Úvod Magazín Bůh a Bible Konec světa podle Bible

Konec světa podle Bible

Konec světa je jistě tématem, které je nám všem blízké, protože dráždí naši zvědavost. Vzbuzuje silný zájem a kdykoli se dotkne naší mysli, roztáčí kolo představivosti na plné obrátky. Dnešní literární a filmové žánry, především sci-fi a fantasy, nám předkládají různé a v mnohém úchvatné obrazy nejrůznějších scénářů. Konec světa není pouze námětem pro komerční využití, ale je i důležitou otázkou pro moderní vědu, která má ve své zásobě také několik různých hypotéz.

Všichni jistě známe tu, která popisuje počátek světa, nazvanou Velký třesk. Jeden ze scénářů říká, že se náš vesmír postupně smršťuje, až se dostane do původní fáze a událost třesku se zopakuje, čímž se celý koloběh započne nanovo. Další hypotézou je, že vesmír se naopak rozšiřuje a konec světa bude nejspíš vypadat tak, že skončí jako prázdný prostor bez hvězd, planet a bez života, jako prázdná vyhaslá schránka. Nezbývá než se sám sebe tázat: Je tento svět, ve kterém žijeme, opravdu jen suchou matérií, či je zde něco více, skrytý smysl, řád a pravda, které zakoušíme i v našem duchu?

Podívejme se na to, jakou zprávu o konci světa nám předkládá kniha knih Bible. V Bibli je řečeno daleko více než pouze to, co se děje či bude dít s hmotou, která nás obklopuje. Jde o duchovní složku skutečnosti, která je předmětem boží lásky i spravedlnosti. Pro konec světa, některými nazývaný Armageddon, je zásadní jedna ze základních složek lidské přirozenosti, a tou je nadání ke svobodě, které člověku dává možnost nebrat Boha vážně, tedy hřešit, ale také jít cestou pokání a respektování Božích rad.1

Konec světa a biblické poselství

O Armageddonu se v Bibli hovoří v souvislosti s Božím soudem,2 který bude nad lidmi vynesen v souvislosti s druhým příchodem Ježíše Krista.3 Samotný soud má více fází. Nejprve, aby byla spása vůbec možná, vzal na sebe Ježíš Kristus všechny lidské hříchy a svou obětí z nich lidstvo vykoupil. Tím ukončil nárok, který si na člověka, v důsledku jeho překračování Božího zákona, činil satan.4

Kristus nás osvobodil od hříchu. Za co tedy bude člověk souzen? Za to, jak naložil s božským poselstvím, které nám Ježíš svým životem zprostředkoval. O tom je individuální Boží soud, jehož verdikt záleží na tom, zda se lidé přiklonili k poselství evangelia a dali se jak v myšlenkách, tak ve skutcích na cestu víry.

Co nám Bible říká o druhém příchodu Ježíše Krista?

Kdy máme očekávat tuto událost kosmických rozměrů? Druhý příchod Ježíše Krista nemá žádný přesně stanovený čas, který by bylo možné v Bibli nalézt. Bude jej však provázet řada skutečností, které tuto událost předznamenávají. Příchodu budou nasvědčovat události jak ve společnosti, tak v přírodě. Lidský život se bude vyznačovat rozporuplnými hodnotami a takovou zaujatostí penězi, majetkem a vágní stránkou pozemského života, že zapomene na svou duchovní stránku a na ctění Božího jména. Příroda bude v důsledku lidské činnosti zdevastována a na řadu přijdou přírodní katastrofy.

Konec světa v očích Církve adventistů sedmého dne

Armageddon je v podstatě vyvrcholením boje mezi dobrem a zlem. Ten se odehrává i v lidské přirozenosti, jež nemůže být nikdy pouhou lidskou snahou plně zbavena hříchu, ačkoli se o to snad i někteří ze všech sil snaží. Všechny události posledních dní, byť nám mohou připadat tragické, však mají jasný smysl. Dojde při nich k ukončení tohoto Velkého sporu mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a satanem.

Příchod Ježíše Krista bude velkou událostí, velice odlišnou od jeho prvního příchodu na tento svět. Vrátí se sám (osobně) v doprovodu armády andělů. Bude to ta nejslavnější událost, které budou svědky lidé po celém světě.5 Lidské pokolení se rozdělí podle svého dřívějšího postoje na dva tábory. Na bezvěrce, kteří se budou třást před Ježíšovou velikostí,6 a na ty, kteří budou jeho příchod radostně oslavovat jako naplnění svého dlouhého očekávání.

Ježíš přijde za zvuku polnice, na povrch země však nevstoupí, ale vzkřísí ty, kdo v srdci nosili Boha a věrně mu sloužili, k životu, a spolu se stejně oddanými živými je pozvedne k sobě, kde na ně v Nebi čeká opravdový život po životě.7 Nevěřícím bude splněna jejich vůle nebýt s Bohem a budou zničeni, Země zpustošena a jejím jediným obyvatelem bude satan a „mrtví bezbožní”.8

Očekáváte, že tady to končí? Podstatou Velkého sporu věků je satanova snaha ukázat Boha jako nespravedlivého tyrana. Proto během milénia, následujícího po druhém příchodu Ježíše Krista na Zem, je spravedlivým v Nebi ukazováno, na jakém základě byli odsouzeni bezbožní. Poslední důkaz o jejich vině bude předložen během závěrečné bitvy mezi Bohem a satanem, v níž se (nevěřící) vzkříšení mrtví přidají na satanovu stranu. O Božím vítězství je už ale rozhodnuto. Hříšníci poznají důsledky svých činů a dostane se jim odsouzení k věčné smrti. Tak se konečně prokáže opravdový Boží charakter a žel ne všemi lidmi využitý záměr, aby všichni lidé byli spaseni9 a Země bude moci být znovu přeměněna na pozemský ráj.

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.