Úvod Magazín Bůh a Bible Co říká Bible o andělech?

Co říká Bible o andělech?

Buclatí andělíčkové se na nás, převážně během Vánočního období, dívají z výlohy mnoha obchodů. Sošky nejrůznějších strážných andělů slouží jako dárek po celý rok, přičemž jsou často spojovány spíše s esoterikou, nikoli s křesťanskou vírou. Přitom jsou to právě křesťanské kostely, chrámy a hřbitovy, odkud jsme anděly přinesli. Neztratil se ale po cestě jejich význam? Kdo jsou vlastně andělé, o kterých mluví Bible? Jak vypadají? A jací jsou?

Stvoření andělů a jejich poslání

Bible říká, že andělé byli stvořeni Bohem ještě před stvořením hvězd, byli tudíž svědky části Božího stvořitelského počínání a mohli jeho dílo oslavovat (Job 38,7). Odtud také pochází jedno z jejich poslání – chválit a vyvyšovat Boha. Těmto nebeským bytostem, v hebrejštině též nazývaným cherubové či serafové, bylo Bohem dále uloženo, aby plnily roli Jeho poslů a byly průvodci a ochránci toho, kdo byl stvořen k Božímu obrazu – člověka.1

Velkou roli hráli andělé už v Božím ráji v zahradě Eden, kde, jak píše Ellen Whiteová, dělali člověku nejen společnost, ale byli i jeho učiteli. 2 Anděl ovšem stál vedle člověka i během jeho prvního hříchu nebo jak Bible říká pádu do hříchu. V knize „Na úsvitu dějin” se dozvídáme, že jeden z andělů, a to dokonce ten Bohu nejmilejší, se sám obrátil proti svému Stvořiteli a podnítil k této vzpouře i první lidi – Adama a Evu, kteří jeho svodům nakonec podlehli. Andělé (stejně jako lidé) byli stvořeni jako svobodné bytosti obdařené vůlí a rozumem, což jim umožňuje, aby Bohu sloužili zcela svobodně, s vděčností, porozuměním a láskou. Tím se ovšem otevírá i možnost tyto duchovní dary a schopnosti zneužít a obrátit se naopak proti Němu, jak se to stalo závistí a touhou po moci sžíranému Luciferovi alias Satanovi.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Termín „anděl smrti“ v Bibli nenajdeme. Byl to Luther, kdo zvolil pro Anděla zhoubce (Exodus 12,23) název anděl smrti.3

Poslové ve Starém zákoně

Na stránkách Starého zákona se andělé na mnoha místech zjevují člověku v roli Božích poslů. Jeden z nich se zjevil např. Hagar, služebné Abrahamovy manželky Sáry (Genesis 16). Anděl také zadržel Abrahamovu ruku, když byl připraven Bohu obětovat svého syna Izáka (Genesis 22). Andělé zachránili i Lota před Bohem ohlášenou zkázou Sodomy (Genesis 19). Ve všech těchto a mnoha jiných případech se andělé člověku zjevili a dali se mu poznat. Andělé jsou také vykonavateli Božích trestů. Bůh například poslal anděla, aby v Jeruzalémě šířil zkázu (2. Samuelova 24,16), v táboře asyrského krále pobil královo vojsko (2. Královská 19) nebo na začátku Exodu – vyjití izraelského národa z egyptského otroctví – pobil všechny prvorozené Egypta.

Andělé Nového zákona

O Božích poslech se dočítáme i v Novém zákoně. Hned na začátku evangelií je příběh, který známe z vánočního příběhu a o kterém se zpívá v mnoha koledách. Archanděl Gabriel v něm přinesl Marii zprávu o Ježíšově početí. Anděl také promluvil k Josefovi, aby se neostýchal být Mariiným manželem (Matouš 1,20), a poradil mu, kdy má prchnout do Egypta a kdy se vrátit. Byl to anděl, kdo zvěstoval Spasitelovo narození pastýřům. Andělé byli s Kristem během jeho pobytu na poušti (Matouš 4,11), stáli u něj na úpatí Olivové hory (Lukáš 22,43) a zvěstovali i jeho zmrtvýchvstání (Matouš 28,5).

Andělské ochraně se netěšil jen Ježíš, ale i apoštolové a církev. Anděl zachránil apoštola Petra z Herodova vězení (Skutky 12,6–10) a mluvil k Pavlovi při jeho plavbě po Středozemním moři.
Po Božím boku budou andělé stát i na konci dějin. Matouš ve svém evangeliu píše, že při skonání věků andělé oddělí zlé od spravedlivých a odmění každého podle jeho jednání (Matouš 13,49; 16,27).

V poslední knize Nového zákona, Apokalypse (nebo i Zjevení Janově), hrají andělé hlavní roli coby vykonavatelé zkázy a jejich nezměrný počet představuje Boží armádu vítězně bojující pod Michaelovým (některé církve ztotožňují archanděla Michaela s Kristem) vedením proti satanovi a jeho démonům (padlým andělům) (Zjevení 12,7–9).

Trojandělské poselství v církvi adventistů

Ze závěrečné biblické knihy Zjevení pocházejí i tzv. tři andělská poselství. Nalézáme je ve 14. kapitole. Kristovi andělé je zvěstují během doby zkázy v závěru dějin, kdy na Zemi vládne duchovní šelma vykonávající satanovu vůli spočívající v obracení lidstva proti Kristu a jeho zákonům. Toto tzv. trojandělské poselství vyzývá všechny lidi ze všech národů k upřímnému a opravdovému návratu ke Kristu. V závěru tohoto poselství je pak zdůrazněna vytrvalost svatých, což jsou lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru, a kteří se nikdy nepodvolí ničemu, co by odporovalo Božímu morálnímu zákonu a víře, kterou světu představil Ježíš Kristus.
Církev adventistů cítí pověření toto poselství šířit, tak aby díky němu lidé odevzdali svá srdce Kristu a byli zachráněni pro věčnost.4

Andělé kolem nás?

Až příště uvidíte někde ve výloze roztomilé figurky andělů, zkuste si vzpomenout na vznešené poslání, které Bůh andělům v lidských dějinách uložil a jak o něm podává zprávu i samotná Bible.

Jména andělů Bible neuvádí až na dvě, respektive tři výjimky. Jsou jimi archandělé Michael, Gabriel a Rafael. Posledně jmenovaný je ovšem zmíněný v knize Tobiáš, kterou do svého kánonu nezahrnuly protestantské církve. Apokryfní literatura zná i archanděla Uriela.5

Redakce Genesis Era

Související články

Nebiblická křesťanská proroctví - William Miller (1782-1849)

29. listopadu 2023

Miller začal své proroctví šířit prostřednictvím tisku a kázání a získal řadu stoupenců. Klíčovým se stalo periodikum Signs of the times.

Nebiblická křesťanská proroctví

22. listopadu 2023

Proroctví hrála významnou roli ve starověkých kulturách, například ve starověké Číně, Persii nebo ve Starověkém Řecku.

Buďme vděčni, že můžeme být vděčni

20. listopadu 2023

Projevy vděčnosti mají vliv na naši náladu a duševní pohodu. Prokázalo se, že vděčnost snižuje projevy deprese a úzkosti.

Desatero – 3. přikázání

13. listopadu 2023

Bůh nám zjevil svoje jméno. Říct někomu svoje jméno, to je projev důvěry. Zlehčit toto jméno je zklamáním a zneužitím důvěry.