Úvod Magazín Bůh a Bible Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 1.

Česká televize (žel) šíří dezinformace – část 1.

Reakce redakce GENESISERA.CZ na nepravdivý článek zveřejněný na webu České televize – ČT 24 v rubrice SVĚT dne 25. listopadu 2019.

Upozornění: Chtěli bychom na začátek naše čtenáře upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost! A sice že na vyvrácení lži (obecně zkreslené zprávy) musí být řečeno násobně více, než co řekl ten, kdo lhal (mystifikoval či zkresloval) – tzn. na vysvětlení něčeho, co někdo zamlžil a zatemnil, musí být použito více slov (někdy dokonce mnohem více) a větší množství souvislostí a faktů. Tento článek je proto výrazně delší, než většina ostatních článků na našem webu. Rozhodli jsme tedy uveřejnit naši reakci po částech.

Modře je vyznačen vždy příslušný úsek původního článku na webu ČT24, který je diskutován

První 4 odstavce plné nepravd, polopravd a mystifikací

Určitě není nic zlého nebo nepatřičného na tom, pokud jako občan České republiky požaduji po veřejnoprávním sdělovacím prostředku – v tomto případě po České televizi – sdělování pravdivých nebo alespoň fakticky přesných informací. Samozřejmě detaily neřešíme, ale pouze závažné dezinformace, které velmi poškozují schopnost a ochotu (již tak ne moc ochotné) široké veřejnosti se hlouběji zamýšlet a hledat pravdu v důležitých existenciálních a morálních otázkách spojených s tématem našeho vzniku. S velikou lítostí musíme konstatovat, že článek na webu ČT je medvědí službou české veřejnosti a vrhá hodně ošklivý stín na všechny, kteří slušně a korektně usilují o otevření seriózního dialogu na toto téma. Genesisera.cz je jedním z nich!

Pojďme se na to podívat podrobněji. 25. listopadu 2019 byl na stránkách ČT24 zveřejněn článek věnovaný otázce evoluce vs. stvoření. Již to samo o sobě je ojedinělým jevem, jelikož média obecně nejsou k těmto významným kontroverzním otázkám vůbec nakloněna. Čekali jsme seriózní informace, alespoň co se faktů týče. K našemu velkému překvapení však článek obsahuje množství nepravdivých, polopravdivých a fakticky nepřesných tvrzení, která bychom od profesionálních žurnalistů zkrátka nečekali.

Elliott__Fry04.jpg (372×597)

Charles Darwin

Hned v 1. větě článku se autor dopustil silně matoucího a ve své podstatě nepravdivého tvrzení, cituji: „britský přírodovědec Charles Darwin svou knihou “O původu druhů” naboural po dlouhá staletí panující názor, že svět a život byly stvořeny Bohem.“ Především sami zastánci evoluční teorie vždy všem velmi zdůrazňují, že evoluční teorie naprosto neřeší vznik, přesněji původ života, Země či vesmíru. Proto tvrzení, že Darwin naboural nějaký názor ohledně vzniku světa, není legitimní. Pokud chtějí zastánci evoluce tvrdit něco jiného, pak by si měli v této otázce udělat jednou provždy jasno a netvrdit jednou to a podruhé něco jiného, jak se jim to hodí. I kdyby to však byla pravda, že Darwin naboural biblický pohled na původ světa a život, stejně by se jednalo o matoucí tvrzení, protože evoluce v principu nedokáže vysvětlit žádnou singularitu – tzn. náhlou, skokovou, neopakovatelnou událost, o které stvořitelská teorie hovoří. Není to zkrátka rovnocenný partner v tomto konkrétním případě. Nutno dodat, že evoluční způsob uvažování není doménou pouze tzv. biologických věd, ale již prakticky všech vědních oborů – lékařství, fyziky, chemie, ekonomie, sociologie, sexuologie atd.

Darwin “svou” představou evoluce založenou na variacích znaků (dnes se hovoří spíše o mutacích) filtrovaných tzv. přirozeným výběrem skutečně vůbec neřešil samotný vznik (resp. původ) světa a života, ale pouze jeho historický vývoj. Proto ani nemohl nabourat jakoukoliv představu o původu světa a života – ať už materialistickou nebo idealistickou (teistickou – biblickou). Navíc teorie přirozeného výběru nebyl Darwinův vlastní nápad. Před Darwinem publikovala podobné myšlenky řada autorů – např. jeho děd Erasmus Darwin, dále také Benjamin Franklin, Thomas Malthus nebo Alfred Russel Wallace, ale i jiní. Darwin tedy ve skutečnosti nic zásadního nenaboural, ačkoliv to o něm jeho přívrženci rádi všem říkají. Darwin spíše jen zmátl mnohé nestálé, kariéry chtivé a různě dezorientované lidi své doby, kteří v jeho teorii začali spatřovat určité východisko a životní či kariérní příležitost a bylo mezi nimi žel i mnoho nepoctivých teoretických křesťanů, kteří Darwinovo učení zakomponovali do některých aspektů křesťanské teologie, žel. Při změnách paradigmatu – např. při přechodu od raného kapitalismu ke komunismu – nebo od evolučního humanismu k biblickému teistickému světonázoru – reagují mnozí křesťané právě tímto způsobem. Místo aby protikřesťanskou filozofii správně pojmenovali, odhalili a veřejně odmítli a pomohli i jiným pochopit správně, o co se jedná, tak se snaží se vším spojovat a nalézat údajné spojovací články mezi danou filozofii a křesťanstvím. Výsledkem je pak to, že křesťanství se rozpadá, rozmělňuje, ředí a rozleptává, hledajícím to nepomůže, ba naopak a těm, kteří by potřebovali pomoci vysvobodit z bludů, to falešně jakoby potvrzuje jejich kompromis. Takoví lidé využívají přechodného období k získání co nejvýhodnější pozice v blížícím se novém uspořádání podle nových pravd, přesněji polopravd, čtvrtpravd a vyložených lží.

