Úvod Magazín Věda a filozofie Ateismus potřebuje evoluci

Ateismus potřebuje evoluci

Je evoluce ´dítětem´ faktů?

podle Calvin Smith
přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Atheism-needs-evolution-360x420.jpg (360×420)

freeimages.com

Otázka počátků (odkud všechno pochází) má jen dvě možné odpovědi. Vesmír buď povstal sám od sebe, anebo ne. Pokud ano, pak pro vysvětlení současné reality potřebujeme nějaký druh kosmické evoluce, ke které muselo dojít. Pokud vesmír sám od sebe nepovstal, pak musí být nějaký stvořitel. Třetí možnost neexistuje.1

Zdá se, že mnoho lidí je přesvědčeno, že evoluce je založena na analýzách tvrdých faktů, které jasně prokazují, že evoluce je reálným procesem napříč celou historií. Jak řekl zapřisáhlý evolucionista Richard Dawkins:

„Máte tu milióny a milióny kousků
důkazů, které snad žádná rozumná osoba
nemůže odmítnout.“2

Jenže každá osoba má v otázce počátků určitou základní výchozí pozici své víry, je to předpoklad, který je přijímán sám o sobě jako pravdivý bez důkazu, čili takový axiom. I když někdo prohlásí, že jeho základní výchozí pozice víry je důsledkem analýzy souboru faktů, který ho/jí vedl k tomuto základnímu výchozímu postoji, stejně pořád zůstává, že u kořene svého věroučného systému mají lidé vždy výchozí bod, který už nelze ničím podepřít.

Evolucionista Michael Ruse to takto připustil, když řekl:

Evoluce, podobně jako náboženství, v sobě zahrnuje jisté a priorní metafyzické předpoklady, které na určité úrovni už nemohou být empiricky prokázány.3

OTÁZKA POČÁTKŮ (ODKUD VŠECHNO POCHÁZÍ) MÁ JEN DVĚ MOŽNÉ ODPOVĚDI. VESMÍR BUĎ POVSTAL SÁM OD SEBE, ANEBO NE.TŘETÍ MOŽNOST NEEXISTUJE

Jako abstraktní příklad můžeme uvést toto: když někdo řekne „věřím v ´A´“ a ten druhý se zeptá „a proč?“ a tázaný odpoví „protože ´B´“, nemohou takto pokračovat do nekonečna (nekonečný regres). Jeden může, tak říkajíc, vyjmenovat celou abecedu (protože ´C´, protože ´D´ atd.), ale dříve či později se zastaví a řekne „věřím tomu, protože tomu věřím“. Nakonec dojdete k místu, kde už nemůžete ospravedlnit svoji víru jinou vírou – aniž by se ta další víra stala tou ´konečnou´.

A jakmile někdo přijme určitý výchozí bod, všechna další fakta budou zcela obvykle zpracovávána tímto ´filtrem´- což je světonázor toho kterého člověka.4

Evoluce je ´dítětem´ ateismu
Pro ateistu je výchozím bodem živá víra vyjádřená tvrzením, že ´žádný Bůh neexistuje´(a-theos), i když některé korekce této definice tvrdí, že jde pouze o absenci víry v Boha. Vyjdeme-li z tohoto tvrzení (z této premisy), jaká pak budou logická zdůvodňování a vysvětlování všeobecně pozorovaných faktů (jako je vesmír, země, rozmanitost života, lidská zkušenost atd.)?

5 položek ateistické víry

  1. (Materialismus) Je zřejmé, že takový člověk bude muset věřit, že všechno povstalo naturalistickými (přírodními, materiálními) procesy, protože onen výchozí předpoklad tvrdí, že neexistuje pro vysvětlení existence našeho světa žádná mysl, žádný inteligentní plánovač či ´řídící ruka´.
  2. (Od jednoduchého ke složitému) Samozřejmě, že pro tento typ myšlení není schůdné, aby tento náš vesmír s tak ohromnou složitostí povstal najednou už takto plně uspořádaný. Proto tedy muselo existovat a stále existuje nespočet změn, ke kterým během času docházelo a dochází. Určitý proces, propojený s těmito změnami, musel způsobit, aby se hmota dostala z jednoduchého do složitějšího stavu.
  3. (Hluboký čas) Aby šla vysvětlit vysoká rozmanitost věcí v našem vesmíru, všechny tyto procesy se musely uskutečňovat během obrovského množství ´hlubokého´ času.
  4. (Lidé jsou samosprávné nepředvídané události) Lidské bytosti musely vzniknout neřízenými přírodními procesy, takže nejsme o nic víc nějak výjimeční v jakémkoliv ohledu než jen to, že jsme prostě ´na vrcholu potravního řetězce´. Nějaký pocit morálky či etiky je prostě jen součástí našeho naturalistického vývoje, a tudíž v tom není v žádném případě nic absolutního.
  5. (Evoluce) Konečným závěrem je, že všechno, co prožíváme, je výsledkem procesu, který by mohl být nazván ´sebestvoření´.5 (Všimněte si, že i když je ´sebestvoření´ ve své nejzákladnější podobě zcela rozporuplný pojem [protože něco nemůže nic dělat, dokud to samo neexistuje], noví ateisté jako je Lawrence Krauss ve skutečnosti tento nevědecký nesmyslpropagují.

