Úvod Magazín Bůh a Bible Jak vypadá nebe

Jak vypadá nebe

Z otázky, jak vypadá nebe nebo jak to vypadá v nebi vyplývá, že se nejedná o dotaz, který chce popsat oblohu, ale že se jedná o nebe v náboženském slova smyslu. V té souvislosti je třeba zmínit, že různí filosofové i teologové v různých dobách popisovali nebe různě. I dnes můžeme vnímat různé názory na tuto skutečnost, včetně toho, že žádné nebe neexistuje. Při odpovědi na otázku, jak to vypadá v nebi, si dovolím použít knihu, která je určitě nejkompetentnější pro hledání odpovědi, a to je Bible. Vedle toho bych rád použil i logické argumenty a položil několik „řečnických“ otázek, které také o něčem vypovídají.

Začnu tím, že budu reagovat na tvrzení, že žádné nebe přece neexistuje. Je to jen pohádka, možné opora pro naivní, slabé a ty, kteří si nevědí rady se životem. Potom se divím tomu, že známí lidé, zpěváci, herci atd. hovoří o svých zemřelých kolezích a kolegyních jako o těch, kteří se na nás dívají z nebe. Někdo řekne, že jde samozřejmě o nadsázku, ale přece jen i ta nadsázka o něčem svědčí. Lidé by rádi, aby takové nebe existovalo. Není to tak?

Z jiného pohledu. Představme si, že existuje doba nebo země, kdy lidé si vzájemně nelžou, jsou vůči sobě korektní, nekradou…, to bychom asi brali. Co když ještě k tomu přidám, že je to doba nebo země, kde není smutek, žal ani nářek, protože k němu není důvod, není tam bolest, dokonce se tam neumírá… To přece není možné. No ale kdyby to přece jenom možné bylo, potom by to bylo dobré. To bychom opravdu brali. V okamžiku, kdybych ale dodal, že takovými atributy se prokazuje Boží království, což je jiný výraz pro nebe, potom následuje pobavený úsměv. Co z toho vyplývá? To, čím se projevuje Boží království, to by bylo dobré, ale slovo Boží království, no to snad ne.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

V pohádkách, které vyprávíme dětem, mluvíme o tom, že dobro vítězí nad zlem, o tom, že existuje živá voda, a i když pohádková bytost zemře, tak se živou vodou probudí k životu, že existuje spravedlnost a zlo je vždy potrestáno atd. Kde na to lidé přišli? Proč právě o tom jsou pohádky? Nesvědčí to o tom, že lidé po takových záležitostech touží, ale protože zkušenost jim ukazuje, že to není možné, odsunuli to do říše pohádek?

A asi by bylo možné pokračovat. Proč všechna náboženství počítají s tím, že život po smrti v nějaké formě pokračuje? Protože to je přání lidí. Už slyším argumenty proti s tím, že ten či onen člověk si nepřeje věčný život. Když mně nic nehrozí, řekněme přehradní hráz je v pořádku a drží masu vody, potom se lidé žijící v obci pod přehradou ničeho neobávají. A pokud přijde řeč na smrt, komentují to slovy, že přece „všichni tam musí“. Ale představme si, že přehradní hráz je narušená a místní rozhlas hlásí nebezpečí a vybízí k útěku do bezpečí. Našel by se někdo, kdo by v té chvíli řekl, že nikam nejde, protože přece „všichni tam musí“?

A tak jaký závěr k tomu udělat? Není tak jisté, že je Boží království lidem a jejich tužbám tak vzdálené. Pouze si to někteří nechtějí připustit.

Bible hovoří o nebi nebo Božím království v tom smyslu, že je to příbytek Boha, Jeho obydlí. (5. Mojžíšova 26,15) Velmi zřetelné je to také v modlitbě Otče náš, kde se věřící modlí „Otče náš, který jsi v nebesích…“ (Matouš 6,9) Bible potvrzuje také to, že andělé jsou v nebi. (Marek 13,32) A co je důležité pro nás je napsáno v 1. Petrově 1,3-4. „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích“. Tak že existuje nebe, a je přístupné i lidem, kteří tam chtějí být.

Jsou tam lidé již nyní? Odchází po své smrti rovnou do nebe? Evangelista Jan 14, 1-3 píše: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“. Tedy Jan hovoří o skutečnosti Božího království až po druhém příchodu Ježíše na zem.

Co tam bude? Je zajímavé, že Bible se až tak nevěnuje tomu, co tam bude, ale spíše tomu, co tam nebude. Protože právě to je to, co nás na této zemi trápí. I když jsme si na to zvykli, přesto nám to není příjemné. Co tam tedy nebude? „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Ani zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři (Zjevení Jana 21,3-4.8) Ale přece ještě jeden citát, co v nebi bude: „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost“. (2. Petrova 3,13)

Jak to vypadá v nebi? Ten, kdo přijme nabídku od Boha a vezme ji vážně, má se na co těšit.

Jan Dymáček

Související články

Proměnění Páně

25. ledna 2023

Tři apoštolové byli vyzváni, aby ho doprovodili na vysokou horu. Poté byl proměněn. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Příběh o obětování Izáka

18. ledna 2023

Abraham má zpočátku problém Božímu proroctví důvěřovat, později však ukáže svou poslušnost. Pravá víra se projevuje poslušností.

Babylonská věž

11. ledna 2023

Věž měla sahat až do nebes a postavit tak člověka na roveň Bohu. Měla představovat jeho nezávislost na Bohu a svrchovanost lidského rozumu.

Sedm svátostí katolické církve

4. ledna 2023

Sedm svátostí označuje obřady katolické církve. Některé se, ve více či méně pozměněných podobách, objevují napříč křesťanskými církvemi.