Úvod Magazín Bůh a Bible Prorok Jeremijáš 1. část

Prorok Jeremijáš 1. část

Jeremiáš byl starozákonním prorokem. Jeho jméno, hebrejsky Jirmejahu (יִרְמְיָהוּ), nebo Jirmeja (יִרְמְיָה), se překládá jako „Vyvolený Hospodinem“.1 Působil od vlády krále Jošiáše,2 až do zániku Judského Království v roce 587 př.n.l. Dobu počátku svého prorokování uvádí sám pisatel.. V knize Jeremiášově 1,2 je napsáno „K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jóšijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování.“ Jeremiáš byl Bohem pověřeným prorokem za vlády posledních pěti Judských králů: Jóšijáše, Jóachaza, Jójakima, Jójakina a Sidkijáše. To znamená až do roku 587 př. Kr.3 O prorokovi se dále dozvídáme i z posledních kapitol Druhé knihy královské.

Od Jeremiáše se nám dochovalo velké písemné dědictví, a to především díky jeho písaři Báruchovi. Báruch totiž zapisoval mnoho prorokových výroků a byl jeho společníkem i v těch nejtěžších chvílích života. Byl také autorem stejnojmenné nekánonické knihy, uváděné v některých vydáních Bible. Je dokonce možné, že je autorem životopisné části knihy Jeremiáš. Prorok Jeremiáš je (kromě stejnojmenné biblické knihy) autorem také krátké poetické biblické knihy Pláč.

Jeremiáš žil, jako mnoho ostatních proroků, v náročné době. Náboženská reforma krále Jošiáše slibovala duchovní obrození, odvržení modlářství a obnovení upřímného vztahu s Hospodinem, avšak Král nešťastně padl na bitevním poli. Jednoduchá nebyla ani politická situace Jeremiášovi doby. Veliké Babylonské království se nacházelo na vrcholu svých sil, zastínilo svou mocí okolní i Asýrii a Egypt a pomalu rozšiřovalo svůj vliv i na okolní země. Judské Království tak stálo na pokraji obtížného rozhodnutí, podřídit se, nebo se vzbouřit proti Babylonské nadvládě. Jeremiáš byl vyvolený již jako mladý chlapec a byl mu Hospodinem svěřen obtížný úkol, varovat Izraelský lid před budoucností, která je čeká, neuposlechnou-li Božího slova.4

„Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.‘“ (Jeremjáš 1,9.10.)

Jeremiáš byl pokračovatelem myšlenky Izajášovi. Podobně jako Izajáš nebojácně prorokoval lidu cestu do záhuby, bude-li dál kráčet po cestách zpupnosti a chamtivosti.5 Avšak budoucnost, kterou Hospodin Jeremiášovi poručil zvěstovat, byla daleko temnější než za dob Izajáše. Prvním velkým proroctvím, které Jeremiáš učinil v Jeruzalémském chrámu, bylo brzké zničení této velkolepé stavby, kterou Izraelský lid choval v tak velké úctě.

„Jestliže mě neuposlechnete a nebudete se řídit mým zákonem, který jsem vám vydal, a nebudete-li poslouchat slova mých služebníků proroků, které vám nepřetržitě posílám, … naložím s tímto domem jako se Šílem a toto město vydám v zlořečení u všech pronárodů země.“ (Jeremjáš 26,4-6.)

Mnoho kněží a falešných proroků rozčílilo Jeremiášovo poselství. Chtěli ho za jeho činy rovnou popravit. Povolali velmože, aby nad Jeremiášem vynesli rozsudek.6

„Tento muž zasluhuje smrt za to, co o tomto městě prorokoval, jak jste na vlastní uši slyšeli.“ (Jeremjáš 26,11)

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Ačkoliv Jeremiáše nejprve zachvátil strach z hněvu kněžích, kteří se proti němu postavili, vzchopil se a odvětil velmožům s odvahou. Řekl jim, že je poslem Božím, že se nebojí říkat pravdu, i když není hezká a chce-li ho lid odsoudit za pravdivá slova, nic dobrého mu to nepřinese, ba naopak. Jeremiášova odvaha některé z Velmožů natolik ohromila, že nechali Jeremiáše být a někteří se dokonce stali jeho ochránci a ctiteli. Kdo je odvážný a pevný jako skála ve službě Hospodinovi, toho nelze přemoci.7

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_of_Jeremiah_Chapter_38-2_(Bible_Illustrations_by_Sweet_Media).jpg

Pokračování příště.

Redakce Genesis Era

Související články

Desatero – 7. přikázání

22. dubna 2024

Sedmé přikázání není umístěno mezi přikázání nezabiješ a nepokradeš náhodou. Stejně vážně bychom měli brát i důležitost přikázání sedmého.

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.