VŠECHNY TY KLÍČOVÉ PRVKY CELÉ TÉ GRANDIÓZNÍ TEORIE EVOLUCE JSOU JEN JEDNODUCHÝM LOGICKÝM VYÚSTĚNÍM KLASICKÉHO ZÁKLADNÍHO KONCEPTU ATEISMU, KTERÝ JE APLIKOVÁN NA SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME.

A tak všechny ty klíčové prvky celé té grandiózní teorie evoluce (kosmologické evoluce, geologické, chemické, biologické a evoluce člověka) jsou jen jednoduchým logickým vyústěním klasického základního konceptu ateismu, který je aplikován na svět, ve kterém žijeme. Všechny ty závěry mohou být odvozeny od jednoduché, všeobjímající víry, že Bůh neexistuje (ateismus), zcela prioritně a dříve, než k tomu přistoupí jakékoliv specifické hmatatelné argumenty. Od tohoto výchozího bodu se pak dále odvíjí interpretace každého viditelného faktu, se kterým se takový člověk setká. A podle toho bude tvořena i historie vzniku vesmíru, aby to podporovalo tuto věrouku.

Tyto základní výchozí axiomy jsou v celé lidské historii ty samé. Myšlenka evoluce není žádný nový objev. Staří Egypťané, Babylóňané, Hindové, Řekové a Římané měli všichni svoje představy o miliónech let a/nebo biologické evoluci ve své věrouce, a to bez nějakého vztahu k faktům, které se dnes mají za důkazy evoluce (geologický sloupec,DNA,přírodní výběr,radioizotopové datování,zkameněliny hominidů atd.).

Máme-li uvést nějaký moderní příklad, pak ateistický dědeček Charlese Darwina, Erasmus Darwin, koncipoval a publikoval materialistické vysvětlení světa (ve své knize Zoonomia [1794]) už nějakých 65 let předtím, než to udělal Charles. Tato jeho představa zahrnovala myšlenky, že země vznikla z kosmického výbuchu, život povstal z moře a stával se postupně složitějším, až z toho vznikli lidé, a toto vše se dělo po dlouhé milióny let. Tak tedy ještě jednou, všimněte si, že všechna tato tvrzení byla vytvořena bez jakýchkoliv současných standardních ´důkazů´, překládaných dnes evolucionisty.

Proč vůbec někdo začne s konceptem ateismu?

Bible říká, že neznovuzrození lidé jsou vůči Bohu ve vzpouře. Zavržení nějaké osoby nakonec skončí popíráním její existence (odtud pramení rčení „Jsi pro mne mrtvý“). A tak nakonec někteří lidé odmítají Boha až tak, že popřou jeho existenci. Často se tento stav popírání Boha připomíná na ne/slavném výroku ateisty Nietzsche: „Bůh je mrtev.“

Ačkoliv se někteří lidé v celé historii vyhlašovali za ateisty, celá tato myšlenka ateismu byla vždy významnými mysliteli pokládána za spornou (zřejmě kvůli její vědecké a filozofické nelogičnosti a kvůli zřejmým dopadům tohoto systému na morálku). Například Sir Isaac Newton (bezpochyby největší vědec všech dob) jednou řekl;

Protikladem bohabojnosti je ateismus vyznáním a modloslužbou v praxi. Ateismus je pro lidskou společnost něco tak nesmyslného a hnusného, že nikdy mnoho vyznavačů neměl.6

Někteří lidé mají mylný pocit, že evoluce je ´vědecká´. Akorát, že to právě nebyli vůbec vědci, kteří se okamžitě chopili evolučních teorií Charlese Darwina. Ale Darwina podporovali od samého začátku spíše ti (ať už vědecky smýšlející nebo ne), kteří patřili k materialistům a pochybovačům o Bibli.

