Úvod Magazín Bůh a Bible David a Goliáš

David a Goliáš

Každý z nás se nepochybně někdy setkal s příběhem Davida a Goliáše, ať už ve Werichově písničce či na Caravaggiově obraze. Nad silným obrem zvítězí mladík David pouhým důvtipem a šikovností. Co říká na Davida a Goliáše Bible? Je poučení, že síla není všechno, a že i slabší může vyhrát nad silnějším vyčerpávající interpretací tohoto biblického příběhu Starého zákona?

Davidův a Goliášův biblický příběh najdeme ve Starém zákoně v První knize Samuelově. Knihy Samuelovy patří do druhé části Starého zákona nazvané Proroci.

Příběh Starého zákona o Davidu a Goliáši sleduje počínání znepřátelených vojsk Pelištejců a Izraelitů. Goliáš, 3 metry vysoký zápasník v bronzovém brnění původem z významného pelištejského, později Judsku podřízeného města Gat, vystupuje z řad Pelištejců a vyzývá Izraelity, ať se s ním někdo z jejich řad utká. Porazí-li ho, pelištejská armáda se vzdá. Nikdo z vojáků se ale neodvažuje třímetrovému Goliášovi čelit a ten se před nimi, ve snaze vyprovokovat je k souboji, naparuje po čtyřicet dní.

Až jednoho dne za izraelskými vojáky přijde David, pasák ovcí. Uslyší Goliášovy výzvy a rozhodne se statečně úkolu zhostit se slovy „Hospodin, který mne zachránil ze spárů lva i medvěda, mne vysvobodí i z rukou toho Pelištejce.“1 David odmítne veškerou výzbroj, brnění i meč. Proti obru Goliášovi se vydá pouze s prakem a několika oblázky, které po cestě schoval do své brašny. David se Goliáše nezalekne, ví, že na jeho straně stojí Hospodin, který ho dovede k vítězství. A tak se i stane. David Goliášovi oblázkem vystřeleným z praku prorazí lebku a poté mu vítězně jeho vlastním mečem usekne hlavu.2

Kdo to vlastně byl David?

Kdo byl mladý pastýř a jakou měl roli v biblickém příběhu a dějinách Izraele? Tento mladíček byl budoucí král David, jedna z nejvýznamnějších postav historie Izraele a židovského národa. Jeho příběh vlastně začíná již volbou prvního židovského krále, kterým se stal Saul. Ačkoli jej vybral Hospodin, vzal v úvahu především to, jakého krále si lidé přáli. Byl z bohaté rodiny, dobře vypadal a měl vybrané chování.3 Snad bychom dnes řekli, že na pohled dobře reprezentoval královský majestát. Ovšem jeho povaha přispěla k tomu, že byl náchylný k neřestem, jejichž možnosti svrchovaná vláda, byť pod záštitou Hospodina, přináší. Proto se o Saulovi dozvídáme, že byl sice prvním králem, ale David byl prvním králem podle srdce Hospodina.4

Hospodin si Davida vyvolil už jako malého chlapce, když pásl stáda svého otce Jíšaje. Poslal k němu proroka Samuela a ten ho již v tak mladém věku pomazal.5 Nezpyšněl, ale dál plnil své povinnosti a připravoval se pod Božím vedením ke svému velkému úkolu. Byla tímto úkolem porážka Goliáše? Ovšem že ne. Tato příhoda ukázala Izraelcům jeho statečnost a otevřela mu dveře na Saulův dvůr, ale Hospodin měl pro Davida daleko větší úkoly, kterých se, jak to u lidí bývá, zhostil tu s větší, tu menší slávou. (To je ale jiný příběh.) Jak to se „slávou” je, nám ovšem ukazuje na Davidově a Goliášově příběhu Bible.

Jaké poselství se v příběhu ukrývá?

Když se David Goliášovi postavil, všichni, včetně krále Saula, viděli kluka, který nemá sebemenší šanci. Obdivovali ale jeho odvahu. I my bychom Davida pokládali přinejmenším za bláhového a stejně jako Saul ho vybavili alespoň zbraněmi. Jak je možné, že zbroj odmítl, a přesto vyhrál? David se spolehnul na Hospodina. David na souboj s Goliášem jako jediný nazíral skrze Boží perspektivu. Díky ní mu bylo jasné, že smrtelník Goliáš uráží živého Hospodina. David se neobával souboje s ním, protože si byl jist, že Hospodin bude po jeho boku. Ačkoliv David a Goliáš byli nesouměřitelní velikostí, za Davidem, na rozdíl od Goliáše, stál samotný Hospodin, který mu propůjčil své síly.6

Církev adventistů věří, že příběh je možné vykládat jako vítězství odvahy, ale především Davidovi víry v to, že za ním stojí Hospodin, kterého Goliáš skrze vysmívání se izraelským vojákům potupil. Vítězství Davidovo mělo představovat znamení, že za Izraelem stojí Hospodin sám.7 Příběh krále Davida nám ukazuje, že Hospodin má zájem především na tom, abychom mu plně důvěřovali a brali jeho rady vážně. V takovém případě můžeme očekávat jeho přízeň a pomoc. Stejně jako David i v dnešní době můžeme čelit situacím, které se zdají na první pohled neřešitelné. Když se ale necháme vést Boží rukou a vírou v Jeho pomoc, můžeme být stejně odhodlaní jako David a s pomocí Boží také zvítězit v souboji se zdánlivě neporazitelnými „obry” v naší vlastní mysli, v našich vztazích i ve svět okolo nás.

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.