Úvod Magazín Bůh a Bible Co – či spíše – kdo je láska?

Co – či spíše – kdo je láska?

Láska (= Ten, který miluje dokonale):

* je osoba – svobodná a milující bezpodmínečně, s určitými (NÁSLEDUJÍCÍMI) postoji, prioritami, cíli (záměry), schopnostmi a charakterem, není to pocit nebo pocity (emoce), náklonnost ani zalíbení (ty lásku doprovázejí, ale nezpůsobují ani nevytvářejí)
* nikomu nestraní [nedělá rozdíly mezi lidmi, nikoho nezatracuje, neodsuzuje ani nezavrhuje, nýbrž odpouští, žehná, povzbuzuje a utěšuje, je příkladem k následování]
* je trpělivá [statečně (trpělivě) vytrvalá (snášející)]
* je dobrotivá [shovívavá a laskavá]
* nikdy nezávidí ani nepřekypuje žárlivostí [není všetečná, přehnaně starostlivá, podezíravá, nedůvěřivá]
* není chlubivá [nevychloubá se, nevyvyšuje se nad ostatní]
* není domýšlivá [zpupná, chvástavá, ješitná, nadutá, nafoukaná, okázalá]
* se nenadýmá [nepovyšuje se, neprojevuje se (nepředvádí se) povýšeně (okázale)]
* není marnivá [není arogantní a nadutá pýchou (nabubřelá), není rozhazovačná ani hýřivá]
* není drzá, prudká, hrubá,sprostá [nevychovaná]
* není neurvalá, surová, náhlá ani neotesaná [nezpůsobná]
* se nechová nepatřičně [neslušně, bezohledně, ale dává druhé před sebe, nevyvíjí nátlak na druhé]
* nikdy nejedná nečestně [nezávisí na okolnostech, není určovaná vnějšími vlivy, nikdy neudělá kompromis se lží v jakékoliv podobě]
* nehledá svých věcí [nehledá svůj prospěch, netrvá (neopírá se o) na svých právech, názorech, cestách, láska /se/ vždy dává (to nejlepší, co má), ale nic nenárokuje zpět, vždy má na mysli dobro druhých (spíše než své vlastní), nežene se (s chtivostí) za tím, co nemá]
* není přecitlivělá [nedůtklivá, háklivá, netýkavá]
* není rozmrzelá [podrážděná, popudlivá, netrpělivá, nedočkavá, mrzutá, rozčilená, zčeřená, zlobivá]
* není naštvaná [rozladěná, nesoucí nelibě]
* není vznětlivá [nezpouzí se, nedá se vydráždit]
* se nerozčiluje pro nepochopení [nevyhledává spory, neshody ani staré křivdy (které ji někdo způsobil), neohlíží se zpět]
* nevěnuje pozornost zlu, které jí bylo způsobeno [nevzpomíná na (nepočítá) křivdy, neobmýšlí zlého]
* se neraduje z nepravosti ani nečestnosti [křivdy, bezpráví, nespravedlnosti, jmenovitě:nenávidí (=je v naprosté opozici vůči) cizoložství (sexuální vztahy mezi lidmi mimo manželství muže a ženy), smilstvo (sexuální vztahy mezi lidmi před manželstvím muže a ženy), rozvody (rozpad manželství (rodiny)), nečistotu, nestydatost (necudnost, bezuzdnost), modlářství (uctívání (klanění se) idolů(m)), čarování (duchovní a duševní manipulaci (znásilňování) v jakékoliv podobě), nevěrnost, nepřátelství, svárlivost (rozbroje), nevraživost, zlobu, soupeřivost, roztržky (hádky, žárlivost), rozpory (rozkoly), sekty, závidění, vraždění, opilství, obžerství (nestřídmost), vášeň, podlost, lhaní, pověrčivost, zbabělost]
* není škodolibá [je absolutně proti utrpení, nemoci, bolesti, smutku, zoufalství, strachu, zmatku, nejistotě, je v absolutní opozici vůči smrti (v jakékoliv podobě)]
* vždy má radost, když vítězí [převládá, převažuje, triumfuje, přemáhá, nabývá vrchu] právo a pravda [vždy se raduje pravdě (z pravdy)]
* se dokáže vyrovnat [snášet] s čímkoliv, se vším co přijde [všechno snáší, ať se děje cokoliv, láska vydrží]
* je kdykoliv [vždy] připravena věřit tomu nejlepšímu o každém [bez vyjímky] člověku [ať se děje cokoliv, láska věří]
* její naděje neuvadají za žádných okolností [vždycky doufá, vždy má naději, její naděje jsou nevyčerpatelné]
* vydrží všechno [bez ochabnutí, oslabení (slábnutí), její vytrvalost je nevyčerpatelná, všeho trpělivě čeká, láska se nikdy nevzdává]
* vytrvá [nemění se za žádných okolností, nepodléhá vnějším vlivům, ať jsou jakékoliv]
* nikdy neskončí [nemá konce, je nezničitelná]
* se pozná po ovoci, které nese [ovoce lásky je radost, pokoj, čistota, mírumilovnost, ohleduplnost, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání – bez předsudků a bez přetvářky]
* nikdy neselže [nikdy se nezhroutí, nikdy nepadne, nikdy se neztratí, nezanikne ani nevybledne a nikdy se nestane zastaralou, nemoderní, zakrnělou, neplatnou, nic neříkající či nadbytečnou]

* 3 věci jsou silnější než smrt – víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska

Protože Láska je Bůh!

Milí čtenáři, právě jste si přečetli biblickou charakteristiku lásky, tedy toho, kdo miluje dokonale!

Už víte kdo je Bůh?!
Už víte, co znamená milovat?!
Už víte, kdo je to křesťan?!
Už víte, na čem v životě nejvíc záleží?!
Už víte, kým jste nebo můžete být VY v/díky Kristu Ježíši?!

