Úvod Magazín Historie Roklina Glen Helen v Austrálii

Roklina Glen Helen v Austrálii

Jak vznikla?

Dehne McLaughlin
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)
Publikováno: 7. dubna 2016 (GMT+10)

Vodní soutěska /průlomové údolí/ skrz Glen Helen Gorge.

Proč teče řeka Finke v Usedlosti Glen Helen přímo skrz horský hřeben a vytváří tak vodní soutěsku nazývanou Glen Helen Gorge [Soutěska v roklině Helen]? Geologové to nazývají průlomové údolí. Ve Střední Austrálii [nyní patří administrativně k Severní Austrálii] teče řeka Finke přes všechny krystalické hřebeny McDonnell Ranges a vodní soutěsky jsou tam běžné. Ve skutečnosti jsou vodní soutěsky celosvětovým jevem; máme jich na zemi více jak 1 000.1 (Viz Do rivers erode through mountains?)

NIKDO NIKDY NEPOZOROVAL, JAK SE UTVÁŘÍ VODNÍ PRŮLOMOVÉ ÚDOLÍ, SOUTĚSKA, TAKŽE SNAHY TENTO NEOBVYKLÝ GEOLOGICKÝ ÚTVAR VYSVĚTLIT JSOU JEN DOHADY.

Okraje nejméně tří horských hřebenů, kterými protéká řeka Finke, byly evolučními geology ‘datovány’ na nějakých 400 miliónů let. Tohle je za hranicí veškeré možné víry – jak by mohly procesy eroze trvat tak dlouho? Když si vezmeme standardní evoluční geologii, tak by například odstranění celého kontinentu erozí trvalo maximálně asi tak 17 miliónů let (Viz Eroding ages: if our continents were old they would no longer be here).

Kdyby se řeka Finke zařezávala do krajiny pomalu a po dlouhé věky, tekla by kolem svojí překážky, místo skrz ni.

Nikdo nikdy nepozoroval, jak se utváří vodní průlomové údolí, tedy soutěska, takže snahy tyto neobvyklé geologické útvary vysvětlit jsou jen dohady. Jedno z populárních vysvětlení geologie dlouhých věků je, že řeka vznikla už předtím na rovném terénu. Poté, jak se oblast pomalu zvedala, řeka si stejně tak pomalu vyřezávala svoje koryto zvedající se horninou právě tou správnou rychlostí, a tak se vytvořila soutěska. Jak ale mohlo být dosaženo tak jemné souhry mezi zvedáním terénu a erozivním působením řeky? Vyzvednutí horského hřebenu by přehradilo řece cestu, a my bychom na tom místě museli pozorovat vznik doprovodných jezerních usazenin a míst, kde by byla řeka odkloněna. Málokdy se něco takového najde.

Stěna skalního útesu naproti letovisku Glen Helen Lodge (viz text v článku). Klikněte si pro zvětšení.

Katastrofální Potopa popsaná v knize Genesis v Bibli velice snadno vysvětluje celosvětový jev vodních průlomových údolí. Po Potopě dosáhly vody svého vrcholu a celá země byla pokryta vodou; poté začala klesat oceánská dna. Během asi sedmi měsíců vody Potopy ustupovaly z kontinentů a eroze tvořila nejprve plochý povrch. Tyto obrovské ploché náhorní plošiny můžeme dnes vidět na všech kontinentech. Vyšší části horských pásem těchto náhorních plošin pak vystoupily nad povrch a vymezily tak vodním tokům koryta mezi nimi. Krychlové kilometry vody, které se vyzdvižením horstev rozdělily na různé vodní plochy, musely protékat úzkými průrvami skrz skalní hradby, které se vytvořily při formování horských pásem. Tyto mohutné vodní proudy představovaly právě tu erozivní sílu (kterou současné toky neposkytují), která vyryla vodní průlomová údolí či soutěsky v horských pásmech a skrz ně a zformovala říční toky tak, jak je dnes nalézáme. V místech, kde tyto soutěsky nebyly vyryty dostatečně hluboko, aby umožnily vodě protékat, nalézáme suchá neboli ‘větrná průlomová údolí’.

Jedete-li od západu podél Larapinta Drive směrem ke Glen Helen a uděláte si chvilku, abyste si prohlédli tvar krajiny, můžete si představit, jak vody pokrývají vrcholky horských pásem. Není obtížné udělat si ve své mysli obrázek, jak jsou spodní oblasti touto vodou zaplněné, a ta si hledá průnik horskou oblastí do níže položených oceánských vodních ploch na jihu. Skalní hradba v Glen Helen, kterou řeka Finke nyní protéká poté, co si ustupující vody Potopy prořízly tuto soutěsku, je masivní přesmyk Heavitree Quartzite. Také řeka Todd protéká průlomovým údolím v Heavitree Quartzite v Alice Springs. Rovněž tak 300 m hluboký Ormiston Gorge je průlomovým údolím.2

NENÍ OBTÍŽNÉ PŘEDSTAVIT SI, JAK JSOU SPODNÍ OBLASTI TOUTO VODOU ZAPLNĚNÉ, A TA SI HLEDÁ PRŮNIK HORSKOU OBLASTÍ.

Přímo naproti venkovnímu letovisku, Usedlosti v Glen Helen, je téměř kolmý útesový odkryv u paty Heavitree Quartzite.3 Tento křemenný útvar je silně polámán v důsledku ohromných sil, které doprovázely příkrovové zlomy formující útes (viz fotografie). Povšimněte si relativně malého množství úlomků a valounů (nazývaných suť) u pat útesů. Pokud by byly útesy staré milióny let, jak nám to namlouvají evoluční geologové, musely by tu být rozsáhlé svahy pokryté sutí úlomků a valounů u pat těchto útesů. Absence těchto sutin ukazuje, že jsou tyto útesy mladé, potvrzující tak teprve nedávné vyhloubení těchto soutěsek ustupujícími vodami Potopy.

Když jednou porozumíme tomu, jak Noemova Potopa dává smysl krajině, změní to způsob, kterým se díváme na náš svět. A mnoha lidem to dá nové ocenění důvěryhodnosti Bible a pobídne je to, aby znovu promysleli její poselství.

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.

Cyril a Metoděj

21. června 2024

Bratři Cyril a Metoděj se stali misionáři a tvůrci písma zvaného hlaholice. Zpřístupnily křesťanskou víru mnohým slovanským národům.

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.