Úvod Magazín Bůh a Bible Sodoma a Gomora

Sodoma a Gomora

Co znamená Sodoma Gomora? Jen málokdo tento biblismus, tedy ustálené slovní spojení pocházející z Bible, alespoň nezaslechl. Z příběhu o těchto dvou nechvalně známých městech pochází i další známé přirovnání “stojí jako solný sloup”. Ano, až natolik promlouvá Bible do našeho každodenního života a běžné mluvy. Víme ale, co se za těmito kolokacemi skrývá? Hluboký příběh o důvěrném vztahu mezi člověkem a Bohem, o Božím milosrdenství, ale i nebezpečí, které s sebou nese zahálčivost a bezbožnost.

S tím, co příběh Sodomy a Gomory obsahuje, nás seznamuje první kniha Starého zákona – Genesis. Sodoma a Gomora byla dvě starověká města ležící v úrodném údolí řeky Jordánu. Obě vzkvétala a nikomu nic, z lidského hlediska, nechybělo. Jejich obyvatelé se však kvůli tomuto nadbytku a bohatství, které snadno vede k zahálčivosti, vyhledávání vlastního prospěchu a k oddávání se smyslným touhám, natolik vzdálili pokornému a vděčnému životu v prosté důvěře k Bohu , že se záhy naplno oddali všemožné sexuální perverzi, násilí, vraždám, krádežím, a tím propadli spravedlivému Božímu soudu.

Bůh naslouchá

Ačkoliv bývá tento příběh obvykle spojován s představou nemilosrdného, trestajícího Boha, který prý nechce člověku dovolit žádnou rozkoš, jedná se ve skutečnosti o příběh mimořádného Božího milosrdenství a Boží touhy dát každému člověku mnohem více, než si obyvatelé Sodomy a Gomory kdy dokázali představit. Bůh se dokonce rozhodl podělit o tyto své záměry s Abrahamem a byl s to vyslechnout, co si o celé věci myslí. Abraham se jal Pána prosit, aby tato města ušetřil, že se zde jistě najde alespoň pár morálně nezkažených lidí (v Sodomě mimo jiné přebýval jeho synovec Lot). Hospodin souhlasil a slíbil mu, že pokud v Sodomě najde mezi všemi alespoň deset spravedlivých, město ušetří.

Pokud by člověk pochyboval, zda je Hospodin skutečně spravedlivý, stačí si vzpomenout na tento příběh a jeho touhu najít alespoň deset lidí, kvůli nimž by stálo za to města nezničit.

Za soumraku se u sodomských městských bran objevili dva cizinci. (Sodomu a Gomoru na mapě bychom nalezli v oblasti dnešního Předního východu.) Nikdo však nemohl poznat, že se jedná o Boží posly, takže mohla být morální čistota a pravost víry skutečně prověřeny. Obyvatelé města byli známí svou nevraživostí vůči cizincům, proto k cestujícím rychle přispěchal Lot a nabídl jim nocleh. Jakmile se to měšťané dozvěděli, shromáždili se kolem jeho domu a požadovali, aby jim své hosty vydal za účelem jejich sexuálního zneužití. Tímto neuctivým chováním si však svůj tragický osud nevědomky zpečetili. Když hostitel Lot odmítl cizince vydat, dav se chtěl pustit do něj, v tom však andělé zasáhli. Lota zatáhli zpět do domu a rozzuřený dav oslepili, aby k nim nemohl vtrhnout.

V tom okamžiku se hosté Lotovi odhalili a prozradili mu i pravý důvod své návštěvy – ve jménu Hospodina přinesli tomuto místu věčnou zkázu. Jemu a celé jeho rodině však nabídli záchranu, jelikož Lot zůstal jako jediný z celé Sodomy ve svém srdci věrný Bohu. Během svého náhlého odchodu se však nesměli ohlédnout, tedyzalitovat toho, co ztrácejí. Lot se snažil přesvědčit celou svou rodinu k odchodu, té se však domov opustit nezamlouvalo. Stále tedy váhal, zda má odejít či zůstat, až poslové vyvedli alespoň Lota se ženou a jejich dvěma dcerami.

