Úvod Magazín Bůh a Bible Příběh Adama a Evy z filozofického hlediska

Příběh Adama a Evy z filozofického hlediska

Jedním z nejvíce mytizovaných a zároveň nejvýznamnějších příběhů světových dějin je příběh dvou prvních lidí – Adama a Evy. Byl tento první manželský pár z prvních stránek Bible skutečným historickým počátkem lidstva? A jak se do toho celého promítá evoluční příběh o vývoji člověka ze zvířat?

Adam a Eva jako filozofická nutnost a logický počátek lidstva

Každý člověk se může sám snadno přesvědčit, že lidé se rodí pouze z lidí a že člověk může zplodit zase jenom člověka, podobně i ryby pouze ryby, ptáci ptáky atd. Tento biologický zákon zachování druhové identity, o kterém nalézáme první zmínku v 1. kapitole Bible a který se evoluční komunita snaží dodnes všemožně zpochybnit, se táhne napříč celými dějinami, až k samotnému počátku světa a lidstva. Jinými slovy, z bakterie se nikdy nevyvine nic jiného než bakterie, a totéž platí pro každý základní druh organismu na úrovni čeledi a výše. Pokud bychom tedy ve svých úvahách vycházeli výhradně z toho, co lze reálně pozorovat v přírodě napříč celými dějinami, tedy zákon zachování druhové identity, který dobře znal už např. Noe a jeho synové, kteří v Arše skryli před smrtícími vodami Potopy zástupce všech základních druhů suchozemských zvířat, pak je počátek lidstva v Adamovi a Evě nejen možný, ale z logického a filozofického hlediska nutný.

Existuje však jedna významná výjimka z tohoto zákona zachování druhové identity, a tou je první člověk v dějinách, jehož původ nemůže být v principu přirozený, neboť je morální, genetickou, mentální a vztahovou předlohou celého lidstva. Z logiky věci tedy nutně musí mít ne-přirozený či nad-přirozený původ (tj. vymykající se přirozenému běhu věcí). Podobný princip potvrzují nejen tradiční vědní obory jako biologie, fyzika nebo chemie, ale i tzv. informační věda, která důsledně rozlišuje mezi tím, jak vzniká originální sdělení (předloha), a jak potom všechny další kopie. Adam s Evou však nejsou jen biologickou předlohou všech dalších mužů a žen, ale, jak jsme si řekli, také předlohou vztahovou (manželství, mužství, ženství, otcovství a mateřství) a morální (charakterovou).1

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

První člověk byl dle Bible stvořen věčným Bohem k Jeho Podobě, jako jakási dokonalá předloha a vzor pravého lidství — tedy s dokonalým morálním a vztahovým vnímáním, se schopností abstraktně uvažovat, mluvit, tvořit, milovat a chránit. Adam, jakožto první muž v dějinách, byl stvořen jako vůbec první člověk a z jedné jeho části (konkrétně z boku obepínajícího jeho srdce) byla pak záhy vystavěna první žena Eva jako Adamova nejbližší pozemská bytost stejné podstaty, stejného druhu a poslání, k jakému on sám příslušel.2 Bez ohledu na to, jak nepochopitelné či nepředstavitelné nám to může v dnešní konzumní, sexistické a materialistické době připadat, Adam (první muž) přišel na svět jinak než Eva (první žena) a zároveň oba jinak, než kdokoliv z nás. Tím Bůh zároveň definoval existenciální blízkost a niterný, celoživotní vztah muže a ženy, jejich podobnost, rozdílnost i dokonalou vzájemnou komplementaritu a zároveň tím vyjádřil bohatství a vztahovost svého Majestátu. Bůh sám totiž existuje jako ten nejniternější, věčný a absolutně dokonalý vztah Otce, Syna a Ducha svatého, který je počátkem i naplněním každé stvořené osoby i vztahu, které kdy existovaly.3

Adam a Eva jako morální a duchovní počátek lidstva

Morální a duchovní počátek lidstva v Adamovi a Evě je vedle biologického vůbec nejdůležitějším aspektem celých lidských dějin. Z biblické zprávy se totiž dozvídáme, že tento první manželský pár otevřel celé lidské pokolení (sebe i celé své potomstvo) ve všech dobách a kulturách zlu a smrti, a to jedním hanebným rozhodnutím. Boží vůlí bylo, aby Adam s Evou v lásce, věrnosti a vděčnosti naplnili Zemi lidmi s dokonalou Boží povahou, milující, věrné, čisté, spravedlivé, pravdu milující, vděčné, pokorné, moudré a radostné, a aby pak společně žili bez smrti, nemocí, utrpení, soupeření, závisti, podvodů, násilí atd. Boží vůlí pro lidstvo byl zkrátka dokonalý Ráj, a to po celou věčnost!

Adam s Evou tak představovaly dokonalý počátek lidstva, jedné velké lidské rodiny, ve které jsou si všichni navzájem bratry a sestrami. Z biologického hlediska to tak jistě je dodnes, ale z morálního a duchovního hlediska si, žel, nejsou všichni lidé blízcí. Zdaleka ne každý člověk uznává a praktikuje morálně ctnostný život. Dokonce je mezi námi stále více lidí, kteří těmito Božími charakterovými kvalitami pohrdají a z duše nenávidí každého, kdo tak žije. Proto na svět přišel Bůh sám v lidském těle jako Ježíš z Nazareta, aby otevřel každému člověku přístup do Boží rodiny, ovšem s tou podmínkou, že se zřekne svých přirozených sobeckých tužeb, přestane lhát, krást … rozbíjet vztahy a manipulovat s druhými a přijme Kristův svatý charakter jako svůj vzor.4 Přesně takový byli na počátku Adam s Evou a přesně takoví mohli přirozeně být všechny jejich děti … dějiny se však, žel, ubíraly zcela jiným směrem.

Proto také závěr Bible ukazuje na brzké ukončení dějin tohoto padlého světa slovy: „A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím vše nové.“

Mgr. Libor Votoček
Redakce Genesis Era

Související články

Advent

30. listopadu 2022

Čas trávený vzpomínáním na období Ježíšova života a zamyšlením se nad významem očekávání jeho druhého příchodu je vždy přínosný.

Eucharistie

16. listopadu 2022

Eucharistie nebo také Večeře Páně je jedním ze základních náboženských obřadů již od doby Ježíšovy. Připomíná nám Ježíšovo obětování.

Král Šalomoun

19. října 2022

Šalomounova moudrost převýšila moudrost všech synů dávnověku i všechnu moudrost egyptskou. Jeho jméno bylo proslulé.

Apokryfní Evangelia

12. října 2022

Žádná křesťanská církev nevnímá tato díla jako hodnověrná. Pouze evangelia vřazena do kánonu Bible jsou hodna naší důvěry.