Úvod Magazín Vznik života Je tzv. přirozený výběr motorem biologické evoluce?

Je tzv. přirozený výběr motorem biologické evoluce?

Přírodní vědy neznají žádnou evoluci

Víra v přirozený výběr, potažmo v evoluci a milióny let, během kterých se měl červ změnit na vás a mě, začala být veřejně masivně propagována jako alternativa biblického stvořitelského pohledu na svět od konce 1. poloviny 19. století lidmi okolo Charlese Darwina a od té doby nabral tento trend nebývalý spád. Dnes je tato nevědecká představa, mající své ideologické kořeny ve spiritismu1, ze zákona vyučována na všech školách, od mateřské až po vysokou, jako údajně nejrozumnější vysvětlení vzniku a historie světa. Jen málokdo však ví, že Darwinova a obecně jakákoliv evoluční verze historie světa, založená na miliónech a miliardách let a téměř nekonečné řadě slepých pokusů a omylů, má ve svých základech fatální trhliny. Přestože nebyla doposud vědecky prokázána, byla oficiálně prohlášena za vědecký fakt a zároveň jediný vědecky relevantní model vzniku a historie světa.

Poctivá věda však vždy bezvýhradně vítá diskusi s oponenty a těch má evoluční světonázor ve vědeckých kruzích stále více. Žel, takové informace ze zákulisí se široká laická (a často ani odborná) veřejnost, natož pak děti ve školách, nedozví, protože evoluce a milióny let se staly novodobým státním náboženstvím, o jehož platnosti se nesmí diskutovat2, 3. Tato nedotknutelnost evolučního světonázoru se v poslední době potvrdila také v souvislosti s onemocněním covid-194, kdy jsme byli svědky mnohých kategorických prohlášení některých odborníků, kteří unisono (jednomyslně) strašili a děsili širokou populaci dnem i nocí, že nové mutace původního koronaviru z března 2020 budou stále nebezpečnější … a jestli okamžitě všechno nezavřeme včetně škol a podniků, vymře obrazně řečeno půlka světa. Ve skutečnosti se prokázal pravý opak. Během několika týdnů dosáhla mutační degradace původního kmene viru z března 2020 takového stupně, že již nepředstavoval prakticky žádné zdravotní riziko a přesně v tomto okamžiku ohlásila média výskyt tzv. nové mutace, která je ještě nebezpečnější, nakažlivější a s vyšší smrtností. Analýzy některých biochemických laboratoří – např. českých Tilia Laboratories vedených Dr. Soňou Pekovou – však vědeckými metodami prokázaly, že tzv. nové mutace koronaviru Sars-Cov-2 byly ve skutečnosti zcela nové kmeny tohoto viru, které nevznikly (přesněji nemohly vzniknout) přirozeným mutováním původního koronaviru z března 2020. Navíc, na základě veřejně přístupných informací z Amerického patentového úřadu potvrzeným předním odborníkem na patentové právo Spojených Států Dr. Davidem Martinem bylo zjištěno, že mnohé zvláštní charakteristiky koronaviru Sars-Cov-2 byly patentovány o mnoho let dříve (již v r. 2002), a to včetně detekčních metod na jeho zjištění (tzv. PCR testy), než se virus oficiálně objevil na scéně na začátku roku 2020. Vzhledem k obvyklé praxi patentových úřadů po celém světě, které patentují především nebo pouze lidské vynálezy, je zde důvodné podezření, že se jednalo o výsledky biologických experimentů s těmito respiračními viry, jejichž využití mělo údajně směřovat k tvorbě tzv. vektorových genových vakcín pro léčbu závažných dědičných onemocnění (tato technologie je již ve fázi klinického testování např. u onemocnění SMA) popř. k nasazení v podobě biologických zbraní. Existence těchto typů zbraní byla již oficiálně potvrzena i v mainstreamových médiích, a to v globálním měřítku. Nechme stranou, kdo nese vinu za zneužití vědeckých experimentů prováděných na respiračních virech i za vypouštění těchto uměle modifikovaných respiračních virů do lidské populace5.

Podstatné je, že se opět potvrdilo, že mutace a přirozený výběr v průběhu času bez výjimky vše ničí, a to včetně virů, ale takový reálnou vědou potvrzený scénář by se zřejmě nehodil těm, kteří tuto chorobu využili k názorovému rozdělení společnosti, oslabení ekonomik, mezilidských vztahů a k výraznému omezení práv a svobod jednotlivců, a to v globálním měřítku6. Podobné mocenské tendence dnes můžeme pozorovat v podobně tzv. ekologického hnutí v EU známého jako Green Deal, které plynule navázalo na koronavirové restrikce a jehož dopady na naši ekonomiku i životy jednotlivců budou v příštích letech zdrcující (o nutnosti chránit životního prostředí jsme hovořili již na jiném místě – např. zde [Velký úkol pro každého 1. díl, 2. díl a 3. díl] a ukázali jsme si, že moderní ekologické hnutí ve skutečnosti neusiluje primárně o ochranu životního prostředí, ale především o omezování práv a svobod jednotlivců i celých národů pod záminkou ochrany přírody).

