Úvod Magazín Bůh a Bible Prorok Jeremijáš 2. část

Prorok Jeremijáš 2. část

Prorok Jeremijáš 1. část

Jeremiáš nadále prorokoval budoucnost, která čeká Izraelský lid a přes všechno zlo, které mělo na Izraelský lid přijít, stále zvěstoval naději, že dojde-li k obrácení se k Hospodinovi, stále je možné nadcházející rozsudek odvrátit. Nabádal kromě pokání k míru a podřízení se Babylonii, lid však Jeremiášovi nenaslouchal.

„Hospodin zástupů praví toto: ‚Že jste neposlouchali má slova, hle, já pošlu pro všechny čeledi severu, je výrok Hospodinův, i pro Nebúkadnesara, krále babylónského, svého služebníka, a přivedu je na tuto zemi i na všechny její obyvatele… Tak se stane celá tato země troskami a bude budit úděs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylónskému po sedmdesát let.‘“ Jeremjáš 25,8.9.11.

Lid o pohromě, která jej čeká, nechtěl ani slyšet a stejně tak i Judští králové. Jeremiáš byl za svá slova neustále pronásledován. Několikrát byl za svůj život uvězněn a před popravou jej často zachránila jen snaha jeho ochránců z řad velmožů, nebo štěstí. Ačkoliv byl Jeremiáš Božím vyvoleným, byl stále jen člověkem. Velice trpěl svým údělem, pronášet poselství která nedoléhala k uším jeho posluchačům. Ztrácel naději na spásu svého lidu, někdy se dokonce s hněvem obracel na Hospodina, za úděl, který mu vyvolil. Jeremiášův vnitřní boj, je navždy zaznamenán v jeho knize Pláč. Ukazuje nám, jak i Boží služebník, může být terčem velkého utrpení a žalu. Avšak Jeremiášův příběh nám ukazuje i velkou odvahu a víru, díky které se Jeremiáš vždy vzchopil k novému boji za Boží pravdu.1

„Je veta po mně i po mém čekání na Hospodina.“ (Pláč 3,18)
.
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. ‚Můj podíl je Hospodin,‘ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.“ (Pláč 3,22-26.)

Králové Jójakín a Jójakím se oba zavázali věrností Babylonskému králi a oba svou přísahu porušili a proti králi se vzbouřili. Vzpoura byla vždy silně potlačena a mnoho lidí bylo z judského království odvedeno do Babylonského zajetí. Novou naději však přinesla vláda krále Sidkijáše. Toho choval Babylonský král Nebúkadnesar ve velké oblibě a spoléhal na jeho věrnost. Sidkijáš se seznámil s mnohými vysoce postavenými královými úředníky, kteří obdivovali víru v živého Boha Izraelského lidu. Dokonce si vzal Jeremiáše za svého poradce. Sidkijášova vláda však nebyla jednoduchá. Mnozí falešní proroci, předpovídali brzké osvobození Izraelského lidu, což vedlo k nepokojům mezi odvedenci do Babylóna. Nejhorším z nich byl falešný prorok Chananjáš.2 Jeremiáš vnímal odvedení jako malý trest a nabádal odvedený lid, aby pokojně žil v Babylonském zajetí, dokud neuplyne doba sedmdesáti let. Viděl i dobrou stránku zajetí, kterou byl zájem Babylonského lidu o Hospodina a chápal, že vzpoura povede k mnohem většímu utrpení a zkáze Izraelského lidu.

„Stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery… Usilujte o pokoj toho města, do něhož vás přestěhovali, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.“ (Jeremjáš 29,5-7)

Podobně chápali Boží plán i proroci v té době žijící v babylonském zajetí: Ezechiel a Daniel. Sidkijáš byl nucen vydat se kvůli napjaté situaci do Babylonského království a odpřisáhnout na jméno Hospodina svou věrnost králi, a tak i učinil. Bohužel ani to ho nepřimělo k dodržení svého slibu a jako jeho předchůdci i on se proti králi vzbouřil. Jeho zpupnost však měla mnohem větší daň. Nebúkadnesar v hněvu dobyl Jeruzalém, rozbořil Izraelský chrám a odvedl lid do zajetí. Král Sidkijáš byl za svou zradu v Babylóně popraven. Jeremiášovi byla za jeho mírové snahy, poskytnuta králova ochrana, avšak s velikým smutkem sledoval zkázu své země. O konci Jeremiášova života nemáme žádné přesné informace, podle legendy však zemřel v Egyptě mučednickou smrtí, ukamenován židy.3

„Nejhorší ze všech králů, Byl král Sidkijáš. Dokonce se vzbouřil proti králi Nebúkadnesarovi, který jej zavázal při Bohu přísahou, byl tvrdošíjný a troufalého srdce a nenavrátil se k Hospodinu, Bohu Izraele.“ (2. Paralipomenon 36,13)

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_of_Jeremiah_Chapter_37-2_(Bible_Illustrations_by_Sweet_Media).jpg

Redakce Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Samson

5. července 2024

Příběh o Samsonovi a jeho daru síly, je mezi lidmi poměrně známý. Může v nás na vzbuzovat obdiv, avšak otevírá i otázky daleko hlubší.

Buďme rozumní

1. července 2024

člověk se dnes rozumem snaží obhájit věci nerozumné. Dnešní doba má daleko blíž k pocitovosti než k pragmatickému přemýšlení. Jenže mít dobrý pocit je málo.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.