzvednutím na výdejním místě Zásilkovny

Zboží bude Kupujícímu doručeno k osobnímu vyzvednutí na zvolené výdejní místo Zásilkovny.

12. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží:

12.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

12.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a Kupující zboží nepřevezme.

13. Výměna zboží:

V případě potřeby Prodávající Kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh. Výměnu zboží je nutno předem dohodnout u Prodávajícího (tel: +420 224 210 571, e-mail: info@maranatha.cz), zboží poslat doporučeným balíkem (ne na dobírku – zásilky na dobírku neakceptujeme) na adresu Prodávajícího a uvést název a počet kusů zboží, za jaký jej může Prodávající Kupujícímu vyměnit. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši Kupující. Způsob doručení nového zboží bude sjednán písemně nebo telefonicky.

14. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy:

14.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.

14.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží podle těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí Kupující učinit písemnou formou.

14.4. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozích bodů těchto Obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit Prodávajícímu nepoužité zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a podobně a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

14.5. V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určený Kupujícím, případně hotovostně v sídle Prodávajícího. Refundace platby probíhá, pokud se obě strany nedohodnou jinak, stejným způsobem, jako bylo placeno. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Součástí vrácené částky nejsou poplatky za dopravu zboží.

V případě nesplnění podmínek uvedených v bodě 14. odstoupení od kupní smlouvy není platné a Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu. Prodávající má zároveň nárok na uhrazení nákladů vzniklých s posláním zboží zpět Kupujícímu. Vrácení zboží do 7 dní se nevztahuje na firmy.

15. Rozpor s kupní smlouvou:

Pokud je Kupujícímu doručeno zboží, které si neobjednal, nebo došlo k chybné záměně zboží Prodávajícím, má Kupující právo na bezplatné odstranění této chyby, a to buď výměnou za správný druh zboží nebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budou sjednány vzájemnou komunikací Kupujícího s Prodávajícím.

16. Reklamace a záruka:

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Případné reklamace vyřeší Prodávající individuální dohodou s Kupujícím a v souladu s právním řádem. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady a poškození. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky plynoucí z vad, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí, nebo které se vyskytly v záruční době. Případné vady je Kupující povinen neprodleně písemně reklamovat u Prodávajícího. Za vady způsobené přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba dle platného práva.

Záruka se nevztahuje na:

 1. a) nesprávné použití výrobku
 2. b) nesprávné skladování
 3. c) vady, o kterých byl Kupující v době uzavírání smlouvy informován

Postup při reklamaci:

 1. a) Kupující informuje Prodávajícího o reklamaci předem telefonicky, e-mailem, či písemně (kontakty jsou uvedeny níže)
 2. b) zboží zašle Kupující jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: Maranatha z.s., Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4
 3. c) do zásilky uvede Kupující důvod reklamace a poštovní adresu Kupujícího
 4. d) Kupující přiloží kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží u Prodávajícího

Během záruční doby má Kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží, příslušenství a dokumentace. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží od Kupujícího. Kupující bude o vyřízení reklamace vyrozuměn telefonicky nebo písemně (e-mail, list).

V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17. Odpovědnost za správnost údajů:

Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.genesisera.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou tedy obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

18. Ochrana osobních údajů:

18.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit Prodávajícímu v Objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit Prodávajícímu v Objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

18.3. Prodávající tímto oznamuje Kupujícímu, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu nezbytném pro plnění jeho smluvních a zákonných povinností vyplývajících a souvisejících s Kupní smlouvou, v níž Kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále také jen „Nařízení“); Prodávající zároveň prohlašuje, že nezpracuje zvláštní kategorii osobních údajů Kupujícího ve smyslu čl. 9 a čl. 10 Nařízení.

18.4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího zpracovává v souladu s čl. 5 Nařízení.

18.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Prodávající zpracoval, a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou potřebné při činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a pro další účely.

18.6. Kupující bude před odesláním Objednávky na akceptaci vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním Objednávky potvrdil, že Prodávající mu dostatečným a srozumitelným způsobem oznámil:

18.6.1. své identifikační údaje;

18.6.2. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí Kupujícímu objednané Zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci;

18.6.3. účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a následné plnění z ní;

18.6.4. že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném v ust. bodu 18.2 a 18.1;

18.6.5. že požadované údaje je Kupující povinen poskytnout.

18.7. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

18.7.1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány;

18.7.2. účel zpracování osobních údajů;

18.7.3. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu: identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, jestliže byl jmenován a identifikační údaje zprostředkovatele;

18.7.4. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování;

18.7.5. ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

18.7.6. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro Kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

18.7.6.1. poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje;

18.7.6.2. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté;

18.7.6.3. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny;

18.7.6.4. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny;

18.7.6.5. třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů;

18.7.7. opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

18.7.8. likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;

18.7.9. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení nařízení, nebo jiného předpisu; Kupující může likvidaci osobních údajů požadovat, resp. namítat zpracovávání osobních údajů na základě bezplatné písemné žádosti s předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejího páv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být dalším zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka Kupujícího je oprávněná, Prodávající je povinen osobní údaje, které byly předmětem námitky, bez zbytečného odkladu zlikvidovat.

18.8. Kupující má právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno na výlučně automatizovaném zpracování, a které má právní účinky, které se ho týkají nebo jej podobně významně ovlivňují; to neplatí na automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky zasílány Prodávajícím před uzavřením Kupní smlouvy.

18.9. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

18.10. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost Kupujícího podle tohoto článku VOP, resp. vyhovět požadavkům Kupujícího a písemně ho informovat nejpozději do 30 ode dne obdržení žádosti nebo požadavky.

18.11. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výhradně pro účel uvedený ve VOP, resp. v rozsahu s jakým Kupující souhlasil v rámci jím daného souhlasu.

18.12. Prodávající oznamuje Kupujícímu, že jeho osobní údaje budou poskytnuty třetí straně – přepravci, který bude doručovat Zboží Kupujícímu.

18.13. Kupující bere na vědomí, že veškeré informace, údaje, poznatky a postupy, které získá při provádění práv podle těchto VOP, jsou předmětem obchodního tajemství Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že je žádným způsobem neposkytne žádné třetí osobě a bude důsledně dbát o jejich utajení.

18.14. Prodávající se zavazuje, že osobními údaji Kupujícího bude zacházet a nakládat v souladu s dobrými mravy a platnými předpisy, a tyto nebude obcházet.

19. Závěrečná ustanovení:

Odesláním objednávky Kupující souhlasí s Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na internetových stránkách www.genesisera.cz nejméně měsíc před jejich účinností.

V Praze 2. července 2021