Úvod Magazín Bůh a Bible Parusie – základní otázky

Parusie – základní otázky

Konec světa je obklopen mnoha otázkami. Události, které předpokládáme,, že jsou s ním spjaté mají pro nás mnohdy nepředstavitelnou podobu. Mnoho současných populárních filmů se tématem konce světa zabývá na více, či spíše méně biblických základech. Událost spjatá s koncem světa, která je ale častokrát opomíjena, je návrat Ježíše Krista na zem. V Bibli je druhý příchod Boha na zem zmíněn mnohokrát (např. Jan 14,1-3; Zjevení 22,20; Žalmy 50,3 atd.). A přesto, že čas tohoto návratu nemůžeme předpovídat, můžeme z Bible vyčíst, jak tento příchod bude vypadat.

Co je parusie?

Výraz parusie, z řeckého parúsia – přítomnost nebo také příchod, se používá pro označení druhého příchodu Krista na konci věků.1 Že se Ježíš Kristus vrátí na zem je v Bibli zmíněno nejenom několikrát, ale slíbil nám to také on sám. Například právě v Janově evangeliu můžeme číst:

„Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.” (Jan 14,3)

Proč nastane parusie?

Je důležité pochopit celý smysl toho, proč se vlastně Ježíš vrátí na tento svět. Jeho druhý příchod se liší od prvního příchodu hlavně ve svém účelu. Poprvé přišel proto, aby svojí obětí vykoupil člověka z hříchu. Jeho druhý příchod však souvisí s koncem světových dějin. On přijde, aby ukončil dějiny zla a vzkřísil ze smrti ty, kteří jej ve svém životě následovali.

„Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.“ (Židům 9,28)

Jak bude Parusie vypadat?

Přesto, že některé pasáže Bible jsou vykládány obrazně, Ježíšův příchod není událost jenom symbolická. Stejně jako poprvé mezi námi stanul Ježíš jako člověk z masa a kostí (Lukáš 24,38-43), tak se také opravdově Ježíš k nám vrátí, ale už jako Bůh. Jak říkají andělé učedníkům po Kristově nanebevstoupení:

„Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.” (Skutky 1,11)

Parusie tedy neoznačuje obraznou událost. Ježíšův příchod bude reálný. Adventisté (na základě Biblické zprávy z Matouše 24,30-31) zmiňují, že tento příchod bude mimo jiné viditelný a slyšitelný,2 protože to, co vnímáme svými smysly je pro nás dobře představitelné.

Jak se bude lišit druhý příchod od příchodu prvního?

Ježíšův první příchod na svět je dodnes asi nejznámější Křesťanský příběh. Narození dítěte ve chlévě, v chudobě na seně. Ježíš se narodil jako obyčejný člověk, žil lidský život, a nakonec zemřel na kříži. Jeho příchod na konci světa však bude zcela odlišný.

„Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.“ (Matouš 24,30)

Kristův druhý příchod bude velkolepý. Nikdo ho nebude moci zaměnit za obyčejného člověka. Sestoupí z nebe a bude doprovázen zástupy andělů.

Kdy nastane?

Když už víme, jak si Kristův příchod představit, určitě nás zajímá i to, kdy nastane. Lidí, kteří hlásají Ježíšův příchod, data nebo místa, je mnoho. Jak ale poznat, který z nich by opravdu mohl být Božím prorokem? Je to jednoduché – žádný. Pokud se totiž podíváme do Matoušova evangelia, sám Ježíš nám říká:

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.” (Matouš 24,36)

Proto nikdo, kdo tvrdí, že čas tohoto příchodu je schopen předpovědět nemůže mít pravdu. V historii se hovořilo již o několika údajných konců světa. I o tom mluví sám Ježíš (Matouš 24,24), který varuje před falešnými mesiáši. Ale ani nejdůkladnějším čtením Bible a vykládáním jejích symbolů se dne konce světa nedobereme, protože nám nepřísluší toto datum znát.

Jak se tedy připravit?

Nejlepším způsobem, jak se připravit na Kristův druhý příchod je konat dobro a žít podle Božího návodu. Ježíšův příchod je neodlučitelně spojen právě s koncem světa a posledním soudem.

Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“ (1. Tesalonickým 4,16)

A právě proto, že neznáme dne ani hodiny, je na nás, abychom přijali Ježíše jako svého Spasitele a strávili dobrý celý život. Protože ať již přijde Pán během našeho života, nebo po naší smrti, právě on nám může přinést život věčný.

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.