Úvod Magazín Historie Východní náboženství

Východní náboženství

Vztah lidstva k bohu se projevuje v mnoha různých podobách. Tento vztah můžeme souhrnně pojmenovat náboženstvím. Avšak náboženství je ve světě mnoho a liší se svou podobou, rituály i vztahem mezi bohem a člověkem. Částečně je to dáno také tím, že náboženství je silně spjato s kulturou a geografickou polohou. Následně se budeme zabývat tím, co lze souhrnně označit jako východní náboženství neboli náboženství spojená s Asií.

Na úvod by bylo dobré zmínit, že Asie je považována za kolébku veškerých světových náboženství, včetně křesťanství, judaismu a islámu. V tomto přehledu se však zaměříme na náboženství, která jsou dosud doménou východu: Hinduismus, Buddhismus, Konfuciánství, Taoismus a Šintoismus.

Monoteismus (Z řec. mónos = jediný, zbylý) Víra v jednoho Boha v protikladu proti mnohobožství.
Polyteismus (Z řec. polýs = hojný, mnohý, rozsáhlý) Náboženství uctívající více nesmrtelných lidských postav s nadpřirozenou silou.1

Hinduismus

Hinduismus je náboženství spojené převážně s Indií popřípadě okolními státy. Je to náboženství polyteistické, což znamená, že věří ve více bohů. Některé tradice však tvrdí, že věří pouze v jednoho – boha více tváří. Základem hinduismu jsou čtyři védy, tedy posvátné texty. U hinduismu je velice významný proces reinkarnace, což znamená, že “všechna živá stvoření jsou součástí věčného procesu zrození, umírání a znovuzrození”.2 Reinkarnační proces končí stavem mókša, neboli ukončením koloběhu života. Hinduismus je úzce spjat s indickým kastovním systémem, který spočívá v tom, že každý jedinec má v hierarchii takové místo, jaké si zasloužil podle chování ve svém předchozím životě.

Kasta je označení uzavřené skupiny. Kastovní příslušnost je dědičná, nezaměnitelná a nezískatelná. Každá kasta má svá povolání, které musí její členové vykonávat. V dnešním indickém kastovním systému jsou čtyři skupiny.3

Buddhismus

Další velké náboženství, se kterým se lze setkat převážně v jihovýchodní Asii, je buddhismus. Buddhismus je spíše než za typické náboženství považováno za určitý duchovní směr. Jeho základy jsou odvozeny od učení Siddhárty Gautamy později nazvaného Buddha (probuzený)4. Siddhárta se narodil jako princ, který vyrůstal v hinduistické společnosti. Toto učení však odmítl, včetně kastovního systému. Buddha tvrdil, že cyklu reinkarnací lze uniknout, pokud se zbavíme touhy. Základem Buddhova učení jsou čtyři ušlechtilé pravdy, které pomáhají dojít k osvícení. Pomocí jejich pochopení, meditace a sebekázně je možné dosáhnout úplného duševního naplnění, tedy nirvany.

Nirvana je duchovní procitnutí. Je to stav trvalého, neměnného štěstí, které není závislé na vnitřních ani vnějších podmínkách. O tuto blaženost se nedá přijít ani změnou počasí, rozchodem, bankrotem či smrtí.5

Konfucianismus

Konfucianismus či konfuciánství je náboženství, které bylo základem kultury vládnoucích vrstev ve staré Číně. Pojmenováno je po učiteli Konfuciovi6, který nebyl uctíván jako bůh, spíše jako nejmoudřejší z mudrců. Konfuciánství je založeno na snaze přizpůsobit lidský život vnitřní harmonii přírody. Významné je pro něj také uctívání předků. Konfuciánství je založené na souladu člověka se společností.

Taoismus

Taosimus je další ze škol, které mají čínský původ. Nejen proto je v některých prvcích podobný konfuciánství. Taoistickým hlavním mudrcem je učitel Lao-tse. Taoismus, na rozdíl od Konfuciánství či dalších škol, odmítá politickou angažovanost. Pravá cesta taoismu je ta přírodní, kterou lidská civilizace narušuje. Hlavní snahou taoistů je splynutí s přírodními procesy, meditace a nenásilí jako cesta k ušlechtilejšímu životu.

Šintoismus

V Japonsku má mezi náboženstvími výsadní místo šintoismus. Jeho název je odvozen od slova šintó, tedy cesta bohů. Je spjaté s japonskou mytologií, například v kronice Kodžiki, která popisuje historii Japonska, jsou obsaženy i šintoistické rituály. Jeho základem je uctívání Kami, což není žádné konkrétní božstvo, spíše je to typ duchovní síly přebývající v rozličných předmětech, například v přírodě. Objektem uctívání se tedy může stát i kámen či strom. Vykonávané rituály měly poskytnout věřícím ochranu.

Na závěr

Je velice důležité si uvědomit, že ačkoliv jsou zmíněná náboženství definována určitými znaky, nejsou jednotlivé proudy tak jednoznačně vymezitelné. Praktikování rituálů se liší geograficky i historicky a jednotlivá náboženství zastřešují mnoho rozličných proudů.

Redakce Genesis Era

Související články

Jan Hus

12. července 2024

Jan Hus vstupuje se svými kázáními do složité situace. I přesto se však nebál kriticky vyjadřovat k morálnímu úpadku tehdejší církve a mezi lidmi se rychle stával oblíbeným.

Natán

28. června 2024

Nátan byl prorokem za vlády slavného židovského krále Davida. Ani moudrý král David však navzdory své bohabojnosti, nebyl zcela bez hříchu.

Cyril a Metoděj

21. června 2024

Bratři Cyril a Metoděj se stali misionáři a tvůrci písma zvaného hlaholice. Zpřístupnily křesťanskou víru mnohým slovanským národům.

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.