… Ježíš Kristus řekl (o Lásce):

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (Jan 13:34) „Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“ (Lukáš 6:27)„Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ (Matouš 5:44)

a dále …

1. Janova 2,8
Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás :

1. Janova 2,15-16
Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí a zakládají si na tom, čím jsou a co mají.

1. Janova 3,19
Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí.

1. Janova 4,7
Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem.

1. Janova 4,8
Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.

1. Janova 4,10
Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, a tam se rodí naše láska k Bohu.

1. Janova 4,12
Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti (dosahuje dokonalosti).

1. Janova 4,16
Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení.

1. Janova 4,17
Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku.

1. Janova 4,18
Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky.

1. Janova 4,19
Naše láska pramení z Boží lásky.

1. Janova 5,2-4
Naše vzájemná láska prozrazuje, jak milujeme a posloucháme Boha. Jeho přikázání nejsou těžká, plníme-li je z lásky. Když posloucháme Boha jako děti, nepodléháme zlu. Vítězství v tomto zápase nám přináší víra v Ježíše Krista jako Božího Syna. Bez ní nemáme naději!

1. Korintským 8,1-3
Pouhé vědomosti a vytříbený úsudek však často vedou jen k domýšlivosti. Kdo nehledá nic jiného než vědění a poznatky, jedná v podstatě sobecky. Láska však směřuje k druhému člověku, buduje vzájemné vztahy.

1. Korintským 13,4
Láska je shovívavá, laskavá, nezná závist. Není chlubivá a domýšlivá,

1. Korintským 13,8
Láska nemá konce. Proroctví umlknou, jazyky domluví, vědění se rozplyne;

1. Korintským 13,13
Tři věci jsou silnější než smrt: víra, naděje a láska. A největší z nich je láska.

1. Korintským 14,1
Ať je tedy u vás láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo.

1. Korintským 16,14
Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

1. Timoteovi 1,5
Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry.

1. Timoteovi 6,10
Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!

2. Janova 1
Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně.
A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.
Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.
Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel.Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

2. Korintským 5,14
Kristova láska nás zajala. Je přece zřejmé, že smrt toho, kdo zemřel za všechny, se rovná tomu, jako kdyby zemřeli všichni,

2. Korintským 11,2
Záleží mi totiž na vás, opravdu moc mi na vás záleží – ne méně než samotnému Bohu. Jako byste byli mou jedinou dcerou, kterou jsem zaslíbil jedinému muži – Kristu. Chci mu ji přivést čistou, nedotčenou. Teď mi však svírá srdce úzkost, aby vaše věrná a čis tá láska k němu nebyla zkalena a pošpiněna nebo aby docela nezanikla.

2. Korintským 13,13
Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista. Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují. Váš Pavel.

2. Tesalonickým 1,3
Nemůžeme, než stále Bohu za vás děkovat. Je to namístě, když navzdory všemu pronásledování vaše víra i láska dělá tak úžasné pokroky,

Efezským 3,17-20
A modlím se, aby Kristus zdomácněl ve vašich srdcích, kdo jste ho vírou přijali, a abyste zapustili kořeny hluboko do Boží lásky. Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem. A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu.

Filemonovi 1,7
Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Filipenským 1,8
Bůh ví, jak po vás všech toužím. Láska, kterou mne naplňuje Ježíš, mne táhne k vám.

Galatským 5,22
Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona. Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži. Jestliže jste tedy vládu nad svým životem odevzdali Božímu Duchu, jednejte podle něho. Se ctižádostí, nadřazeností a závistí jednou provždy skoncujte.

Jan 13,35
Ježíš Kristus řekl: „Vaše vzájemná láska dokáže světu, že jste mými žáky.“

Jan 15,10
Ježíš Kristus řekl: „Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza. Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou.“

Jakub 2,8
Korunou Božích přikázání je láska. Jednáte správně, posloucháte-li příkaz Písma: „Miluj svého bližního právě tak, jako miluješ sebe.“

Jakub 4,6
Boží láska je však přece větší než naše zpronevěra. Vždyť bible praví: „Bůh se staví proti pyšným, ale nad pokornými se smilovává.“

Římanům 13,10
Láska neumí ublížit, proto láska je naplněním zákona.

Římanům 14,14-23
Vím a jsem o tom plně přesvědčen – tak mi to dal poznat Ježíš – že nic není nečisté samo o sobě. Nečistými se stávají věci jen tomu, kdo je za nečisté považuje. Ale rozhodujícím hlediskem ať je vždy láska. I když nám svědomí v tom či onom nebrání, důlež itější je nepohoršit bratra. Co samo o sobě ještě není špatné, může vyvolat špatnou odezvu.
V Božím království nejde přece o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost, jak je dává Duch svatý.
Kdo v tomto duchu slouží Kristu, líbí se Bohu a váží si ho i lidé.
Usilujme tedy především o to, co slouží všem k pokoji a ke vzájemnému duchovnímu prospěchu.
Nepoškozujme Boží dílo kvůli podružnostem a vyhýbejme se všemu, co by mohlo oslabit víru bratra.
Je lepší odepřít si, co vadí mému bratru, než někoho zranit.
Své přesvědčení však nezrazujme; Bůh o něm ví. Budeme šťastni a bez výčitek, když uposlechneme hlas svého svědomí. Neřídit se jím a zapřít své přesvědčení je hřích.

Židům 13,5
Ať se vás nezmocní láska k penězům. Spokojte se s tím, co máte. Neboť Bůh řekl: „Nezřeknu se tě, ani tě neopustím.“
Pokoj Vám!

Zdroj: Moderní český překlad Bible s názvem SLOVO NA CESTU – lze objednat!

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.