Ageus

Tato krátká biblická kniha, obsahující pouze dvě kapitoly, nese svůj název po stejnojmenném prorokovi. Ageus je řazen mezi 12 takzvaných malých proroků a v Bibli se objevuje jako jeden z posledních. Prorokovo vystoupení je datováno na den přesně, od konce srpna do začátku prosince roku 520 před Kristem. Vzhledem k tomu, že prorokovo vystoupení trvalo jen krátký čas, byla vyslovena domněnka, že prorok byl už velmi pokročilého věku a krátce po svém vystoupení zemřel. Možná že byl i pamětníkem starého Jeruzalémského chrámu, o jehož obnovení prorok ve svých sděleních usiluje. Prorokovi snahy charakterizuje i samotný význam jeho jména, které je ve svém hebrejském originále (ספר חגי – Sefer Haggay) odvozeno od hebrejského slova pro „slavnost.“

Prorok promlouvá do doby, ve které se Judský lid ocitá pod nadvládou krále Dareia, vládce obrovského kolosu Perské říše, známého především pro svou ambiciózní invazi Řecka. Od doby, kdy Kýros II. dobyl Babylon uplynulo již 18 let. Tehdy král vydal dekret, který umožňoval židům v Babylonském zajetí navrátit se zpět do své vlasti a také jim dovoloval obnovit stavbu zničeného Jeruzalemského chrámu. Mnoho lidí přicházelo do Judska, ale nalezli svou zemi v ubohém stavu. K obnově Jeruzaléma byla potřeba spousta práce. Celou situaci navíc komplikovalo dlouhotrvající období neúrody a silná ruka vládce Dareia, krutě potírající všechny pokusy o revolty napříč celou říší. To vše mařilo naděje na obnovení Davidovi říše.

Základy nového Jeruzalemského chrámu byli sice položeny, stavba však pomalu ustupovala pracím potřebným na obnovení města, a také stavbám svých vlastních domů, které Judejci považovali za důležitější, až nakonec byla zastavena úplně. Do této doby promlouvá prorok Ageus a snaží se přesvědčit svůj lid, aby opět obrátil svou mysl zpět k Hospodinovi, prostřednictvím stavby jeho milovaného chrámu. Jako první předstoupil k judskému místodržiteli Zerubábelovi1 a k veleknězi Jóšuovi aby jim sdělil Hospodinovo poselství2:

„Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: ´ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu´… „Je snad čas abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách?… Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého sáčku.“3

Zájem judského lidu o jeho materiální pohodlí, způsobil že zapomněli na svou hlavní povinnost, na povinnost vůči Bohu. Základy chrámu leželi ladem, přitom to byl právě starý chrám, kde Bůh přislíbil přebývat a který hodlal naplnit svou láskou k Judskému lidu. Jejich samotné domy, se pro ně staly více než dům Boží. Obnovení vztahu s Bohem, prostřednictvím stavby chrámu, je podle Agových slov jediným způsobem, jak opět nastolit období blahobytu. Když Zerubábel a Jóšua slyšeli prorokova slova, prostoupil je Duch svatý a v tu ránu věděli, že k nim skrze proroka promlouvá Hospodin. Stejnou měrou zapůsobila slova i na okolní lid, který prorokovi také naslouchal. Všichni uposlechli prorokova slova a brzy se pustili do práce.

„…Buď rozhodný všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s Vámi, je výrok Hospodina zástupů, podle slova, kterým jsem se Vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se!“

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Znovuzaložení chrámu, předznamenává nové období, období konce útrap a špatné úrody. Období obnovení vztahu s Hospodinem, jehož nový chrám svou slávou předstihne slávu velikého starého chrámu. Obnovení chrámu má být dalším krokem na cestě k zaslíbenému Mesiášskému věku, o jehož příchodu nám podávají svědectví slova Ageova:

„Toto praví Hospodin zástupů: ještě jednou a bude to brzy, otřesu nebem a zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším co mají4… Podvrátím trůny všech království a zlomím sílu království pronárodů, převrátím vůz i s těmi, kteří na něm jezdí, klesnou koně i s jezdci, každý padne mečem svého bratra. V onen den, je výrok Hospodina zástupů, vezmu tebe, svého služebníka Zerubábeli, synu Šealtíelův, je výrok Hospodinův, a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil…“5

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.