Úvod Magazín Bůh a Bible Pravoslavná církev

Pravoslavná církev

Pravoslavná církev neboli pravoslaví je církev vyznávající křesťanské hodnoty. Počátky této církve vycházejí z počátků křesťanství a dále ze zvyklostí a náboženského ritu ve východní části římské říše. Proto někdy bývá označována také jako východní církev.1 Čím se pravoslavní řídí a jaké jsou jejich zvyky a tradice?

Historie pravoslavné církve

Křesťanství byla založeno Pánem Ježíšem Kristem, jehož dvanáct apoštolů hlásalo Evangelium, včetně zvěsti o zmrtvýchvstání Ježíše, v Izraeli a po celém světě. Církev se postupně dotvářela během církevních sněmů mezi 4.- 8. stoletím. Důraz je kladen převážně na období sedmi ekumenických koncilů.2

V roce 1054 došlo k rozdělení na východní (tedy Pravoslavnou) a západní (tedy Římskokatolickou) církev. Avšak k postupnému oddělování docházelo již dříve díky kulturním rozdílům, některým věroučným rozdílům, ale hlavně politickému soupeření dvou mocensko-náboženských center Konstantinopole/Cařihradu a Říma.

Mezi nejznámější misionáře z východní části (dalo by se tedy říct z budoucí pravoslavné církve) v českých zemích řadíme Cyrila a Metoděje. Svou první misijní cestu vykonali roku 861 po Kr., kterou se podíleli na christianizaci Krymského poloostrova. Další cesta byla v roce 863 po Kr. na Velkou Moravu. Christianizace pokračovala Srbskem. Bulharská církev získala autokefalitu (nezávislost) roku 870.3

Nauka pravoslavné církve

Pravoslavná církev není jedním celkem, ale společenstvím 13 celků, které se označují podle země kde působí. A tak máme Ruskou pravoslavnou církev, Řeckou pravoslavnou církev atd. Pravoslavné církve sjednocují po celém světě stejné principy, doktríny, liturgie a církevní správy. Avšak každá země řídí své záležitosti samostatně.4 Pravoslavnou nauku shrnuje nicejsko-konstantinopolské vyznání.

Pravoslavní se označuje jako ortodoxní („pravověrný”, „pravoslavný” neboli „správně slavící liturgii”), protože se křesťané z východu vždy považovali za zastánce staré původní podoby křesťanství. V pravoslaví se vždy prosazovaly konzervativní tendence. Díky těsnému sepjetí s podobou křesťanství utváří cestu pro pravoslavného křesťana, podle jeho víry, svatý Duh.

Pravoslavná víra je založena na učení Písma svatého neboli Bible. Ale také na spisech církevních otců, tradici a z formulací sedmi všeobecných církevních sněmů. Z toho vyplývá, že Bible není jediným měřítkem víry a života pravoslavných křesťanů, ale jsou zde i nebiblické důrazy. Pravoslavní věří, stejně jako ostatní křesťané, v trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha Svatého.5

Základní oslavou pravoslavného liturgického roku je pascha neboli vzkříšení Krista. Svatí jsou ti, kteří na základě přesvědčení církve jsou po smrti v nebi a mohou se za lidi na zemi přimlouvat. V rámci svátku se od Paschy po celých 39 dní, kdy trvá paschální období, zpívá slavnostní paschální tropar-Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval.

Dalším významným svátkem je svátek Zesnutí Panny Marie, která je uctívána jako Theotokos neboli Bohorodička. Podle pravoslavných tradic Marie zůstala pannou i po Kristově porodu a jako jediný člověk nikdy nezhřešila.6

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Organizace pravoslavné církve

Pravoslavná církev spojuje jednotlivé samosprávné místní církve, které mají vlastního představitele. Nejvyšším představitelem je biskup.7 Všechny církve jsou spojeny na základě společné pravoslavné víry, učení stojícího na Písmu svatém a posvátné tradici, a jednotou ve svatých Tajinách (svátostech). Biskupové se přezdívají také patriarchové, metropolité nebo arcibiskupové. Biskupové předsedají synodu. Synoda je nejvyšší kanonická a věroučná autorita církve. Základní jednotkou jsou církevní obce neboli farnosti (parochie, monastýry).8 Na jednotlivých farnostech působí církevní sbory pravoslavných věřících v čele s knězem shromážděných kolem prestolu (oltářní stůl pro výkon Eucharistie). Věřící slouží svatou Tajinu Eucharistie (křesťanský obřad připomínající poslední večeři Ježíše Krista před jeho ukřižováním). Tajiny jsou uznávané celou pravoslavnou církví.9

Autokefální církev (samostatná a nezávislá) se skládá z pravoslavné církve v Čechách a církve na Slovensku. V Čechách se dělí na dvě eparchie, a to pražské a olomoucko-brněnské biskupství. Na Slovensku působí v rámci prešovského a michalovského biskupství.10

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.