Úvod Magazín Připravujeme Průkopník geologie Nicolaus Steno byl biblickým kreacionistou

Průkopník geologie Nicolaus Steno byl biblickým kreacionistou

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: Geological pioneer Nicolaus Steno was a biblical creationist

Jedním z průkopníků geologie byl Nicolaus Steno, který věřil, že Bible zaznamenává přesnou historii Země. Proto použil biblický pohled na svět jako výchozí bod pro svá geologická zkoumání a jako rámec pro vypracování prvních geologických dějin, které kdy byly vytvořeny pro jakékoli místo na Zemi. Jeho geologický rámec je pozoruhodně podobný biblickým modelům, které vypracovali moderní kreacionističtí geologové.

(Wikipedia.org Nicolaus Steno
Obrázek: Nicolaus Steno byl zakladatelem geologie a svou rekonstrukci geologické historie Toskánska založil na Bibli.)

Nicolaus Steno (1631-1686) je často označován za otce moderní geologie. Tři jím publikované principy stratigrafie (horizontalita, superpozice a laterální kontinuita) stály u zrodu geologie jako vědy a stratigrafie zvláště. Obstály ve zkoušce času. Měl obrovský vliv na geologické myšlení v 17. a 18. století. Jeho zásady se dodnes vyučují v prvních ročnících geologických kurzů po celém světě1 a profesionální geologové je denně používají v terénu. Na jejich základě můžeme odhalit stratigrafii sedimentárních usazenin.

Niels Stensen (jak se původně jmenoval) je prvním člověkem, který při geologickém výzkumu použil empirickou metodu2 a vytvořil „jeden z prvních směrových popisů historie Země i života“.3 Jinými slovy, byl vůbec prvním člověkem, který popsal geologickou historii nějaké oblasti Země. Jak uvidíme, popsal ji v biblickém geologickém rámci. Tento rámec je v souladu s biblickým geologickým modelem, který jsem vypracoval v roce 1994,4 přičemž jsem vycházel z předpokladu, že Bible popisuje skutečnou historii. Přibližně ve stejné době vypracoval podobný model i Carl Froede5.

Je škoda, že si dnešní geologové neuvědomují, že Steno byl kreacionista věřící Bibli. Profesoři geologie se o tom nezmiňují, když se zabývají Stenovými principy. Když jsou o tom vyzváni, někteří naznačují, že jeho přesvědčení o Bibli je irelevantní, stejně jako to, zda byl ženatý nebo hrál na housle.

Není tomu tak, protože naše přesvědčení o minulosti, včetně našeho přesvědčení o Bibli, je rozhodující pro způsob, jakým přistupujeme ke geologické historii a interpretaci geologického prostředí. Dominantní filozofie uniformismu vychází z předpokladu, že biblická historie není pravdivá a že Bibli lze ignorovat. To je považováno za axiom neboli samozřejmou pravdu: předpoklad, který nebyl nikdy prokázán.6 Téměř nikdy se o tom nediskutuje, pravděpodobně proto, že seriózní postoj k Bibli a Noemově potopě by podkopal filozofii, na níž je postavena celá moderní geologie.

Podle mého názoru je tato neznalost toho, jak Steno používal Bibli k pochopení geologie, nešťastná. Připravuje geology o jejich geologické dědictví a, což je ještě důležitější, omezuje jejich chápání filozofie, která stojí za jejich geologickými výklady, a jejich omezení.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Ačkoli se o ní vážně nemluví, Bible se obvykle zmiňuje na začátku geologických kurzů. V jedné učebnici se například píše:

„Doslovný výklad této knihy [Genesis] Bible si získával stále větší přívržence mezi církevními představiteli a přetrvával i v počátcích novověku jako reakce na vědecké bádání renesance.“7

Takový znevažující postoj je běžný, ale je pochopitelný. Pro studenty by mohlo být hrozivé diskutovat o tom, proč takový velikán geologie, jakým byl Nicholaus Steno, bral Bibli vážně, jak mohl vycházet při geologickém bádání z biblického základu a zda takový přístup může být stejně platný jako jiné přístupy používané dnes.

Někteří tvrdí, že Steno ve skutečnosti Bibli nevěřil, ale pouze jí věřil, aby neurazil své mecenáše. Je tedy poučné prozkoumat Stenovy původní spisy a zjistit, co si skutečně myslel a zda lze taková tvrzení podpořit.

