Úvod Magazín Bůh a Bible Je Bible pravdivá?

Je Bible pravdivá?

O tom, zda je Bible pravdivá a spolehlivá jak po stránce dějinné, tak po stránce dogmatické, se vedou vášnivé diskuze. A nejen řady laiků, ale také mnozí teologové tento fakt zpochybňují. Přitom lze snadno prokázat, že argumenty, které kritici její pravdivosti a spolehlivosti užívají pro svá tvrzení, jsou naopak, při hlubším přezkoumání, argumenty pro její neochvějnou důvěryhodnost.

Kdo je autorem?

Na úvod článku o pravdivosti Knihy knih by se slušelo říct něco o jejím autorovi. Na psaní Bible se podílelo vícero autorů, a to v průběhu asi 1 500 let. Nicméně pisatelé nepsali z vlastní iniciativy. Jejich slova byla inspirována Pánem Bohem.1 Původním autorem Bible je tedy Bůh, sepsána však byla lidmi.

Vykopávky nelžou

Biblická archeologie a její nálezy potvrzují historické okolnosti, které jsou v Písmu zmíněny. Například evangelium podle Lukáše je historicky i geograficky naprosto přesné. A mnoho dalšího co bylo zpochybňovaného bylo objeveno. Za všechny třeba svitky s biblickými texty z doby Ježíše, které byly nalezeny v roce 1947 v Kumránu, rybářská loď z Ježíšovy doby, Jákobova studna v Sichem, řada měst uvedených v Bibli nebo třeba nápis potvrzující, že Pilát Pontský byl skutečně prefektem v Judsku. Proč bychom tedy neměli věřit knize jako celku, když bylo potvrzeno jako pravdivé i to, co vlastně nemá pro obsah sdělení přílišnou hodnotu? Archeologické vykopávky zkrátka zatím nepřinesly nic, co by bylo v rozporu s biblickými texty. Průkaznost nálezů je taková, že jeden z archeologů popisuje svou zkušenost takto: „Ti z vědecké komunity, kteří před započetím výzkumu křesťany nebyli, se jimi stali, a ti, kteří jimi již byli, se ve své víře utvrdili.“

Chyby znakem falše, nebo autenticity?

Pán Ježíš po sobě nezanechal žádné spisy. To ale například ani Sokrates. O obou víme pouze prostřednictvím jejich učedníků. A přesto, že Sokratovo učení nikdo nerozporuje, k Ježíšovu se staví kriticky nejeden člověk. Metlou, jež kritici hojně užívají, je protichůdnost informací a neshoda jednotlivých evangelií. Právě zde ale platí, že mnoho z nich se při bližším přezkoumání prokáže jako pravdivých, jen byla uchopených z jiného úhlu pohledu. Jako třeba v případě Josefova otce – v jednom evangeliu je uváděn Jákob, v jiném Heli. Pravdivé je nicméně obé – jednoho byl synem biologickým, druhého přes manželství s Marií (takto se to v dané době běžně bralo). Navíc každý z nás ví, že úkolem svědků není absolutní shoda. Vnímání každého člověka je různé a každý referuje ze svého úhlu pohledu. Proto je před každým evangeliem slovo „podle“, které naznačuje, že evangelium je pouze jedno, ale jeho pojetí je vícero.

Podobně jsou napadány také nedokonalosti a neshody vznikající při přepisech a překladech. Historikové ovšem (a nejen oni) právě toto považují za znak autenticity a důkaz toho, že v rukou skutečně držíme opravdové Slovo Boží. Naopak velkou shodu by rozporovali a byla by jim podezřelá. Jako lidé jsme přeci jen nedokonalí, a tak se můžeme přehlédnout nebo přeslechnout. Ostatně to jistě známe každý sám. Ale navzdory počtu rukopisů a nedokonalostí, které vyústily v různé varianty textu, je nutné zdůraznit, že se žádná tato „chyba“ nedotýká principů křesťanské praxe a víry.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Co nám říká Daniel?

V neposlední řadě jsou to Proroctví, která nám pravdivost Bible dokazují. Například v Knize Daniel je nám na příkladu Babylonu ukázáno, že historie je pod vládou Pána. Prorok Daniel zde, prodchnut Duchem svatým, předpovídá jeho pád. Boží předvědění budiž pro nás jedním z mnoha důkazů o inspiraci textu a jeho opravdovosti.

Sečteno, podtrženo: Ano, je pravdivá

Bible sama o sobě svědčí o tom, že je Bohem inspirovaná a navzdory tomu, že ji psalo tolik lidí, ve třech jazycích a v průběhu tolika let, vykazuje pozoruhodnou míru shody. Stejně tak ale archeologické, rukopisné i prorocké důkazy potvrzují spolehlivost Písma. I přestože archeologie nemůže prokázat duchovní pravdivost, mnoho archeologických objevů již potvrdilo historické okolnosti, místa a osobnosti, které jsou v biblických pasážích popisovány. Duchovní opravdovost pak potvrzují naplněná proroctví. Ta nikdy nepřicházela z vůle člověka, nýbrž z vůle Pána a lidé je zaznamenávali, když byli pohnuti Duchem svatým.

Adventisté taktéž věří, že je Bible odhalením Boží vůle navzdory možným, ať už domnělým nebo opravdovým, nesrovnalostem a nedokonalostem na které se poukazuje, a je tedy maximálně spolehlivá a pravdivá. Aby k nám totiž její sdělení, jež je Božího původu, dolehlo, musela být sepsána lidsky. A jelikož všechno lidské je nedokonalé, nevyhnulo se to ani Písmu. To ovšem nic nemění na tom, že to Bůh mu vdechl život.

Redakce Genesis Era

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.