Bylo to právě mnoho vynikajících vědců, kteří okamžitě začali darwinismu oponovat. Patřil k nim James Clerk Maxwell (zakladatel elektromagnetizmu),7 Louis Pasteur (průkopník imunulogie a objevitel základního zákona biologie [biogenezi]),8 Lord Kelvin (průkopník termodynamiky a transatlantické telegrafie),9 a Louis Agassiz (zakladatel moderní ledovcové geologie) – ti všichni Darwina odmítli.

Známý matematik, astronom a člen Královské společnosti Sir John Herschel odmítl darwinismus jako ´teorii pátého přes deváté´.10 Richard Owen, hlavní správce přírodopisné sekce Britského muzea, Darwina tak naštval svými námitkami vůči jeho teorii, že Darwin nakonec přiznal, že ho nenávidí!11 William Whewell, renomovaný filozof vědy (autor ´Historie induktivních věd´), zakázal Darwinovu knihu O původu v knihovně v Cambridge. K tomu přistupuje spousta geologů-znalců Písma, kteří také odmítli darwinismus s jeho doprovodnými ´milióny let´ zemské historie.

Mnozí na darwinismus nazírali jako na něco zcela zásadně nevědeckého. Profesor Johann H. Blasius, ředitel Vévodského přírodopisného muzea v Brunswicku v Německu, řekl v rozhovoru: „Také jsem málokdy četl vědeckou knihu, která by z tak nepatrného množství podpůrného materiálu činila tak dalekosáhlé závěry. … Darwin chce ukázat, že druhy povstaly z jiných druhů.“12, 13

Na druhé straně to byli lidé, kteří sama sebe popsali jako ´volnomyšlenkáře´, jako např. Charles Lyell, který chtěl „osvobodit vědu od Mojžíše“, samozvaný agnostik Thomas Huxley, notorický padělatel Ernst Haeckel,14 (který protibiblické myšlenky proti stvoření zasel hluboce do [německé] společnosti a stavěl se nenávistně proti biblické opozici vůči rasizmu); takoví lidé nadšeně podporovali Darwinovu knihu. I počáteční příjemci darwinismu, kteří vyšli z teologického pohledu (jako teistický evolucionista Asa Gray a rasistický teolog Charles Kingsley) byli podle všeho již predisponováni přijmout materialistická vysvětlování stvoření ještě předtím, než přijali darwinismus.

Od počátku vědecky plodného středověku až někam zhruba před 200 lety, byl primární názor na svět západní společnosti zcela zjevně založen na křesťanství a biblickém podání a konceptech zákona i morálky, která z toho vycházela. Dnes je to zcela jiné, křesťanství a Bible jsou ze společnosti téměř zcela odhozeny. Vyučování z Bible a dokonce i propagace biblické morálky jsou na mnoha místech doslova postaveny mimo zákon a na většině státních škol se vyučuje jediný pohled na počátky (evoluce).

Je tedy snadné pochopit, proč dnes mnoho lidí věří v evoluční teorii, neboť státem řízený školský systém a média v západním světě učí vnímavé děti evoluci všude jako ´fakt´a ´vědu´. Tím se evoluční teorie stává absolutním, sebe sama stále potvrzujícím konceptem. Protože evoluční myšlenky podporují materialistický, spíše než náboženský pohled na svět, vede to k tomu, že mnozí (a dokonce i ti, kteří vyrůstali v rodinách vyznávajících víru v Boha) docházejí k ateismu jakožto pravdivému pohledu-a přijmou ho jako svoji výchozí pozici v uvažování.

Jenže evoluce není ´dítětem faktů´. Lidé by udělali dobře, kdyby si prověřili výchozí pozici ateismu. Ony údajné ´střípky důkazů´, používané pro podporu evoluce, prostě do sebe nezapadají (což naše nově oceněná kniha a dokumentární film Achillovy paty evoluce ukazují). Když vyjdeme z biblické pozice, pak to, co pozorujeme v Božím světě, se shoduje s tím, co čteme v Jeho slově, aniž bychom potřebovali sebemenší ´překrucování faktů´, jak se to běžně děje u evolučního vysvětlování počátků.

Související články

Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru

8. července 2024

Koyré odmítal pozitivistickou představu, že by ke změnám v pohledu na svět vedla pouze experimentální fakta. Podle něho jde především o změnu teoretického pohledu, který pak vede i výběr a uspořádání experimentů

Samson

5. července 2024

Příběh o Samsonovi a jeho daru síly, je mezi lidmi poměrně známý. Může v nás na vzbuzovat obdiv, avšak otevírá i otázky daleko hlubší.

#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

25. června 2024

Jak se rozmnožují rostliny?

O moudrosti

24. května 2024

Málokdo si dnes připustí, že není moudrý. Zaměňujeme moudrost s intelektuálními schopnostmi. Moudrost však vyžaduje charakter a morální cit.