V jeho spisech vidíme, jak popisoval geologickou historii oblasti, kde žil, Toskánska. Stenův Prodromus8 byl jeho průkopnickým geologickým dílem, v němž vyložil své zásady stratigrafie spolu s dalšími geologickými myšlenkami.

Je poučné sledovat, jak Steno interpretoval geologickou historii této oblasti a jak jeho myšlení bylo vedeno vírou v historickou spolehlivost Bible.

Stenovy geologické dějiny Toskánska

„Rozeznáváme tedy šest různých aspektů Toskánska, dva, když bylo tekuté, dva, když bylo rovné a suché, dva, když bylo rozbité; a jako tuto skutečnost týkající se Toskánska dokazuji odvozením z mnoha mnou prozkoumaných míst, tak ji potvrzuji i s ohledem na celou zemi, a to z popisů různých míst, kterými přispěli různí spisovatelé“ (s. 263 [68-69]).9

Několika slovy vyložím shodu přírody s Písmem tím, že přezkoumám hlavní obtíže, které lze namítat ohledně různých aspektů země. – Steno

Jeho dvě fluidní fáze odpovídají dvěma v Bibli zaznamenaným příležitostem, kdy byla země zcela pokryta vodou: týdnu stvoření a události potopy. Jeho dvě rovné a suché fáze odpovídají prvním částem éry před potopou a éry po potopě. Dvě fáze, kdy byla země rozlámaná, odpovídají dalším částem předpotopní a popotopní éry, dobám, kdy se podle Stenových předpokladů odsunuly hory a vytvořila údolí. Steno se obecně odvolává na Toskánsko a místa, která zkoumal, i na místa popsaná jinými autory. Bohužel neznáme přesnou oblast, o které Steno hovořil.

„Aby však nikdo nebyl znepokojen novostí mého názoru, uvedu v několika slovech shodu přírody s Písmem tím, že přezkoumám hlavní obtíže, které lze namítat ohledně různých aspektů země“ (s. 263 [69]).

Steno jasně říká, že jeho myšlenky se shodují s Biblí. Je nesprávné tvrdit, že Steno objevil geologické principy, které jsou v rozporu s Písmem. Stejně jako všichni vědci i Steno vycházel z interpretačního rámce a snažil se v něm vysvětlit geologické důkazy. Pro Stena, stejně jako pro moderní kreacionisty, byla interpretačním rámcem biblická historie. Moderní uniformističtí vědci si vymysleli jiný (evoluční) interpretační rámec, kterým se snaží vysvětlit důkazy. Není správné, když moderní revizionisté tvrdí, jak to udělal Alan Cutler ve svém životopise Stena10, že Steno objevil novou historii Země, která je v rozporu s biblickou historií.

Týden stvoření

„Pokud jde o první aspekt Země, Písmo a příroda se shodují v tom, že vše bylo pokryto vodou; jak a kdy tento aspekt začal a jak dlouho trval, příroda neříká, Písmo vypráví“ (s. 263 [69]).

Obrázek: Stenovy geologické dějiny Toskánska – považované za vůbec první geologické dějiny. Během týdne stvoření se vrstvy ukládaly horizontálně (schéma 25). Při ústupu vody byly vyhloubeny obrovské dutiny (schéma 24), které vrstvy zavalily a vytvořily údolí a pohoří (schéma 23). Noemova potopa uložila nové vrstvy (schéma 22), které byly při ústupu vody rovněž podemlety (schéma 21), aby se zhroutily a vytvořily současnou krajinu (schéma 20).

Z Bible (Genesis 1) Steno ví, že země byla původně pokryta vodou až do třetího dne týdne stvoření, kdy se poprvé objevila souš. Steno uznává, že na základě zkoumání hornin nemůže určit, jak dlouho byla země pokryta vodou. Délku doby však může určit z Bible. Přiznává také, že nezná procesy, které s tím souvisely. Je třeba zdůraznit, že situace ohledně stáří hornin je i dnes stejná – stáří horniny nelze nezávisle změřit. Stáří, které uniformisté sdělují, je založeno na filozofických předpokladech formulovaných tak, aby poskytly odpověď, která zapadá do uniformistického paradigmatu.11,12

„Že však v době, kdy ještě neexistovali živočichové a rostliny, existovala vodní tekutina a že tato tekutina vše pokrývala, dokazují vrstvy vyšších pohoří, prosté všeho různorodého materiálu“ (s. 263-264 [69]).

