Úvod Magazín Historie Kdo jsou údajní zvířecí předkové člověka?

Kdo jsou údajní zvířecí předkové člověka?

Kdo by neznal často až dojemné příběhy o tzv. jeskynních lidech – údajných zvířecích a polozvířecích předcích moderního člověka. Vždy, když slyšíme slovo „jeskynní lidé“, vybaví se nám primitivní lidé či opolidé v oděvu z medvědí kůže a s dřevěnými holemi v rukou, jak migrují nehostinnou krajinou od jednoho stáda mamutů ke druhému.

Evoluční jeskynní příběhy

Problém s těmito „jeskynními” evolučními příběhy je dvojí. Zaprvé, většina lidí, kteří jsou ochotni věřit jen velkým „důvěryhodným” institucím, ať už vzdělávacím nebo mediálním, jsou těmito oficiálními evolučními příběhy ovlivněni natolik, že již nejsou ochotni připustit žádnou alternativu dokonce ani v případě, že by pro ni hovořily vědecké poznatky. (Na našem webu můžete k těmto evolučním příběhům nalézt velké množství řádně ozdrojovaných vědeckých poznatků z mnoha vědních oborů, které poukazují na to, že tyto příběhy nestojí ve skutečnosti na žádných pevných základech.). A zadruhé, většina lidí si jeskyně automaticky spojuje (nutno říci, že zcela bezdůvodně) s primitivností a údajně zvířecími předky moderních lidí.

Z vědeckého i historického hlediska musíme konstatovat, že v jeskyních žili lidé – ne zvířecí předkové lidí, ale 100% lidé dnešního typu – de facto odnepaměti a někteří v nich žijí dodnes, proto spojovat údajné zvířecí předky člověka s jeskyněmi je liché a v zásadě nesmyslné.

Současní obyvatelé jeskyní

Například, v oblasti Žluté řeky (Chuang-che) v Číně žije v tamních jeskyních dodnes kolem 20 milionů lidí, které bychom nedokázali odlišit od čínských etnik prodávajících v čínských večerkách a restauracích po celé České republice. Jedná se o jeskynní komplexy vytesané do ztvrdlého prachovitého jílu, které nepotřebují žádnou další oporu. Jednotlivé jeskyně mají vstupní rozměry typicky 3 × 4 metry a do svahu zasahují 6 až 8 metrů do hloubky. V zimě je v nich teplo a v horkém létě naopak příjemný chládek, není tedy nutné je vytápět. V těchto jeskyních nalézáme také mnoho moderních vymožeností, jako je vodovod, elektřina a dokonce i kabelová televize.

Zmíněné povrchové jeskyně jsou tedy skvělým místem k životu, což může potvrdit oněch 20 milionů Číňanů žijících v oblasti Žluté řeky. Znamená to, že jsou primitivní nebo že to dokonce nejsou lidé? Rozhodně ne! Naopak, jsou to lidé velmi chytří a vynalézaví. Žel, mnoho Čechů – i velmi vzdělaných – dnes věří tomu, že dávní lidé žijící v jeskyních byli primitivní surovci na úrovni opic. Tyto představy však nestojí na žádných pevných základech a z vědeckého hlediska se nejedná o nic víc, než o bujaré spekulace a de facto vymyšlené příběhy diktované oficiální evoluční propagandou.

Jeskyně v Česku

V České republice máme hned několik jeskynních komplexů, které však nejsou dílem člověka, ale dílem rychle proudící vody ve stále ještě relativně měkkých sedimentech, které během fáze vysýchání vytvořily různě velké dutiny v různých hloubkách, z nichž některé mají navíc ještě tzv. krasovou výzdobu. Jedná se převážně o hlubinné jeskyně, ve kterých je velmi nízká teplota a relativně vysoká vlhkost, které narozdíl od čínských jeskyní nejsou příliš vhodné k bydlení. Nicméně slouží dodnes jako terapeutická místa pro děti s dýchacími potížemi, na které má několikadenní pobyt v jeskynních blahodárný vliv.

A teď si zkuste představit, že byste se octli v neznámé krajině s relativně malým osídlením a chtěli byste se tam usadit natrvalo. Buď se budete snažit postavit klasický zděný nebo dřevěný dům, což by od Vás ale vyžadovalo vynaložit poměrně značné úsilí, nehledě na speciální znalosti a řemeslné dovednosti (v dnešní době na to v České republice narážíme stále častěji, neboť kvalitních řemeslníků je jako šafránu, zatímco obyvatel kanceláří neustále přibývá) – nebo si případně vytesat svůj „domeček” ve skále anebo nalézt nejbližší povrchovou jeskyni či skalní výběžek, který stačí jen „doladit” a můžete bydlet … bez záloh na energie, bez nájmu či hypotéky. Těžko bychom druhou volbu mohli přičítat nízké inteligenci nebo snad zvířeckosti jenom proto, že to není dvoupatrový cihlový dům s garáží a bazénem … Naopak, když si uvědomíme, kolik majitelů těchto luxusních rezidenci žije v otroctví hypoték … kdy stačí přijít o práci nebo o zdraví a člověk se i s rodinou může rázem octnout na ulici … je rozumnost první volby vcelku jasná.

Archeologické pozůstatky a biblická zpráva

babylonská věž V 10. kapitole knihy Genesis (1. kniha Mojžíšova na začátku Bible) nalézáme zprávu o tzv. Babylonské věži v období krátce po celosvětové potopě. Tehdy – po zmatení jazyků – začali první lidé po Potopě opouštět místo, kde se v jednotě jazyka, úmyslu i ducha pokoušeli pojistit proti případné další Potopě obří stavbou, kterou nazvali Babylónská věž. Tu však po Božím milosrdném zásahu, který se projevil okamžitým zmatením jazyků, nebyli schopni dokončit. Následkem toho nastala intenzivní migrace prvních lidí po Potopě a někteří z nich hledali dočasné útočiště právě v jeskyních, zatímco si stavěli trvalejší a luxusnější bydlení v otevřené krajině. Dnes v jeskyních často nacházíme archeologické pozůstatky právě po těchto prvních lidech z období krátce po celosvětové potopě. Jedním z nich je tzv. člověk neandertálský. To, že tito 100% lidé žili v jeskyních, z nich rozhodně nedělá žádné primitivy, ale naopak velmi rozumné hospodáře, kteří dokázali mistrně využít toho, co jim nabízela místní krajina. Jeskyně je zkrátka jen jiným druhem bydlení, který nabízí často srovnatelný komfort s moderním cihlovým domem … s tím rozdílem, že nemusíte platit za parcelu a stavební materiál.

Citát z Bible: „[Prorok Elijáš] vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na Boží horu Choréb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. Vtom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu: Co ty tady, Elijáši? Odpověděl: Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mně usilují o život, aby mi jej vzali.” (1. kniha Královská 19,8-10)

(Při tvorbě tohoto článku jsme se inspirovali knihou „Perly v ráji“ od autorů Bruce Malone a Jule Von Vett.)

redakční tým Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.

Cyril a Metoděj

21. června 2024

Bratři Cyril a Metoděj se stali misionáři a tvůrci písma zvaného hlaholice. Zpřístupnily křesťanskou víru mnohým slovanským národům.

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.