Darwinismus samozřejmě nebyl jedinou ideologickou návnadou, která mnohým posloužila jako skvělá záminka pro odmítnutí Boha, kterého se do té doby nedokázali tak účinně a „elegantně“ zbavit, přesněji určitých nenahraditelných a nezměnitelných aspektů Jeho charakteru a vůle, které se intenzivně dotýkají lidského svědomí, postojů a hodnot, což se mnohým lidem (i mnohým křesťanům) hodně nelíbí. Jinak lidé si samozřejmě po svém odvrácení se od biblického křesťanství – údajně na vědeckém základě představovaném údajně evoluční teorií – okamžitě vymysleli svého „náhradního“ boha, který by na ně kladl mnohem menší nároky (pokud vůbec nějaké) a který by zároveň plnil jednotící, autoritativní a posvátnou funkci. Všimněte si, že evoluční teorie vykazuje velmi silné znaky tohoto jednotícího, autoritativního a posvátného prvku. Jakmile se někde začne mluvit o evoluci, začne být silně cítit jakousi magickou „posvátnost“ a „nedotknutelnost“ této filozofie a zároveň je navozen silný prožitek jednoty, přesněji názorové jednoty a zvláštního – poněkud esoterického – pocitu převahy nad člověkem.

Je prostou historickou skutečností, že nejčastější záminkou pro odmítnutí křesťanské etiky i celého poselství bible počínaje stvořením, a to jakoby na vědeckém základě, byla víra v humanismus, evoluci a milióny let. Také zdůrazněme, že otázka prvotnosti – oné prvotní singularity, kdy začal existovat vesmír nebo život na této planetě, nebyla materialistickou vědou dodnes v žádném ohledu uspokojivě zodpovězena, což není nic překvapivého, jelikož jednorázové historické události nelze v principu zkoumat metodami materialistické vědy, protože jsou v principu neopakovatelné, a nelze tedy na požádání v laboratoři či jinde nastavit tytéž okolnosti a počáteční podmínky. Už jen z tohoto důvodu nemohl Darwin se svou v zásadě materialistickou filozofií nabourat před 160 lety teorii stvoření, která materialismus v principu popírá, protože pro to zkrátka neměl naprosto žádné vědecké argumenty, jen materialistickou filozofii a spikleneckou náladu.

Darwinův popis přirozeného výběru a jeho teze o neomezené postupné variabilitě druhů v dlouhých časových obdobích samozřejmě není vědeckým argumentem proti teorii stvoření, protože teorie stvoření o přirozeném výběru hovoří také, akorát v jiných souvislostech a s jinými důsledky. Darwinismus ve své podstatě postupně vytlačil z myslí lidí a zejména školského systému, často za použití nečestných taktik, podvodů a manipulací, mnohé nezpochybnitelné vědecké důkazy hovořící pro stvoření a PROTI evoluci a miliónům let a nejen to, vytlačil spolu s tím i biblické pojetí historie, křesťanské hodnoty a vztahy a v neposlední řadě i stěžejní poselství o věčném životě, Božím soudu, pokání a odvrácení se od sobectví, samoobslužnosti, svévole a lhostejnosti. To vše s příchodem evoluční filozofie lehlo popelem, protože to je na křesťanství právě to nejvíce pobuřující, to nejtěžší k přijetí a to, co nejvíce usvědčuje naše (často již značně zdeformované a posunuté) svědomí. A to lidé obecně nemají rádi. Vedle toho evoluční filozofie na lidi nenakládá žádné morální požadavky, nevzbuzuje prakticky žádné výčitky svědomí, nemoralizuje, nevyzývá k pokání (odvrácení se od sobectví, lhostejnosti a samoobslužnosti) … je tedy logické, že je tolika lidmi vnímána spíše pozitivně, žel.

Pokračování v dalším díle …

redakce genesisera.cz

Související články

Desatero – 7. přikázání

22. dubna 2024

Sedmé přikázání není umístěno mezi přikázání nezabiješ a nepokradeš náhodou. Stejně vážně bychom měli brát i důležitost přikázání sedmého.

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.