Steno uznával, že v době, kdy byla země poprvé pokryta vodou, neexistovali žádní živočichové ani rostliny – nebyly ještě stvořeny. Došel tedy k závěru, že stvořitelské horniny budou bez zkamenělin. Stejnou argumentaci používají i moderní kreacionisté. O těchto klasifikačních kritériích pojednávám ve svém biblickém geologickém modelu.13 Většina moderních kreacionistů by vrstvy ve vyšších pohořích nezařadila do týdne stvoření, ale do období potopy. Měnící se představy o tom, kam horniny zapadají do biblického rámce, jsou však pouze příkladem problémů se spojováním, s nimiž se běžně setkáváme, když se snažíme určit vztah mezi dvěma různými zdroji informací.14 Neznamenají, že model je špatný.

„A forma těchto vrstev svědčí o přítomnosti tekutiny, zatímco látka svědčí o nepřítomnosti heterogenních těles. Ale podobnost látky a formy v horských vrstvách, které jsou od sebe odlišné a vzdálené, dokazuje, že tekutina byla univerzální.“
(p. 264) [69]).

„A forma těchto vrstev svědčí o přítomnosti tekutiny, zatímco látka svědčí o nepřítomnosti heterogenních těles. Ale podobnost látky a formy v horských vrstvách, které jsou od sebe odlišné a vzdálené, dokazuje, že tekutina byla univerzální.“ (Steno).

Steno využívá měřítko vrstev k tomu, aby dokázal, že voda pokrývala celou zemi a nebyla jen lokální záplavou. Měřítko je jedním z klasifikačních kritérií používaných v mém geologickém modelu.13 Froede používá podobné kritérium, které nazývá geologická energie.15

„Řekne-li však někdo, že tělesa jiného druhu obsažená v těchto vrstvách byla v průběhu času zničena, nebude moci v žádném případě popřít, že v takovém případě musel být zaznamenán výrazný rozdíl mezi hmotou vrstvy a hmotou, která pronikla póry vrstvy a vyplnila prostory těles, jež byla zničena“ (s. 264 [69]).

Steno se zabývá argumentem, že horniny mohly obsahovat zkameněliny, které byly následně zničeny. Tvrdí, že i kdyby byly zkameněliny zničeny, měli bychom stále vidět důkazy o nich s prosakujícími tekutinami, které vyplňují prostory, kde se kdysi zkameněliny nacházely.

„Jestliže se však nad vrstvami první tekutiny nacházejí na určitých místech další vrstvy, které jsou vyplněny jinými tělesy, nevyplývalo by z této skutečnosti nic jiného, než že nad vrstvami první tekutiny byly uloženy nové vrstvy jinou tekutinou, jejíž hmota mohla rovněž znovu vyplnit prázdná místa ve vrstvách, která zanechala první tekutina“ (s. 264 [69-70]).

Steno zde používá svůj princip superpozice, aby ukázal, že jednotlivé vrstvy vypovídají o dvou zaplaveních zeměkoule, a aby určil, které vrstvy jsou starší.

„Musíme se tedy vždy vracet k tomu, že v době, kdy se tvořily ony vrstvy nesmíšené hmoty, které jsou patrné ve všech pohořích, ostatní vrstvy ještě neexistovaly, ale vše bylo pokryto tekutinou bez rostlin a živočichů a jiných pevných látek. A protože nikdo nemůže popřít, že tyto vrstvy jsou takového druhu, že mohly být vytvořeny přímo První příčinou, uznáváme v nich zjevnou shodu Písma s přírodou“ (s. 264 [70]).

Steno tvrdí, že v době, kdy vrstvy v horách vznikly díky První příčině, nebyly na zemi žádné rostliny ani živočichové. Tvrdí, že tyto vrstvy byly uloženy během týdne stvoření.

