Úvod Magazín Bůh a Bible Jak číst Bibli s porozuměním

Jak číst Bibli s porozuměním

Bible si v průběhu historie nevysloužila přezdívku „Kniha knih“ náhodou! Písmo svaté, které je spíš než knihou celou knihovnou starověkých spisů, se stalo nejvydávanější a nejpřekládanější knihou v celých lidských dějinách. Byla dokonce úplně první tištěnou knihou v západní Evropě a do češtiny byla poprvé přeložena už někdy kolem roku 13601. Bible obsahuje texty různorodých literárních žánrů, jež mají jedno společné – křesťané je považují nejen za Bohem inspirované, ale přímo od Něj pocházející, za Jeho Slovo, skrze nějž je nám zprostředkována radostná zpráva.

Několik  nezbytných faktických náležitostí

Kniha se skládá ze dvou hlavních částí –  Starý a Nový zákon, jež na sebe přímo navazují v tom smyslu, že Slovo Nového zákona přichází naplnit to starozákonní. Starší a rozsáhlejší Starý zákon, který má křesťanství společný s judaismem, tvoří pět knih Mojžíšových (Pentateuch) a knihy prorocké, historické a mudroslovné. Můžeme se v něm dočíst o ikonickém Stvoření světa, vyvedení izraelitů z Egypta či o Desateru.

Nový zákon, jehož ústřední postavou je Ježíš Kristus, nás seznamuje se Spasitelovým učením a s počátky křesťanství. Mezi jeho ústřední pasáže patří evangelia, pojednávající o životě, smrti a vzkříšení Božího Syna, dále Skutky apoštolů, epištoly a Zjevení Janovo.

Jak začít s jejím čtením?

Zprvu se může zdát, že Bibli snad ani nelze porozumět, protože její texty jsou složité a některé pasáže pro čtenáře nezáživné. Proč tomu tak je? Jsme zvyklí přemýšlet v termínech své vlastní doby. Ze zkušenosti víme, že i rozdíly v rámci dvou generací často způsobují zásadní komunikační bariéry.

Bible byla napsána před tisíci let, ve zcela jiném kontextu a světě, než který obklopuje nyní nás. Takže jak číst Bibli? Abychom mohli Bibli co nejlépe porozumět, je potřeba k jejímu čtení přistupovat jinak než k četbě běžných knih, které jednoduše vezmeme, otevřeme na první straně a čteme od začátku do konce.

Pro seznámení se s Biblí je nejlepší začít některým z novozákonních evangelií. Patří mezi srozumitelnější biblické texty a zároveň představují „srdce“ křesťanské víry. Ukazují nám, jaký je Bůh a jakou cestou by se člověk měl ve svém životě nechat vést.

Důležité je číst Bibli v jazyce, kterému nejlépe rozumíme a sáhnout po vhodném překladu. V češtině je nejrozšířenější ekumenický překlad vydaný poprvé v jednom svazku v roce 1979, jehož předlohou byly texty v původních jazycích (hebrejština, aramejština a řečtina). Od svého prvního vydání prošel český ekumenický překlad Bible6 dvojí revizí. Poslední verze je vydávána od roku 2001. Česká biblická společnost stojí i za vydáním Bible s poznámkami pod názvem Slovo na cestu7, které si dalo za cíl co nejvíce přiblížit biblický text současnému čtenáři a do moderní češtiny jsou přeloženy i teologické termíny. Podobný záměr má i Bible218 vydaná naposledy v roce 2009, na jejímž základě vznikla i audioverze Nového zákona, jež je volně ke stažení.

K dispozici je i řada komentářů a výkladových textů a vstoupit lze do kurzu studia Bible9, a to nejen prezenčního, ale i do korespondenční nebo online verze.

Je Bible jen jedna?

Může být matoucí, že se katolická, protestantská a pravoslavná Bible skládá z jiného počtu počtu knih. Důvodem je především to, z jakých „zdrojů“ církev čerpala. Například katolický Starý zákon nevychází z hebrejských textů, ale z řeckého (Septuaginta) a latinského překladu (Vulgata). V případě Nového zákona platí, že všechny západní církve uznávají kánon (soubor biblických knih) téměř shodný11.

Není výklad jako výklad

V průběhu historie se Písmo interpretovalo12 různými způsoby podle toho, jaké vlivy na jeho výklad aktuálně působily. Střídá a prolíná se tak několik přístupů. Mezi ty hlavní patří alegorický, doslovný a hermeneutický.

Alegorický neboli duchovní výklad hledá v Písmu hlubší rovinu, jež by se měla být za slovy, která lze přečíst. Hledá klíč ke skrytému významu biblického textu, přičemž vychází především z řecké filosofické tradice. Doslovný nebo také literární výklad přijímá text tak, jak byl napsán, v jeho přesném znění. Tento přístup je předpokladem pro rozvoj teologického uvažování a biblickou nauku. Hermeneutický styl výkladu se zaměřuje na to, jaký literární styly ten který text představuje, na koho se obrací, v jakém kulturně historickém kontextu byl napsán a jaké významy mu původní autoři dávali.

Některé hermeneutické zásady je vhodné si osvojit pro vlastní četbu Bible. Předně číst celé odstavce, nevytrhávat verše z kontextu, být si vědom historického kontextu a především odhlédnout od svého zažitého předporozumění (především pokud se čtením Bible začínám) a přesvědčení. K textům je třeba zaujmout „čistý“, nepředpojatý postoj, abychom v ní obsažená sdělení byli schopni pojmout v co nejautentičtější podobě.

I za hranicí víry

Jak jsme si ukázali, četby Bible není nutné se bát. A užitek z takto stráveného času bude mít nejen věřící křesťan, ale i nevěřící. Věřící se díky četbě přibližuje Bohu, navazuje s Ním užší vztah a prohlubuje svou víru. Navíc Písmo nelze nikdy plně pojmout, stále v něm nalézáme dříve přehlédnuté myšlenky a témata, jež nám mohou pomoci na naší cestě. 

A nevěřící? Rozšíří si obzory, seznámí se s křesťanskými hodnotami, na kterých naše civilizace stojí, pozná kořeny evropské kultury a historie. A možná díky četbě přijde na to, že otevřít srdce Bohu může přinést plnější a smysluplnější život.

Redakce Genesis Era

Související články

Desatero – 7. přikázání

22. dubna 2024

Sedmé přikázání není umístěno mezi přikázání nezabiješ a nepokradeš náhodou. Stejně vážně bychom měli brát i důležitost přikázání sedmého.

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.