Úvod Magazín Bůh a Bible Zjevení Janovo

Zjevení Janovo

Zjevení Janovo neboli poslední kniha, kterou můžeme v Bibli nalézt, je mnohými považována za tajuplnou a obtížně srozumitelnou. Vlastně se není čemu divit – celá kniha je protkána zdánlivě nepochopitelnými symboly, zvláštními bytostmi a prorockými apokalyptickými obrazy. Přesto by byla ohromná škoda, nevěnovat alespoň trochu snahy jejímu pečlivému studiu, když nás již její samotný úvod vybízí, abychom nahlédli tomu, „co se musí brzy stát“.1

Eschatologická studnice inspirace2

Zjevení Janovo je považováno za nejkontroverznější knihu Nového zákona, která je od dob svého sepsání (přibližně kolem 81-96 n.l.) vykládána se značnými rozdíly. Už od počátku se vedou spory o jejím významu a některé církve ji dokonce nikdy neakceptovaly. Problematickou se stala i otázka autorství – sám autor se představuje jako Jan, nejprve byl ztotožňován s apoštolem Janem Zebedeovcem, avšak jiná tradice později v autorovi spatřovala Jana Presbyteriána, autora druhého a třetího listu Janova. V současnosti se v odborné literatuře užívá přízvisko Jan Teolog či označení Jan z Patmu.3

Zjevení sv. Jana je jedinou apokalyptickou knihou v Novém zákoně, jejímž cílem je ozřejmit obraznou formou některé základní pravdy křesťanské víry. O čem přesně nám tento spis vypráví, vždy bylo a stále je předmětem diskuzí. Dle některých názorů hovoří o posledních událostech a o konci světa, jiní jej vykládají jako teologii dějin, pro jiné se stal alegorickou interpretací dějin spásy od prvotního hříchu po Kristovu smrt na kříži.4

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Tajemná symbolika a skryté významy

Slovo Zjevení odkazuje na zjevení Ježíše Krista, které spatřil a později zaznamenal právě Jan na ostrově Patmos, což je malý řecký ostrov v Egejském moři poblíž maloasijského (dnes tureckého) pobřeží.5 Kniha zdůrazňuje eschatologickou orientaci na „poslední věci“ a příběh je postupně rozvíjen dle pravidel apokalyptiky – obraznou mluvou, interpretací číslic a symbolikou.6 Spis začíná vzkazy představeným sedmi církevních obcí, následuje řada působivých obrazů, které nám básnickým způsobem popisují zkázu a zničující události, soud a odsouzení celého světa – taková představa pohromy neboli posledního soudu je pro mnohé věřící nedílnou součástí příchodu Mesiáše, tj. vzkříšeného Ježíše Krista. Dnes se již běžně říká, že je něco „apokalyptické“, dříve zas byly takové výjevy obrovským zdrojem inspirace pro výtvarné umění.

Jelikož je kniha Zjevení apokalyptickým proroctvím, její hlavní představitelé jsou zakódováni v symbolech, jež mají svůj původ především ve Starém zákoně, druhotně jsou pak náhražkou za pohanskou mytologii okolních národů.7 Nejznámějšími či nejčastěji zobrazovanými výjevy jsou například čtyři apokalyptičtí jezdci, 144 000 spravedlivých vykoupených, Zapečetěná kniha, Nebeský trůn, Sedm pečetí, žena oděná sluncem, drak, dravé šelmy vládnoucí světu, číslo 666, Beránek (jako Ježíš Kristus) či tisícileté období, které je počátkem věčného Božího království. V takto krátkém souhrnu není možné podrobněji popsat a rozklíčovat veškeré skryté významy, ovšem rozhodně stojí za to, věnovat čas jejich bližšímu poznání.8

Poselství pro život

Kniha Zjevení může se svou četnou symbolikou, skrytými významy a tajemnou mluvou působit jako zašifrované sdělení, které nás vybízí, abychom přesně vypočítali některé budoucí události, např. konec světa. O tomto dni však řekl Ježíš Kristus, že ho nezná nikdo, jenom Bůh Otec. Církev adventistů věří, že kniha Zjevení byla napsána hlavně proto, aby se věřící dokázali orientovat v událostech doby konce světa, a to na základě konkrétních prorokovaných událostí a znamení toho kterého období v závěru dějin. Jistě je velice užitečné, ať už pro hlubší poznání Písma nebo alespoň pochopení základního příběhu, rozkrýt významy jednotlivých obrazů, nicméně důležitější je vnímat sdělení knihy Zjevení jako celek, který je především velkolepým symbolickým viděním, obrazem Boží moci, pohrom i konečné záchrany Kristu věrných lidí. Kniha nám tak může pomoci nalézt odpovědi na důležité eschatologické otázky – odhaluje odvěký spor mezi dobrem a zlem i konečné vítězství Ježíše Krista, dává nám nahlédnout jak Bůh Stvořitel nakonec zvítězí díky spravedlnosti a lásce.9

Stejně tak my zakoušíme během svého života na zemi tento věčný souboj, avšak díky činům Ježíše má každý jednotlivec moc nakonec zvítězit nad zlem. Nechme se proto naplnit nadějí a radostným očekáváním konečného vysvobození z moci zla a smrti, které jsou v tíživých životních situacích tak potřebné. Koneckonců pustit do svého života lásku a spravedlnost je začátkem cesty ke šťastnému životu zde i na věčnosti.

Uveďme si několik základních křesťanských interpretací, jež můžeme rozdělit do několika kategorií: historismus spatřuje ve Zjevení široký přehled dějin; préterismus, dle kterého se Zjevení vztahuje k událostem apoštolské éry (cca 1. stol.) či k pádu Římské říše; amilenialismus zase odmítá doslovný výklad tisíciletého panování Krista, ale považuje ho za symbolický; postmilenialismus věří, že druhý příchod Krista nastane až po tisíciletém království, které ovšem nemusí trvat nutně tisíc let, a že tento svět bude lepší a lepší, až dojde k jeho celkovému „pokřesťanštění“; futuristé (též milenialisté) věří, že Zjevení přináší popis budoucích událostí; idealismus či alegorikalismus zastává názor, že se Zjevení nevztahuje ke skutečným lidem nebo událostem, ale je alegorií naší duchovní cesty a neustálého boje dobra se zlem.10

Redakce Genesis Era

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.