Předpotopní období

„O době a způsobu druhé podoby země, která byla rovná a suchá, příroda rovněž mlčí, Písmo mluví. Co se týče ostatního, příroda, tvrdící, že takový aspekt kdysi existoval, je potvrzena Písmem, které nás učí, že vody vyvěrající z jediného zdroje zaplavily celou zemi“ (s. 264 [70]).

Steno zde má na mysli období, které se nachází v části týdne stvoření a po němž se objevila souš. Opět dává jasně najevo, že nemůže určit dobu z hornin, ale může ji určit z Písma. Předpokládám, že jeho vody vyvěrající z jediného zdroje odkazují na prameny v Genesis 2,5-6 nebo na řeky Genesis 2,10-14. Ze Stenových schémat je zřejmé, že jeho popis Země jako roviny odkazuje na její tvar v místním měřítku. Jeho „vody vyvěrající“ zde neodkazují na globální zaplavení. Dává jasně najevo, že pouze dvě ze šesti fází, o nichž mluví, byly tekuté. O první fázi hovořil na začátku a o druhé fázi pojednává později.

O době a způsobu druhého aspektu země, který byl rovinou a suchem, příroda rovněž mlčí, Písmo hovoří. Co se týče ostatního, příroda tvrzení, že takový aspekt kdysi existoval, potvrzuje Písmo, které nás učí, že vody vyvěrající z jediného pramene zaplavily celou zemi.“ – Steno

„Kdy začal třetí aspekt země, o němž je určeno, že byl drsný, neříká jasně ani Písmo, ani příroda. Příroda dokazuje, že nerovnosti byly velké, zatímco Písmo se zmiňuje o horách v době potopy. Kdy však ony hory, o nichž se Písmo v této souvislosti zmiňuje, vznikly, zda byly totožné s dnešními horami, zda na počátku potopy byla stejně hluboká údolí jako dnes, nebo zda nové zlomy ve vrstvách otevřely nové propasti, které snížily hladinu stoupajících vod, to ani Písmo, ani příroda neuvádí.“ (str. 264-265 [70-71]).

Steno mluví o horách, které existovaly před potopou. Z hornin ani z Písma nedokáže určit, kdy tato pohoří vznikla. Uznává však, že Bible hovoří o horách v té době (Genesis 7,19). Neříká, zda jsou dnešní hory stejné jako hory, které existovaly před potopou (později však říká, že jsou jiné). Moderní kreacionisté by řekli, že hory, které existovaly před potopou, byly potopou zničeny a že dnešní hory byly vytlačeny ke konci potopy.16 Moderní geomorfologové uznávají, že stavba hor je geologicky nedávnou událostí.17

Povodňová událost

„Čtvrtý aspekt, kdy vše bylo mořem, se zdá působit větší potíže, ačkoli ve skutečnosti zde není uvedeno nic obtížného“ (s. 265 [71]).

Uvidíme, že Steno uznává tento čtvrtý aspekt jako celosvětovou Noemovu potopu. V dalších odstavcích ukazuje, že existuje mnoho geologických důkazů, které potvrzují globální potopu popsanou v Bibli. V těchto odstavcích vidíme, že Steno není schopen formulovat fyzikální mechanismus, jak mohla být potopa způsobena, ale předkládá některé návrhy.

„Vytvoření kopců z usazenin moře svědčí o tom, že moře bylo výše než nyní, a to nejen v Toskánsku, ale na velmi mnoha místech dostatečně vzdálených od moře, odkud vody stékají směrem ke Středozemnímu moři; ne, dokonce i na těch místech, odkud vody stékají do oceánu. Příroda neodporuje Písmu, když určuje, jak velká byla ona výška moře, když vidí, že:

1. „Určité stopy moře zůstávají na místech vyvýšených několik set stop nad hladinu moře“ (s. 265 [71]).

Po Stenovi bylo všeobecně přijímáno, že zkameněliny mořských tvorů v horách jsou v souladu s biblickým záznamem o potopě – běžné až do nástupu uniformistické filozofie v geologických kruzích.

2. „Nelze popřít, že tak jako všechna pevná tělesa země byla kdysi, na počátku věcí, pokryta vodní tekutinou, tak mohla být pokryta vodní tekutinou i podruhé, neboť proměna věcí přírody je sice neustálá, ale v přírodě nedochází k redukci ničeho na nic. Kdo však pátral po vzniku nejvnitřnějších částí země, aby se odvážil popřít, že tam mohou existovat obrovské jeskyně, naplněné někdy vodnatou tekutinou, jindy tekutinou podobnou vzduchu?“ (s. 265 [71]).

