Andělé

Slovo „anděl“ považujeme jednoznačně za náboženský výraz s tím, že jde o duchovní bytost. A ono tomu tak je, pokud se na záležitost díváme očima dnešního člověka. (A to ne pouze v křesťanském prostředí, protože pojem „anděl“ se vyskytuje i v islámu, okultismu a esoterických naukách).

Slovo anděl je přeloženo z řeckého angelos, a znamená posel. Ne vždy, když Bible použije tento výraz, má na mysli anděla jako duchovní bytost. Například v biblické knize Zjevení Jana, 14 kapitola, se píše o andělovi, který letěl středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium. Jde o řeč v symbolech, která hovoří o tom, že poselství od Boha bude slyšet celá země. Tento výklad podporuje slovo Ježíše, který říká, že „bude kázáno evangelium po celém světě na svědectví všem národům…“. (Matouš 24,14) Tedy v případě slov ze Zjevení 14 nejde o duchovní bytost, ale jde o výraz znamenající hlásání poselství.

Na druhé straně je ale pravda, že slovo anděl většinově znamená duchovní bytost, která byla stvořena Bohem. Bible však neposkytuje ucelené vysvětlení, popis nebo snad i definici kdo je anděl, jak vypadá a jakou má funkci. Můžeme pouze vycházet s určitých náznaků, které nám Bible poskytuje. Mimochodem z toho vyplývá, že se nemáme až tolik zajímat o anděly, modlit se k nim, nebo je dokonce uctívat. Nejsou rovni Bohu, protože jde o stvořené bytosti a Žalm 8,6 říká, že Bůh učinil člověka (pouze) o málo menšího (s menšími možnostmi) než anděly (Kralický překlad). Jan, který se ve vidění setkává s andělem, padá před ním v úctě na kolena, ale anděl mu řekl: „Střež se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci…, před Bohem poklekni“. (Zjevení 22,9)

Andělé se nerovnají Bohu ani Ježíši Kristu. „Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou“. (Židům 2,9)

Bible rozpoznává anděly, kteří jsou věrni Bohu, ale také ty odpadlé od Boha. To znamená, že i andělé disponují svobodnou vůlí. „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili…“. (Zjevení 12, 7-8)

Popisuje dvě rozličné skupiny andělů. „Cherubové stáli po pravé straně domu…“. (Ezechiel 10,3) Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ (Izaiáš 6, 1-3)

Pouze jednoho z andělů známe jménem. Jde o anděla Gabriela. „Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret…“ (Luk. 1, 26) Nikoli tedy o archanděla Gabriela. Archanděl je pouze Michael, a to je Ježíš Kristus. „A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo…“ (Juda 9)

Andělé slouží lidem a jsou jim ku pomoci i ochraně. Dokonce nejenom jednotlivým lidem, ale i národům. „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách“. (Žalm 91,11) „Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit“. (Žalm 34,8) „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení“? (Židům 1,14)

Je jich velké množství. „Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů…“ (Židům 12,22)

Anděl může k člověku přijít i v lidském těle. „…s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly“. (Židům 13,2)

Stejně tak ale může zůstat pro člověka neviditelný. „I sňal Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce“. (4 Mojžíšova 22,31)

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

A stejně tak se může zjevit jako anděl. „…a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou… (Jan 20,12)
Andělé budou při II. příchodu Ježíše Krista. „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání“. (Matouš 16,27)

Dovolím si ještě připomenout, že:

  • v Bibli nikde nečtu spojení slov: „anděl strážný“,
  • se modlíme přímo k Bohu, Ježíši Kristu, nikoli tedy k andělům,
  • výraz „anděl Páně“ je v Bibli vícekrát uveden, ale jde pouze o vyjádření, které má zdůraznit, že je to anděl vyslaný Hospodinem. (Že nejde o anděla stojícího na straně satana.) Výraz „anděl Páně“ nenaznačuje, že má anděl tytéž atributy jako Bůh.

Jan Dymáček

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.