Úvod Magazín Bůh a Bible Proměnění Páně

Proměnění Páně

Proměnění Páně je jednou z méně známých a méně diskutovaných novozákonních událostí. A přesto i tato událost, které se vedle Ježíše účastnili pouze tři Ježíšovi učedníci Petr, Jakub a Jan, nám má jistě co říct. Nejprve by však bylo dobré si říct, co se vlastně během Proměnění Páně stalo.1

Tři výše zmínění apoštolové byli Ježíšem vyzváni, aby ho doprovodili na vysokou horu. Poté byl před nimi proměněn. Evangelisté Matouš, Marek a Lukáš popisují tuto událost tak, že Ježíšova tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Proměna měla učedníkům ukázat pravou Ježíšovu podstatu, slávu a jeho božství. Následně přichází další, pro učedníky nepochopitelná, událost. Spatřili, jak Ježíš mluví s dalšími osobami. Byli to Mojžíš a Eliáš. Na to Petr, navrhl Ježíšovi, že jim postaví tři stany, protože „je dobré, že jsme zde“. Z jeho reakce je vidět, jak složité pro něj bylo porozumět nastalé situaci, a proto navrhuje zcela lidské řešení. Než to ale dořekne, zahalí je zářící oblak a z něj se ozve hlas „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte“ (Matouš 17,5). Boží hlas učedníkům sdělil to, co mohli vidět již na vlastní oči. Celá tato proměna poukazovala na odhalení Ježíše jako pravého Syna Božího, jako autority a dlouho očekávaného Mesiáše. A Boží hlas dodává, že ho mají poslouchat. Není tím však myšleno pouze poslouchat jeho slova, ale naslouchat a následovat jej celým srdcem.

Přestože je tato událost popsána vcelku krátce a mezi věřícími se o ní často nehovoří, obsahuje řadu důležitých naučení. Již v úvodu této biblické pasáže se setkáváme s tím, že Ježíš vede své učedníky na horu. Nevíme, která hora to přesně byla, ale například Nový biblický slovník (Návrat domů 1996) se přiklání k tomu, že jde o horu Hermon. Různé hory jsou v Bibli zmíněny mnohokrát a často jsou místem, kde se dotyčný modlí (například Ježíš na hoře Olivetské) nebo jsou přímo spojovány s Bohem (např. hora Hospodinova viz Izajáš 2,1-2). Hora je také symbolem místa, kde přebývá Bůh (Žalm 15,1 / Izaiáš 56,6-7 / Izaiáš 14,13). A stejně jako se Bůh zjevil Mojžíši na hoře Sínaj (2 Mojžíšova 19,20) a Eliášovi na hoře Chorébu (1 Královská 19,8), zjevili se tito dva proroci na hoře Ježíšovi při jeho proměně. Ale proč právě Mojžíš a Eliáš? Podle (překladu Bible) Slova na cestu2 Mojžíš zastupuje zákon a Elijáš proroky. Mojžíš zastupuje starou Smlouvu s Bohem, je autorem pěti knih Mojžíšových a příjemcem Desatera. Elijáš byl velký prorok, který nezemřel, ale byl vzat do nebe. Ježíšova přítomnost mezi nimi ukazuje jejich propojení. Ježíš je tu, aby naplnil Zákon a slova proroků. A zároveň aby naplnil zaslíbení o vysvobození z hříchu a příchodu jeho království, která zaznívají již i ve Starém zákoně.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Evangelia také zmiňují, že jakmile učedníci spatřili tuto událost, konkrétně slyšeli hlas z nebe, který promluvil: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte“, dostali strach. Přestože nám může připadat zvláštní mít strach v přítomnosti Syna Božího, je to přirozená lidská reakce. Učedníci neví, jak se vypořádat s tím, co vidí a slyší. Bojí se. Snad i to může být jeden z důvodů, proč není tato událost široce známá. Ježíš následně řekl přítomným učedníkům: “Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“ (Matouš 17,9) Proč o tomto zážitku neměli mluvit? Protože takový zážitek není zcela možné pochopit bez kontextu. Bez pochopení toho, že Ježíš je Syn Boží, je Bůh, který musí zemřít a vstát z mrtvých, nemohou vysvětlit to, čeho byli svědky. Bylo důležité, aby nad touto událostí přemýšleli sami ve svém nitru a k pochopení jejího významu došli až v pravý čas. Možná i to je důvod, proč s sebou Ježíš vzal pouze tři vybrané. Nevidím důvod tuto informaci tam přidávat. Nemá s předchozím tématem nic společného.

Událost Proměnění Páně je významná. V některých církvích se 6. srpna dokonce slaví jako svátek, který byl zaveden roku 1457 papežem Kalistem III. Tuto událost také znázornil Malíř Raffaelo Santi na svém obraze. I my bychom si měli uvědomit význam této událost.

Dovolím si jej shrnout. Událost proměnění ukazuje:

  • Pravou Ježíšovu podstatu, slávu a jeho božství.
  • Dokladuje, že jde o dlouho očekávaného Mesiáše, kterému je třeba
    naslouchat a následovat jej celým srdcem.
  • Ježíš je tu, aby naplnil Zákon a slova proroků, stejně jako zaslíbení o vysvobození z hříchu a příchodu jeho království.

A nyní je čas nad tím přemýšlet stejně, jako přemýšleli učedníci.

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.