Stenovo „v přírodě nedochází k redukci ničeho na nic“ je konstatováním zachování hmoty. Jako zdroj vody pro potopu Steno navrhuje jeskyně uvnitř země naplněné tekutinou. Steno se pravděpodobně odvolává na skutečnost, že Bible popisuje jako zdroj potopy rozpadající se prameny hlubin (Genesis 7,11). Geologové dnes uznávají, že v plášti je stále uloženo mnoho vody (dost na to, aby naplnila oceány asi 10 až 30krát) a že voda v minulosti z pláště vystupovala (diferencovala se).18

3. „Je zcela nejisté, jaká byla hloubka údolí na počátku potopy; rozum však může napovídat, že v prvních dobách světa byly menší dutiny vyhloubeny vodou a ohněm, a že v důsledku toho následovaly ne tak hluboké zlomy vrstev; zatímco nejvyšší hory, o nichž mluví Písmo, byly nejvyšší z těch, které existovaly v té době, a ne z těch, které vidíme dnes“ (s. 265 [71-72]).

Steno jasně uznává, že hory, které vidíme dnes, nejsou stejné jako hory, které existovaly před potopou.

4. „Jestliže pohyb živé bytosti může způsobit, že místa, která byla zaplavena vodou, jsou svévolně vysušena a znovu zaplavena vodou, proč bychom nemohli dobrovolně přiznat stejnou svobodu a stejnou moc První příčině všech věcí?“ (s. 265-266 [72]).

Steno nevylučuje nadpřirozenou příčinu potopy a mnozí moderní kreacionisté by s ním souhlasili.19

Pokud jde o dobu všeobecné potopy, světské dějiny nejsou v rozporu s dějinami posvátnými, které o všech věcech vyprávějí podrobně.“ – Steno

„Pokud jde o dobu všeobecné potopy, světské dějiny nejsou v rozporu s dějinami posvátnými, které o všech věcech vyprávějí podrobně. Starověká toskánská města, z nichž některá byla postavena na kopcích vytvořených mořem, posunula své letopočty o více než tři tisíce let; v Lýdii se navíc blížíme ke čtyřem tisícům let: takže je možné z toho vyvodit, že doba, kdy zemi opustilo moře, se shoduje s dobou, o níž mluví Písmo.“ (s. 266 [72]).

Steno jasně souhlasí s Biblí, že potopa byla asi 4 000 let před jeho dobou. Steno ukazuje, že jeho současné poznatky o lidském osídlení souhlasí s biblickou chronologií.

„Co se týče způsobu stoupání vod, mohli bychom předložit různé shody se zákony přírody. Jestliže však někdo řekne, že v zemi se těžiště vždy neshoduje se středem postavy, ale ustupuje tu na jednu, tu na druhou stranu, a to úměrně tomu, jak se na různých místech vytvořily podzemní dutiny, je možné přiřadit jednoduchý důvod, proč tekutina, která na počátku všechno pokryla, nechala některá místa suchá a znovu se vrátila, aby je obsadila.“ (s. 266 [72]).

Steno zde spekuluje o fyzikálním mechanismu potopy. To, že možná nejsme schopni tento mechanismus plně vysvětlit, neznamená, že potopa nenastala. Je zajímavé, že geologická komunita původně kontinentální drift odmítala, protože neexistoval žádný věrohodný mechanismus. Nyní většina geologů kontinentální drift (deskovou tektoniku) přijímá, ale stále neexistuje shoda na dohodnutém věrohodném mechanismu.

