Úvod Magazín Bůh a Bible Ámos a Ozeáš

Ámos a Ozeáš

Ozeáš byl prorokem žijícím v Severním Izraelském království. Byl mladším současníkem proroka Ámose. Ámos, přestože byl pastýřem kmene Juda, svou prorockou službu věnoval Severnímu království a zasvětil své zvěsti a kázání nadcházejícímu osudu Izraele. Doba, do které zaznívají slova proroků, je vyznačena jmény čtyř Judských králů: Uzijáše, Jótáma, Achaza a Chizkijáše. K nim je připojeno jméno severoizraelského krále Jarobeáma II., za jehož vlády zažívalo království svou poslední dobu rozkvětu a blahobytu. A právě do této doby se ozývá prorocké volání nadcházejícího soudu, který na zpupné Izraelce přijde v podobě Asyrských bojovníků, kteří během několika desetiletí vyvrátí severní říši.1 O době králů Jótáma, Achaza a Chizkijáše se dozvídáme mnohé také z prorockého příběhu Izajášova,2 významného proroka Judského království.

Doba těchto dvou proroků je charakteristická odpadnutím Izraelského lidu od Boha. Odpadnutí dokonce došlo tak daleko, že mnozí lidé se oddávali modloslužebnictví k pohanskému božstvu Baalovi. Baal byl hlavním božstvem Asyrského království a Izraelci si od uctívání tohoto boha slibovali, že jim přinese stejnou velikost, jaké se dostalo království Asyrskému. Uctívání boha Baala zahrnovalo všelijaké pohanské praktiky a na jeho počest se konaly orgie a hedonistické slavnosti plné obžerství. Mezi odpadlíky nechyběli ani samotní králové, například král Achaz neváhal zasvěcovat nové chrámy tomuto pohanskému Bohu.3 O odpadnutí i těch nejváženějších svědčí slova Ozeášova:

„Krále si ustanovili, ale beze mne, dosadili velmože, ale já se k nim neznám.“ (Ozeáš 8,4) „Ti, kteří měli okolnímu světu svým příkladem představovat svatý Boží charakter, zachovali se vůči Hospodinu věrolomně.“ (Ozeáš 5,7)

Bůh skrze Ámose a Ozeáše posílal svému lidu mnohá napomenutí, varování před zkázou, do které vedou jejich cesty, ale také možnost milosti a spásy, navrátí-li se Izraelský lid zpět na stezky Boží. Avšak Izraelce více zajímala jejich moc, majetek a požitkářství. Jejich láska k pomíjivostem, se začala propisovat do jejich nenávisti směrem k prorokům, kteří jako jediní mluvili k lidu hořkou pravdu jejich hříchu.

„Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně; když ho volají k Nejvyššímu, nikdo se nepozvedne.“ (Ozeáš 11,7)

Přesto všechno však proroci neustali. Milá slova jejich naděje na vykoupení, zní slastně v porovnání s jejich admonitní, káravou řečí, zvěstující nadcházející soud:

„Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže… Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi.“ (Ozeáš 6,1.3)

„Dotazujte se mne a budete žít!“ vyzývá Hospodin Izraelce. „Hledejte dobro, a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.“ (Ámos 5,4.14.15.)

„Zaniknou domy ze slonoviny, smeteno bude mnoho domů… Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země… A protože s tebou naložím takto, připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem!“ (Ámos 3,15; 7,17; 4,12)

Odpadnutí lidu a jeho nevíra ve slova proroků byla ještě více umocněna činností pohanských kněží, kteří rádi využili každou příležitost ke zpochybnění jejich slov. Severní království navíc zažívalo období klidu a prosperity za vlády krále Jarobeáma II., který byl schopný vymoci mnohá vítězství nad Asyrskými vojsky. I jemu však byla předpověděna krutá smrt po meči a Izraelský lid se měl dočkat mnohých strastí; smrti ve válce, nemocí, a nakonec odvedení do Asyrského zajetí.

Slova proroků se sice naplnila až po několika desetiletí, ale jak praví naše české přísloví: Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. Za dnů izraelského krále Pekacha napadl severní království Asyrský král Tiglat-Pileser a odvedl sebou mnoho zajatců žijících v Galileji a na východ od Jordánu. Zajatci byli odvlečeni do zemí velice vzdálených od Palestiny a byli nuceni žít mezi pohany. To byla pro Izrael velice těžká rána a krátce po nástupu nového izraelského krále Hóšea na trůn, bylo izraelské království navždy zničeno.

Redakce Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Samson

5. července 2024

Příběh o Samsonovi a jeho daru síly, je mezi lidmi poměrně známý. Může v nás na vzbuzovat obdiv, avšak otevírá i otázky daleko hlubší.

Buďme rozumní

1. července 2024

člověk se dnes rozumem snaží obhájit věci nerozumné. Dnešní doba má daleko blíž k pocitovosti než k pragmatickému přemýšlení. Jenže mít dobrý pocit je málo.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.