Při příchodu do nedalekého městečka Sóaru, kde našli útočiště, Lotova žena zalitovala ztráty bohatství a pohodlí a s lítostí se ohlédla právě v okamžiku, kdy Hospodin započal zkázu těchto měst ohněm a sírou. Trest Boží za lítost nad opuštěním tohoto nebezpečného a zvráceného města ji neminul – proměnila se v solný sloup.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Bůh je trpělivý a spravedlivý

Příběh nám ukazuje dva význačné rysy Božího srdce – jeho trpělivost (hledal alespoň deset spravedlivých ve velkoměstě) a spravedlivý hněv (města kvůli drzé zpupnosti a nekajícnosti jejich obyvatel nakonec zničil). Dotýká se však zvláštním způsobem i Jeho milosti, která je skutečně nekonečná (s přesahem do věčnosti) – když zlem Sodomy ztrápeného Lota téměř donutil z města odejít, jen aby unikl věčné zkáze.

Na příkladu Sodomských vidíme, že náš věčný osud se odvíjí od toho, jak naložíme s naší svobodou v tomto časném životě. Bůh nám neustále nabízí odpuštění a věčný život a je jen na nás, zda Jeho nabídku přijmeme. Proto bychom se měli mít neustále na pozoru. Stejně jako obyvatelé oněch dvou měst totiž netušíme, kdy přijde den naší smrti. V ten okamžik už ale bude pozdě litovat, že jsme nežili dobrým a čistým životem, jak jsme třeba i zamýšleli. Pokud si zvolíme život ve vděčnosti a skromnosti a vydáme se cestou pěstování lásky a věrnosti k Bohu namísto hromadění majetku, nemine nás věčná spása. Nelze totiž sloužit dvěma pánům zároveň – Bohu i majetku nebo Bohu a tělesným vášním.

Malý návod, který nám příběh o Sodomě a Gomoře přináší je, že pokud máme kdykoli problém jednat v souladu s Božími přikázáními, jedná se většinou o svody a lákadla zesilovaná nasměrováním naší doby a kultury, jež nás odvádějí, často velmi rafinovanými způsoby, od správného jednání. V tomto smyslu bychom se neměli bát být jiní a naopak se směle oddělit od davu a jít proti proudu, i kdybychom byli v menšině.

Na první pohled nám nemusí být poselství, která biblické příběhy zprostředkovávají, jasná. Nebojme se ale podívat na tyto velké příběhy z více úhlů. Zjistíme pak, že i když se život v bohatství může jevit lákavě, jen naše opravdová důvěra a oddanost Bohu nás opravdově obohacují. Naše srdce je nutné mít otevřené, slyšet Hospodina a skutečně cítit Jeho milost. Takový život má pak smysl žít. To je hlavní poselství, které lze v tomto příběhu nalézt. Bůh pro nás má nekonečné pochopení a trpělivost. Proto navzdory tomu, že Lot skrze svou rodinu přivykl sodomským mravům, Bůh jeho život nakonec ušetřil. Ač konec jeho života nekončil slavně, může i toto být pro nás poučením – jak nesmírně důležité je být dobrým příkladem a jak to dopadá, když selžeme.

Jaký má spojení Sodoma Gomora význam, používáme-li ho v běžném jazyce? Po vzoru jeho obyvatel se jedná o označení pro neřest, prostopášnost, nemravný život a hřích. Obsah termínu “sodomie” (jenž je od Sodomy odvozen) nás pak nemůže překvapit – jedná se o společensky neakceptovatelné sexuální chování. Poučme se tedy. Snažme se chovat ctnostně a mravně, aby nás nestihl trest jako obyvatele dvou údolních měst a nepromarňujme už žádnou výzvu k pokání.

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.