Úvod Magazín Bůh a Bible Co se děje po smrti

Co se děje po smrti

Podobná otázka jako „Maminko, a šel děda do nebe?” čeká na většinu z nás a ukazuje, že odpověď na otázku života po smrti hledá člověk již od útlého dětství. Tázání se na existenci duše a posmrtného života se proplétá nejen životem jedince, ale táhne se celými staletími, kulturami i vědeckým bádáním.

Fyzická smrt jako brána k vědeckému zkoumání posmrtného života

Ani pohled vědecké a lékařské komunity na smrt není jednotný. Zatímco obecná definice smrti hovoří o zastavení životních funkcí organismu spojenému s nevratnými změnami, přišli vědci a lékaři nedávno s překvapivými objevy.

Například kanadská skupina vědců publikovala v roce 2017 pro The Canadian Journal of Neurological Sciences1 výsledky studie, podle níž mozek pacientů, u kterých lékaři potvrdili smrt, vykazoval po více než deset minut výbuchy delta vln, které jsou typické pro hluboký spánek.

„Proud znalostí směřuje k nehmotné realitě. Vesmír začíná vypadat více jako velká myšlenka či proslov než jako velký stroj.”

Britský docent medicíny Sam Parnia2 popsal ve svém výzkumu jev, který se objevuje u resuscitovaných pacientů poté, co prodělali klinickou smrt. V řadě případů si pacient pamatoval kroky lékařů, kteří jej přiváděli k životu a věděl o jejich konání, i když je fakticky nemohl pozorovat očima. Technicky vzato je to důkaz o zachování aktivního vědomí i v okamžiku klinické smrti a je na nás, zda tento závěr  přijmeme.

A pokud nám to nestačí, můžeme si poslechnout fyzika a učitele Stephena Hawkinga, kterým je Roger Penrose3. Ten se se svým kolegou, anesteziologem Stuartem Hameroffem, odrazil od kvantové teorie a popsal lidské vědomí jako program nepřestávající fungovat ani po naší smrti. Zatímco tělo ztrácí svůj původní stav, kvantová informace se jen rozplyne do vesmíru jako celku. 

Věda je hlavně o pozorování měřitelných stavů hmoty, a tak nám nedokáže dát fundované odpovědi na otázky posmrtného života. Výrazně vstřícnější jsou v tomto ohledu stovky a tisíce let staré náboženské nauky, které s existencí nehmotného přirozeně počítají.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Posmrtný život podle různých náboženství

Východní náboženství a zákon karmy

Mezi nejznámější náboženské směry dálného východu patří buddhismus a hinduismus6. Ačkoliv se obě náboženství v mnohém liší a mají více směrů, zakládají se na předpokladu neustálého koloběhu zrození, života a smrti. Platí zde tzv. zákon karmy, podle kterého se v dalším životě člověk reinkarnuje podle morální kvality skutků z předešlých životů.

Posmrtný život dle islámu

V západním světě máme často velmi zkreslenou představu o posmrtném životě muslimů. Ten je podobný vikingské Valhalle, jejíž pohled na posmrtný život není nepodobný nám bližším křesťanským náboženstvím a judaismu.

Islám7 na smrt nenahlíží, narozdíl od křesťanství a ortodoxního judaismu, jako na důsledek prvotního hříchu. Konec cesty určuje vždy Bůh – Alláh. Anděl smrti Izra’il  doprovází duši zemřelého do hrobu, kde mu andělé položí tři otázky: Kdo je tvým Bohem? Kdo je tvým Prorokem? Jaké je tvé náboženství? Správné odpovědi pak změní hrob v příjemné místo v němž muslim čeká na poslední soud. 

Křesťanství a život věčný

V to, že smrtí vše nekončí a existuje i něco dalšího, věří dle nejnovějšího průzkumu přes 40 % Čechů a dalších 12 % nemá v této otázce jasno. Za v nějaké míře duchovně založené se považuje 62 % Čechů. Kompletní data z průzkumu na CemuCesiveri.cz

Věčný život a nesmrtelnost fascinují lidi od nepaměti. Cestu k věčnému životu založenou na důvěře k Bohu, Božím milosrdenství a bezpodmínečné lásce, stejně jako původ veškerého utrpení a smrti nám ukazují křesťané. Smrt je dle Bible následkem prvotního hříchu, jehož podstatou je iracionální odmítnutí Boží vůle a charakteru a jehož strůjcem (navrhovatelem) je padlý archanděl Lucifer známý dnes jako ďábel nebo satan, který svedl a dosud svádí celé lidstvo na scestí. (Římanům 5,12; 6,23)8 Je zde však reálná naděje na brzké ukončení veškerého zla a umírání ohlášeným vzkříšením všech lidí z mrtvých a Božím soudem, což dokázal Pán Ježíš Kristus svým zmrtvýchvstáním a nanebevzetím.“

V Novém zákoně je jasný příslib definitivního vysvobození z moci zla a smrti – tzv. spasení – a to pro každého věřícího. Je uveden například v Janově evangeliu v citátu Ježíše Krista: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Jan 5,24)9

V obecné rovině věří ve spasení a věčný život všichni křesťané, přičemž spása je darem od Boha zprostředkovaným Ježíšovou zástupnou obětí. Kristus svou smrtí na kříži osvobodil všechny kajícníky od hříchu (bezbožnosti) i tzv. věčné či druhé smrti, o které se Bible také zmiňuje. Dostalo a stále se jim skrze ni dostává Boží milosti a odpuštění. (Římanům 6,18)10

Po smrti člověk čeká na druhý příchod Krista11, jež přijde na konci času, kdy bude nad každým vykonán poslední (věčně platný nebo také definitivní či neodvolatelný) Boží soud a pouze spravedliví budou navěky pobývat s Bohem a již nebude žádné zlo, utrpení, nemoci ani smrt. Tím budou završeny dějiny lidstva i světa.

Samuel Hornek

Související články

Proměnění Páně

25. ledna 2023

Tři apoštolové byli vyzváni, aby ho doprovodili na vysokou horu. Poté byl proměněn. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Příběh o obětování Izáka

18. ledna 2023

Abraham má zpočátku problém Božímu proroctví důvěřovat, později však ukáže svou poslušnost. Pravá víra se projevuje poslušností.

Babylonská věž

11. ledna 2023

Věž měla sahat až do nebes a postavit tak člověka na roveň Bohu. Měla představovat jeho nezávislost na Bohu a svrchovanost lidského rozumu.

Sedm svátostí katolické církve

4. ledna 2023

Sedm svátostí označuje obřady katolické církve. Některé se, ve více či méně pozměněných podobách, objevují napříč křesťanskými církvemi.