„Všeobecnou potopu lze vysvětlit stejně snadno, pokud si představíme vodní kouli nebo alespoň obrovské zásobárny vody kolem ohně uprostřed Země; odtud lze odvodit vylití zadržované vody bez pohybu středu. Následující metoda se mi však zdá být také velmi jednoduchá, čímž se dosáhne jak menší hloubky údolí, tak dostatečného množství vody, aniž by se bral v úvahu střed, postava nebo gravitace. Připustíme-li totiž, (1) že sesouváním úlomků některých vrstev byly zastaveny chodby, jimiž moře pronikající do dutých míst země vysílá vodu k bublajícím pramenům; (2) že voda nepochybně uzavřená v útrobách země byla silou známého podzemního ohně zčásti hnána k pramenům a zčásti vytlačována do vzduchu póry země, které ještě nebyly pokryty vodou; že navíc voda, která je nejen vždy přítomna ve vzduchu, ale byla s ním i smíšena dříve popsaným způsobem, padala v podobě deště; (3) že dno moře bylo vyzdviženo rozšířením podzemních jeskyní; (4) že dutiny, které zůstaly na povrchu země, byly vyplněny zemitou hmotou, která byla vyplavena z vyšších míst neustálým padáním dešťů; (5) že samotný povrch země byl méně nerovný, protože byl blíže svému počátku – pokud bychom toto všechno připustili, nepřipustili bychom nic, co by odporovalo Písmu, rozumu nebo každodenní zkušenosti.“ (str. 266-267 [72-73]).

Stenovy úvahy o možném mechanismu potopy zahrnují vnitřní teplo, sesouvání vrstev, vyvěrání vody uzavřené v podzemních dutinách a vyzdvižení dna moře, čímž se povrch země stal méně nerovným. Kreacionisté dnes uznávají, že kdyby byl povrch Země zarovnán, bylo by vody dost na to, aby pokryla zeměkouli do hloubky téměř 3 km.

„Co se dělo na povrchu země, když byla pokryta vodou, nám neříká ani Písmo, ani příroda; z přírody můžeme tvrdit pouze to, že v té době vznikla hluboká údolí. Je tomu tak proto, (1) že dutiny, zvětšené silou podzemních požárů, poskytovaly prostor pro větší propady; (2) že pro vody musel být otevřen zpětný průchod do hlubších částí země; (3) že dodnes jsou na místech vzdálených od moře vidět hluboká údolí vyplněná mnoha mořskými nánosy“ (s. 267 [73-74]).

Steno postuluje podzemní dutiny, které se v době potopy propadly a vytvořily údolí. Většina moderních kreacionistů se takovými představami neřídí (i když někteří z nich je stále používají). Většina by se shodla na tom, že krajina, včetně roklí a údolí, byla obecně vyhloubena ustupujícími vodami potopy.

Období po potopě

„Co se týče pátého aspektu, který odhalil obrovské pláně poté, co země opět vyschla, příroda dokazuje, že tyto pláně existovaly, a Písmo svaté to nezpochybňuje. Ohledně ostatního, zda v současné době ustoupilo celé moře, nebo zda skutečně v průběhu věků otevírající se nové propasti poskytly příležitost k odhalení nových oblastí, nelze s jistotou nic určit, protože Písmo mlčí a dějiny národů týkající se prvních věků po potopě jsou z pohledu samotných národů pochybné a považují se za plné mýtů. Jisté je však to, že do moře bylo každoročně strženo velké množství země (což je snadno jasné tomu, kdo si uvědomí velikost řek a jejich dlouhé toky ve vnitrozemí a nesčetné množství horských potoků, zkrátka všechna svažitá místa země) a že země takto stržená řekami a den za dnem přidávaná k pobřeží zanechávala nové země vhodné pro nová obydlí“ (s. 267 [74]).

Zdá se, že Steno mluví o procesech po potopě, jako je eroze kontinentů, odnášení sedimentů do oceánu a zvětšování plochy pevniny. Steno nemá jasno v tom, k jaké sedimentaci po potopě došlo. Jeho popis eroze řek je barvitý a erozi zjevně rozuměl mnohem dříve, než James Hutton tyto procesy rozšířil do nepředstavitelné propasti hluboké minulosti.

„To ostatně potvrzuje i víra starých lidí, podle níž nazývali celé oblasti dary řek podobného jména, a také tradice Řeků, neboť vyprávějí, že lidé, sestupující postupně z hor, obývali místa hraničící s mořem, která byla kvůli nadměrné vlhkosti neplodná, ale časem se stala úrodnými“ (s. 267-268 [74]).

Steno má na mysli záznamy o lidech, kteří osídlili zemi po potopě. Jeho poznámka o úrodnosti půdy je zajímavá.

