Úvod Magazín Bůh a Bible Co říká Bible o andělech?

Co říká Bible o andělech?

Buclatí andělíčkové se na nás, převážně během Vánočního období, dívají z výlohy mnoha obchodů. Sošky nejrůznějších strážných andělů slouží jako dárek po celý rok, přičemž jsou často spojovány spíše s esoterikou, nikoli s křesťanskou vírou. Přitom jsou to právě křesťanské kostely, chrámy a hřbitovy, odkud jsme anděly přinesli. Neztratil se ale po cestě jejich význam? Kdo jsou vlastně andělé, o kterých mluví Bible? Jak vypadají? A jací jsou?

Stvoření andělů a jejich poslání

Bible říká, že andělé byli stvořeni Bohem ještě před stvořením hvězd, byli tudíž svědky části Božího stvořitelského počínání a mohli jeho dílo oslavovat (Job 38,7). Odtud také pochází jedno z jejich poslání – chválit a vyvyšovat Boha. Těmto nebeským bytostem, v hebrejštině též nazývaným cherubové či serafové, bylo Bohem dále uloženo, aby plnily roli Jeho poslů a byly průvodci a ochránci toho, kdo byl stvořen k Božímu obrazu – člověka.1

Velkou roli hráli andělé už v Božím ráji v zahradě Eden, kde, jak píše Ellen Whiteová, dělali člověku nejen společnost, ale byli i jeho učiteli. 2 Anděl ovšem stál vedle člověka i během jeho prvního hříchu nebo jak Bible říká pádu do hříchu. V knize „Na úsvitu dějin” se dozvídáme, že jeden z andělů, a to dokonce ten Bohu nejmilejší, se sám obrátil proti svému Stvořiteli a podnítil k této vzpouře i první lidi – Adama a Evu, kteří jeho svodům nakonec podlehli. Andělé (stejně jako lidé) byli stvořeni jako svobodné bytosti obdařené vůlí a rozumem, což jim umožňuje, aby Bohu sloužili zcela svobodně, s vděčností, porozuměním a láskou. Tím se ovšem otevírá i možnost tyto duchovní dary a schopnosti zneužít a obrátit se naopak proti Němu, jak se to stalo závistí a touhou po moci sžíranému Luciferovi alias Satanovi.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Termín „anděl smrti“ v Bibli nenajdeme. Byl to Luther, kdo zvolil pro Anděla zhoubce (Exodus 12,23) název anděl smrti.3

Poslové ve Starém zákoně

Na stránkách Starého zákona se andělé na mnoha místech zjevují člověku v roli Božích poslů. Jeden z nich se zjevil např. Hagar, služebné Abrahamovy manželky Sáry (Genesis 16). Anděl také zadržel Abrahamovu ruku, když byl připraven Bohu obětovat svého syna Izáka (Genesis 22). Andělé zachránili i Lota před Bohem ohlášenou zkázou Sodomy (Genesis 19). Ve všech těchto a mnoha jiných případech se andělé člověku zjevili a dali se mu poznat. Andělé jsou také vykonavateli Božích trestů. Bůh například poslal anděla, aby v Jeruzalémě šířil zkázu (2. Samuelova 24,16), v táboře asyrského krále pobil královo vojsko (2. Královská 19) nebo na začátku Exodu – vyjití izraelského národa z egyptského otroctví – pobil všechny prvorozené Egypta.

Andělé Nového zákona

O Božích poslech se dočítáme i v Novém zákoně. Hned na začátku evangelií je příběh, který známe z vánočního příběhu a o kterém se zpívá v mnoha koledách. Archanděl Gabriel v něm přinesl Marii zprávu o Ježíšově početí. Anděl také promluvil k Josefovi, aby se neostýchal být Mariiným manželem (Matouš 1,20), a poradil mu, kdy má prchnout do Egypta a kdy se vrátit. Byl to anděl, kdo zvěstoval Spasitelovo narození pastýřům. Andělé byli s Kristem během jeho pobytu na poušti (Matouš 4,11), stáli u něj na úpatí Olivové hory (Lukáš 22,43) a zvěstovali i jeho zmrtvýchvstání (Matouš 28,5).

Andělské ochraně se netěšil jen Ježíš, ale i apoštolové a církev. Anděl zachránil apoštola Petra z Herodova vězení (Skutky 12,6–10) a mluvil k Pavlovi při jeho plavbě po Středozemním moři.
Po Božím boku budou andělé stát i na konci dějin. Matouš ve svém evangeliu píše, že při skonání věků andělé oddělí zlé od spravedlivých a odmění každého podle jeho jednání (Matouš 13,49; 16,27).

V poslední knize Nového zákona, Apokalypse (nebo i Zjevení Janově), hrají andělé hlavní roli coby vykonavatelé zkázy a jejich nezměrný počet představuje Boží armádu vítězně bojující pod Michaelovým (některé církve ztotožňují archanděla Michaela s Kristem) vedením proti satanovi a jeho démonům (padlým andělům) (Zjevení 12,7–9).

Trojandělské poselství v církvi adventistů

Ze závěrečné biblické knihy Zjevení pocházejí i tzv. tři andělská poselství. Nalézáme je ve 14. kapitole. Kristovi andělé je zvěstují během doby zkázy v závěru dějin, kdy na Zemi vládne duchovní šelma vykonávající satanovu vůli spočívající v obracení lidstva proti Kristu a jeho zákonům. Toto tzv. trojandělské poselství vyzývá všechny lidi ze všech národů k upřímnému a opravdovému návratu ke Kristu. V závěru tohoto poselství je pak zdůrazněna vytrvalost svatých, což jsou lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru, a kteří se nikdy nepodvolí ničemu, co by odporovalo Božímu morálnímu zákonu a víře, kterou světu představil Ježíš Kristus.
Církev adventistů cítí pověření toto poselství šířit, tak aby díky němu lidé odevzdali svá srdce Kristu a byli zachráněni pro věčnost.4

Andělé kolem nás?

Až příště uvidíte někde ve výloze roztomilé figurky andělů, zkuste si vzpomenout na vznešené poslání, které Bůh andělům v lidských dějinách uložil a jak o něm podává zprávu i samotná Bible.

Jména andělů Bible neuvádí až na dvě, respektive tři výjimky. Jsou jimi archandělé Michael, Gabriel a Rafael. Posledně jmenovaný je ovšem zmíněný v knize Tobiáš, kterou do svého kánonu nezahrnuly protestantské církve. Apokryfní literatura zná i archanděla Uriela.5

Redakce Genesis Era

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.