Úvod Magazín Bůh a Bible 12 Apoštolů

12 Apoštolů

Apoštolové bývají v křesťanské tradici chápání dvěma způsoby. První způsob chápání je takzvaně užší, kdy je za apoštoly považováno pouze dvanáct Ježíšových učedníků, kteří se stali prvními lidmi, šířící zvěsti o Ježíšově příběhu mezi lidmi. Druhý způsob chápání apoštolátu je širší a vychází z řeckého významu, který toto slovo nese: apostolos/ ἀπόστολος, znamená poslaný. Za apoštoly v širším smyslu jsou tak považovaní ti, kteří se zasloužili o rozšíření křesťanství do světa. Z tohoto důvodu bývá za apoštola považován například sv. Pavel či sv. Augustin. Katolická církev považuje své biskupy a duchovní za přímé pokračovatele apoštolů. Nyní se však pokusíme zaměřit na apoštoly v užším smyslu a přiblížit si skupinu Ježíšových učedníků.1

Popis skupiny dvanácti učedníků se napříč novozákonními knihami nijak výrazně neliší. Liší se pouze pořadí, a u některých apoštolů bývají zmiňovány jejich druhá jména, avšak jedná se o stejné osoby. Jedinou výjimkou je evangelium podle Jana, které neobsahuje celý seznam jmen a o řadě apoštolů se vyjadřuje nepřímo. Doplnění je v biblické knize Skutky apoštolů, ve které je napsáno, že po Jidášově smrti byl na jeho místo vybrán nový apoštol, a to Matěj. Celkem tak máme čtyři evangelia a knihu Skutků, ze kterých se dozvídáme o činech a životech apoštolů. Evangelia podle Marka, Lukáše a Matouše jsou označovány jako synoptická, to znamená že popisují události Ježíšova života podobným způsobem. Zajímavé je, že ve výčtu apoštolů v těchto evangeliích, stojí na prvním místě vždy Petr a na posledním místě Jidáš. Evangelium podle Jana se od synoptických značně liší, jak po stránce obsahové, tak stylistické.2

Kdo by mezi apoštoly čekal výběr z židovské elity, ten by se velice zmýlil.

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější, než lidé pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘3

Velkou část skupiny apoštolů tvoří obyčejní lidé, většinou rybáři. Avšak najdeme zde i ty kteří prožili takřka protichůdný životní příběh. Například celník Matouš. Všichni však ve službě Ježíšově slovu došli výrazné změny a navzdory své různé minulosti se vydali na cestu lásky a milosrdenství. Již ze samotného uskupení Ježíšových žáků je patrné první ponaučení. Důležité poslání může být Bohem svěřeno i těm nejobyčejnějším lidem. Před Bohem jsou si totiž všichni lidé rovni a jeho láska usiluje o srdce každého člověka.4 To je také hlavní zprávou, kterou Ježíš „vyzbrojuje“ své žáky. Další ponaučení se skrývá již v samotném počtu dvanácti. Symbolika tohoto čísla znázorňuje dvanáct židovských kmenů, k jejichž sjednocení má dojít prostřednictvím Ježíšova učení. V židovské tradici existuje řada symbolických čísel, avšak Ježíš odmítá postavit na židovském kultu svou autoritu. Nehodlá obnovovat Izraelské království, ale ustanovit Království Boží na zemi.5

V následující sérii článků si pokusíme alespoň částečně přiblížit skupinu Ježíšových učedníků. Osvětlit jejich podíl na Kristových zázracích, který jim byl Kristem udělen a také jejich zásluhu na šíření Ježíšova příběhu. O každém z apoštolů se však dozvídáme různou měrou a o některých se bohužel dozvídáme velice málo, a tak budeme nuceni přesunout důraz na některé ze známějších apoštolských postav.6

Redakce Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Samson

5. července 2024

Příběh o Samsonovi a jeho daru síly, je mezi lidmi poměrně známý. Může v nás na vzbuzovat obdiv, avšak otevírá i otázky daleko hlubší.

Buďme rozumní

1. července 2024

člověk se dnes rozumem snaží obhájit věci nerozumné. Dnešní doba má daleko blíž k pocitovosti než k pragmatickému přemýšlení. Jenže mít dobrý pocit je málo.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.