Úvod Magazín Historie Datování ve sporu

Datování ve sporu

Kterému ‚stáří‘ budete důvěřovat?

Hansruedi Stutz
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

V roce 1984 jsem byl na geologické výpravě v Mägenwil (Švýcarsko). Shromáždil jsem několik pískovcových vzorků, ve kterých byli zkamenělí mlži. Tato hornina patřila dle klasifikace ke svrchním třetihorám v geologickém systému. Podle evolucionistické víry je tedy tato hornina stará 20 miliónů let.

Ve stejné hornině, zrovna vedle zkamenělých mlžů, byly fragmenty zuhelnatělého dřeva.

stock.xchng

Nějakou dobu poté, co jsem sesbíral svoje vzorky, objevil jsem stejný pískovec, jehož původ byl vhodně popsán jako pocházející z Mägenwil a vystaven v ‚Geologisch-Mineralogische Austellung der ETH‘ ve Švýcarsku v Curychu—přirozeně též datován na ’20 miliónů let‘.

To znamená, že to dřevo musí být přinejmenším takového stáří. Většina geologů by nikdy nepřemýšlela pokusit se datovat zuhelnatělé dřevo pomocí radiouhlíku (14C), tedy dřevo, jako je toto z pískovce v Mägenwil, protože nic tak starého nemůže být datováno touto metodou.

Důvod je tento: radiouhlík se rozpadá velice rychle ve srovnání s ostatními radioaktivními prvky, třeba jako je uran. Takže po, řekněme, teoreticky nejvíce 100 000 letech, už by žádný radiouhlík nemohl být v takto starém dřevě detekován.

Takže cokoli, co je opravdu staré milióny let, by nemělo obsahovat žádné pozůstatky detekovatelného radiouhlíku a mělo by dávat ‚nekonečné radiouhlíkové stáří‘. Uhlíkové datování, jak se tomu často říká, se tedy nikdy nepoužívá pro ‚staré‘ zkameněliny (které obvykle žádný radiouhlík stejně neobsahují).

Jenže já měl pocit, že toto dřevo zřejmě nějaké radiouhlíkové ‚datum‘ vykáže, protože jsem byl přesvědčen, že tento pískovec pochází ze zbytků popotopní katastrofy, jen pár tisíc let před námi.

Toto datování ovšem neurčí skutečné stáří tohoto dřeva, vždyť kreacionisté už dlouhou dobu tvrdí, že v důsledku velké nerovnováhy uhlíku na zemi kvůli celosvětové katastrofální Potopě budou současná měření vykazovat falešná stáří, zvláště ta z prvních období po Potopě. 1

Nicméně, pokud radiouhlíkové testy na tomto dřevu zaznamenají vůbec nějaké stáří (a všechny zdroje potenciálního znečištění jsou vyloučeny), znamená to, že zde nemůže jít o stáří v miliónech let.

TAKŽE COKOLI, CO JEOPRAVDU STARÉ MILIÓNY LET, BY NEMĚLO OBSAHOVAT ŽÁDNÉ POZŮSTATKY DETEKOVATELNÉHO RADIOUHLÍKU A MĚLO BY DÁVAT ‚NEKONEČNÉ RADIOUHLÍKOVÉ STÁŘÍ‘.

A tak jsem zařídil, aby toto zuhelnatělé dřevo bylo ‚datováno‘ ve Fyzikálním Institutu bernské univerzity ve Švýcarsku. 2 Předpokládám, že taková prestižní laboratoř bude disponovat všemi technikami k vyloučení kontaminace a bude brát v úvahu všechny jiné možné zdroje chyb. 3

Výsledek: 36 440 let BP ± 330 let. [BP=before present – před současností]. Toto zjištění, že 14C ve dřevě ještě neměl dost času, aby se zcela úplně rozpadl, je v souladu s tím, co by člověk očekával při znalostech skutečné, pravé historie, jak ji v Bibli popisuje Ten, který všechno učinil a Který jako jediný je nekonečný v poznání, moudrosti a moci. Skutečné stáří tohoto dřeva je pravděpodobně nižší než 4 000 let.

A tak se zdá, že ti, kteří věří na ohromné časové věky, mají jen tři volby:

  1. Toto radiouhlíkové datování přijmout. To by znamenalo, že stáří svrchních třetihor se scvrkne ze 20 miliónů na 36 000 let, asi 500 krát méně. Tím by se celý geologický datovací systém zhroutil.
  2. Svévolně toto radiouhlíkavé datování odmítnout. Aby však takové jednání bylo konzistentní, musel by se přijmout závěr, že radiouhlíkové datování se nehodí jako ukazatel absolutních hodnot stáří, o kterých nás neustále informují , což by v první řadě stejně tak zrušilo hlavní oporu dogmatu o vysokých stářích.
  3. Ignorovat tento výsledek a doufat, že se to nedoví moc lidí.

Dnes je mnoho lidí, i v církvích, kteří popírají biblický záznam o nedávném stvoření. Kvůli této svojí víře trvají na tom, že zkameněliny nemají nic společného s celosvětovou potopou (tu samozřejmě také popírají) a jsou staré milióny let. Protože zkameněliny ukazují na smrt, utrpení, krveprolévání a nemoci, pak z hlediska těchto lidí se všechny tyto ‚zlé věci‘ musely odehrávat dlouho předtím, než Adam přinesl do světa hřích (Římanům 5:12), což mělo důsledek v prokletí stvoření (Římanům 8:20-22). Je bolestné, že takovýto smrtící kompromis je výsledkem naprosto bláhové víry v ‚absolutně‘ pravdivé výsledky stáří z radiometrických metod.

Související články

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.

Apoštol Jan

29. dubna 2024

Apoštol Jan byl jedním z Ježíšových učedníků. Podle tradice je považován za autora stejnojmenného evangelia, tří Listů Janových a Zjevení.

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.