Úvod Magazín Bůh a Bible Zacharjáš, pokračování

Zacharjáš, pokračování

Jedné noci, posel opět probudil proroka ze spánku, aby mu ukázal sedmiramenný svícen s olivami. Sedm ramen, řekl posel prorokovi, symbolizuje sedm očí Boha, který prohledává celou zemi, dva trsy oliv, jsou dva synové, kteří stojí před pánem celé země, Mojžíš jako představitel zákona a Eliáš jako představitel proroků.1 Kromě významu vidění, sdělil posel prorokovi Boží poselství o judském místodržiteli Judské krve, Zerubábelovi, který stanul při počátku obnovy chrámu: „Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolání: ´Jeruzalém došel milosti! ´… Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. ´I poznáš že mě k vám poslal Hospodin zástupů. ´ A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově.“2

Jak bylo Zacharjášovi zjeveno, tak se skutečně stalo. O dostavění chrámu se dozvídáme z Ezdrášova svědectví:

„Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dareia a Artaxerxa, králů perských. Dům byl dostavěn třetího měsíce adaru v šestém roce kralování krále Dareia.“ Ezdráš (6,14-15)

Posledním viděním, které se Zachrjášovi dostalo, byla vize obrovitého svitku a nádoby zvané éfa. Svitek má představovat odsouzení, týkající se zlodějů a křivopřísežníků a éfa úděl, který je očekává. Uvnitř éfy seděla žena. „kdo je to,“ Otázal se Zacharjáš, a posel mu odpověděl: „To je Svévole.“ Náhle přiletí dva andělé odnesli éfu do domu v daleké zemi, ve kterém má navždy spočinout.3

Na konci celé knihy, podává prorok důležité proroctví týkající se příchodu Mesiáše. Jeruzalém je zde přirovnán ke kameni, který porazí všechny, kdo se ho pokusí zvednout. V onen den příchodu bude Jeruzalém ochraňován Boží vůlí, která se obrátí proti každému, který by na něj vytáhl, „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným…. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek… Naříkat bude země, každá čeleď…4

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Toto proroctví je velice nápadně podobné skutečnostem, které se odehráli v posledních dnech života Mesiáše, Ježíše Krista, mezi lidmi a předpovídá jej. Zde však proroctví nekončí: „V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty.“5 Ježíš Kristus se skutečně obětoval za naše hříchy, tak jak bylo předpovězeno, a daroval nám novou naději. Avšak stále nás čeká dlouhá cesta, na které jako ovečky bez našeho pastýře, musíme obstát v očích Hospodina.: „Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou! K maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid.« A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.“6

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.