„Šestý aspekt země je smyslově zřejmý; zde roviny, které po sobě zanechaly vody, zejména v důsledku eroze a někdy i vypalování ohňů, přešly v různé kanály, údolí a strmá místa. A nelze se divit, že u historiků není uvedeno, kdy k té které změně došlo. Dějiny prvních věků po potopě jsou totiž u světských spisovatelů zmatené a pochybné; s postupujícími věky se navíc cítili nuceni oslavovat činy význačných lidí, nikoli zázraky přírody. Nicméně záznamy, o nichž se zmiňují starověcí spisovatelé, o těch, kdo psali dějiny změn, k nimž došlo na různých místech, nemáme. Protože však autoři, jejichž spisy se dochovaly, téměř každý rok uvádějí jako zázraky zemětřesení, požáry vyvěrající ze země, rozvodnění řek a moří, je snadno zřejmé, že za čtyři tisíce let došlo k mnoha a různým změnám“ (s. 268-269 [74-75]).

Steno opět dává najevo, že přijímá biblickou chronologii 4 000 let od potopy. Opět se zabývá množstvím geologických prací, které byly od potopy vykonány. To je mezi moderními kreacionisty problém. Někteří tvrdí, že od potopy došlo k velké geologické činnosti, jiní tvrdí, že k ní nedošlo. Většina se shodne na tom, že existovala jedna doba ledová, která začala bezprostředně po potopě a trvala asi 700 let. Její geologické důsledky však byly ve srovnání s geologickými důsledky potopy malé. Mnozí kreacionisté by tvrdili, že základní tvary reliéfu (údolí, pohoří) byly vytvořeny ustupujícími záplavovými vodami13 v druhé polovině potopy.20

„Daleko bloudí tedy ti, kdo kritizují mnohé omyly ve spisech starých lidí, protože v nich nacházejí různé věci, které neodpovídají dnešní geografii. Nechtěl bych přikládat důvěru mýtickým zprávám starých lidí, ale je v nich také mnoho věcí, kterým bych nechtěl upírat víru. Nacházím v nich totiž mnoho věcí, jejichž nepravdivost se mi zdá být spíše pochybná než pravdivost. Mezi ně patří například oddělení Středozemního moře od západního oceánu, přechod ze Středozemního moře do Rudého moře a potopení ostrova Atlantida. Popis různých míst v cestách Bakcha, Triptoléma, Odyssea, Ænea a dalších může být pravdivý, i když neodpovídá dnešním skutečnostem. O mnoha změnách, k nimž došlo na celém území Toskánska, které se rozkládá mezi řekami Arno a Tiberou, uvedu v samotné disertaci zjevné důkazy; a i když nelze určit dobu, kdy k jednotlivým změnám došlo, přesto uvedu tyto argumenty z dějin Itálie, aby nikomu nezůstaly žádné pochybnosti“ (s. 269 [75-76]).

Steno zde má dobrý postřeh. Neměli bychom svévolně odmítat spisy starých lidí jen proto, že nesouhlasí s našimi představami. Uniformisté by měli vzít na vědomí slova otce moderní geologie: „Daleko bloudíte, proto bloudíte“, kdo nepřijímáte „spisy starých“. Zejména Mojžíšovy spisy týkající se stvoření a potopy, které Steno obhajuje, protože Mojžíš zaznamenává pravdivé dějiny Země.

„A toto je stručné, neřkuli neuspořádané vylíčení hlavních věcí, které jsem se rozhodl vyložit v disertaci, a to nejen s větší jasností, ale také s větší úplností, přičemž jsem přidal popis míst, kde jsem každou věc pozoroval“ (s. 269-270 [76]).

Steno zde uzavírá první popis geologických dějin kterékoli části Země a předkládá jej v biblickém rámci.

Závěr

Tento rozsáhlý Stenův citát boří mýtus, že geologické objevy vyžadují mnohem delší historii Země, než je zhruba šest tisíc let zaznamenaných v Bibli.10 Steno a mnoho dalších geologických průkopníků byli kreacionisté věřící Bibli. Neviděli žádný rozpor mezi důkazy z terénu a historií světa stanovenou Písmem.

