Úvod Magazín Bůh a Bible Je Bible pravdivá?

Je Bible pravdivá?

O tom, zda je Bible pravdivá a spolehlivá jak po stránce dějinné, tak po stránce dogmatické, se vedou vášnivé diskuze. A nejen řady laiků, ale také mnozí teologové tento fakt zpochybňují. Přitom lze snadno prokázat, že argumenty, které kritici její pravdivosti a spolehlivosti užívají pro svá tvrzení, jsou naopak, při hlubším přezkoumání, argumenty pro její neochvějnou důvěryhodnost.

Kdo je autorem?

Na úvod článku o pravdivosti Knihy knih by se slušelo říct něco o jejím autorovi. Na psaní Bible se podílelo vícero autorů, a to v průběhu asi 1 500 let. Nicméně pisatelé nepsali z vlastní iniciativy. Jejich slova byla inspirována Pánem Bohem.1 Původním autorem Bible je tedy Bůh, sepsána však byla lidmi.

Vykopávky nelžou

Biblická archeologie a její nálezy potvrzují historické okolnosti, které jsou v Písmu zmíněny. Například evangelium podle Lukáše je historicky i geograficky naprosto přesné. A mnoho dalšího co bylo zpochybňovaného bylo objeveno. Za všechny třeba svitky s biblickými texty z doby Ježíše, které byly nalezeny v roce 1947 v Kumránu, rybářská loď z Ježíšovy doby, Jákobova studna v Sichem, řada měst uvedených v Bibli nebo třeba nápis potvrzující, že Pilát Pontský byl skutečně prefektem v Judsku. Proč bychom tedy neměli věřit knize jako celku, když bylo potvrzeno jako pravdivé i to, co vlastně nemá pro obsah sdělení přílišnou hodnotu? Archeologické vykopávky zkrátka zatím nepřinesly nic, co by bylo v rozporu s biblickými texty. Průkaznost nálezů je taková, že jeden z archeologů popisuje svou zkušenost takto: „Ti z vědecké komunity, kteří před započetím výzkumu křesťany nebyli, se jimi stali, a ti, kteří jimi již byli, se ve své víře utvrdili.“

Chyby znakem falše, nebo autenticity?

Pán Ježíš po sobě nezanechal žádné spisy. To ale například ani Sokrates. O obou víme pouze prostřednictvím jejich učedníků. A přesto, že Sokratovo učení nikdo nerozporuje, k Ježíšovu se staví kriticky nejeden člověk. Metlou, jež kritici hojně užívají, je protichůdnost informací a neshoda jednotlivých evangelií. Právě zde ale platí, že mnoho z nich se při bližším přezkoumání prokáže jako pravdivých, jen byla uchopených z jiného úhlu pohledu. Jako třeba v případě Josefova otce – v jednom evangeliu je uváděn Jákob, v jiném Heli. Pravdivé je nicméně obé – jednoho byl synem biologickým, druhého přes manželství s Marií (takto se to v dané době běžně bralo). Navíc každý z nás ví, že úkolem svědků není absolutní shoda. Vnímání každého člověka je různé a každý referuje ze svého úhlu pohledu. Proto je před každým evangeliem slovo „podle“, které naznačuje, že evangelium je pouze jedno, ale jeho pojetí je vícero.

Podobně jsou napadány také nedokonalosti a neshody vznikající při přepisech a překladech. Historikové ovšem (a nejen oni) právě toto považují za znak autenticity a důkaz toho, že v rukou skutečně držíme opravdové Slovo Boží. Naopak velkou shodu by rozporovali a byla by jim podezřelá. Jako lidé jsme přeci jen nedokonalí, a tak se můžeme přehlédnout nebo přeslechnout. Ostatně to jistě známe každý sám. Ale navzdory počtu rukopisů a nedokonalostí, které vyústily v různé varianty textu, je nutné zdůraznit, že se žádná tato „chyba“ nedotýká principů křesťanské praxe a víry.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Co nám říká Daniel?

V neposlední řadě jsou to Proroctví, která nám pravdivost Bible dokazují. Například v Knize Daniel je nám na příkladu Babylonu ukázáno, že historie je pod vládou Pána. Prorok Daniel zde, prodchnut Duchem svatým, předpovídá jeho pád. Boží předvědění budiž pro nás jedním z mnoha důkazů o inspiraci textu a jeho opravdovosti.

Sečteno, podtrženo: Ano, je pravdivá

Bible sama o sobě svědčí o tom, že je Bohem inspirovaná a navzdory tomu, že ji psalo tolik lidí, ve třech jazycích a v průběhu tolika let, vykazuje pozoruhodnou míru shody. Stejně tak ale archeologické, rukopisné i prorocké důkazy potvrzují spolehlivost Písma. I přestože archeologie nemůže prokázat duchovní pravdivost, mnoho archeologických objevů již potvrdilo historické okolnosti, místa a osobnosti, které jsou v biblických pasážích popisovány. Duchovní opravdovost pak potvrzují naplněná proroctví. Ta nikdy nepřicházela z vůle člověka, nýbrž z vůle Pána a lidé je zaznamenávali, když byli pohnuti Duchem svatým.

Adventisté taktéž věří, že je Bible odhalením Boží vůle navzdory možným, ať už domnělým nebo opravdovým, nesrovnalostem a nedokonalostem na které se poukazuje, a je tedy maximálně spolehlivá a pravdivá. Aby k nám totiž její sdělení, jež je Božího původu, dolehlo, musela být sepsána lidsky. A jelikož všechno lidské je nedokonalé, nevyhnulo se to ani Písmu. To ovšem nic nemění na tom, že to Bůh mu vdechl život.

Redakce Genesis Era

Související články

Století 21 #56 - Jan Libotovský - práce v církvi

1. června 2023

Životní výzvy, práce s knihami, projekt Jsem s Tebou a tipy na duchovní literaturu.

Otazníky života #3 - Modlitba

1. června 2023

Zaposlouchejte se do epizody MODLITBA a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Prorok Jeremijáš 2. část

31. května 2023

Jeremiáš zvěstoval naději, že dojde-li k obrácení se k Hospodinovi, stále je možné nadcházející rozsudek odvrátit.

Otazníky života #2 - Povzbuzením proti osamělosti

30. května 2023

Zaposlouchejte se do epizody POVZBUZENÍM PROTI OSAMĚLOSTI a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.