Úvod Magazín Rodina a děti Co je chudoba?

Co je chudoba?

Když slyšíme slovo chudoba, nejčastěji se nám vybaví chudoba v ekonomické oblasti. (Obecně se životní úroveň hodnotí podle ekonomických ukazatelů.) Hovoříme o chudých zemích, chudých lidech, a vždy jde o sociální statut těch, kteří se vyznačují hmotným nedostatkem. Hovoříme o absolutní chudobě, kdy jde o objektivní skutečnost hmotného nedostatku, ale také o relativní chudobě, která může mít objektivní základ, ale také může jít pouze o relativní pohled, kdy se lidé porovnávají s druhými a podle toho hodnotí sama sebe. Každý člověk má nastavenou životní laťku do jiné výše a co pro jednoho je chudoba, pro druhého může být dokonce bohatstvím. Viz například země Evropy a země v rovníkové Africe.

Pokud hovoříme o chudobě, nejde ani zdaleka pouze o ekonomickou záležitost. Velmi často se k ní pojí také nevzdělanost, nedostatek možností pro duševní rozvoj, nemocnost, dětská úmrtnost, nízká průměrná délka života, kriminalita, pocit vlastní neschopnosti a ponížení atd. A my zjišťujeme, že slovo chudoba zahrnuje podstatně širší škálu života člověka než pouze tu ekonomickou. Nemožnost vzdělání, chybějící kulturní vyžití a možný pocit nezaviněného bezpráví jistě působí na duševní zdraví a psychiku člověka. A tak bychom mohli hovořit i o duševní chudobě.

Je třeba si uvědomit, že vedle toho, že chudoba zasahuje fyzický život i duševní aspekt lidského bytí, je zde ještě jeden rozměr chudoby. A tím je duchovní chudoba. Bezperspektivnost života, život bez mravních norem, neschopnost odpustit jak sobě, tak jiným, ale i chybějící naplnění potřeby někoho nad námi, kdo může pomoci a na koho se mohu obrátit v každé situaci, to je duchovní chudoba. A jistě bychom mohli hovořit také o sociální chudobě, kdy může být člověk osamocen a nechtěně je nucen žít v sociální izolaci. Je nějaké řešení pro všechny rozměry lidské chudoby? A protože jsem křesťan, dovolím si nastínit pohled Bible do této oblasti.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Bůh nedělá rozdíl mezi chudým a bohatým ve smyslu jeho hodnoty jako člověka. A ke stejnému postoji vede i nás.

„Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu“. (Jakub 2,1.9)

Poněkud lidmi znevažovaný biblický text zapsaný v evangeliu Matoušově 5,3 říká:

„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské“.

Jedná se tady o pokoru, o opak pýchy v každé oblasti života, včetně oblasti duchovní ve smyslu „já jsem ten vzorný“, jedná se o ty, kteří jsou chudí a proto přehlížení. Bible jednoznačně prosazuje ono lidové přísloví, že „chudoba cti netratí“. Hodnota člověka, jeho čest, jeho pověst není dána bohatstvím. Na druhé straně však Bůh nezatracuje ani bohaté. Problém totiž není v bohatství, ale problémem může být vztah k bohatství.

„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům“. (1. Timoteovi 6,10) „Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘“ (Židům 13,5)

A onen nezdraví vztah k penězům může mít jak bohatý, tak chudý člověk. Ve smyslu hodnoty člověka tedy není problémem být bohatým nebo chudým, ale jde o to jak se k dané situaci člověk postaví.

Vnitřní bohatství, ušlechtilost a krásu povahy v souvislosti s chudobou či bohatstvím ukazuje Bible ještě na dvou příkladech.

„Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice“. (Marek 12,42-43)

A naproti tomu staví příklad jiného člověka:

„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo… si řekl: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno… Teď mám velké zásoby na mnoho let; klidně si žij.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvůj život, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘“ (Lukáš 12,16-20)

A tak Bůh nás vede k tomu, abychom byli předně duchovně bohatí.

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou“. (Matouš 6,19-20)

Apeluje také na bohatost sociálních kontaktů:

„Bratři, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi“. (2. Korinským 13, 11)

Ježíš nezapomínal ani na potřebu bohatství v duševní oblasti:

„Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“. (Matouš 9,35-36)

A nakonec není Bohu lhostejná ani chudoba v oblasti ekonomické. Ve Starém zákoně Bible je řada konkrétních příkazů, jak se chovat a jak pomáhat chudým. A Nový zákon se k této problematice staví stejně. Dokonce apoštol Jakub (4,17) píše: „Kdo umí činit dobré, ale nečiní, má hřích“. Chudý člověk nám nemůže být lhostejný, a pokud máme možnost mu pomoci, potom je to naše povinnost. Ale k tomu ještě Bible dodává i na dresu chudých:

„Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“. (Filipským 4,11-19)

Tedy rozměr chudoby, ale i bohatství je mnohem širší než pouze záležitost ekonomická. A je dobře to také takto vnímat.

Jan Dymáček

Související články

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.