Takzvaný konflikt mezi geologií a Biblí začal na přelomu 17. a 18. století, kdy lidé jako James Hutton a Charles Lyell prosazovali do geologie novou filozofii – uniformitarismus. Slovy Lyella v názvu jeho knihy šlo o „pokus vysvětlit dřívější změny zemského povrchu odkazem na příčiny, které působí nyní“. Nikde neprokázali, že by biblický rámec byl chybný. Spíše zcela ignorovali Bibli a potopu (2 Petr 3,3-7). V posledních desetiletích však geologové tvrdí, že gradualistický uniformitarismus Charlese Lyella neodpovídá důkazům.21

Století chybných výkladů se dalo předejít, kdyby se připomnělo, že velikáni geologie, jako byl Nicholas Steno, brali Bibli vážně a proč. Zvážením alternativních interpretačních rámců by geologové docenili filozofické základy geologického bádání a možná by byli otevřenější k vidění důkazů o katastrofách. Neznalost našeho geologického dědictví jednoduše zužuje naše chápání intelektuálního základu geologických interpretací, jejich omezení a rizik.

Reference

 1. E.g. Press, T. and Siever, R., Earth, 4th ed., W.H. Freeman and Company, New York, USA, p. 28, 1986.
 2. Return to text.
 3. Rupke, N.A., Prolegomena to a study of cataclysmal sedimentation, Creation Research Society Quarterly 3(1):16–37, 1966.
 4. Hallam, A., Planet Earth: An Encyclopedia of Geology, Rigby, Sydney, Australia, pp. 307–308, 1977.
 5. Walker, T., A biblical geologic model; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 581–592, 1994; .
 6. Froede Jr, C.R., A proposal for a creationist geological timescale, Creation Research Society Quarterly32(2):90–94, 1995.
 7. James Hutton, skotský lékař, který byl průkopníkem uniformismu, nikdy nevyvrátil Bibli ani potopu, pouze je ignoroval. Repcheck, J., The Man Who Found Time, Perseus Publishing, Cambridge, MA, p. 4, 2003.
 8. Press and Siever, ref. 1, p. 40.
 9. Winter, J.G., (Translator), Nicholaus Steno (1631–1686): The Prodromus of Nicholaus Steno’s Dissertation Concerning a Solid Body Enclosed by Process of Nature Within a Solid, Anglická verze s úvodem a vysvětlivkami, Hafner Publishing Company, Inc., New York, pp. 263–269, 1968.
 10. Čísla stránek v kulatých závorkách odkazují na Winterův překlad (ref. 8) a čísla v hranatých závorkách jsou stránky ve Stenově původní publikaci.
 11. Cutler, A., The Seashell on the Mountaintop: A Story of Science, Sainthood, and the Humble Genius Who Discovered a New History of the Earth, Heinemann, London, UK, 2003.
 12. Woodmorappe, J., The Mythology of Modern Dating Methods, ICR, El Cajon, CA, 1999.
 13. Walker, T., The way it really is: Little-known facts about radiometric dating, Creation 24(4):20–23, 2002.
 14. Walker, ref. 4, pp. 587–592.
 15. Například při pokusu o propojení fyzického místa s polohou na mapě nebo v tomto případě při propojení geologických vrstev s historickým popisem v Bibli. Viz: Walker, T., The basement rocks of the Brisbane area, Australia: Where do they fit in the creation model? Journal of Creation 10(2):241–257, 1996, pp. 241–242.
 16. Froede Jr, C.R., Field Studies in Catastrophic Geology, Creation Research Society Books, pp. 1–5, 1998.
 17. Baumgardner, J., Recent uplift of today’s mountains, ICR Impact 381, March 2005; .
 18. Ollier, C. and Pain, C. (Eds.), The Origin of Mountains, Routlege, London, 2000; review of the book can be found at .
 19. Williams, A., Drowned from below, Creation 22(3):52–53, 2000; Silvestru, E., Water inside fire, Journal of Creation 22(1):4–5, 2008.
 20. Viz např. Austin, S.A., et al. Catastrophic Plate tectonics: A global Flood model of earth history; in: Walsh, R.E. (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, PA, pp. 609–621, 1994, pp. 611–612.
 21. Oard, M., It’s plain to see: flat land surfaces are strong evidence for the Genesis Flood, Creation28(2):34–37, 2006.
 22. See for example Ager, D., The New Catastrophism, Cambridge University Press, 1993.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.