Evoluční světonázor je zkrátka univerzálním myšlenkovým schématem, které dovoluje ve společnosti vytvářet téměř neomezené množství strachu nebo naopak bezbřehý optimismus a naivitu, jak je kdy potřeba z pohledu vládnoucích vrstev a to zejména prostřednictvím médií a školského systému. Vědecké poznatky však ukazují opačným směrem, než jak je intepretují zastánci evoluce a miliónů let, a to napříč všemi vědními obory. Ve skutečnosti všechny vědecké poznatky poukazují na fakt, že v čase ztrácí vše svou původní kvalitu a v mnoha případech může ztráta znamenat i krátkodobou výhodu, což může být matoucí, a právě o tom je toto krátké zamyšlení nad přirozeným výběrem a biologickou evolucí druhů.

Víra v evoluci vede ke lhostejnosti vůči trpícím

Víra v evoluci totiž dokáže v člověku vzbudit pocit, že v přírodě, potažmo v lidské společnosti, plné zmaru, bolesti a utrpení, je vlastně všechno v pořádku. Dokonce podle této teorie je velikým zlem, když se pokoušíme postižená nebo nemocná zvířata (ale i lidi) zachraňovat, a tím jim umožnit zplodit potomstvo. Když tělesně postižená nebo nemocná srna nemůže přirozeně zplodit potomka ani si obstarat sama potravu, je v prostředí bez přítomnosti milosrdného člověka, který by ji chránil, krmil a ošetřoval, odsouzena k jisté smrti. Ke svému domácímu mazlíčkovi nebo k blízkému člověku bychom se však takto nezachovali, i když i zde často selháváme. Touha chránit slabší nám již zkrátka není úplně přirozená, navíc je zcela v rozporu s teorií evoluce, která nás tak motivuje k sebestřednosti a nezdravé samostatnosti. Jinými slovy, naše víra určuje naše slova i skutky.

Smrt jako vetřelec a život jako naprostý zázrak

Věřit v evoluci a milióny let znamená věřit, že člověk se na Zemi objevil jako výsledek slepého a nemilosrdného zápasu o přežití stovky miliónů let poté, co se ze zemských prvků měly samy od sebe vyvinout první živé organismy. Nutno říci, že umírání je v tomto světě, žel, přirozené (ve smyslu zákonité), rození a žití však přirozené není, naopak je to naprostý zázrak, navíc evolučně nevysvětlitelný. Jinými slovy, narození je velmi nejisté, smrt však vždy jistá. Smrt a rozklad se tedy zdají být paradoxně přirozenější a silnější než rození, zdraví a život. Proto evoluční světonázor stojí a padá na existenci smrti. Evoluce se totiž bez smrti neobejde, protože jedině smrt může likvidovat její nepovedené „pokusy“, a uvolnit tak prostor pro „pokusy“ nové. A o tom je právě tzv. přirozený výběr.

Přirozený výběr není evoluce

Lidé dnes často hovoří o přirozeném výběru, protože si ho představují jako nějakou kouzelnou hůlku na vysvětlení všeho. Ale není to nic jiného než diferenciální reprodukce, tzn. že ve všech živých systémech jsou jedinci, kteří se množí lépe než ostatní a to jsou z definice ti „nejschopnější“. To nám samozřejmě nevysvětluje původ prvního nejschopnějšího jedince či páru daného druhu ani původ života či přírody jako takové. Samotné vysvětlení vzniku světa je tak jednou z mnoha Achillových pat evoluční teorie. Kromě toho, výběr je nerozlučně spjat se zavrhováním. U neživých věcí to není problém, u živých bytostí to znamená utrpení a smrt a to je vážná věc. Teze přirozeného výběru je tedy jakýmsi suchým konstatováním faktu, že nemocní, slabí a opuštění v narušeném, nemilosrdném prostředí zkrátka umírají mezi prvními, často bez potomků, a to jinými slovy znamená, že milosrdenství a soucit jsou vlastně vzpourou proti přirozenému běhu věcí. To může některým lidem posloužit jako skvělá omluva či dokonce záminka pro jejich bezohlednost a tvrdost, jak jsme ostatně dnes svědky v souvislosti s již zmíněným onemocněním covid-19 a tzv. vládními opatřeními7. Nabízí se otázka, jak dlouho je svět takto poškozen a co je toho příčinou?

Mgr. Libor Votoček
šéfredaktor portálu Genesis Era

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.