Úvod Magazín Bůh a Bible Apoštol Pavel

Apoštol Pavel

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů a nesetkal se s Kristem ještě za jeho života před ukřižováním. Titul apoštol mu tak křesťanská tradice připisuje za jeho zásluhy o rozšíření a vývoj Křesťanství.

Pavlův význam je patrný již ze samotného složení Nového Zákona. Třináct z dvaceti sedmi knih Nového Zákona je napsáno samotným Pavlem, nebo jeho učedníky kteří píšou v jeho jméně a zprostředkovávají nám tak Pavlovi listy a myšlenky, které by nám jinak dnes nebyly známé. Navíc zhruba polovina Skutků, pojednávající o životech apoštolů, vypráví právě o Pavlově životě.

Pavlovi změnilo Kristovo zjevení náhle celý život a pro nás je dodnes příkladem, že obrácení k Bohu je možné, ať jsme kýmkoliv.

Pavel, rodným jménem Saul, se narodil do židovské rodiny ve městě Tarsus, nacházející se na území dnešního Turecka. V té době bylo toto území součástí Římské říše a jeho obyvatelům bylo dokonce poskytnuto římské občanství. Pavel nepocházel z aristokratické rodiny, avšak dostalo se mu základnímu vzdělání, uměl číst a psát a byl notně vzdělán v biblických textech, z nichž řadu znal nazpaměť. Živil se jako obchodník, vyráběl a prodával stany které sám šil. (1.Korintským 4,12)

Jeho životní příběh je v mnohém odlišný od ostatních apoštolů. Pavel byl zpočátku členem hnutí farizejů a byl velice horlivým nepřítelem a pronásledovatelem křesťanů. Byl dokonce přítomen ukamenování křesťanského diákona Štěpána, který vstoupil do historie jako první křesťanský mučedník (Skutky 7,58).1 Byl odpůrcem toho, že křesťany se stávali i tehdejší pohané a nevěřil v zmrtvýchvstání Krista. Avšak jednoho dne, když byl zrovna na cestě do Damašku, aby zatkl tamější křesťany, prožil Pavel obrácení:

Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. (Skutky 9,3-9)

Pavlovi změnilo Kristovo zjevení náhle celý život a pro nás je dodnes příkladem, že obrácení k Bohu je možné, ať jsme kýmkoliv. Pavel se brzy stal jedním z nejzapálenějších věřících a odhodlán šířit víru mezi lidi, odjel za apoštoly do Jeruzaléma. Odtud se vydal na svou první misijní cestu do Sýrie a Cilicie. Během následujících dvaceti let vykonal Pavel mnoho cest a založil řadu církví v Malé Asii a dokonce tři církve v Evropě, z nichž jedna byla významná církev Korintská. (list Galatským 1,1-24)2

Během svých cest zažil Pavel řadu trápení a uvědomíme-li si, že většinu cesty musel zdolávat po vlastních nohou, je Pavlův misijní výkon opravdu úctyhodný. Za svého života vykonal čtyři cesty, Navštívil řadu ostrovů v Egejském moři, Krétu, téměř všechna města v tehdejším Řecku, Maltu, Sicílii i samotný Řím. Nebyl však všude vítán s otevřenýma rukama, například v Lyakonské Lystře jej lidé vyháněli s kameny v ruce, poté co odmítl být považován za posla boha Herma (Skutky, 14), a v Athénách sklidil Pavel po své řeči od posluchačů pouze výsměch. (Skutky 17,22-34).3

V jednom ze svých listů napsal Pavel o svých strastech na cestách toto:

„…třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečích na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.“ (2.Korintským 11,25-27)

Pokračování v příštím článku…
Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Desatero – 6. přikázání

25. března 2024

Nezabiješ. Tak zní 6. Boží přikázání, které upravuje vztah člověka k člověku a vede k úctě k životu.