Úvod Magazín Bůh a Bible Velký spor věků

Velký spor věků

Velký spor popisuje Písmo jako vesmírný boj mezi dobrem a zlem. Boj mezi Bohem a satanem. Tento spor se týká celého vesmíru. Překvapivé je, že vznikl v nebi, v prostředí, které je dokonalé. Jak je možné, že v takto dokonalém prostředí vznikl hřích?

Písmo odhaluje počátek sporu, z kterého viní Lucifera. Písmo o něm říká: „Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný… Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.“ Právě Lucifer nebyl spokojen se svým postavením, které mu dal Stvořitel. Byl natolik sobecký, že se chtěl svým postavením vyrovnat samotnému Bohu. Chtěl mít stejnou moc jako Bůh, ale nechtěl jeho vlastnosti. Luciferovi první kroky ke vzpouře vedly k jeho proměně v satana.1

Satanovo působení zaslepilo u spousty andělů Boží lásku. Andělům namluvil, že s nimi Bůh jedná nespravedlivě, nectí jejich postavení a omezuje jejich svobodu. Aby mu andělé uvěřili, překrucoval slova i činy Stvořitele.2 Andělé nakonec podlehli, a tak se do nebe dostal hřích. Tyto andělé se připojili ke vzpouře. Bylo narušeno posvátné prostředí Božího království a na nebi začala bitva. Původem je samotný satan, který je označován také jako veliký drak, který byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.3

Satan po vyhnání z nebe přenesl vzpouru i na zem. Stejnými argumenty ošálil Adama a Evu stejně jako anděli. Eva byla po působení satana nespokojena se svým postavením, a tak zapochybovala o Božím slově. Neposlouchala Boží příkazy, jedla ovoce a naváděla k tomu i jejího manžela. Tím vykonával satan vzpouru nejenom v nebi ale i na zemi. Satan se na zemi usadil a odmítl Boha, který byl vládcem celého vesmíru.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Brzy se ukázaly následky boje mezi Kristem a satanem, protože hřích v lidech narušil Boží obraz. Bůh nabídl Adamovi a Evě a také celému lidstvu smlouvu milosti. Zlo se šířilo dále, a tak Bůh použil potopu, aby svět očistil od lidí, kteří se neřídí Božím slovem. Ani to nepomohlo a zanedlouho i potomci věrného Noeho opustili Boží smlouvu. Vyjádřili svou nedůvěru k Bohu tím, že začali stavět babylónskou věž, aby uprchli před druhou potopou, kterou na ně Bůh znovu seslal. Bůh se proto rozhodl zmást řeč lidí, aby zastavil lidskou vzpouru.

Velký spor věků nekončí jen touto událostí, můžeme říct, že tam teprve začal. Velký spor odhaluje zápas, který je v každém člověku na světě i celého vesmíru. Boha není možné obviňovat z utrpení na světě, satan je zodpovědný za toto utrpení. Ellen Gould Whiteová, nejpřekládanější spisovatelka v literární historii, o velkém sporu detailně pojednává ve své knize Velký spor věků. Pdf i mp3 verzi této knihy můžete zdarma stáhnout na stránce https://www.ellenwhiteova.cz/velky-spor-veku/ nebo https://www.velkyspor.cz/cist-online.

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.

Tři opory pro život

13. května 2024

Každý člověk je rád, když má někoho, o koho se může v životě opřít. Avšak co když tlak je silnější než pomoc, které se nám takto dostává?

Dobrořečme a chvalme. Ale koho a proč?

3. května 2024

Vděčnost, je opakem nespokojenosti, a domnělého nedostatku. Nevděčný člověk není šťastný. A tak buďme vděčni i za samotný dar vděčnosti.

Apoštol Jan

29. dubna 2024

Apoštol Jan byl jedním z Ježíšových učedníků. Podle tradice je považován za autora stejnojmenného evangelia, tří Listů Janových a Zjevení.